Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ – CÁI GÌ CẤM PHẢI ĐƯA VÀO LUẬT

Luật Báo chí (sửa đổi) được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, hiện đang tiếp tục được chỉnh lý, bổ sung để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 111 Quốc hội Khóa XIII. Dự án luật sửa đổi lần này nhằm đảm bảo những quy định trong luật đáp ứng tốt hơn quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin của công dân phù hợp điều kiện phát triển của đất nước; đồng thời, khắc phục những bất cập, chưa đáp ứng được do sự phát triển nhanh chóng của tình hình mới, đảm bảo sự thống nhất vói các quy định của pháp luật có liên quan, tạo điều kiện cho báo chí phát triển. 

Bài viết xuyên tạc trên trang Việt Tân 
Dự thảo luật quy định, báo chí là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội; là diễn đàn của nhân dân. Báo chí có nhiệm vụ thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ XHCN, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Báo chí có nhiệm vụ phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Báo chí góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, tiếng các DTTS Việt Nam; mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững. 

Để báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đó, Nhà nước có chiến lược, quy hoạch phát triển và quản lý hệ thống báo chí; có chính sách đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dường nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý hoạt động báo chí; nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại cho các cơ quan báo chí.

Luật Báo chí được ban hành năm 1989, sửa đổi bổ sung năm 1999. Đến nay, sau 16 năm thi hành, luật đã bộc lộ nhiều hạn chế, không còn phù hợp với thực tiễn, vì thế yêu cầu cần phải tiếp tục sửa đổi Luật Báo chí là yêu cầu cần thiết, khách quan trong tình hình mới cũng như để thể chế hóa tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin của công dân... Dự thảo lần 4 Luật Báo chí sửa đổi gồm 6 chương 60 điều. Tại phiên họp thứ 45, UBTVQH đã cho ý kiến, trong đó yêu cầu làm rõ các vấn đề đang được dư luận quan tâm, luật hóa quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về dự thảo Luật Báo chí, Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi cho biết: Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo luật, trong 8 nhóm vấn đề được thảo luận thì vấn đề được quan tâm nhất là quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin. Bởi, ngoài việc là các quyền cơ bản của công dân nó còn liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn của xã hội, đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và công dân. Vì vậy, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền và Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đề nghị cơ quan soạn thảo cần đưa các quy định hạn chế quyền một cách cụ thể vào trong luật. Tán thành quan điểm này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin là quyền dân chủ và chỉ bị hạn chế bằng luật nên cái gì cấm phải đưa vào luật.

Hiến pháp 2013 đã khẳng định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” (Điều 25). Theo đó, công dân có quyền sáng tạo tác phẩm báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, phản hồi thông tin trên báo chí. Có quyền phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới; tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Việc dự thảo luật quy định rõ các quyền nói trên là cơ sở để thực hiện các quyền tự do báo chí trong điều kiện thực tiễn ở nước ta, đồng thời tránh các suy diễn, nhận thức không đúng về quyền tự do báo chí, trong đó có cả quy định về quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. 

Để công dân thực hiện quyền này, dự thảo luật quy định trách nhiệm của cơ quan báo chí, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí nhằm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và cùng để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng quy định nhà báo, phóng viên, biên tập viên chưa được cấp thẻ nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ. Đồng thời tiếp tục khẳng định, không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợt ích của Nhà nước, lợi ích của tổ chức và công dân được pháp luật bảo hộ với quy định về “những hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí".

Lâu nay, trên một số diễn đàn thường cho rằng, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận nghĩa là không giới hạn, nói gì, làm gì cũng được. Khi người nào đó bị bắt, bị xử lý hình sự hoặc hành chính về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì không ít ý kiến cho rằng, Nhà nước Việt Nam áp đặt, cấm đoán báo chí, vi phạm nguyên tắc tự do báo chí. Đây là cách hiểu lệch lạc, không đúng bản chất về tự do ngôn luận, tự do báo chí. Bởi tự do ngôn luận, tự do báo chí nhưng không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, của tổ chức và rộng hơn là vi phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Vượt lên giới hạn đó là vi phạm.

