Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

MỘT SỐ NHẬN THỨC VỀ XHDS

Cùng với thực tế tồn tại và phát triển ngày càng phong phú của các tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ (NGO), trong khoảng 10 năm trở lại đây, thuật ngữ, khái niệm “xã hội dân sự” (XHDS), tổ chức XHDS dần xuất hiện và được bàn luận khá sôi nổi ở nước ta. Đây là vấn đề xã hội, chính trị nhạy cảm, phức tạp trong tình hình hiện nay. Nhận thức về vấn đề này hiện có nhiều điểm không thống nhất, thậm chí là khác biệt, đối lập với nhau, phụ thuộc vào từng góc độ tiếp cận. Qua nghiên cứu cho thấy, có hai khuynh hướng nhận thức phổ biến về vấn đề XHDS hiện nay là: (1) Đề cao quá mức những đặc điểm của XHDS, coi đó như là một tất yếu, cần đẩy nhanh sự phát triển của XHDS ở Việt Nam; đồng nhất quá trình này với thực hiện dân chủ hóa, có thể khắc phục được những tiêu cực, phức tạp đang diễn ra trong đời sống xã hội hiện nay. (2) Coi XHDS là mô hình tiêu cực, chống đối, “đối lập” với Nhà nước xã hội chủ nghĩa, là vấn đề nhạy cảm, nên né tránh, thậm chí bài xích, phủ nhận XHDS. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi cố gắng làm rõ một số nhận thức cơ bản về XHDS.


Có nhiều cách hiểu, định nghĩa về XHDS, trong đó, một định nghĩa được cho là hợp lý hơn cả, đó là: XHDS là không gian xã hội công cộng nằm ngoài sự quản lý của nhà nước, thị trường và lĩnh vực riêng tư của cá nhân, bao gồm tổng thể các định chế xã hội độc lập tương đối với nhà nước và hoạt động tự nguyện trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, truyền thông đại chúng, tôn giáo, xã hội... XHDS được nhận diện với một số đặc trưng cơ bản sau:

XHDS là một bộ phận của đời sống xã hội nằm ngoài khu vực xã hội chính trị (tức nhà nước) và xã hội kinh tế (tức thị trường) và ngoài khu vực gia đình (lĩnh vực riêng tư của cá nhân). XHDS bao gồm tổng thể các định chế xã hội (các tổ chức xã hội và các chế định điều tiết hoạt động như: luật pháp, tôn chỉ, mục đích, điều lệ...) để phân biệt với định chế xã hội chính trị (tổng hòa của các quan hệ và các thiết chế xã hội - chính trị tương ứng như: các chính đảng, các tổ chức nhà nước và cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị) và định chế xã hội kinh tế (các tổ chức kinh tế và hệ thống các chế định xã hội kinh tế tương ứng).

Các hội nhóm trá hình dưới danh nghĩa "xã hội dân sự"
Hình thức tồn tại của XHDS bao gồm: các tổ chức hội, hiệp hội, đoàn thể NGO... (gọi chung là các tố chức XHDS) và các phong trào xã hội.

Từ những nhận thức trên, rõ ràng vấn đề XHDS là hết sức phức tạp, nhạy cảm. 

Thứ nhất, những người cổ vũ cho XHDS xác định XHDS nằm ngoài các thể chế chính trị, xã hội, kinh tế, do đó có tính “độc lập” với nhà nước và không mang bản chất giai cấp. Nhưng thực chất, cái gọi là XHDS bao gồm: các tổ chức hội, hiệp hội, đoàn thể, NGO... đều mạng bản chất giai cấp, luôn tiềm ẩn nguy cơ bị các thế lực thù địch lợi dụng để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Bản chất giai cấp, tính chất chính trị của XHDS, thể hiện trước hết là việc các tổ chức hội, hiệp hội, đoàn thể, NGO... cấu thành nên XHDS đều do con người - các cá nhân cụ thể lập ra và cũng bao gồm con người - các cá nhân cụ thể, với những mục đích, lợi ích khác nhau. Không có con người chung chung, phi giai cấp, nên các tố chức (hội, hiệp hội, đoàn thể...) không thể không mang bản chất giai cấp với những mục đích, lợi ích giai cấp cụ thể (tuy được che giấu). Mặt khác, XHDS chính là môi trường mà chính bản thân các thành tố cấu thành cũng diễn ra cuộc đấu tranh giai cấp trên mọi phương diện, từ chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa... mà những người cổ vũ hoặc nhân danh XHDS cho rằng đó là những ý kiến “phản biện xã hội”, để “phát huy dân chủ” nhằm che giấu ý đồ của các thế lực chống đối.

