Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

Đại đoàn kết toàn dân tộc là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991) của Đảng thông qua, đã khẳng định: “Đoàn kết là truyền thống quý báu và bài học to lớn của cách mạng nước ta...". Cương lĩnh bổ sung và phát triển năm 2011 đã khẳng định một trong năm bài học kinh nghiệm lớn rút ra từ thực tiễn phong phú của cách mạng nước ta là: “không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là truyền thống quỷ báu và là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta...”.

Đảng, Nhà nước ta luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân
Đại đoàn kết toàn dân tộc – Nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng định rõ mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. 

Để đạt được mục tiêu đó, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải có sự phấn đấu không ngừng, sáng tạo, hết sức quyết liệt và gian khổ. Trong quá trình đó có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn. Để tranh thủ và phát huy những mặt thuận lợi, khắc phục được những khó khăn trong sự nghiệp đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã xác định động lực chủ yếu để xây dựng, phát triền đất nước và bảo vệ Tổ quốc: “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng; xoá bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung... để tập hợp, đoàn kết mọi người vào mặt trận chung, tăng cường đồng thuận xã hội. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải ưên cơ sở giải quyết hài hoà quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội...”.

Như vậy, đại đoàn kết toàn dân tộc không đơn thuần chỉ là để giữ vững ổn định chính trị - xà hội, mà điều quan trọng và có ý nghĩa cơ bản, chiến lược lâu dài: đại đoàn kết toàn dân tộc chính là nhằm khai thác, phát huy mọi nguồn lực vật chất và tinh thần của cả dân tộc, phát huy và nhân lên các thế mạnh tạo thành sức mạnh tổng hợp quốc gia to lớn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành mục tiêu tổng quát mà Đại hội XI của Đảng đã xác định.

Đại đoàn kết toàn dân tộc - Điều kiện dể thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Mục tiêu tổng quát của cách mạng nước ta đã được khẳng định trong các Văn kiện Đại hội IX, X, XI của Đảng là: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Để có giàu mạnh và trong quá trình tiến tới giàu mạnh, phải xây dựng xã hội, mà trong đó mọi giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, mọi giới, thành phần kinh tế, mọi vùng miền, mọi thành viên trọng đại gia đình dân tộc Việt Nam đều được sống trong sự công bằng, bình đẳng, đều có quyền và điều kiện để làm chủ, có nghĩa vụ đóng góp tích cực nhất cho sự phát triển của đất nước. Muốn có dân chủ, đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận xã hội, phải có sự lãnh đạo của Đảng. Để giải quyết mọi vấn đề trong công cuộc phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, phải quy tụ được sức mạnh toàn dân tộc về một mối, phát huy trí tuệ sáng tạo của nhân dân, khai thác có hiệu quả nội lực, mà trước hết là nhân tố con người Việt Nam cả ở trong và ngoài nước; đồng thời biến ngoại lực thành nội lực cho sự phát triển nhanh và bền vững, thúc đẩy đất nước tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Muốn vậy, phải triệt để thực hiện dân chủ trên thực tế làm nền tảng xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận xã hội, nêu cao chủ nghĩa yêu nước, phát huy cao độ ý chí và nghị lực sáng tạo của toàn thể dân tộc cho sự nghiệp chấn hưng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Dân chủ là vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu để có đoàn kết, đồng thuận xã hội và phải được mở đầu từ nâng cao dân trí, nuôi dưỡng và tuân thủ, giữ gìn các giá trị thiêng liêng mà dân tộc ta đã xây dựng nên. Trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng và thực hiện quyền làm chủ ở cơ sở, trọng tâm là thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực kinh tế, bảo đảm hài hoà các lợi ích giữa cá nhân, tập thể và cộng đồng xã hội. Trong hoạt động kinh tế rất cần có đoàn kết, hợp tác, liên kết, liên doanh giữa các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế, các ngành nghề, các địa bàn, người Việt sống trong nước và người Việt đang định cư ở nước ngoài. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá; xây dựng cả đời sống vật chất và tỉnh thần, cả văn minh vật chất và vãn minh tinh thần.