Bên cạnh đó, để thực hiện đầy đủ quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí cần thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn để cung cấp thông tin đầy đủ, giúp báo chí thông tin kịp thời cho công chúng, không để lại khoảng trống thông tin dẫn đến những suy diễn, đồn đoán từ nguồn thông tin không chính thống để thông tin “lề trái’ phát triển, gây sự hoài nghi, hoang mang trong dư luận. Vì vậy, khi thảo luận về dự thảo luật, nhiều đại biểu cho rằng, cần luật hóa quy chế phát ngôn, bổ sung vào luật nội dung: Các cơ quan tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Việc phát ngôn phải đảm bảo tính kịp thời. Ngoài ra, để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của nhà báo và cơ quan báo chí, nhiều đại biểu cho rằng cần có cơ chế bảo đảm quyền tác nghiệp của các nhà báo vì thời gian qua có nhiều trường hợp cản trở báo chí tác nghiệp, thậm chí còn thu giữ phương tiện tác nghiệp, hành hung nhà báo.

Có nên điều chỉnh mạng xã hội và các trang thông tin điên tử?

Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi không quy định điều chỉnh đối với trang mạng xã hội và trang thông tin điện tử. Thẩm tra dự luật này, Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi cho rằng, khác với sản phẩm thông tín do cơ quan báo chí thực hiện và một số sản phẩm thông tin có tính chất báo chí khác (bản tín, đặc san), trang mạng xã hội hoạt động trong môi trường ảo, thường không có người chịu trách nhiệm, đồng thời người viết và tham gia bình luận thưởng chỉ sử dụng biệt danh, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và truyền thông không cấp phép, cũng không quản lý trang mạng xã hội, mà chỉ quản lý đơn vị cung cấp dịch vụ mạng. Còn trang thông tin điện tử tổng hợp không phải do cơ quan, tổ chức sáng tạo nội dung tin, bài mà lấy thông tin từ các báo, biên tập lại và phát hành trên mạng. Hiện nay, hoạt động của trang thông tin điện tử và mạng xã hội được điều chỉnh bởi Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 174/2013/NĐ-CP nên không cần thiết điều chỉnh trong Luật Báo chí. Điều này cũng được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son giải thích, trong thế giới phẳng, truyền thông xã hội ngày càng phát triển, nhưng được quản lý bằng các văn bản quy phạm pháp luật khác chứ không quản lý bằng Luật Báo chí.

Theo ông Nguyễn Bắc Son, không kể hàng triệu trang mạng xã hội do cá nhân thành lập, hiện cả nước có hơn 1.600 trang tin điện tử, những trang này không phải là đối tượng điều chỉnh của Luật Báo chí. “Chúng ta dứt khoát không tư nhân hóa báo chí, không để báo chí núp bóng tư nhân, vì vậy, Luật Báo chí điều chỉnh cả trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử (do tư nhân và doanh nghiệp thực hiện) thì vô hình chung chúng ta thừa nhận trang thông tin điện tử, truyền thông xã hội là báo chí tức là thừa nhận có báo chí tư nhân”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lý giải.

