Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

NHÀ NƯỚC TA LUÔN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC TÔN GIÁO ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC

Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Từ trước đến nay, đồng bào các tôn giáo Việt Nam luôn chung sống hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc, hình thành một truyền thống tốt đẹp. “Hộ quốc an dân”, “Nước vinh, đạo sáng”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”… Xác định tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ là nhu cầu tinh thần không thể thiếu của nhân dân, mà trên hết, nó còn là giá trị xã hội phản chiếu khát vọng của con người hướng đến một xã hội tốt đẹp hơn, nên ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 đến bản Hiến pháp mới nhất năm 2013 Đảng, Nhà nước đều hiến định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Tại Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.

Điều 10 Hiến pháp 1946 ghi: Mọi công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng. Có thể nói, hiến định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ngay từ buổi bình minh của nước Việt Nam mới đã thể hiện rõ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một chế độ xã hội tiến bộ. Không những thế, Hiến pháp 1946 còn có ý nghĩa thời đại rất lớn bởi hai năm sau 1948, Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền mới nghi nhận quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.


Tiếp theo đó, Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và Hiến pháp 2013 đều hiến định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Điều 24, Hiến pháp năm 2013 khẳng định

"1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật."
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong Hiến pháp năm 2013 đã kế thừa Hiến pháp năm 1992 và phát triển thêm một số điểm mới. Hiến pháp năm 2013 ghi nhận “Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Điều này, cho thấy chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam đối với tự do tôn giáo, tín ngưỡng, coi đó là một nhu cầu và là một quyền tất yếu của người dân cần phải được tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện để nhân dân thực hiện các quyền đó. Điều, Hiến pháp năm 2013 đã có sự tiến bộ hơn rất nhiều so với các bản Hiến pháp trước đó khi ghi nhận “mọi người” thay cho “công dân” có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Như vậy, bản chất vấn đề đã có sự thay đổi căn bản, thể hiện chính xác quyền con người đối với vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo đồng thời tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước thế tục, nghĩa là Nhà nước phi tôn giáo, khẳng định quyền tự do tôn giáo và nguyên tắc tách biệt giữa Nhà nước với các giáo hội, không can thiệp vào nội bộ của các tôn giáo. Sự thay đổi này hoàn toàn tương thích với Điều 18 Tuyên ngôn thế giới về quyền con người và Điều 18 Công ước quốc tế về các quyền Dân sự - Chính trị (ICCPR) quy định về quyền tự do, bình đẳng theo hay không theo tín ngưỡng, tôn giáo cũng như quyền không bị éo buộc làm tổn hại đến quyền lựa chọn một tôn giáo hoặc tín ngưỡng, đồng thời nhấn mạnh nghĩa vụ của các quốc gia thành viên trong việc tôn trọng và đảm bảo hiện thực hóa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.Ở Việt Nam, phật giáo là tôn giáo có lực lượng tín đồ, chức sắc đông nhất với hơn 16 triệu người, chưa kể đến hơn một nữa dân số Việt Nam chịu ảnh hưởng của Phật giáo về văn hóa, lối sống, đạo đức, tâm lý … Đối với tôn giáo nói chung và đặc biệt là Phật giáo nói riêng, những người tu hành thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của Nhà nước. Nối tiếp dòng chảy truyền thống gần 2000 năm, phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục được Đảng, Nhà nước tạo điêu kiện thuận lợi để phát triển và hoạt động. Ngay từ khi thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 7.11.1981, giáo hội đã xác định đường hướng hoạt động là “Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”. Hơn 30 năm qua, thực hiện đường hướng đó, giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cùng với các dân tộc khác thực hiện phương châm đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào sự phát triển chung của dân tộc. Phật giáo đã làm được nhiều việc lợi đạo, ích đời, thực hiện cứu khổ độ sinh, thông qua hoằng dương Phật pháp vận động tăng ni, phật tử cả nước sống trong chánh tín, thực hiện đúng chính sách , pháp luật của Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ đối với công dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ … Đại lễ phật đản LHQ Vesak năm 2008 và năm 2014 được tổ chức với quy mô lớn, thành công tốt đẹp đã để lại dư âm tốt đẹp trong lòng bạn bè thế giới cho thấy sự cởi mở, hữu nghị và tôn trọng các chính sách tôn giáo của Việt Nam. Nếu xét trong dòng chảy của lịch sử, 30 thống nhất phật giáo trong một tổ chức chung thì giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát triển vượt bậc, có thể coi đó là đỉnh cao củar phong trào phát triển Phật giáo Việt Nam. Giáo hội phật giáo có được đóng góp tích cực cho xã hội và sự phát triển như hôm nay cũng là có sự hộ trợ tích cực của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và nhân dân trong việc cổ vũ, đảm bảo quyền tự do hoạt động tôn giáo của giáo hội.