Cũng cố khối đại đoàn két toàn dân tộc, làm thất bại mọi âm mun “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù dịch “Chia để trị” là chính sách cơ bản, nhất quán của các kẻ thù xâm lược nước ta trước đây. Ngày nay, để chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch vẫn dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ, phân hoá, gây nên tình trạng mâu thuẫn, đối đầu giữa các bộ phận dân cư trong dân tộc để phá hoại chúng ta từ bên trong, khi cần và có thời cơ thuận lợi thì chúng dùng lực lượng từ bên ngoài can thiệp, hỗ trợ. Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi với những phương sách khác nhau để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. 

Chúng lợi dụng, thổi phồng mặt không đồng nhất, khuếch đại sự khác biệt ít nhiều giữa các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, người đương chức và người đã nghỉ hưu... để khoét sâu mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; xuyên tạc một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; lợi dụng những thiếu sót trong quản lý của Nhà nước, của các cấp chính quyền; lợi dụng những yêu cầu chính đáng của nhân dân về cải thiện đời sống vật chất và tinh thần trong điều kiện kinh tế nước ta còn có hạn; kể cả sự bịa đặt, vu khống, tung tin thất thiệt... làm cho người dân từ nghi ngờ đến mất lòng tin vào Đảng, Nhà nước ta. Trong không ít trường hợp, người dân rất khó phát hiện, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đã vô tình mắc mưu của chúng làm suy giảm khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực trạng dân chủ, đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong Đảng cũng còn không ít vấn đề tác động không thuận chiều đến việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tình trạng thiếu dân chủ hoặc dân chủ hình thức, đoàn kết, thống nhất đồng thuận trong Đảng đang làm mai một trí tuệ và tính tiên phong chiến đấu của Đảng, thậm chí uy hiếp đến sự tồn tại của Đảng. Có thể xem yếu kém này là nguy cơ của mọi nguy cơ đối với Đảng và chế độ. lĩnh hình đó đặt ra một yêu cầu cấp bách: Đàng phải trở thành biểu tượng về dân chủ, đoàn kết, thống nhất - đồng thuận để quy tụ sức mạnh của toàn dân tộc vượt qua mọi thách thức, nắm bắt thời cơ để đưa đất nước ta tiến lên bước phát triển mới hên cơ sở xem dân tộc là đối tượng và mục tiêu phục vụ duy nhất của Đảng, dân tộc là người thầy, người xây dựng, rèn luyện, bảo vệ Đảng. Thường xuyên chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới tăng cường, mở rộng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thề nhân dân trong thời kỳ mới.

Đề củng cố khối khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì phải giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội. Đây là vấn đề không thể xem nhẹ. Không giải quyết tốt vấn đề này thì khó có thể xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc một cách vững chắc, lâu dài. Thường xuyên củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đàng. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò làm chủ và thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững kỷ cương phép nước. Xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc gắn liền với việc phát huy vai trò và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững kỷ cương trong đời sống xã hội trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... ở tất cả các cấp, các ngành, cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhân dân. Tin dân, tôn trọng những người có ý kiến khác; làm tốt công tác dân vận, có cơ chế, pháp luật để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình. Đồng thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những biểu hiện vỉ phạm quyền dân chủ của nhân dân, cũng như những biểu hiện lợi dụng dân chủ để vỉ phạm pháp luật, kích động nhân dân, gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị, xã hội và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. cần thực hiện dân chủ và đoàn kết từ trong Đảng (trước hết từ bên trên, từ trong cấp uỷ) ra toàn xã hội. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Kết hợp thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng với nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tăng cường khối liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc xây dựng củng cố khối liên minh công - nông - trí. Người chi rõ: Đảng và Chỉnh phủ rất mong muốn, rất cố gắng, rất chăm lo xây dựng khối đoàn kết công – nông - trí; đoàn kết lâu dài trong kháng chiến, trong kiến quốc, thực hành xã hội chủ nghĩa. Người nhấn mạnh: “Trong sự nghiệp cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, lao động trí óc có một vai trò quan trọng và vẻ vang. Và công, nông, trí cần phải đoàn kết chặt chẽ thành một khối”. Trong đó, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo khối liên minh đó, thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngủ trí thúc là nhân tố quyết định để duy trì, củng cố, phát triển liên minh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm của hội viên, đoàn viên, giữ gìn kỳ cương phép nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Là cầu nối rất quan trọng thắt chặt mối liên hệ giữa nhãn dân với Đảng và Nhà nước; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố sự nhất trí về chính trị tinh thần trong xã hội. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố đoàn kết các dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta, không chỉ để giải quyết vấn đề lực lượng cách mạng, mà liên quan chặt chẽ đến việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lành thổ, phát triển đất nước cường thịnh, vấn đề đặt ra hiện nay là, Đảng và Nhà nước cần có chính sách cụ thể để thực hiện sự bình đẳng, công bằng xã hội giữa các dân tộc, giữa miền núi và miền xuôi, đặc biệt là những vùng gập nhiều khó khăn, thực hiện chính sách ưu tiên trong việc đảo tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiều số; phát huy nhúng giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chúc tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để mê hoặc quần chúng, gây chia rẽ, kỳ thị dân tộc; nghiêm trị những âm mưu, hoạt động gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà binh“, chia rẽ của các thế lực thù địch thì vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu là phải củng cố sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện dân chủ trong Đảng. “Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc". Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hoá" trong nội bộ, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.