Không tán thành quan điểm này, PGS.TS.Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, trong thế giới mạng, người đọc không thể phân biệt nổi đâu là báo điện tử do cơ quan báo chí thực hiện, đâu là mạng xã hội, đâu là trang thông tin điện tử tổng hợp. Vì vậy, nếu Luật Báo chí không điều chỉnh với trang thông tin điện tử và mạng xã hội thì cần phải có quy định mới để quản lý chặt chẽ hơn, tránh tình trạng người dân đọc được bất cứ thông tin gì trên mạng cũng coi là báo chí. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước lại lo ngại, xu hướng chung bây giờ là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tìm kiếm, đọc, nghe, xem thông tin trên internet ngày càng nhiều, nếu không đưa trang thông tin điện tử và mạng xã hội vào Luật Báo chí thì không thể nào quản lý nổi. “Nhiều đại biểu Quác hội cũng như bản thân tôi sau khi trả lời phỏng vấn, phát biểu, được báo chí đăng tải, các trang thông tin điện tử xào xáo lại, cắt xén, gọt dũa làm mất hết ý, thậm chí trái với quan điểm của câu phát biểu nhưng không thể xử lý được”, vi vậy ông Ksor Phước đề nghị Luật Báo chí phải có chế tài như cơ quan báo chí đối với trang thông tin điện tử cũng như mạng xã hội.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ: “Bao nhiêu năm mới sửa Luật Báo chí nên đây là cơ hội để sửa, điều chỉnh thực tế. Cần quy định tương đối nguyên tắc trong luật, còn nói có Nghị định rồi nên Luật không bao vùng ấy là không ổn chút nào”. Thậm chí, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng còn nhấn mạnh, Luật Báo chí cần điều chỉnh các trang thông tin điện tử. Nếu nội dung này chưa kịp thể hiện trong dự thảo thì chưa trình Quốc hội để có thời gian hoàn thiện, bảo đàm chất lượng.

Hải Trang
Comments
27 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

27 nhận xét:

 1. tự do không có nghĩa muốn làm gì cũng được, tự do không có nghĩa có thể lợi dụng để nhăm mục đích xấu. quyền tự do báo chí cũng vậy, không phải lúc nào muốn viết gì cũng được mà phải có căn cứ xác thực và viết đúng chứ

  Trả lờiXóa
 2. tự do không có nghĩa muốn làm gì cũng được, tự do không có nghĩa có thể lợi dụng để nhăm mục đích xấu. quyền tự do báo chí cũng vậy, không phải lúc nào muốn viết gì cũng được mà phải có căn cứ xác thực và viết đúng chứ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Báo chí có vai trò rất lớn trong đời sống xã hội
   Từ việc đưa thông tin toàn cả của xã hội cũng như là của thế giới, hơn nữa là nó còn có chắc năng định hướng dư luận nữa chứ ...nếu như không có sự quản lí tốt thì thực sự sẽ dẫn đến nhiều hệ quả cực kì không tốt chút nào

   Xóa
 3. Đưa vào luật thì cái đám "rận chó" chúng không thể cãi được nữa. Chứ còn "lỗ hổng" thì chúng còn bới bới và bới để tìm ra bằng được. Hãy cẩn thận với những con rận nguy hiểm này, chúng ăn và chuyên bới móc để nói xấu chúng ta. Hãy cho chúng biết rằng, chúng ta không phải là một dân tộc dễ dãi, phải cho chúng thấy sự đoàn kết của chúng ta

  Trả lờiXóa
 4. trước giờ lợi dụng quyền tự do ngôn luận.tự do báo chí nên nhiều trang báo, trang blog cứ mặc nhiên đăng tải các bài viết ,thông tin xuyên tạc chống phá đảng và nhà nước.thiết nghĩ đối với bọn này nên có luật nghiêm khắc vs chúng.cứ để nhườn luật lợi dụng tự do báo chí ròi thích nói gì thì nói

  Trả lờiXóa
 5. tự do báo chí cần trong khuôn khổ và phải cơ sự tham chiếu rõ ràng, báo chí là lĩnh vực rất dễ có những vấn đề gây loạn nên cần được kiểm xoát

  Trả lờiXóa
 6. Để báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đó, Nhà nước có chiến lược, quy hoạch phát triển và quản lý hệ thống báo chí; có chính sách đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dường nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý hoạt động báo chí; nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại cho các cơ quan báo chí.