Hiện nay, Việt Nam có gần 40 tổ chức tôn giáo đang hoạt động và mỗi tổ chức tôn giáo khi được Nhà nước công nhân tư cách pháp nhân đều xác định cho mình đường hướng tiến bộ, hoạt động tôn giáo tuân thủ pháp luật và gắn bó tôn giáo với dân tộc. Như vậy, có thể khẳng định, các chính sách cũng như sự quan tâm, của Nhà nước đối với không chỉ Phật giáo mà tất cả các tôn giáo là rất lớn và luôn luôn nhất quán.

Điều 29 Tuyên ngôn thế giới về quyền con người nhấn mạnh “Mỗi người trong khi thực hiện các quyền và tự do cá nhân chỉ phải chịu những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và tôn trọng đối với các quyền và tự do của người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và sự phồn vinh chung trong một xã hội dân chủ.” Khoản 3 Điều Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cũng khẳng định “Quyền tự do biểu thi tôn giáo và tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi luật, vì nhu cầu bảo vệ an toàn công cộng, trật tự công cộng, sức khỏe cộng đồng, đạo lý hay những quyền tự do căn bản của người khác”. Đạo luật tháng 11.2004 của Cộng hòa Pháp bổ sung các điều khoản của Hiến pháp rằng: “Không cho phép bất cứ ai lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để xem bản thân mình không chịu chi phối bởi các quy định chung quản lý các mối quan hệ giữa cơ quan công quyền với công dân”. Điều 36 Hiến pháp Trung Quốc quy định “Không ai được phép dùng tôn giáo để tham gia các họa động gây rối trật tự xã hội, ảnh hưởng sức khỏe công dân, hay cản trở hệ thống giáo dục Nhà nước”. 

Như vậy, theo quan điểm của LHQ và cộng đồng quốc tế, mặc dù là một quyền cơ bản của con người, nhưng tự do tín ngưỡng, tôn giáo không phả là tuyệt đối, mà là một quyền được giới hạn. Điều 14 Hiến pháp 2013 khẳng định “quyền con người, quyền công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hôi, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”. Điều 15 ghi rõ “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân; mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội; việc thực hiện quyền con người, công công dân không được xâm phạm đến lợi ích của quốc gia, dân tộc và quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”. Như vậy. việc giới hạn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong Hiến pháp Việt Nam không trái với luật nhân quyền quốc tế cũng như pháp luật của nhiều quốc gia.