Hải Trang
Comments
22 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

22 nhận xét:

 1. Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Giải thích vì sao một dân tộc nhỏ bé đánh thắng 2 cường quốc của thế giới đó là nhờ sự đoàn kết, đoàn kết lòng yêu nước sẽ tạo thành sức mạnh của toàn dân tộc

  Trả lờiXóa
 2. CSVN xác nhận tin của 'thế lực thù địch' là 'đúng'
  HÀ NỘI (NV) - Thông tin mà ông Vũ Trọng Kim, ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN, vừa cung cấp cho báo giới, đã xác nhận tin đồn về nhân sự lãnh đạo Đảng CSVN nhiệm kỳ mới là... đúng.

  Sáng 24 tháng 1, 2016, khi trò chuyện với báo giới về những nội dung xoay quanh chuyện lựa chọn nhân sự lãnh đạo Đảng CSVN cho nhiệm kỳ tới, ông Kim bảo rằng, tin đồn về chuyện Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa 11 đã chọn bà Nguyễn Thị Kim Ngân (phó chủ tịch Quốc Hội) làm chủ tịch Quốc Hội, ông Trần Đại Quang (bộ trưởng Công An) làm chủ tịch Nhà Nước và ông Nguyễn Xuân Phúc (phó thủ tướng) làm thủ tướng là... đúng.

  Ông Kim cũng xác nhận, ông Nguyễn Phú Trọng (tổng bí thư) là “trường hợp đặc biệt” đã được 75% thành viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN nhiệm kỳ trước chọn làm ứng viên tổng bí thư Đảng CSVN nhiệm kỳ mới.

  Trước đó, các viên chức lãnh đạo Đảng CSVN liên tục cảnh báo cán bộ, đảng viên và dân chúng Việt Nam không nên tin vào những tin đồn về nhân sự bởi đó là “âm mưu thâm độc” của các “thế lực phản động, thù địch” nhằm phân hóa nội bộ,...

  Tuy Đảng CSVN là “tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” tại Việt Nam nhưng tổ chức chính trị này có rất nhiều băng nhóm. Mỗi lần Đảng CSVN tổ chức Đại hội Đảng để lựa chọn lãnh đạo, những băng nhóm này lại tìm đủ mọi cách để triệt hạ đối thủ nhằm đoạt vai trò chi phối.

  Trước Đại hội Đảng CSVN lần này, các băng nhóm trong Đảng CSVN đã khai thác tối đa Internet để phát tán đủ loại thông tin nhằm bôi nhọ nhau với sự quyết liệt chưa từng thấy. Thông tin liên quan đến các cá nhân đang đảm nhận vai trò lãnh đạo Đảng, Quốc Hội, Nhà Nước, Chính Phủ,... phong phú đến mức làm người ta kinh ngạc vì sự bẩn thỉu của cả hai phía (chống và bảo vệ) và mâu thuẫn tới mức khó phân biệt thật hư.