Thực tế là, các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng, thông qua các tổ chức XHDS để thúc đẩy hình thành lực lựợng đối lập ở các nước có chế độ bị coi là “thù địch”, “độc tài”; dưới danh nghĩa “chuyển hóa dân chủ” để can thiệp, lật đổ, đưa các lực lựơng phương Tây lên nắm chính quyền ở các nước này. Nhằm thực hiện âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, các thế lực thù địch thông qua các đảng chính trị cầm quyền, các nhà nước có quan hệ với Việt Nam, cổ vũ cho các hoạt động của cái gọi là XHDS, thậm chí, được đưa ra “mặc cả” trong xử lý quan hệ với Việt Nam.

Thứ hai, XHDS vừa mang tính đa dạng về lợi ích, thành phần, vừa mang tính đa dạng, đa nguyên về tư tưởng. Đặc trưng này phản ánh tính chất phức tạp về tư tưởng, văn hóa trong đời sống XHDS. Do đó, sự hình thành của XHDS ở Việt Nam chứa đựng nguy cơ xuất hiện, hình thành hoặc du nhập những khuynh hướng tư tưởng chính trị đối lập với Đảng là tiền đề trực tiếp dẫn đến đa nguyên về chính trị.

Thứ ba, XHDS là không gian bao hàm nhiều tổ chức nhưng thiếu tính tổ chức chặt chẽ và điều kiện về tài chính để hoạt động; dễ bị các cá nhân, tổ chức có điều kiện từ bên ngoài chi phối, tác động và lợi dụng vào thực hiện các mục đích riêng, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Tổ chức XHDS hình thành chủ yếu dựa trên những mối quan hệ và liên kết mềm, tự nguyện, tự quản, tính thống nhất không cao nên dễ xảy ra nguy cơ các tổ chức này chi chăm lo đến lợi ích cục bộ mà không quan tâm đến lợi ích chung, lợi ích toàn xã hội; tạo ra các “lệ” riêng, gây cản trở đến việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, thậm chí có trường hợp biến tướng trở thành “công cụ” phục vụ cho lợi ích của cá nhân hoặc tổ chức chi phối, “tài trợ tài chính”. Đồng thời, XHDS bao gồm một dải rộng trên nhiều lĩnh vực, nhiều khu vực khác nhau, cả những khu vực thiếu tổ chức chặt chẽ, nhận thức chính trị mơ hồ, rất dễ bị lôi kéo, mua chuộc hoặc hùa theo các chiêu bài mị dân...

Thứ tư, một bộ phận XHDS, nhất là các hội, liên hiệp hội có tổ chức mang tính hệ thống cả theo chiều dọc lẫn chiều ngang, có số lượng thành viên đông, có ảnh hưởng lớn đối với quần chúng; một số tổ chức phi chính phủ Việt Nam có sự tập hợp khá đông những trí thức lớn, có uy tín, có trình độ chuyên môn cao, kể cả đảng viên hay nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước. Những tổ chức này có ảnh hưởng xã hội rộng lớn cả trong và ngoài nước, có khả năng tác động vào nội bộ, tác động rất mạnh đến việc xây dựng cũng như việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các tổ chức này thường là mục tiêu tìm kiếm tác động, lợi dụng của các thế lực thù địch, nếu không có những quy định pháp lý hợp lý, đủ mạnh để quản lý, cũng như thiếu sự định hướng và quản lý có hiệu quả của các cơ quan chức năng thì rất dễ biến thái và biến thái rất nhanh thành tổ chức chính trị đối lập hết sức nguy hiểm.

