Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Lâu nay, các báo cáo thường niên, dư luật hay các bản đánh giá về tình hình nhân quyền ở Việt Nam với những thông tin sai lệch đã lặp lại có tính “thường niên”. Vấn đề là nếu cứ tiếp tục lặp lại điệp khúc “báo cáo nhân quyền” với một cái tâm không trong sáng thì không những lạc long với xu thế phát triển đối thoại ngày nay mà cách tiếp cận này cũng hoàn toàn không đúng tinh thần Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền.

Điều 7, Tuyên ngôn nêu rõ: “Tất cả đều bình đẳng trước pháp luật, và không kỳ thị phân biệt. Tất cả đều được quyền bảo vệ ngang nhau, chống lại mọi kỳ thị vi phạm Bản Tuyên ngôn này, cũng như chống lại mọi kích động dẫn đến kỳ thị như vậy”. Việc các báo cáo, các đánh giá dưới hình thức này hay hình thức khác với nội dung sai lệch thực tế khách quan về nhân quyền ở Việt Nam là biểu hiện rõ nét của sự kỳ thị và mặt nào đó trực tiếp hay gián tiếp tạo cơ hội cho các hành động chống Việt Nam của các thế lực thù địch, chống đối. Điều này hoàn toàn trái với lẽ nhân văn của Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền.

Yêu sách của ông Alan Lowenthal gửi đến Chủ tịch nước Việt Nam ngày 2/9/ 2015 với cái nhìn lệch lạc. Ảnh: internet
Việt Nam có chung mục đích với Hội đồng Nhân quyền LHQ, đó là đề cao quyền con người, đặt con người ở vị trí trung tâm trong mọi chính sách phát triển của đất nước. Cuba, Venezuela, Nga và nhiều nước khác coi cách tiếp cận và việc giải quyết các vấn đề về nhân quyền của Việt Nam là một điển hình để các nước khác có thể tham khảo, học hỏi. Hội đồng Hòa bình thế giới công nhận các nỗ lực của Việt Nam nhằm đảo bảo các quyền cơ bản của con người trong đó có các quyền về dân sự, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Hiệp hội Luật sư Dân chủ và Trung tâm Châu Âu đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người trên tất cả các lĩnh vực.

Nhìn lại quá trình phát huy, bảo đảm quyền con người cùng những thành tựu đạt được, Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại ở mặt này, mặt khác. Đại hội Đảng lần thứ XI đã đánh giá, dân chủ chưa được phát huy đầy đủ, quyền làm chủ của nhân dân ở một số nơi, trên một vài lĩnh vực vòn bị vi phạm, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế và quản lý đất nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định: “Trong trao đổi với các đối tác quốc tế, chúng ta cũng thẳng thắn đề cập đến những thách thức và sẵn sàng đối thoại về những khác biệt. Nhìn chung, họ đều nhìn nhận, không quốc gia nào có thể tự xem là hoàn hảo. Nhận thức chung cũng theo tinh thần của Tuyên bố Hội nghị Vienna năm 1993 là quyền con người có giá trị phổ quát, đồng thời cũng cần tính đến những đặc thù của các quốc gia, khu vực và hoàn cảnh lịch sử, văn hóa, tôn giáo khác nhau. Mỗi quốc gia đều phải xây dựng và thực thi luật pháp để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, các quyền chính đáng của tổ chức, cá nhân. Các điều 18,19, 20, 21 và các điều 22 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị khi quy định “Các quyền tự do tôn giáo, chính kiến, tụ hội hòa bình, lập hội cũng nêu rõ là việc thực hiện các quyền này đi đôi với những nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, trong đó có việc bảo đảm quyền, uy tín của những cá nhân khác, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự và luân lý công; nghiêm cấm tuyên truyền chiến tranh hoặc khuyến khích hằn thù dân tộc, sắc tộc hoặc tôn giáo”.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng cho hay, nhiều cái rõ như ban ngày mà họ vẫn cố tình nói khác. Chính việc Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ cũng là đòn đánh mạnh vào các đối tượng lâu nay luôn vu cáo, chống phá, cố tình bôi nhọ ta vi phạm nhân quyền. Từ đó để họ thấy rằng, những vu cáo đó là không có giá trị, thực tiễn vẫn luôn khách quan. Thực tế đối thoại nhân quyền hằng năm của Việt Nam thường xuyên và rất tích cực. Đối thoại giúp nhiều đối tác nhận thấy, giữa những thông tin nhận được ở bên ngoài với thực tiễn nhân quyền ở Việt Nam khác xa nhau, không có cái gọi là Việt Nam vi phạm nhân quyền như thông tin trên internet. Ông Trần Văn Hằng cho biết: “Từ trước tới nay, trong các hoạt động ngoại giao, chúng ta luôn mời các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để đối thoại, tìm hiểu một cách khách quan, thẳng thắn. Chứ ở bên nước họ, rồi nghe luận điệu trên mạng internet, mạng này đưa tin, mạng kia đưa tin thì nhiều khi thấy kinh khủng lắm.Vừa rồi, Quốc hội cũng mở nhiều cuộc đối thoại. Sau mỗi cuộc như vậy họ nói rằng quả thực qua đối thoại hiểu rõ hơn, chứ trên internet dễ hiểu nhầm. Hôm chia tay đoàn nghị sĩ Nghị viện châu Âu, tôi hỏi, các ngài thấy thế nào, họ trả lời, quả thực chứng kiến những tiến bộ về quyền con người ở Việt Nam, người ta có câu “trăm nghe không bằng một thấy”, các ngài nói câu ấy, giờ tôi mới hiểu, mới tâm đắc”.