  Giờ chót, để tăng tính khả tín, việc bạch hóa những thông tin nhằm triệt hạ đối thủ đã chuyển từ nặc danh sang có đầy đủ họ tên, địa chỉ của người viết, khiến tình hình chính trị tại Việt Nam càng lúc càng hỗn loạn. Tổng thanh tra Chính Phủ Việt Nam, phải tuyên bố, sẽ “xử lý nghiêm khắc” những người “tố cáo sai sự thật để bôi nhọ lãnh đạo.”

  Dường như điểm tích cực nhất của cuộc chiến giành quyền lực giữa các băng nhóm trong Đảng CSVN là những thông tin vừa kể khiến dân chúng thêm chán ngán và căm giận “tổ chức chính trị duy nhất” vẫn tìm đủ mọi cách “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” tại Việt Nam.

  Dù xác định là tổ chức chính trị “của dân, do dân và vì dân” nhưng chưa bao giờ dân chúng Việt Nam được biết giới lãnh đạo Đảng CSVN lựa chọn nhân sự như thế nào và tại sao lại là cá nhân này mà không phải là cá nhân kia.

  Cho tới ngày Đại Hội Đảng CSVN lần thứ 12 chính thức khai mạc, tổng bí thư Đảng CSVN chỉ đề cập đến “trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính Trị khóa 11 quá tuổi” nhưng được Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN khóa 11 “chọn tái cử để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo chủ chốt” trong khóa 12 nhưng vẫn không công bố đó là ai.

  Giới lãnh đạo Đảng CSVN liên tục khẳng định việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo là “hết sức dân chủ” nhưng trước khi hết nhiệm kỳ, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN khóa trước đã chọn sẵn cả “tổng bí thư” lẫn những nhân vật sẽ đảm nhiệm các vai trò: Chủ tịch Quốc Hội, chủ tịch Nhà Nước, thủ tướng kèm quy chế, nếu không được Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN nhiệm kỳ trước giới thiệu tái cử thì các ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN nhiệm kỳ trước sẽ không được ứng cử, đề cử hoặc nhận đề cử!

  Hôm 21 tháng 1, 2016 vừa qua, 1,510 đảng viên đại diện cho 4.5 triệu đảng viên CSVN đã họp phiên trù bị, chuẩn bị cho đại hội chính thức sẽ diễn ra trong tám ngày, từ 21 đến 28 tháng 1, 2016. Trong phiên họp trù bị, các đại biểu tham dự Đại Hội 12 của Đảng CSVN đã bỏ phiếu thông qua “quy chế bầu cử” có nội dung như vừa kể. Những nhân vật nào được chọn vào các vị trí chủ chốt đã được loan báo chính thức song chuyện dường như chưa rồi.

  Trả lờiXóa
 3. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là điều cần thiết. Những năm qua, Cùng với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Nói một cách tổng quát mọi việc đều của dân, do dân, vì dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

  Trả lờiXóa
 4. Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân tự tổ chức và thực hiện, trước hết và chủ yếu là thông qua nhà nước của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, trong một nước dân chủ, nhân dân là người chủ, cán bộ, công chức là đầy tớ và công bộc phục vụ dân, bảo vệ dân. Bao nhiêu lợi ích là của dân, bao nhiêu quyền hành đều thuộc về dân. Quyền hành và lực lượng đều ở trong dân.

  Trả lờiXóa
 5. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là con đường tất yếu phải đi. Nếu dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước trong tiến trình đổi mới thì đồng thời, mỗi bước tiến trong việc thực hiện mục tiêu dân chủ cũng làm bộc lộ sức mạnh, tác dụng và hiệu quả của dân chủ với tư cách là động lực của phát triển.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ăn gạo trợ cấp Tết, người trúng độc, heo lăn ra chết

   QUẢNG NAM (NV) - Ngày 27 tháng 1, nói với truyền thông Việt Nam, ông Hồ Văn Chiêng, chủ tịch xã Phước Trà huyện Hiệp Ðức xác nhận, người dân bị ngộ độc sau khi ăn cơm nấu từ gạo hỗ trợ Tết.

