Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

CÔNG AN NHÂN DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước, bước sang giai đoạn cách mạng mới, cùng với công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và đã thu hút được thành quả quan trọng; bảo đảm cần thiết, cốt yếu nhất cho sự phát triển của đất nước. Trong bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước gần 40 năm qua bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều vấn đề phức tạp, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại đối tượng không ngừng gia tăng, nhưng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích của quốc gia, dân tộc luôn được đảm bảo; vị trí, vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được giữ vững, cũng cố và ngày càng vững chắc; tiềm lực, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc đã được nâng lên đáng kể trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hộ trợ lẫn nhau giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; những vấn đề lớn, cốt lõi, những quan hệ trọng yếu của đất nước liên quan tới ba trụ cột của ANQG đó là: an ninh biên giới, an ninh thể chế chính trị, an ninh xã hội, dân cư được đảm bảo.Trong những thành quả chung của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân có những đóng góp quan trọng, xứng đáng với vai trò nòng cốt, xung kích, trực tiếp đấu tranh đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH. Có được những kết quả này là sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ công an, sự giúp đỡ của các bộ, ban ngành và quần chúng nhân dân. 

Bước sang thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI, cùng với sự thay đổi khó lường, mau lẹ về chính trị, quân sự, an ninh, đối ngoại trên thế giới và tại nhiều quốc gia, đã xuất hiện sự gia tăng chi phối của chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa nước lớn bất chấp pháp luật, dư luận quốc tế trong xử lú các xung đột dân tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, nhất là trên biển; can thiệp trực tiếp đến độc lập, tự chủ của các thiết chế lãnh đạo ở các nước dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền, chống khủng bố… Thực tế này là cho thế giới tiếp tục có những sự biện động đan xen giữa hai xu hướng hòa bình, phát triển và bất ổn chính trị, an ninh, dân tộc, tôn giáo, sắc tộc, có thể dẫn đến những cuộc chiến cục bộ, những hoạt động khủng bố, khủng hoảng chính trị cũng như những hình thái chiến tranh mới, nhất là tại các khu vực Bắc Phi, Trung Đông, Đông Bắc Á, những năm gần đất là khu vực Đông Âu, khu vực Đông Nam Á. Về kinh tế, xã hội mặc dù thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức và tiếp tục bị phân hóa sâu sắc hơn, nhưng toàn cầu hóa và hộp nhập quốc tế là một tất yếu khách quan không thể đạo ngược, đã và đang tác động ngày càng lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ANQG của các quốc gia, khu vực, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh những yếu tố tích cực, mặt trái của quá trình này cũng tạo ra không ít thách thức cả về chính trị, an ninh và kinh tế xã hội cho nhiều quốc gia, nhất là các nước đang phát triển và các nước nghèo.

Tình hình thế giới và việc gia tăng hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cùng với những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội trong nước, một số hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc như nêu trên đã và đang đặt ra nguy cơ và thách thức nhiều hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc , đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH của đất nước ta trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, với tầm nhìn chiến lược, phát triển về bảo vệ Tổ quốc, ngày 25/10/2013, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đánh gia kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI và dự báo tình hình, xác định quan điểm và mục tiêu chỉ đạo, Nghị quyết 28 đã đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cơ bản cần phải tổ chức thực hiện sớm, đồng bộ phục vụ yêu cầu bảo vệ tổ quốc. Có thể khẳng định Nghị quyết 28 đã kế thừa, phát triển, bổ sung những giá trị tích cực về quan điểm, tư tưởng, phương chấm, nhiệm vụ, giải pháp mà các nghị quyết, chị thị trước đây của Đảng ban hành để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Có nhiều điểm đổi mới, sáng tạo, mang tính toàn diện, sâu sắc hơn, trọng tâm đi vào giải quyết những vấn đề, những mối quan hệ thuộc về sức mạnh nội tại của đất nước, của chệ độ, đồng thời tiếp tục quan tâm thỏa đáng giải quyết các mối quan hệ bên ngoài, huy động sức mạnh quốc tế, sức mạnh thời đại để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc quán triệt Nghị quyết Nghị quyết số 28 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt quan trọng đối với lực lượng CAND với vai trò nòng cốt trong bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Điều này đòi hỏi các cấp ủy Đảng trong CAND, công an các đơn vị, địa phương cần tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ tinh thần nghị quyết này đến toàn bộ các chiến sĩ. Trong quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết, vấn đề đặt ra là cần nhận thức đầy đủ về mục tiêu bảo vệ tổ quốc không chỉ có nghĩa vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ mà còn phải bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, TTATXH và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Để hoàn thành mục tiêu trên, phải quán triệt nguyên tắc, điều kiện tiên quyết là giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyết đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Nắm vững và có biện pháp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, cơ bản mà Nghị quyết số 28 đã xác định trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới. 