Nhân quyền và việc thực hiện nhân quyền gắn với tiến trình phát triển của nhân loại, ở từng hình thái kinh tế - xã hội, các giai đoạn đấu tranh giai cấp, giải phóng con người, đưa quyền con người trở thành giá trị chung. Nhân quyền ở đâu cũng là giá trị mà con người hướng tới. Với Việt Nam, đảm bảo quyền con người càng có ý nghĩa sâu sắc khi đất nước từng trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, từ thân phận nô lệ, quyền con người bị chà đạp, áp bức đã vùng lên tranh đấu, kiên cường, bền bỉ để giành lại những quyền cơ bản và thiêng liêng nhất của con người, đó là quyền được sống trong độc lập, tự do, hòa bình và quyền tự quyết định vận mệnh của mình. Vì lẽ đó, giải phóng con người khỏi áp bức, bất công, được tự do, ấm no, hạnh phúc đã là khát vọng thiêng liêng nhất của người dân và trở thành mục tiêu nhất quán, là nền tảng hoạch định mọi quyết sách của Đảng, nhà nước Việt Nam. Chính sách này cũng có cội rễ sâu xa từ truyền thống lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm của một dân tộc luôn nêu cao tinh thần hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình và các giá trị nhân văn.

Đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam về quyền con người được xây dựng từ một nền tảng lý luận vững chắc, trên cơ sở tiếp thu quan điểm của chủ nghĩa Mác – Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, áp dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ khác nhau. Ngay khi ra đời, Đảng đã vạch ra đường lối cơ bản của cách mạng, trong đó xác định nhiệm vụ trọng yếu là đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng người lao động, giải phóng xã hội, để người cày có ruộng, người dân được tự do tổ chức, nam nữ bình quyền. Tại Đại hội VI của Đảng năm 1986, Đại hội khởi đầu giai đoạn đổi mới, Đảng xác định nhiệm vụ: “Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực, thuộc về nhân dân”. Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12-7-1992, sau đó là chỉ thị số 44 CT/TW ngày 20 -7-2010 của Ban bí thư, Quyết định số 366/QĐ-TTg của Thủ trưởng Chính phủ đã khẳng định quan điểm của Đảng ta về quyền con người một cách toàn diện. Với tiền đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyền con người có điều kiện được đảm bảo rộng rãi, đầy đủ, trọn vẹn nhất. Đồng thời khẳng định rõ, quyền con người của cá nhân gắn với việc bảo đảm lợi ích của tập thể, của cộng đồng xã hội; quyền dân chủ tự do của mỗi cá nhân không tách rời nghĩa vụ và trách nhiệm công dân. Quyền con người gắn với quyền dân tộc cơ bản, chủ quyền quốc gia, gắn liền với lịch sử, truyền thống và phụ thuộc vào trình độ phát triển của đất nước.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật có ý nghĩa then chốt đối với việc bảo đảm và phát triển quyền con người. Hiến pháp năm 1946 gồm 70 điều, nhưng đã dành 18 điều cho việc quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, được trình bày tập trung tại một chương: “Nghĩa vụ và quyền lợi công dân” và đặt trang trọng ngay tại Chương II. Tiếp theo, Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 đã kế thừa và phát triển những nội dung cơ bản về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 1946. Trong Hiến pháp năm 2013, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân một lần nữa được đề cao, đưa lên vị trí quan trọng là Chương II, thể hiện sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh trong Hiến pháp năm 1946 và thể hiện quan điểm nhận thức mới đầy đủ, sâu sắc hơn của Đảng và Nhà nước ta về đề cao nhân tố con người, đề cao quyền con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển.