   Theo ông Chiêng, chiều ngày 14 tháng 1, Hội Nạn Nhân Chất Ðộc Da Cam huyện Hiệp Ðức hỗ trợ cho xã 30 suất quà Tết cho người nghèo với mỗi suất gồm có 10 ký gạo, 1 gói bột ngọt, 1 chai nước mắm và 1 chai dầu ăn.

   Sau đó, xã mang cấp lại cho thôn 6 là 26 suất, còn lại 4 suất chuyển cho thôn 3. Ngày 22 tháng 1, người dân thôn 6 đem gạo nấu ăn thì bị ngộ độc, nôn mửa liên tục. Nghi ngờ, một người dân dùng số gạo này cho heo ăn thì con heo đã lăn ra chết.

   Ngày 28 tháng 1, đúng 8 ngày sau khi bị ngộ độc, bà Hồ Thị Nhân (38 tuổi), trú thôn 6, xã Phước Trà, vẫn chưa hồi phục sức khỏe. Ngoài ra, bà vẫn thường trực nỗi sợ hãi vì ngộ độc. “Tôi nhận được túi quà gồm bao gạo 10 ký, một chai xì dầu và một chai dầu ăn. Tôi mang về nhà nấu cơm ăn. Tuy nhiên khi ăn xong chưa kịp dọn mâm thì đã bị nôn, sau đó là đau bụng, tiêu chảy,” bà Nhân nói.

   Ông Hồ Văn Sanh, chủ tịch Hội Nạn Nhân Chất Ðộc Da Cam xã Phước Trà cho biết thêm: “Người dân thấy gạo không ăn được nên đổ cho gà, lợn, chó ăn thì nó cũng chết. Riêng thôn 6 có 1 con lợn, 1 con chó và 5 con gà bị chết. Thấy gạo ăn vô đau bụng, gà lợn chết nên các nhà khác không dám ăn,” ông Sanh nói.

   Theo ông Chiêng, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã gởi mẫu gạo đi xét nghiệm để xác định là chất độc bên trong gạo. Còn 3 người bị ngộ độc sau khi được điều trị đã ổn định sức khỏe.

   Ông Phan Quang Dũng, chi cục trưởng Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông-Lâm-Thủy Sản tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan này đã cử người tiến hành kiểm tra số gạo trợ cấp cho người dân xã Phước Trà. “Chúng tôi đã gởi mẫu đi kiểm tra. Sang tuần sau có kết quả thì mới biết được nguyên nhân vì sao ăn gạo lại bị ngộ độc,” ông Dũng nói.

   Sợ dư luận tức giận, ngày 27 tháng 1, nói với phóng viên báo Tiền Phong, ông Lê Trung Hoàng, trưởng công an huyện Hiệp Ðức cho rằng, chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân ngộ độc có phải do gạo hay không mà báo chí đã đưa tin vội vàng.

   Xóa
 6. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một yêu cầu bắt buộc và tất yếu khách quan đối với con đường phát triển của đất nước ta. Nền dân chủ của ta sẽ được củng cố và phát triển , đó là động lực để đất nước ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa
 7. trong đất nước cái quan trọng nhất không phải là lãnh đạo, mà là nhân dân. có được sự đồng thuận của nhân dân thì có làm gì cũng dễ, mất đi sự ủng hộ của nhân dân thì làm gì cũng khó , thậm chí nhân dân chống lại chính quyền, biết được điều đó đảng ta luôn luôn đặt vấn đề phát huy quyền làm chủ của nhân dân lên làm đầu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng ta thấy trong mấy năm qua tiếng nói của người dân ngày càng nhiều hơn, có nhiều tầng lớp hơn, có tổ chức hơn và với nhiều hình thức hơn như viết blog, ra những kháng thư, tuyên bố đưa lên mạng với chữ ký công khai; hoặc xuống đường đến các cơ quan nhà nước để nói lên ý kiến hay sự phản kháng. Từ nông dân, công nhân và nay cả giới luật sư; sự phản kháng ngày càng rộng khắp. Nên cuộc bầu cử tới đây là dịp để người dân biểu lộ sự phản kháng một cách mạnh mẽ hơn, không thể để áp đặt một quốc hội ‘gia nô’ lên đầu cổ.”

