Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

SỰ THẬT PHÍA SAU MÀN KỊCH ĐẤU TRANH CHO “DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN”

Với chiêu trò “dân chủ, nhân quyền” một số người tự xưng là “sứ mệnh” mang lại cho đất nước Việt Nam những giá trị dân chủ, nhân quyền. Vậy, thực chất quan điểm chính trị của họ ở đây là gì? Họ thường xuyên đăng tải những thông tin sai trái, bịa đặt lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền nhằm nói xấu chế độ, chống phá nền tảng tư tưởng, cưỡng lĩnh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 


Sau thành công của những cuộc xung đột chính trị mang dậm tính chất “dân chủ, nhân quyền" lật đổ chế độ chính trị của một số quốc gia Đông Âu và Trung Đông bằng các cuộc “cách mạng màu" “cách mạng hoa", các thế lực thù địch đang hỉ hả bê nguyên kịch bản này nhằm xỏa bò sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình" (DBHB). Đây là “bài học" mà các thế lực thù địch, cơ hội chinh trị đã dành nhiều thời gian, công sức “nghiên cứu, đúc kết" hòng làm cho tình hình chính trị ở Việt Nam mất ổn định. Hậu quả việc bất ổn chính trị không chỉ là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế đất nước mà người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất chính là nhân dân, những người lao động trong xã hội.

Những giá trị "dân chủ, nhân quyền" của Mỹ và các nước phương Tây đối với các nước Trung Đông, Bắc Phi
Phương thức tiến hành của các thế lực thù địch, phản động thường lợi dụng vấn đề “dân chủ", “nhân quyền" để rồi chúng tiến hành tập trung thực hiện các đòn chiến tranh tâm lý, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dung những hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội và nhũng vần đề bức xúc trong đời sống nhân dân để lôi kéo, kích động gây ra sự bất ổn ở cơ sở. Chúng tác động vào nhận thức, tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân, với nhiêu chiêu bài, như “hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc khiếu kiện”; “hộ trợ nhân đạo kèm theo những điều kiện bắt buộc như tham gia hội, nhóm, tham gia tọa đàm, hội thảo”; “tác động nhũng người bất mãn với chế độ, bôi nhọ cán bộ, công kích cắp ủy, chính quyền địa phương.. Ngoài ra, chúng còn lợi dụng sự bức xúc trong đời sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên gây ra sự bất ổn về chính trị, sự hoài nghĩ về vị trí, vai trò, khả năng lãnh đạo xã hội của Đảng, từng bước hạ thấp, làm mất lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận lịch sử; tiến đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội, từ đó làm thay đổi chế độ chính trị nhằm tạo ra cơ hội chính trị và lợi ích cho chính bản thân họ mà không hề mang lại lợi ích gì dù là nhỏ nhất cho tuyệt đại bộ phân các tầng lớp nhân dân trong xã hội.

Nếu đi theo con đường mà một số người kiến nghi “chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ" thì kịch bản và hậu quả sẽ như thế nao? Họ không hề quan tâm đến sự khác biệt giữa các quốc gia, dân tộc, vùng miền; giữa các nước ở phương Đông và phương Tây, cũng như đặc điểm văn hóa, chính trị, kinh tế, phong tục, tập quán của mỗi quốc gia, dân tộc, vùng miền. Bằng văn hóa và lối sống phương Tây, họ đang muốn phủ lên các quốc gia, dân tộc đang phát triển “làn sóng văn hóa dân chủ, nhân quyền phương Tây", buộc mọi người phải thừa nhân rằng, chỉ có văn hóa dân chủ, nhân quyền phương Tây mới là hình mẫu chuẩn mực nhất. Sư giáo điều về lý luận ấy đã và đang hợp lý hóa các hãnh vi bạo lực “đánh trước", “đánh phủ đầu” nhằm “phòng, chống, ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố để bảo vệ các giá trị dân chủ, nhân quyền phương Tây", kế cả chiến lược "DBHB".