Đời sống tâm linh, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng là những nhu cầu chính đáng của người dân, được Đảng, Nhà nước tôn trọng và bảo đảm. Ở Việt Nam hiện có khoảng 20 triệu người theo các tôn giáo khác nhau, 80% người dân có đời sống tín ngưỡng. Các sinh hoạt tôn giáo, đặc biệt các ngày lễ lớn hàng năm của nhiều tôn giáo được tổ chức trọng thể với hàng trăm nghìn tín đồ tham gia. Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đồng hành, phát triển cùng dân tộc; chủ động tham gia nhiều hoạt động văn hóa – xã hội, đóng góp cho quá trình xây dựng đất nước, đồng thời có quan hệ quốc tế rộng rãi.

Cùng với đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao, người dân Việt Nam ngày càng tích cực, chủ động tham gia vào công tác quản lý nhà nước và xã hội một cách trực tiếp hoặc thông qua người đại diện do mình lựa chọn. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần tăng cường dân chủ, công bằng và không ngừng nâng cao vị trí làm chủ của người dân. Đến nay, 100% số xã, phường, thị trấn đã thành lập ban thanh tra nhân dân. Quyền lợi của nhân dân còn được bảo đảm và thúc đẩy bởi các hội, hiệp hội, tổ chức công đoàn mà họ là thành viên. Cả nước có khoảng 460 hội có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh, hàng nghìn hiệp hội, câu lạc bộ hoạt động trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, phương tiện thông tin đại chúng phát triển nhanh chóng về loại hình, phong phú về nội dung đã trở thành diễn đàn quan trọng để nhân dân phản ánh tiếng nói của mình, tham gia phát hiện những mặt tiêu cực của xã hội và đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Tính hết năm 201, cả nước có 997 cơ quan báo chí in với 1.084 ấn phẩm; gần 17.000 nhà báo được cấp thẻ; 1 hãng thông tấn, 67 đài phát thanh, truyền hình, 101 kênh truyền hình và 78 kênh phát thanh, 74 báo và tạp chí điện tử, 336 mạng xã hội và 1.174 trang thông tin điện tử. Người dân Việt Nam được tiếp cận hầu hết với các hãng thông tấn, truyền hình lớn trên thế giới. Hệ thống internet phát triển vượt bậc, đứng top đầu khu vực.

Đảng và Nhà nước cũng đặc biệt quan tâm tới nhóm người dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật… Với mỗi nhóm đối tượng, Nhà nước đều có các cơ chế, chính sách và ưu tiên cụ thể nhằm bảo vệ, hỗ trợ, tạo cơ hội cho từng nhóm phát triển, hòa nhập cộng đồng. Cuối năm 2013, tỷ lệ nhập học ở cấp tiểu học đã đạt 97,7%. Nhà nước cũng đầu tư phát triển cơ sở giáo dục, dạy nghề cho người khuyết tật. Xuất phát từ chính sách khoan hồng, nhân đạo, vào những dịp lễ lớn, Nhà nước cũng xem xét đặc xá cho những phạm nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo Luật Đặc xá nhằm giúp họ sớm tái hòa nhập và trở thành những người có ích cho xã hội…

