Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

LINH MỤC NGUYỄN THANH TỊNH LIỆU CÓ CÒN TƯ CÁCH LÀ MỘT CÔNG DÂN

LINH MỤC NGUYỄN THANH TỊNH LIỆU CÓ CÒN TƯ CÁCH LÀ MỘT CÔNG DÂN
Nhằm tuy ê n truy ền, phổ biến đường lố i, quan điể m c ủa Đả ng C ộng sả n Vi ệ t Nam v ề bả o v ệ an ninh chí nh tr ị , kinh t ế, văn hóa...
40 nhận xét