Cũng giống như ở nhiều quốc gia khác, mọi sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam được tự do hoạt động, nhưng phải trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đây là điều hoàn toàn tự nhiên và cần thiết, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của một quốc gia, dân tộc, cũng như sự phát triển hài hòa của một con người. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là một hoạt động mang tính xã hội. Thực hiện quản lý hoạt động trên cơ sở pháp luật và đặc điểm của hoạt động tôn giáo, Nhà nước tạo ra các khung pháp lý, để theo đó, người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mình, để các tổ chức tôn giáo thực hiện các hoạt động tôn giáo của mình. Quản lý Nhà nwuocs về hoạt động tôn giáo không có nghĩa là vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo mà chính là sự tôn trọng và đảm bảo bằng pháp luật quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Đó là một điều rất tự nhiên và hoàn toàn hợp lý về mặt tự nhiên và hoàn toàn hợp lý cả về phương diện đạo đức lẫn phương diện pháp lý, không chỉ ở Việt Nam, mà còn các nước trên thế giới. Mọi hành động tuyên truyền, kích động, cổ súy nhằm đối lập quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo với thực hiện nghĩa vụ công dân, tuyệt đối hóa tự do tín ngưỡng, tôn giáo… đều đi ngược lại những giá trị đạo đức, truyền thống, thuần phong mĩ tục của dân tộc, vi phạm pháp luật của Nhà nwuocs. Rất tiếc, nhiều khi nói đến quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay thường cố tình lãng tránh vấn đề này, chỉ thấy trách nhiệm của Nhà nước đối với cá nhân, cộng

Có thể nói rằng, nhìn chung cùng với sự phát triển của đất nước, các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được thể chế hóa tốt hơn, phù hợp với điều kiện, bản sắc văn hóa Việt Nam đồng thời, tương đồng với các tiêu chuẩn về quyền đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận.

Hoàng Trường
Comments
26 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

26 nhận xét:

 1. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã được Nhà nước quy định trong nhiều văn bản như Hiến pháp 2013, pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.. Công dân có quyền theo hoặc không theo bất kỳ một tôn giáo nào.

  Trả lờiXóa
 2. Mỗi người dân đều có quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, nhưng hiến pháp cũng khẳng định rằng người dân không được lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để làm những việc trái với luật pháp.

  Trả lờiXóa
 3. việt nam là một quốc gia đa tôn giáo. từ thời kì kháng chiến tôn giáo đã đồng hành cùng dân tộc chống lại ngoại xâm. cùng với đó đảng và nhà nước luôn tạo điều kiện cho người dân tự do theo tín ngưỡng tôn giáo. điều này cho thấy ở VN quyền tự do tôn giáo được xem trọng chứ không như những gì mà những nhà dân chủ đang xuyên tạc

  Trả lờiXóa
 4. tôn giáo đã có đóng góp rất lớn cho dân tộc cả trong thời bình lẫn thời chiến. trong thời chiến thì những nhà sư những giáo dân đã cầm súng lên để bảo vệ đất nước, chống ngoại xâm, thời bình thì họ làm từ thiện, ... và chúng ta cũng đã có nhiều chính sách thể hiện rằng chúng ta tôn trọng quyền tự do tôn giáo

  Trả lờiXóa
 5. bản chất của tín ngưỡng tôn giáo hết sức có giá trị tinh thần to lớn với mỗi một con người trong chúng ta, tin và sùng bài một tín ngưỡng nào đó để có một điểm tựa tinh thần trong cuộc sống là món ăn tinh thần không thể phủ nhận tuy nhiên lợi dụng tín ngưỡng để cổ súy cho âm mưu chính trị là không thể chấp nhận được

  Trả lờiXóa
 6. hãy trả lại tôn giáo theo đúng cái nghĩa của nó hỡi những kẻ học hành đần độn chỉ biết lợi dụng tôn giáo để phục vụ những lợi ích nhỏ bé của mình, khởi thủy của vũ trụ cũng là nhờ có tôn giáo, một đấng tối cao sản sinh ra vạn vật, người là cha mẹ muôn loài , không nên lợi dụng để kiếm chác những lợi ích bé nhỏ tầm thường