Bước sang thế kỷ XXI với những diễn biến mới của bối cảnh thế giới, khu vực, Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: Chăm lo cho con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người; tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia “dân chủ XHCN vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Việt Nam cũng tham gia ngày càng hiệu quả và tích cực tại các diễn đàn đa phương, trong đó có các cơ chế đa phương về nhân quyền như Ủy ban 3, Đại Hội đồng LHQ, Hội đồng Nhân quyền, Ủy ban Nhân quyền ASEAN… Đặc biệt, việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016 với số phiếu cao nhất cho thấy sự tín nhiệm, khẳng định vị trí, vai trò to lớn của Việt Nam trong đảm bảo nhân quyền cũng như ý nghĩa chính trị, ngoại giao trên trường quốc tế; đó là sự ghi nhận rộng rãi và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các thành tựu trong công cuộc đổi mới toàn diện, chính sách, nỗ lực và két quả tích cực đạt được về quyền con người ở Việt Nam. Đây cũng là thành công của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thể hiện uy tín, vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam và sự đánh giá cao của quốc tế đối với vai trò, đóng góp của Việt Nam tại LHQ và các diễn đàn đa phương khác. Là thành viên Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam sẽ có thêm điều kiện giới thiệu đường lối đổi mới toàn diện, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực cùng thành tựu các mặt về bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam, đồng thời đấu tranh đối với những ý kiến sai trái của các thế lực thù địch. Việt Nam cũng có thêm điều kiện để đóng góp sâu rộng, đầy đủ hơn trên đối với nhiều vấn đề quốc tế lớn hiện nay, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế và tranh thủ những kinh nghiệm quốc tế phù hợp để áp dụng vào thực tiễn bảo vệ quyền con người trên đất nước mình.

Hải Trang
Comments
16 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

16 nhận xét:

 1. Nhìn vào vấn đề nhân quyền ở Việt Nam chúng ta thì tôi thấy hoàn toàn tự hào về một Việt Nam hòa bình, bình đẳng dân chủ đấy
  Những năm tháng mà dân tộc chúng ta bị cướp đi sự tự do dân chủ đó đã được cả dân tộc dành giật là. giờ đây chúng ta đang được sống trong thành quả mà cha ông chúng ta đã hi sinh xương máu để dành cho chúng ta có cuộc sống có nhân quyền như bầy giờ

  Trả lờiXóa
 2. Tôi chẳng hiểu là có những con người đi đấu tranh dân chủ cho Việt Nam để làm gì và vì cái gì khi mà Việt Nam chúng ta đâu có thiếu dân chủ nhân quyền gì đâu chứ
  Trước giải phóng thì các anh nói là đấu tranh cho dân chủ Việt Nam thì con nghe được, còn giờ đây nhân quyền của Việt Nam luôn được người dân ghi nhận.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. sự thật không thể chối cãi là đất nước ta đi theo con đường chủ nghĩa xã hội là vì một xã hội công bằng dân chủ văn minh,tất cả quyền lợi đều phục vụ nhân dân mà thôi vậy mà các người là dân biểu gì bên nước ngoài mà cứ kêu gọi đấu tranh đòi dân chủ gì chứ.

   Xóa
  2. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta thắng lợi trong cuộc cách mạng bảo vệ tổ quốc chống giặc ngoại xâm và ngày nay đang xây dựng một việt nam giàu mạnh phát triển nhân dân có cuộc sống no ấm thì mấy người còn la đấu tranh rận chủ gì nữa,chính những tên rận chủ mới là những kẻ làm cho xã hội mất ổn định ấy.

   Xóa
  3. nhân quyền là các quyền cơ bản của mỗi con người và được pháp luật bảo vệ thì trong hiến pháp nước ta đã nêu lên rất rõ và không những thế với chế độ nước ta thì nhân dân thực sự làm chủ đất nước,chỉ có những kẻ căm ghét chế độ nước ta mới chuyên đi nói xấu và xuyên tạc nhằm làm xuyên tạc sự thật đó thôi.

   Xóa
  4. những tên rận chủ hay những kẻ trốn sang mỹ để chống phá nước ta thì chúng bị sự xa hoa của các giá trị phương tây làm cho mờ mắt thôi,chúng cứ ngỡ nước mỹ là tốt đẹp lắm nên đi chê bai nước ta và nước ta luôn đi theo con đường mà Bác đã chọn vì đó là vì con người thực sự.

   Xóa
 3. Đúng thế
  Nhân quyền của Việt Nam chúng ta có vấn đề gì đâu,,tôi thấy tốt đấy chứ
  Trên một số trang mạng kêu gọi đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam thực sự thì tôi chẳng hiểu là họ đấu tranh vì cái gì nữa ấy

  Trả lờiXóa
 4. những kẻ lưu vong ở ngoài nước thì làm sao có thể hiểu được cụ thể tình hình trong nước, chỉ thông qua những đài báo chống cộng để rồi có cái nhìn phiến diện về việt nam mà thôi. nếu có cơ hội về việt nam hãy về mà nhìn xem những người mà gọi là người thực thi quyền căn bản của con người bản chất như thế nào, có khác gì dân giang hồ hay không?