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung còn thấp; ý thức công dân, ý thức pháp luật của đại đa số người dân còn nhiều hạn chế; hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, hiệu lực quản lý của chính quyền còn có mặt hạn chế, đa dạng về tôn giáo, dân tộc... Do đó, sự hình thành và phát triển của XHDS luôn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến chia rẽ, xung đột, hỗn loạn, vô chính phủ, mất ổn định chính trị, xã hội của đất nước, là điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện âm mưu, hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, sau những thất bại trong hoạt động chống phá Việt Nam ở các giai đoạn trước, các thế lực thù địch đang xem XHDS là một hướng đi mới, đồng thời, là một trong những phương thức tác động cơ bản trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thay đổi thể chế chính trị ở nước ta. Mục tiêu của chúng là tìm mọi cách tạo “môi trường” cho sự xuất hiện ở nước ta lực lượng, tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua hoạt động với danh nghĩa XHDS làm suy yếu, vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Các thế lực thù địch rêu rao rằng, hình thành XHDS độc lập về chính trị là một “lối thoát” cho sự ra đời công khai, hợp pháp của các tổ chức, lực lượng chính trị đối lập với Đảng, buộc Việt Nam phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Họ tìm mọi cách thúc đẩy ở Việt Nam một mô hình XHDS độc lập về chính trị, nằm ngoài sự lãnh đạo của Đảng, không chịu sự quản lý của Nhà nước, một xã hội đa nguyên về tổ chức, đa nguyên về ý thức hệ, các tổ chức được tự do thành lập, kể cả các tổ chức đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam; đòi “quyển đối lập” được thừa nhận ở Việt Nam...

Để làm được điều đó, chúng đã và đang triệt để lợi dụng tính chất chính trị, xã hội phức tạp của vấn đề XHDS để tác động vào nội bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp xã hội với nhiều phương thức khác nhau, từ tuyên truyền lừa bịp, thổi phồng “ưu điểm” của XHDS; cung cấp tài chính, phương tiện hoạt động; tổ chức việc nghiên cứu, tham quan các mô hình XHDS ở nước ngoài; thúc đẩy việc xây dựng nội dung pháp luật có liên quan... nhằm gây sức ép với Đảng, Nhà nước ta trong các quan hệ đối ngoại.

Hải Trang
Comments
19 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

19 nhận xét:

 1. Các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng tính chất chính trị, xã hội phức tạp của vấn đề XHDS để tác động vào nội bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp xã hội với nhiều phương thức khác nhau, từ tuyên truyền lừa bịp, thổi phồng “ưu điểm” của XHDS nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 2. Cùng với thực tế tồn tại và phát triển ngày càng phong phú của các tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ (NGO), trong khoảng 10 năm trở lại đây, thuật ngữ, khái niệm “xã hội dân sự” (XHDS), tổ chức XHDS dần xuất hiện và được bàn luận khá sôi nổi ở nước ta. Đây là vấn đề xã hội, chính trị nhạy cảm, phức tạp trong tình hình hiện nay

  Trả lờiXóa
 3. Xã hội dân sự, nói chính xác là các tổ chức XHDS đóng vai trò xây dựng cộng đồng, trợ giúp Nhà nước. Tổ chức XHDS tồn tại không chỉ trong xã hội tư bản mà cả trong chủ nghĩa xã hội. Ở Việt Nam XHDS thấm nhuần về mặt văn hóa cộng đồng, tính đoàn kết, tương trợ và tính đồng thuận xã hội. Tổ chức XHDS có thể đóng vai trò tích cực, là người phản biện đối với chủ trương, chính sách của Nhà nước một cách ôn hòa và có trách nhiệm. Song, thực tế ở nhiều quốc gia trên thế giới cũng cho thấy, tổ chức XHDS, bao gồm cả các đảng chính trị (không nằm trong hệ thống chính trị Nhà nước) cũng có thể trở thành lực lượng đối kháng với Nhà nước, là nòng cốt cho những cuộc bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội, thậm chí có thể kết nối với các thế lực thù địch bên ngoài gây chiến tranh, làm tổn hại đến độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia.