Thực chất chiêu bài "dân chủ, nhân quyền" chỉ lả một trong những âm mưu, thủ đoạn DBHB mà các thế lực thù địch và bọn đầu cơ trục lợi chính trị đã và đang áp dụng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta, Vì thế, hai trong nhiều vấn đề then chốt của các học thuyết “dân chủ, nhân quyền kiểu phương Tây cần áp dụng đối với Việt Nam là xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo cách mang Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền nhằm mục đích phá hoại Đảng, Nhà nước và chệ độ XHCN ở nước ta, không thừa nhận chế độ XHCN mà Đảng, Nhà nước và nhân đang ta đang đồng tâm gắng sức xây đắp nên. Họ cũng cố tình xuyên tạc, vu cáo Việt Nam “thiếu nền dân chủ”, “vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, lấy đó làm cớ để tuyên truyền sai lệch, nhằm kích động những phần tử bắt mãn, phản động chống đối Đảng, Nhà nước ta, tiến tới phủ nhận con đường, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Cương lĩnh 2011 của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ tiếp tục khẳng định con đường XHCN, mà đưa vào Văn kiện này những nội dung mới phù hợp với xu thế lớn của thời đại. Đó là xu thế “hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triền”. Cương lĩnh cũng chỉ ra những thách thức đang diễn ra gay gắt trên thế giới và khu vực. Gần đây, đã xuất hiện nhiều loại hình chiến tranh mới, rất đa dạng, như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, chiến tranh ủy nhiệm, can thiệp quân sự từ bên ngoài kết hợp với các hoạt động "DBHB”, bạo loạn lật đổ từ bên trong... Đối với nước ta, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch cấu kết với bọn phản động trong nước và nước ngoài tăng cường các hoạt động chống phá nước ta bằng chiến lược “DBHB” với những thủ đoạn, hình thức mới hết sức thâm độc, nguy hiểm.

Càng gần đến đại hội Đảng các cấp trên một số trang mạng xã hội, có cá nhân, thậm chí có những người dưới danh nghĩa đảng viên “trung thành” đã viết và phát tán trên mạng Internet với những hình thức khác nhau, nhiều quan điểm sai trái, thậm chí xuyên tạc Cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ cho rằng, "công cuộc' đổi mới gần 30 năm vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc”. Họ kiến nghị "thay đổi Cương lĩnh của Đảng, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tầm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng...". Đây là việc làm vi phạm Điều lệ Đảng, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đao đức cách mạng, chống sa vào chủ nghĩa cá nhân, góp phần làm cho Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa cá nhân là “địch nội xâm”, một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng. Người cho rằng: “Đảng là một bộ phận của xã hội, cùng không tránh khỏi những tập tục, tính nết, khuyết điểm, thói xấu của xã hội lây ngấm vào. Nếu ai đó cho rằng, thể chế hiện nay là “độc tài toàn trị” kìm hãm tư do, dân chủ, chia rẽ dân tộc” và kiến nghị "thay đổi cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dưng chủ nghĩa xã hội” thì chẳng những họ xuyên tạc lịch sử, mà còn là một sai lầm nghiêm trọng về tư tưởng chính trị. Theo quan niệm chung của cộng đồng quốc tế, nền kinh tế Việt Nam hiện nay là nền kinh tế thị trường, nhất là khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Về đối ngoại, quốc phòng an ninh, ho kêu gọi xóa bỏ Cương lĩnh cũng có nghĩa là xóa bỏ đường lối “Đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ dộng và tích cực hội nhập quốc tế...”; là xóa bỏ đường lối quốc phòng - an ninh “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc" mà Cương lĩnh 2011 đã xác định.

Đất nước ta vẫn còn nghèo, nhiều vấn đề kinh tế, xã hội chưa được giải quyết. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận cán bộ... Nghị quyết Đại hội XI, Đảng ta chỉ rõ: “Nước ta vẫn đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí… các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu DBHB, gây bạo loạn, sử dụng các chiêu bài dân chủ, nhân quyền hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần xác định, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng được xem như một nội dung liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng và quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng ở nước ta.”

Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã đi qua hai cuộc chiến tranh thần thánh để tự bảo vệ mình, tự giải phóng mình nên càng thấu hiểu thế nào là tự do độc lập, thế nào là toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam do Đảng Cộng sản khởi xướng và lãnh đao gần 30 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Vị thế của đất nước Việt Nam ngày càng được nâng cao, đời sống của gần 90 triệu người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện. Khách quốc tế, bạn bè khắp năm châu đến Việt Nam đã thấy một sự thật: Đất nước Việt Nam đã thay da đổi thịt, dù còn nhiều việc phải làm, đời sống chưa thật sự khá giả, song chính trị - xã hội của đất nước ổn định, cuộc sống thật sự tự do, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, nhân dân thực sự là chủ nhân của đất nước.