   Xóa
 8. phát triển đất nước không phải là nhiệm vụ của riêng đảng, nhà nước của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội mà là công việc chung của toàn đất nước từ nhân dân cho đến đảng, nhà nước, hệ thống chính trị xã hội. vì vậy, một đảng lãnh đạo tốt là đảng có thể phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết của quần chúng nhân dân

  Trả lờiXóa
 9. đất nước ta là đất nước do nhân dân làm chủ, đảng lãnh đạo và nhà nước thực hiện việc quản lý đất nước của mình. cũng chính vì lẽ đó mà mọi chính sách của đảng và nhà nước ta đều nhằm mục đích phát triển đất nước mà nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
 10. đoàn kết là sức mạnh của dân tộc việt nam chúng ta, điều này đã được lịch sử chứng minh trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ anh hùng. nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng thực sự đã làm ra một kì tích, bây giờ cũng vậy, chỉ cần dân cùng lòng với đảng thì chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn để phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
 11. nước có thể đây thuyền và cũng có thể lật thuyền , đó là câu nói nổi tiếng thể hiện vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân trong xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. một đất nước mà thể hiện được quyền làm chủ của nhân dân mới là đất nước văn minh và sẽ phát triển rất nhanh, cho dù hoàn cảnh đất nước khó khăn

  Trả lờiXóa
 12. một đảng có mạnh bao nhiêu đi chăng nữa, có người lãnh đạo thế nào chăng nữa thì cuối cùng cũng phải sử dụng đến sức dân để phát triển đất nước chứ không phải mình đảng, mình người lãnh đạo mà có thể thực hiện được nhiệm vụ lớn lao đến như vậy, cũng chính vì thế mà đảng ta luôn luôn quan niệm rằng nhân dân là người chủ của đất nước và nâng cao hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dĩ nhiên nhà cầm quyền cộng sản tiếp tục cuộc trấn áp của họ, và chúng tôi lo ngại vì nghe tin ông Trần Đại Quang sẽ lên làm chủ tịch nước. Ông ta sẽ giữ một chức cao hơn chức bộ trưởng công an trước đây. Khi làm bộ trưởng công an ông ta đã đàn áp rất mạnh mẽ rồi, nay lên làm chủ tịch nước có thể ông có quyền lực hơn để trấn áp.

   Nhưng sự trấn áp là chuyện của họ, chúng tôi thấy sự phản kháng của toàn dân ngày càng dâng cao. Bởi vì bây giờ không chỉ có những nhà đấu tranh mà thôi mà giới nông dân, công nhân, sinh viên học sinh… Chúng tôi sẽ phản đối và cuộc phản đối sắp tới là của toàn dân. Phản đối bằng cách nào chúng tôi sẽ bàn thảo để làm sao cuộc bầu cử đó không còn như mong muốn của đảng cộng sản nữa.”

   Tuy nhiên theo cựu tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn thì với những tương quan thay đổi như hiện nay, một số cách thức sẽ được sử dụng nhằm giúp cho việc lên tiếng đấu tranh được hiệu quả hơn:

   “Bản thân tôi sẽ lên tiếng kêu gọi thế giới quan tâm đến tình trạng nhân quyền, quan tâm đến những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam qua truyền thông. Và mọi người cần đoàn kết lên tiếng một cách mạnh mẽ, không phải riêng lẻ.Tất cả người dân đồng loạt lên tiếng như vậy mới có sức mạnh.”

   Xóa
 13. đảng có phát huy được vai trò làm chủ đất nước của người dân, phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân thì đảng đó mới mạnh, mới có thể lãnh đạo đất nước được. cho dù khó khăn như thế nào thì với sự đồng thuận của nhân dân thì đất nước sẽ ngày càng phát triển và những âm mưu xấu xa của thế lực thù địch sẽ không bao giờ đạt được

  Trả lờiXóa
 14. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hoá" trong nội bộ, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.