  Trả lờiXóa
 7. Nói cho cũng thì vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận cái gì cũng thế là tự do nhưng mà phải có khuôn khổ
  CHứ không nên để tình trạng để tự do vô nguyên tắc là không được

  Trả lờiXóa
 8. Giờ báo chí cứ tự tiện quá dáng
  PHải cho vào luật để quản lí là đúng rồi chứ không thì để cho bọn cơ hội lợi dụng những lỗ hổng về quản lí báo chí thì thực sự là nguy hiểm cho xã hội

  Trả lờiXóa
 9. tự do báo chí cần tuân thủ quy định pháp luật chứ không thể nào thích làm cái gì cũng được cả đâu, không thể nào thích làm cái gì cũng được đâu nhé. chẳng có cái gì đơn giản cả đâu mà, con người cần có nhìn nhận cho khách quan chứ không thể nào thực hiện cho tham vọng cá nhân của mình đâu

  Trả lờiXóa
 10. Hãy cẩn thận với những con rận nguy hiểm này, chúng ăn và chuyên bới móc để nói xấu chúng ta. Hãy cho chúng biết rằng, chúng ta không phải là một dân tộc dễ dãi, phải cho chúng thấy sự đoàn kết của chúng ta. không thể nào vì mục đích cá nhân của mình mà bất chấp tất cả đâu nhé, chẳng có hiểu được đám người khốn nạn đó còn có thể làm được cái trò ngu ngốc nào nữa chứ

  Trả lờiXóa
 11. rất tán thành quan điểm của nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn sinh hùng.Bao nhiêu năm mới sửa Luật Báo chí nên đây là cơ hội để sửa, điều chỉnh thực tế. bất cứ một bộ luật nào được thông qua cũng cần phải đảm bảo được hai vấn đề cốt lõi đó là bảo vệ được những quyền lợi chân chính của cá chủ thể, đồng thời có biện pháp thích đáng đối với những hành vi sai trái.đã là bộ luật thì cần phải bao trùm được mọi phương diện. vì vậy cần xây dựng các thiết chế mang tính đồng bộ thống nhất để thuận tiện cho công tác quản lý. đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi mà các đối tượng đang triệt để lợi dụng mảng báo chí tuyên truyền để thực hiện ý đồ chống đối và âm mưu chính trị của chúng

  Trả lờiXóa
 12. Để báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đó, Nhà nước có chiến lược, quy hoạch phát triển và quản lý hệ thống báo chí; có chính sách đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dường nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý hoạt động báo chí; nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại cho các cơ quan báo chí.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng thế,nhưng ngoài việc đào tạo yếu tố con người và cải thiện cơ sở vật chất thì còn cần phải có chế định , qui định của pháp luật về những gì trong phạm vi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân, không để số đối tượng phản động lợi dụng để mà chống phá

   Xóa
 13. Để công dân thực hiện quyền này, dự thảo luật quy định trách nhiệm của cơ quan báo chí, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí nhằm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và cùng để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng quy định nhà báo, phóng viên, biên tập viên chưa được cấp thẻ nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ. Đồng thời tiếp tục khẳng định, không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợt ích của Nhà nước, lợi ích của tổ chức và công dân được pháp luật bảo hộ với quy định về “những hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí".

  Trả lờiXóa
 14. Thật ra về vấn đề này để xử lý thỏa đáng được thì cũng khó. Như trên đã viết, nếu đưa các trang mạng xã hội, các trang mạng cá nhân vào đối tượng điều chỉnh của luật, thì đúng là một cái cớ để các thế lực chống đối tư nhân hóa báo chí, lợi dụng báo chí trở thành một kênh thông tin tuyên truyền xuyên tạc, phản động. Nhưng nếu không đưa vào luật thì để xử lý những vi phạm mang tính nguyên tắc lại bị vướng mắc. Có lẽ còn cần phải bàn bạc nhiều mới có thể đi đến thống nhất một phương án tối ưu được.

  Trả lờiXóa
 15. Báo chí, ngôn luận cần được tự do, nhưng tự do đó không thể nằm ngoài khuôn khổ của pháp luật, không thể là thứ tự do tuyệt đối, quá chớn được. Vì thế, định luật cho báo chí, quy định rõ ràng những chế tài, cách xử lý cho những vi phạm là hết sức cần thiết để đưa báo chí đi đúng định hướng của nó.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy, quốc gia nào cũng có những bí mật nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia mình chứ. Ngay ơ thiên đường mẽo cũng vậy thôi, báo chí với chúng là công cụ đây thôi.