  Trả lờiXóa
 7. Dân tộc tôn giáo là vấn đề nhạy cảm không chỉ riêng của nước ta, giáo hội ở tất cả các nước đều là một và không phân biệt khoảng cách địa lý, người theo đạo có một niềm tin tuyệt đối với tôn giáo ấy và những sự sắp đặt của người lãnh đạo cầm đầu tôn giáo ấy, sẽ thật là nguy hiểm nếu như để kẻ có dã tâm cầm đầu

  Trả lờiXóa
 8. Dân tộc tôn giáo là vấn đề nhạy cảm không chỉ riêng của nước ta, giáo hội ở tất cả các nước đều là một và không phân biệt khoảng cách địa lý, người theo đạo có một niềm tin tuyệt đối với tôn giáo ấy và những sự sắp đặt của người lãnh đạo cầm đầu tôn giáo ấy, sẽ thật là nguy hiểm nếu như để kẻ có dã tâm cầm đầu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bác Hồ đã từng nói: các tôn giáo đều giống nhau, vì đều hường con người đến hoàn thiện bản thân, trở thành một người tốt; Chúa Jesus dạy: Đạo đức là bác ái; Phật Thích Ca dạy: Đạo đức là từ bi; Khổng Tử dạy: Đạo đức là nhân nghĩa. Mỗi con người có một tín ngưỡng, đất nước Việt Nam ta không theo riêng một tôn giáo nào mà tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân, đồng thời cũng tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển

   Xóa
 9. Những lần về quê, ngồi trên oto mình thường rất thích ngẳm cảnh dọc đường. Quãng đường khoảng 150km từ Thủ đô Hà Nội về quê, gặp không biết cơ man nào là các chùa chiền, nhà thờ của đủ loại tôn giáo...Phật giáo, Thiên chúa Giáo, Công giáo...được xây dựng nguy nga, hoành tránh...Và bọn dâm chủ vẫn luôn miệng sủa "VN đéo có tự do tôn giáo"

  Trả lờiXóa
 10. Cũng giống như ở nhiều quốc gia khác, mọi sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam được tự do hoạt động, nhưng phải trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đây là điều hoàn toàn tự nhiên và cần thiết, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của một quốc gia, dân tộc, cũng như sự phát triển hài hòa của một con người.

  Trả lờiXóa
 11. Điều 10 Hiến pháp 1946 ghi: Mọi công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng. Có thể nói, hiến định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ngay từ buổi bình minh của nước Việt Nam mới đã thể hiện rõ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một chế độ xã hội tiến bộ. Không những thế, Hiến pháp 1946 còn có ý nghĩa thời đại rất lớn bởi hai năm sau 1948, Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền mới nghi nhận quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 12. Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Từ trước đến nay, đồng bào các tôn giáo Việt Nam luôn chung sống hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc, hình thành một truyền thống tốt đẹp. “Hộ quốc an dân”, “Nước vinh, đạo sáng”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”…

  Trả lờiXóa
 13. Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII nêu rõ: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật”.

  Trả lờiXóa
 14. Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Việc đoàn kết, tập hợp đồng bào các tôn giáo trong chiến lược đại đoàn kết dân tộc nhằm thực hiện các mục tiêu của cách mạng Việt Nam trong từng thời kỳ lịch sử là rất quan trọng. Cùng với nguyên tắc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng của các tôn giáo trước pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 15. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng của các tôn giáo được Đảng, Nhà nước ta vận dụng phát triển trong thời kỳ đổi mới. Đại hội VII của Đảng khẳng định: Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân; Đảng và Nhà nước tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân; thực hiện bình đẳng, đoàn kết lương giáo, đoàn kết giữa các tôn giáo; khắc phục thái độ hẹp hòi, thành kiến, phân biệt đối xử với đồng bào có đạo, chống những hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, đồng thời nghiêm cấm và ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng tôn giáo phá hoại độc lập và đoàn kết dân tộc

