Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

BÊN LỀ NGÀY 22/12 LẠI RA RẢ LUẬN ĐIỆU ĐÒI PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

Như thường lệ, cứ đến ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 thì trên các trang báo, đài "chống cộng" lại ra rả luận điệu đòi phi chính trị hóa quân đội như: “lực lượng quân đội phải duy trì tính trung lập về chính trị”, “lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân, chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào”, mà áp dụng cụ thể vào việt Nam là “lực lượng vũ trang không phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam”...


Luận điệu đòi phi chính trị hóa quân đội, Công an
“Phi chính trị hóa quân đội, công an” là luận điểm đã có từ lâu mà các đảng chính trị đối lập ở những nước đi theo chế độ đa đảng thường sử dụng để hạn chế quân đội, công an “can dự” vào những tranh giành chính trị của các đảng phái. Ngay từ năm 1905, V.I.Lênin đã chỉ rõ: "... những câu nói của bọn tôi tớ của nền chuyên chế về tính trung lập của quân đội, về sự cần thiết phải giữ cho quân đội đứng ngoài chính trị.... là giả dối, rằng những lời nói đó không thể mong được binh lính đồng tình một chút nào”.

Trong những thập niên cuối của thế kỷ XX, khi thấy phương thức chống phá chủ nghĩa xã hội bằng biện pháp gây chiến tranh xâm lược không hiệu quả, chủ nghĩa đế quốc đã đẩy mạnh chống phá bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”. Một trong các thủ đoạn mà chúng sử dụng là phổ biến, tuyên truyền vào các nước xã hội chủ nghĩa, nơi chỉ có một đảng (Đảng Cộng sản) lãnh đạo, khẩu hiệu “quân đội, công an phải duy trì tính trung lập về chính trị”, nhằm thực hiện “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang cách mạng, mà thực chất là nhằm tách quân đội và công an ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vô hiệu hóa vai trò của quân đội và công an là công cụ bạo lực của Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Thủ đoạn này đã được chúng áp dụng thành công ở Liên Xô trước đây. Đó là trong thời gian M. Gorbachev làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội Liên Xô đã tự rời bỏ nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang về chính trị của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mắc những sai lầm rất nghiêm trọng, như: tự xóa bỏ cơ chế lãnh đạo cùa Đảng Cộng sản đối với lực lượng vũ trang, làm cho quân đội và công an bị "phi chính trị hóa” và bị vô hiệu hóa. Chỉ trong khoảng hai năm (1987 -1989), gần 50% cán bộ chiến lược của quân đội và khoảng 30% tướng lĩnh bị cho ra quân; hơn 100 cán bộ lãnh đạo chính trị cấp chiến lược - chiến dịch bị cách chức với lý do “không ủng hộ cải tổ”. Tháng 3/1990, Đại hội đại biểu bất thường lần thứ ba Đảng Cộng sản Liên Xô đã chấp nhận từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, xóa bỏ Điều 6 Hiến pháp Liên bang Xô viết; chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Ngày 20/7/1991, sau khi đắc cử Tổng thống Liên bang Nga, B. Yeltsin đã ban bố sắc lệnh "phi đảng hóa” và tuyên bố cấm các chính đảng hoạt động trong cơ quan nhà nước các cấp (bao gồm cả trong các lực lượng vũ trang). Ngày 23/8/1991, trước ngày M. Gorbachev tự ý tuyên bố giải tán Ban Chấp hành Trung ương, thì Bộ trưởng Quốc phòng Y. Shaposhnikov đã tuyên bố rời bỏ Đảng Cộng sản Liên Xô và buộc mọi quân nhân là đảng viên cộng sản phải trả thẻ đảng. Tất cả những hành vi đó đều nhằm thực hiện “phi chính trị hóa”, làm cho Quân đội và Công an Xôviết mất phương hướng chính trị, mất sức chiến đấu, không thể bảo vệ được Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, mặc dù Quân đội Liên Xô vẫn còn 3,9 triệu quân thường trực, được trang bị rất hiện đại. Đó là một trong những nguyên nhân rất quan trọng dẫn tới sự tan rã của Liên bang Xô viết vào cuối năm 1991.