  Trả lờiXóa
 4. cùng với những mặt tích cực của xã hội dân sự, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã, đang lợi dụng danh nghĩa này để tập hợp, lôi kéo người khác tham gia với ý đồ thành lập lực lượng đối trọng với Đảng, Nhà nước Việt Nam; lợi dụng các kẽ hở về mặt pháp luật, các vấn đề tiêu cực, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… để tuyên truyền, xuyên tạc và âm mưu hình thành, công khai hóa các tổ chức chính trị đối lập tại Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 5. Các đối tượng nhân danh chiêu bài “xã hội dân sự”, “dân chủ nhân quyền”, “bảo vệ Tổ quốc”… để lập hội, nhóm với tên gọi, khẩu hiệu, tôn chỉ, mục đích dễ gây “ấn tượng” với nhu cầu, thị hiếu của từng tầng lớp, thành phần xã hội nhất định như: “Diễn đàn xã hội dân sự”, “Hội tù nhân lương tâm”, “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Hội bầu bí tương thân”, “Hội nhà báo độc lập”, “Hội anh em dân chủ”… Thủ đoạn của chúng là thông qua các trang web, diễn đàn trực tuyến, nhất là mạng xã hội để công khai tổ chức, tuyên truyền, lừa bịp, lôi kéo quần chúng tham gia; sử dụng các phần mềm bảo mật để liên lạc, tổ chức huấn luyện, đào tạo trực tuyến cho số thành viên; công khai viết đơn kiến nghị, đòi thành lập đảng chính trị đối lập, xin tự thành lập hội, nhóm và đòi khởi kiện, vu cáo, xuyên tạc Nhà nước ta vi phạm các điều ước quốc tế về quyền dân sự

  Trả lờiXóa
 6. một xã hội dân sự mà những kẻ đang đầy ắp những mục đích xấu xa đang chứa đầy trong bụng những nhà dân chủ. con người đấy muốn chứng kiến đất nước việt nam này có sư xuất hiện những bàn tay và sự hiện diện của những kẻ xâm lược cũ gọi là ngoại bang muốn xâm nhập xâu vào nước việt nam đấy mà .. xã hội đấy nhân dân việt nam không cần

  Trả lờiXóa
 7. hội nhóm ở việt nam bây giờ quá nhiều, rất đa dạng, đủ thành phần. từ tốt đến xấu. từ mục đích giải trí đến mục đích trục lợi. và không nghi ngờ gì nữa những tổ chức xã hội dân sự ở việt nam đơn thuần chỉ là vì trục lợi và tiếp tay cho những kẻ ngoại bang để chống phá chính quyền, đi ngược lại lợi ích của nhân dân

  Trả lờiXóa
 8. Trong xã hội hiện tại , tính dân chủ ngày được đề cao các tổ chức xã hội dân sự ra đời ngày càng nhiều. Nhưng không phải tổ chức nào cũng có mục đích tích cực mà tiêu cực là chủ yếu. Mục tiêu của chúng là tìm mọi cách tạo “môi trường” cho sự xuất hiện ở nước ta lực lượng, tổ chức chính trị nhằm phá hoại, lật đổ đảng Và Nhà nước. Như vậy thì có thể chấp nhận đc chúng theo đúng nghĩa không???

  Trả lờiXóa
 9. lợi dụng xã hội dân sự để có những hoạt động chống phá chính quyền, chống phá chế độ, chống phá đất nước là chiêu bài của những tổ chức những thế lực thù địch nước ngoài đang sử dụng. trên thực tế, từ khi thành lập cho đến nay những tổ chức này chưa đóng góp được gì cho đất nước mà chỉ là phá hoại mà thôi

  Trả lờiXóa
 10. dưới cái mác xã hội dân sự, những kẻ có tư tưởng chống cộng cực đoan luôn luôn dình dập để có những hành động tiếp tay cho ngoại bang can thiệp vào công việc nội bộ của ta từ đó dẫn đến việc chúng ta mất tự chủ về vấn đề giải quyết công việc nội bộ, chịu sức ép không đang có đến từ những quốc gia có địch ý

  Trả lờiXóa
 11. tổ chức dân sự cũng như những tổ chức dân chủ hiện nay ở việt nam đều cùng bản chất đó là những tổ chức do các tổ chức phản động lưu vọng hậu thuẫn và thành lập nên. thế nên tôn chỉ bề ngoài của những hội này mới nghe qua có vẻ tốt đẹp thế nhưng những gì mà chúng đã làm trong thời gian qua cho thấy đó chỉ là lời nói xuông