  Trả lờiXóa
 16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 17. không thể phủ nhận công lao của đồng bào giáo dân các tôn giáo đã đóng góp, cống hiến cho đất nước về cả tinh thần lẫn vật chất trong thời kì đất nước đang gặp nhiều khó khăn. chính vì vậy, nhà nước ta luôn luôn tạo điều kiện cho những tôn giáo có vai trò cũng như đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

  Trả lờiXóa
 18. tôn giáo trong quá trình giải phóng dân tộc luôn có vai trò hết sức quan trọng. lịch sử đã chứng minh vai trò đó của đồng bào giáo dân. cùng với công lao của thế hệ cha ông, chúng ta không bao giờ quên được công lao của đồng bào các tôn giáo đã giúp cho đất nước có được như ngày hôm nay. vì vậy, trong pháp luật việt nam thể hiện rõ việc tự do tôn giáo

  Trả lờiXóa
 19. nhà nước ta tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển theo khuôn khổ của pháp luật nhưng có vẻ như trong thời gian vừa qua điều đó đã không được giáo dân đặc biệt là giáo dân của thiên chúa giáo xem trọng và hiểu ra họ nhiều vùng giáo xứ có những hành động chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật

  Trả lờiXóa
 20. trong suốt thời kì lịch sử của dân tộc, tôn giáo có những đóng góp to lớn trong việc giải phóng đất nước và đem lại cuộc sống như ngày hôm nay cho nhân dân việt nam, chính vì vậy nhà nước ta luôn có những chính sách quan tâm đến đồng bào theo tôn giáo, tôn trọng tín ngưỡng của họ và đảm bảo cho họ có quyền tự do tôn giáo theo qui định của pháp luật

  Trả lờiXóa
 21. việc tôn trọng và tạo điều kiện cho những tôn giáo đã có cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng đất nước của chúng ta đã được thể hiện rõ qua các qui định của pháp luật về tự do tôn giáo. đây là điều không thể chối cãi được. thế nhưng với mưu đồ bẩn thỉu của mình những kẻ có tư tưởng chống cộng vẫn đang lợi dụng tôn giáo để chống chúng ta

  Trả lờiXóa
 22. Việt Nam có tự do tôn giáo điều đó là không thể phủ nhận, thực tế chứng minh điều đó khi mà trong nhiều dịp lễ lớn của tôn giáo chính quyền cũng cử người, cử lãnh đạo đến chúc mừng và động viên, thăm hỏi ân cần. trong khi trái ngược với sự quan tâm đó của chính phủ, nhiều kẻ lợi dụng những sai sót của ta trong việc thực hiện chính sách tôn giáo để kích động chống phá nhà nước

  Trả lờiXóa
 23. tôn giáo là vấn đề phức tạp nhạy cảm, việc xử lý những tình huống những vụ việc có liên quan đến tôn giáo luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các thế lực thù địch lợi dụng để can thiệp và hoạt động của chính quyền, nhà nước ta. hơn nữa việc tạo điều kiên cho tôn giáo phát triển cũng là hình thức mà nhà nước ta thể hiện sự biết ơn đối với đồng bào giáo dân đối với những gì họ đã cống hiến cho đất nước

  Trả lờiXóa
 24. Nhà nước ta luôn hướng tới sự bình đẳng, hòa bình, thân ái giữa các dân tộc, tôn giáo khác nhau. Chỉ có những kẻ luôn tìm cách chống phá, phá hoại Đảng, Nhà nước, chính quyền thì mới suốt ngày ra rả bè cánh, vu cho nhà nước ta phân biệt này nọ

  Trả lờiXóa
 25. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong Hiến pháp năm 2013 đã kế thừa Hiến pháp năm 1992 và phát triển thêm một số điểm mới. Hiến pháp năm 2013 ghi nhận “Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Điều này, cho thấy chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam đối với tự do tôn giáo, tín ngưỡng, coi đó là một nhu cầu và là một quyền tất yếu của người dân cần phải được tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện để nhân dân thực hiện các quyền đó

  Trả lờiXóa