   Xóa
  2. báo chí nước ta là quá tuyệt vời rồi còn gì nữa, chúng ta không kiểm soát toàn bộ hệ thống mạng như Trung Quốc, cũng không thả cửa cho báo chí tư nhân thích làm gì thì làm như kiểu Charlie Heldo của pháp, lăng mạ người hồi giáo để rồi bị tấn công,

   Xóa
 16. quyền báo chí phải đưa vào luật và thiết nghĩ phải chặt chẽ và cụ thể hơn. không thể phủ nhận báo chí là quyền lực thứ tư và có vai trò đặc biệt lớn trong xã hội khi mà mọi thông tin người dân nắm được đều qua phương tiện này. tuy vậy, trong thời gian vừa qua có rất nhiều vụ lùm xùm có liên quan đến ngành này. có thể nói rằng, một số phóng viên đang có tư tưởng ảo tưởng sức mạnh của mình.

  Trả lờiXóa
 17. trước giờ lợi dụng quyền tự do ngôn luận.tự do báo chí nên nhiều trang báo, trang blog cứ mặc nhiên đăng tải các bài viết ,thông tin chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc việt nam. hành động đó là không thể nào chấp nhận cho được đâu cho nên cố thực hiện cái gì cũng cần có cái giá của nó chứ

  Trả lờiXóa
 18. Đi đâu tôi chăng thấy tự do như báo chí việt nam, có hẳn luật để bảo vệ quyền lợi cho báo chí. Tuy nhiên, ở đâu cũng vậy thôi. Mỗi quốc giá đều có bí mật để bảo vệ lợi ích quốc gia chư, không thể tự do một cách bừa bãi được.

  Trả lờiXóa
 19. ko ai có thể phủ nhận rằng báo chí có vai trò rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. để báo chí thực hiện được đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, rất cần có sự quy định rõ ràng, cụ thể, phân rõ chức năng, nhiệm vụ của báo chí cũng như vấn đề tự do thông tin. ko thể để kẻ xấu lợi dụng tự do thông tin, báo chí để gây hại đất nước!

  Trả lờiXóa
 20. Lâu nay, trên một số diễn đàn thường cho rằng, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận nghĩa là không giới hạn, nói gì, làm gì cũng được. Khi người nào đó bị bắt, bị xử lý hình sự hoặc hành chính về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì không ít ý kiến cho rằng, Nhà nước Việt Nam áp đặt, cấm đoán báo chí, vi phạm nguyên tắc tự do báo chí. Đây là cách hiểu lệch lạc, không đúng bản chất về tự do ngôn luận, tự do báo chí. Bởi tự do ngôn luận, tự do báo chí nhưng không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, của tổ chức và rộng hơn là vi phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Vượt lên giới hạn đó là vi phạm.

  Trả lờiXóa
 21. báo chí cái tiên quyết là cần phải đưa thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chứ không phải là phục vụ lợi ích cá nhân nào

  Trả lờiXóa
 22. Báo chí có nhiệm vụ phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội ,chứ không phải là vu cáo, dựng chuyện để kiếm lời

  Trả lờiXóa
 23. tôi cho rằng luật báo chí nên điều chỉnh cả những trang báo mạng nữa, bởi vì trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, lượng người đọc báo giấy đã suy giảm rất mạnh, thay vào đó, người dân chủ yếu đọc báo từ các trang mạng. nếu như không có sự kiểm duyệt và xác minh thông tin chặt chẽ thì rất tai hại, bởi vì để thu hút người đọc, tăng view, các trang báo có thể xào xáo lại tin, cắt xén sai lệch ý của người được phỏng vấn hay phát biểu, hoặc đăng thông tin sai lệch, xuyên tạc.

  Trả lờiXóa