  Trả lờiXóa
 15. Mới đây đọc một số bài báo nói lên được một sự thật răng các nước lớn thì chỉ mạnh về kinh tế chứ không phải mạnh về mặt dân chủ nhân quyền , về mặt này thì Việt Nam chúng ta có thể thấy rằng đã hợp lý hơn rất nhiều so với các nước tư bản , bàn cãi nhiều vấn đề này quá rồi

  Trả lờiXóa
 16. Ngay từ trước khi có đại hội đảng CSVN, dư luận đã biết trước là nếu đảng Cộng Sản Việt Nam còn nắm chặt được quyền lực, thì nước Việt Nam sẽ tiếp tục tụt hậu so với các nước trong khu vực, đảng viên có chức có quyền sẽ mỗi ngày một giàu có hơn trong khi đại đa số dân chúng vẫn đói khổ với tương lai bất định.

  Trả lờiXóa
 17. Diễn giải lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng thì những ai đòi hỏi nhân quyền, tự do báo chí, tự do hội họp biểu tình, tự do tôn giáo tín ngưỡng sẽ tiếp tục bị đàn áp, tù đày như đã từng diễn ra trong những năm qua.

  Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế thống kê thấy trong năm 2015, chế độ Hà Nội đã bỏ tù ít nhất 100 người chỉ vì người ta sử dụng các quyền tự do căn bản của công dân mà nhà cầm quyền CSVN đã viết trên Hiến Pháp cũng như ký vào các công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Giữa tháng 12, 2015, nhạc sĩ Việt Khang vừa mãn hạn tù thì chế độ Hà Nội đã bắt ngay Luật Sư Nguyễn Văn Ðài và chị Lê Thu Hà, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ.

  Giới phân tích thời sự quốc tế tin rằng chế độ Hà Nội sẽ tiếp tục đu dây giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Ðốn dù ông Nguyễn Phú Trọng bị coi là kẻ bảo thủ và nghiêng về phía Bắc Kinh hơn. Tuy nhiên, quyết định đối ngoại của CSVN không hoàn toàn nằm trong tay của ông mà là đánh giá chung và quyết định chung của Bộ Chính Trị.

  Trả lờiXóa
 18. Hay tin ông Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ được ghế tổng bí thư, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi ngay điện văn chúc mừng. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo (cái loa tuyên truyền hay chửi bới Việt Nam) bình luận rằng việc ông này tái cử “gửi một tín hiệu tích cực” cho Bắc Kinh cho dù Việt Nam tiếp tục đu dây giữa hai trung tâm quyền lực tư bản và độc tài lớn nhất thế giới.

  Giới tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ ở trong nước hiển nhiên đều thất vọng và cũng không ngạc nhiên gì. Facebooker Ta Hoang Quoc An viết bình luận trên mạng xã hội, “Ðất nước lại được ông già mù dẫn dắt đi tìm cái xã hội chết tiệt kia mà chính ông cũng chưa chắc đến cuối thế kỷ này đạt tới chưa. Không hổ danh VN chỉ thích lùi không thích tiến.”

  Còn ông Ðặng Xương Hùng, một cựu viên chức ngoại giao CSVN hiện đang tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ viết bình luận trên trang facebook của ông về kết quả đấu đá tại đại hội đảng CSVN vừa kết thúc: “Ðập chết con chuột đầu đàn - Bình không bị vỡ.”

  Trả lờiXóa
 19. Ông giải thích: “Chung quy đại hội 12 chỉ có hai việc chủ yếu: loại Nguyễn Tấn Dũng và khẳng định kiên trì chủ nghĩa Mác-Lê nin. Hai việc đều đã xong. Có thể coi đây là thắng lợi khá nhọc nhằn của ông Trọng, mà trong cả nhiệm kỳ 5 năm, ông cố loay hoay làm mà không được việc. Ông Trọng nổi tiếng với những phát biểu rất “ngộ,” mà tiêu biểu nhất hai câu rất “thật lòng,” toát lên phần nào con người ông. Ðó là, “đánh chuột đừng để vỡ bình - đến cuối thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.”

  Trả lờiXóa