Với thực tiễn sinh động 85 năm của mình, Đảng đã chiếm trọn và là nơi gửi gắm tình yêu của nhân dân. Với sức mạnh tủa “thế trận lòng dân”, Đảng đã lãnh đạo toàn dân, đưa sự nghiệp cách mạng tới thắng lợi hoàn toàn. Cùng với đó là phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các tổ chức cựu chiến binh tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bôi đắp sự đồng thuận xã hội trong cộng đồng dân tộc, củng cố và tăng cuờng “thế trận lòng dân” vững chắc. Nhân dân Việt Nam quyết không để cho bất kỳ thế lực nào có thể đầu cơ trục lợi chính trị chống phá cương lĩnh đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng của dân, do dân và vì dân.

Ngọc Tuấn
Comments
8 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

8 nhận xét:

 1. Đảng và nhà nước ta luôn khuyến khích mọi người dân đấu tranh cho công lý, dân chủ để từng bước nâng cao cuộc sống của nhân dân, đảm bảo ai ai cũng được sống tự do, có đầy đủ quyền của một công dân. Dẫu rằng còn nhiều khó khăn nhưng Việt Nam ta luôn tự hào là đất nước có nền dân chủ, nhân quyền được đảm bảo, đời sống nhân dân được ấm no. Còn những kẻ mạo danh đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền của nhân dân nhưng lại vì mục đích tư lợi cá nhân, phá hoại nhà nước thì phải bị lên án và xử lý theo pháp luật.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhân quyền có được đảm bảo hay không đó là thể hiện ở chính cuộc sống của người dân mà thôi
   Nhân quyền điều tốt thiểu là người dân phải có quyền sống quyền hanh phúc chứ khống phải là cái chiến tranh mà chúng mang đến

   Xóa
 2. Hiện nay, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống Việt Nam. Những kẻ chống đối bên ngoài còn vận động chính giới các nước gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền.

  Trả lờiXóa
 3. Chúng ta luôn tự hào Việt Nam là một trong những quốc gia có nền dân chủ và nhân quyền được đáp ứng tốt nhất thế giới. Những con rận chủ luôn tìm mọi cách chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam nên chúng lợi dụng chiêu bài đấu tranh dân chủ, nhân quyền. Thực chất thì chúng chẳng quan tâm đến cuộc sống của nhân dân gì đâu, chúng chỉ muốn làm lợi cho cá nhân chúng thôi.

  Trả lờiXóa
 4. Nhân quyền có hay không thì phải hỏi đến sự ổn định hòa bình hạnh phúc mà người dân được hưởng mới đúng
  Nhân quyền như kiểu Mỹ muốn áp đặt cho những người mà chúng muốn mang đến như thế thì đúng là khổ người dân quá ..chẳng biết nhân quyền họ có thể sống mà được hưởng cái nhân quyền mà các ông ấy nói hay không

  Trả lờiXóa
 5. Toàn là những kẻ giả tạo mà thôi
  Thực tế ra mà nói chúng chỉ lấy cái nhân quyền đó ra làm cái bia che cho cái thủ đoạn đê hèn chống phá đất nước đằng sau của chúng thôi
  Việt Nam đang ổn định hòa bình ...người dân đang được sống hạnh phúc...đó chính là nhân quyền quý giá nhất mà người dân Việt Nam mong muốn

  Trả lờiXóa
 6. Cần phải có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn, đừng để những lời lẽ hoa mĩ của những kẻ tự xưng tự do dân chủ, nhân quyền đang bịa đặt kia, việc chúng đang làm ở nước ta đã được áp dụng ở nhiều nước, thực tế ta có thể thấy cái giá trị mà chúng truyền đạt với khách quan cuộc sống người dân được hưởng hoàn toàn khác biệt nhau.

  Trả lờiXóa
 7. Một số kẻ lợi dụng chiêu trò “dân chủ, nhân quyền” thường xuyên đăng tải những thông tin sai trái, bịa đặt lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền nhằm nói xấu chế độ, chống phá nền tảng tư tưởng, cưỡng lĩnh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chúng chẳng có ý gì tốt đẹp cống hiến cho đất nước cả..Mà mục tiêu cuối cùng của chúng nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chống phá Nhà nước ta. Chúng đáng bị lên án và trừng trị.

  Trả lờiXóa