  Trả lờiXóa
 5. những người mà đang nói việt nam không có dân chủ nhân quyền phải chăng thước đo của chúng là dân chủ nhân quyền nào, dân chủ nhân quyền mỹ chăng. việc này đã nói rất nhiều lần rồi rằng mỗi quốc gia có cách thực hiện dân chủ nhân quyền khác nhau phù hợp với văn hóa chế độ xã hội,... chứ không phải là lấy giá trị dân chủ nhân quyền cửa một quốc gia nào đó ap đặt vào việt nam

  Trả lờiXóa
 6. những người được ông Alan Lowenthal gọi là những người thực thi quyền cơ bản của con người thực ra chính là số ít ỏi những nhà dân chủ giả cày ở việt nam mà thôi. chúng làm gì có cái gì là vì quyền con người, quyền tự do dân chủ nhân quyền. chúng hoàn toàn không hiểu được điều đó. đơn giản vì chúng đang áp đặt dân chủ nhân quyền mỹ vào việt nam chứ không phải là xây dựng xã hội dân chủ nhân quyền gì. chúng không có tư cách đó

  Trả lờiXóa
 7. các nhà dân chủ việt cũng như cộng đồng chống cộng cực đoan ngoài nước xem mỹ như thiên đường của tự do và nhân quyền. thế nên những gì chúng đang làm là cổ súy cho những giá trị dân chủ nhân quyền đó, và ngu dốt hơn nữa là áp đặt cái giá trị nhân quyền đó vào việt nam mà không biết rằng đó là việc làm trái với qui luật tự nhiên, không quan tâm đến việc khác nhau về văn hóa, chế độ, xã hội...

  Trả lờiXóa
 8. dân chủ nhân quyền ở việt nam không phải là cái mà những kẻ lưu vong có thể đánh giá. cả đời chỉ biết đọc thông tin từ những trang có bản chất chống cộng rồi đưa ra phán đoán phiến diện, ủng hộ những người có tư tưởng chống cộng cực đoan thì làm sao có thể biết được dân chủ nhân quyền thực tế ở việt nam được thực hiện và quan tâm đến như thế nào. và những kẻ được gọi là thực thi quyền con người lại là những kẻ hoạt động chống phá đất nước

  Trả lờiXóa
 9. những yêu sách hay những công bố về nhân quyền dân chủ ở việt nam hình như đang là phong trào hay trào lưu của những nhà dân chủ việt. những người mà lợi ích cá nhân được đặt lên trên lợi ích quốc gia dân tộc. chúng thì làm gì có tư cách mà nói lên từ dân chủ nhân quyền khi đến chúng còn chưa hiểu gì về dân chủ nhân quyền khi mà áp đặt nhân quyền một cách máy móc

  Trả lờiXóa
 10. cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, việt nam có cách thực hiện quyền dân chủ, bảo vệ nhân quyền của riêng mình phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của người việt nam. chúng ta có thể chọn lọc, học hỏi những tiến bộ của các quốc gia trên thế giới nhưng không phải như những nhà dân chủ việt đang làm là áp đặt một cách máy móc dân chủ mỹ vào việt nam

  Trả lờiXóa
 11. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật có ý nghĩa then chốt đối với việc bảo đảm và phát triển quyền con người, chúng ta có thể chọn lọc, học hỏi những tiến bộ của các quốc gia trên thế giới nhưng không phải như những nhà dân chủ việt đang làm là áp đặt một cách máy móc dân chủ mỹ vào Việt Nam

  Trả lờiXóa
 12. nói thẳng ra nước Việt Nam mà không có nhân quyền dân chủ thì chẳng nước nào trên thế giới đứng ra mà vỗ ngực ta đây có nhân quyền hay dân chủ cả.vì thế hãy nhớ những lời vu khống của những kẻ ghen ghét xã hội chủ nghĩa nói chung và nước Việt Nam nói riêng.hãy nhớ chúng ta đã trải qua những gi nên chúng ta biết quý trọng tư do và dân chủ của mỗi con người như thế nào.mặt khác nhà nước quản lý đất nước dựa trên pháp luật nên người dân phải tuân thủ pháp luật để duy trì xã hội tốt chứ chẳng vi phạm cái gì cả

  Trả lờiXóa