Đối với nước ta, từ nhận định rằng, hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam còn nắm chắc quân đội và công an, nên chưa thể xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, chưa thể xóa bỏ được chế độ xã hội chủ nghĩa, nên các thế lực thù địch với cách mạng nước ta ráo riết thực hiện chiêu bài “Lực lượng vũ trang phải duy trì tính trung lập về chính trị”. Họ hy vọng rằng, một khi lực lượng vũ trang bị mê muội bởi khẩu hiệu đó, đội ngũ cán bộ quân đội và công an dao động, mất phương hướng chính trị, họ sẽ ra tay lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sẽ theo đúng kịch bản “không đánh mà thắng”! Lợi dụng việc xin ý kiến nhân dân vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các thế lực chống phá con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội xem đây là thời cơ có một không hai để công khai đẩy mạnh đòi hỏi “phi chính trị hóa” quân đội và công an. Đáng tiếc rằng, không ít người đã mơ hồ về chính trị, mất cảnh giác, mắc mưu những thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch đã vào hùa với chúng, nhai lại những luận điệu sai trái nói trên, mà không tỉnh táo tự vấn minh rằng: tại sao những đề xuất về “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” lại được các đài VOA, BBC, RFA, RFI... cùng những kẻ phản bội Tổ quốc, những người có thâm thù với cách mạng ở hải ngoại tung hô, cổ vũ nhiệt thành đến vậy? Khi bị chỉ trích những đề xuất đó là biểu hiện của sự “suy thoái về tư tưởng chính trị”, những người cổ súy cho tư tường này vội “lấp liếm” rằng: “Chúng tôi chỉ yêu cầu lực lượng vũ trang trung lập về chính trị, chứ đâu có đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang". Sự ngụy biện đó không đánh lừa được công luận, bởi xét về bản chất, yêu cầu “lực lượng vũ trang phải duy trì tính trung lập về chính trị” chỉ là một dạng thức, một phiên bản của quan điểm đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”. 

Nói đến “trung lập về chính trị" nghĩa là “đứng giữa các lực lượng chính trị”, “đứng ngoài chính trị”, “không can dự vào chính trị”...; trong khi đó, Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam đang được xây dựng theo phương hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, nền tảng để xây dựng vững mạnh toàn diện. Hơn nữa, bản thân hai lực lượng này đang là những lực lượng chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là đang “không đứng ngoài chính tri", thì đòi hỏi “lực lượng vũ trang phải duy trì tính trung lập về chính trị” thực chất lả đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang Việt Nam.

Để thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội,  các thế lực thù địch sử dụng mọi biện pháp, cả về lý luận, tư tưởng lẫn hành động thực tiễn.

Trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng, họ thường lập luận rằng: quân đội và công an là của nhà nước, nên chỉ phục tùng nhà nước, chứ không phục tùng và chịu sự lãnh đạo của bất cứ chính đảng nào; hoặc: hoạt động của lực lượng vũ trang chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân, nên chỉ phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân, chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào... Nghe thoáng qua, không ít người ngộ nhận sự cỏ lý của lập luận này, nhất là những người nhẹ dạ, cả tin, ít trải nghiệm qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, mà không hiểu rằng: đây là thủ đoạn nhằm chuyển lập trường chính trị của lực lượng vũ trang cách mạng sang lập trường của bọn cơ hội chinh trị, của giai cấp tư sản.

Trong hành động thực tiễn, những người cổ súy cho tư tưởng “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang" đòi “quân đội, công an phải trung lập về chính trị”, tức là một khi có biến động chính trị, thì quân đội và công an hãy án binh, bất động, không đứng về phe nào. Đối với những nước đi theo chế độ xã hội chủ nghĩa, chỉ có một Đảng Cộng sản lãnh đạo như nước ta, họ đòi xóa bỏ nguyên tắc “Đảng Cộng sản lãnh đạo lực lượng vũ trang”; hạ thấp, tiến tới đến đòi xóa bỏ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cùng hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị (nhất là chế độ chính ủy, chính trị viên) trong quân đội - một trong những yếu tố riêng có của quân đội các nước xã hội chủ nghĩa, nhằm đảm bảo cho Đảng Cộng sản giữ vững sự lãnh đạo đối với quân đội; xuyên tạc các sự kiện chính trị trong lịch sử có quân đội tham gia, thổi phồng khuyết điểm của một vài đơn vị quân đội, công an và một bộ phận quân nhân, chiến sỹ công an trong quá trình làm nhiệm vụ; bôi nhọ đời tư của các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang... hòng qua đây làm cho quân đội, công an mất uy tín trong nhân dân, hạ thấp vị thế cùa quân đội, công an trong xã hội..., từ đó mà vô hiệu hóa vai trò của quân đội và công an trong cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng.

Để thực hiện mục tiêu nhất quán là xóa bỏ thành quả cách mạng Việt Nam và lái con đường phát triển của đất nước sang quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, trong nhiều năm qua, các thế lực thù địch đẩy mạnh các chiến dịch vận động đòi thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập và logic tất yếu cùa tiến trình đó, nếu được thực hiện, sẽ là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Họ công khai đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội; công khai yêu cầu “bỏ quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam”. Lợi dụng tình cảm của nhân dân ta với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, họ cố tình lờ đi hoàn cảnh lịch sử của sự kiện ngày 26/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Trường Võ bị Lục quân Trần Quốc Tuấn lá cờ “Trung với nước, hiếu với dân”, để xuyên tạc tư tưởng nhất quán của Người về vai trò lãnh đạo của Đảng đối VỚI Quân đội nhân dân Việt Nam, bằng lý lẽ rằng: Hồ Chí Minh chưa bao giờ nói Quân đội phải trung thành với Đảng cả!