  Trả lờiXóa
 12. được sự hậu thuẫn của nước ngoài đặc biệt là Mỹ trong thời gian vừa qua nhiều tổ chức dân sự cũng như những hội nhóm dân chủ được mọc lên như nấm với tôn chỉ là vì dân chủ nhân quyền. thế nhưng ai cũng biết rằng những tôn chỉ đó không được thực hiện như những gì những tổ chức này nói mà hoàn toàn ngược lại, chúng chỉ lợi dụng điều này để chống phá chính quyền mà thôi

  Trả lờiXóa
 13. xã hội dân sự không được hiểu theo đúng nghĩa đối với những tổ chức xã hội dân sự hiện nay. trên thực tế những tổ chức này có thể coi là một ổ rận, ổ chống cộng tập hợp lại với nhau. không có hành động nào vì dân chủ nhân quyền đích thực mà chỉ lợi dụng đó để gây sức ép với chính quyền tạo cớ để các quốc gia khác can thiệp

  Trả lờiXóa
 14. xã hội dân sự bản chất là tốt, nó thể hiện rằng quốc gia đó có quyền dân chủ, nhân quyền được coi trọng, thế nhưng điều này phải tùy thuộc vào tình chất và mục đích của những tổ chức xã hội dân sự đó. ở Việt Nam những tổ chức này được thành lập để chống phá, đả kích chính quyền chứ không phải là với mục đích chính đáng như chúng đã nói

  Trả lờiXóa
 15. Bài viết này nên được chia sẻ nhiều để mọi người có cái nhận thức đúng đắn về xã hội dân sự, không còn mơ hồ để hiểu lầm theo cách mà đám phản động thổi phồng lên về những mặt tích cực của xã hội dân sự. Bởi tất cả những gì chúng đang làm là những điều vô cùng nhảm nhí

  Trả lờiXóa
 16. Nước ta ngày càng có nhiều tổ chức được thành lập ra với khẩu hiệu nhằm giúp đỡ cộng đồng, phát triển đất nước. Song, một bộ phận không nhỏ các tổ chức thành lập ra lại mang mục đích chống phá Đảng, chống phá nhà nước. Là nơi để các thế lực phản động trong và ngoài nước dựng lên làm địa điểm để lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân chống phá lại chính quyền. Nên chăng, các cấp chính quyền sớm rà soát kỹ hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự, nếu thấy nó hoạt động lệch hướng với những gì đề ra thì xóa bỏ ngay ra khỏi xã hội để đảm bảo an ninh trật tự của địa phương, của đất nước.

  Trả lờiXóa
 17. Có nhiều cách hiểu, định nghĩa về XHDS, trong đó, một định nghĩa được cho là hợp lý hơn cả, đó là: XHDS là không gian xã hội công cộng nằm ngoài sự quản lý của nhà nước, thị trường và lĩnh vực riêng tư của cá nhân, bao gồm tổng thể các định chế xã hội độc lập tương đối với nhà nước và hoạt động tự nguyện trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, truyền thông đại chúng, tôn giáo, xã hội.

  Trả lờiXóa
 18. Xã hội dân sự thực chất chỉ là một cái tổ chức trá hình , chuyên đi lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin rồi kéo họ vào vòng xoáy chính trí , lợi dụng họ để chuộc lợi . Xã hội dân sự chống lại sự phát triển của nhà nước Việt Nam , đi ngược lại lợi ích toàn dân tộc . Đa số đều đã nhận ra điểm này nhưng còn có rải rác một số ít còn mông lung nên bị lôi kéo . Phải kiến quyết đấu tranh bài trừ những loại tổ chức này

  Trả lờiXóa
 19. Xã hội dân sự có thể phù hợp và khoa học với mấy nước phương tây, với mỹ, với anh, đức... nhưng với nền văn hóa đông phương, đặc biệt với điều kiện lịch sử việt nam đừng bao gì nói đến việc áp đặt xã hội này với nước ta. nó kệch cỡm và không vừa vặn chút nào.

  Trả lờiXóa