Mục tiêu hướng tới của những thủ đoạn nói trên là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, làm cho Quân đội và Công an xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo cùa Đảng; biến chất về chính trị, tiến tới vô hiệu hóa vai trò của Quân đội và Công an là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thủ đoạn đó thật tinh vi và thâm hiểm, nhưng sai cả về lý luận và thực tiễn, cần phải vạch trần, bác bỏ.

Hải Trang
Comments
6 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

6 nhận xét:

 1. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang gì chứ, chẳng qua là chúng muốn cắt đứt đi tay chân, xóa bỏ đi lực lượng bảo vệ chế độ, bảo vệ tổ quốc để chúng dễ bề hoạt động hơn mà thôi. Nếu mà phi chính trị thật thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, tự mình bước vào con đường diệt vong.

  Trả lờiXóa
 2. Âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội là đặc biệt nguy hiểm. Nếu chưa thể xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, thì cũng có thể làm cho một bộ phận quân nhân hoài nghi, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, dễ dẫn đến những biểu hiện xem nhẹ sự lãnh đạo của Đảng, nhất là đối với các tổ chức đảng ở cơ sở. Luận điệu “Quân đội là của quốc gia, dân tộc”, “chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân” như làmột yêu cầu, kiến nghị tưởng là khách quan, "không chính trị”, không giai cấp, nhưng lại rất mang đậm tính giai cấp, thực chất là nhằm lái chính trị của quân đội ta sang chính trị tư sản, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, dễ dẫn đến sự hoài nghi, thiếu tin tưởng trong cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đối với sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, lơ là, thiếu cảnh giác trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Chúng ta phải cảnh giác

  Trả lờiXóa
 3. Lịch sử phát triển của nhân loại từ khi có giai cấp, nhà nước đến nay cho thấy, không bao giờ có cái gọi là lực lượng vũ trang “trung lập về chính trị”, "đứng ngoài chính trị", "phi giai cấp", "không can dự vào chính trị"… Xét về bản chất của nhà nước, trước hết đó là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, là bộ máy duy trì sự thống trị giai cấp; vì vậy, nhà nước cần phải có công cụ bạo lực chủ yếu nhằm thực hiện mục đích chính trị, kinh tế của giai cấp. Cho nên, quân đội, công an xuất hiện và tồn tại gắn liền với chính trị, bị chi phối bởi chính trị, là công cụ để thực hiện mục tiêu chính trị của nhà nước, giai cấp cầm quyền. Ngược lại, chính trị lại quy định bản chất, chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ cơ bản của quân đội, công an, như: Quan hệ với giai cấp, với chế độ xã hội, với nhân dân, với dân tộc.

  Trả lờiXóa
 4. Mọi luận điệu của các thế lực thù địch kêu gọi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” ở Việt Nam, cổ súy quan điểm chuyên nghiệp hóa lực lượng quân đội và công an, đòi “lực lượng vũ trang phải trung lập về chính trị”, đòi bỏ quy định sự trung thành của lực lượng vũ trang đối với Đảng Cộng sản Việt Nam… Đó chính là những cái bẫy “phi chính trị hóa” hết sức tinh vi và thâm hiểm của các thế lực thù địch. Bài học đắt giá về sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu; và gần đây là những sự kiện ở bất ổn chính trị-xã hội liên miên, kéo dài làm suy yếu đất nước đang diễn ra ở một số nước châu Á, châu Âu và hàng loạt nước theo thể chế đa nguyên, đa đảng ở Trung Đông, Bắc Phi, khiến chúng ta phải hết sức cảnh giác, không mắc mưu trước những chiêu trò “phi chính trị hóa” Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 5. Ngay cả ngày 22/12 mà đám đó cũng bãy đủ trò chống đối rồi đòi phi chính trị quân sự. Chẳng ai ngu xuẩn như chúng cả, vì thé điều chúng nói hiển nhiên là quá ngu xuẩn rồi

  Trả lờiXóa
 6. Mục tiêu hướng tới của những thủ đoạn nói trên là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, làm cho Quân đội và Công an xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo cùa Đảng; biến chất về chính trị, tiến tới vô hiệu hóa vai trò của Quân đội và Công an là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thủ đoạn đó thật tinh vi và thâm hiểm, nhưng sai cả về lý luận và thực tiễn, cần phải vạch trần, bác bỏ.

  Trả lờiXóa