Hiện nay, đất nước ta đang vững vàng tiến bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết tiến hành nhiều hoạt động chống phá cách mạng nước ta với các phương thức, thủ đoạn mới rất thâm độc, xảo quyệt nhằm thực hiện ý đồ chuyển hóa thể chế chính trị với Việt Nam. Mặt trận bảo vệ an ninh tổ quốc vẫn đang diễn ra gay go và quyết liệt đòi hỏi lực lượng An ninh phải thường xuyên mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu và quyết tâm giành thắng lợi trong cuộc đấu trí, đấu lực, đấu pháp với các thế lực thù địch; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các mặt công tác; không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác cho đội ngủ cán bộ chiến sĩ đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của 70 năm chiến đấu và trưởng thành sẽ cũng cố thêm niềm tin và tạo nên sức mạnh mới cho lực lượng Công an nhân dân.

Phong Linh
Comments
19 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

19 nhận xét:

 1. Những chiến ĩ "canh cho dân ngủ, gác cho dân chơi". Những cống hiến thầm lặng của các anh mà không phải ai cũng biết. Chúng ta có được một cuộc sống bình yên như thế này là nhờ lực lượng công an.

  Trả lờiXóa
 2. mai là ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân rồi, chúc các đồng chí luôn vững vàng để có thể đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. mọi người thường nghĩ Công an là vinh quang lắm, tự hào lắm với những chiến công hiển hách. Nhưng có ai biết đằng sau cái vinh quang ấy họ đã vất vả thế nào khi thực hiện nhiệm vụ của mình, gặp nguy hiểm thế nào khi chống lại những tội phạm nguy hiểm, liều mạng để có thể thực hiện tội phạm. Có những chiến sĩ không những đổ máu mà còn đổi cả mạng sống của mình để thực hiện nhiệm vụ

   Xóa
 3. Thời đại thay đổi, cuộc chiến giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng vì thế mà thay đổi, tội phạm ngày càng phát triển, tinh vi sảo quyệt và manh động hơn, đòi hỏi lực lượng công an cũng phải nâng cao cả về chất và lượng để đảm đương công việc ngày càng khó khăn hơn.

  Trả lờiXóa
 4. Chúc các đồng chí công an nhân ngày 19/8 sức khoẻ, công tác tốt và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

  Trả lờiXóa
 5. Nhân dịp 70 năm thành lập lực lượng công an, chúc các chiến sĩ công an mọi điều tốt đẹp, hoàn thành mọi nhiệm vụ, an toàn khi đấu tranh với tội phạm, nhiều niềm vui với cuộc sống thường ngày.

  Trả lờiXóa
 6. Cuộc chiến giữ gìn trật từ an toàn xã hội rất nặng nề và đòi hỏi một tinh thần tận tuỵ. Đôi khi các chiến sĩ sẽ bị dân chửi vì đã làm đúng phận sự. Đôi khi còn gặp những kẻ côn đồ, say rượu, làm trái pháp luật còn hành hung cảnh sát. Đôi khi là sự mạo hiểm cả tính mạng để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Nghề này thật vất vả, mà cũng thật đáng trân trọng.

  Trả lờiXóa
 7. đất nước chúng ta đang đi lên, để được đi lên được vững mạnh thì cần phải có một môi trường ổn định và để có điều đó thì không thể thiếu lực lượng công an, lực lượng quan trọng hàng đầu trong bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân, đấu tranh với các loại tội phạm để có thể bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc

  Trả lờiXóa
 8. Công an nhân dân là cáy tay đắc lực của Đảng của Nhà nước trong việc quản lý đất nước, đảm bảo thực thi pháp luật và bảo vệ lợi ích của nhân dân, nói đến công lao của lực lượng công an nhân dân thì tôi nghĩ cũng không tốn ít giấy mực đâu, bởi đấy là một lực lượng vẻ vang, ghi bao chiến công đã đi vào sách sử

  Trả lờiXóa
 9. công lao của lực lượng công an thì chúng ta không thể phủ nhận rồi, để có được bình yên cho nhân dân thì những chiến sĩ công an phải làm việc, phải hi sinh rất nhiều, nhưng tôi cũng hi vọng rằng lực lượng công an sẽ khắc phục được những vấn đề còn tồn tại hiện nay để có thể trở thành một lực lượng trong sạch, vững mạnh hơn

  Trả lờiXóa
 10. ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân, là một người công dân tôi xin chúc các chiến sĩ sẽ mạnh khẻo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao cho, và cũng hi vọng các đồng chí sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm làm một người công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ

  Trả lờiXóa
 11. Nhìn lại chặng đường lịch sử 70 năm của đất nước gắn liền với sự trưởng thành lớn mạnh của công an nhân dân Việt Nam, chúng ta thêm tin tưởng vào sức mạnh của lực lượng bảo vệ đất nước này. Các anh hãy luôn làm theo lời Bác dạy, xứng đáng với những gì Tổ quốc và nhân dân mong đợi ở các anh nhé

  Trả lờiXóa
 12. cuộc chiến đấu để giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân không hề đơn giản, công lao của các chiến sĩ công an trong mặt trận này là hết sức to lớn, nhưng cũng hi vọng một điều là trong thời đại mới lực lượng công an cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình hơn nữa, để có thể phát hiện đấu tranh xử lý các loại tội phạm đem đến bình yên cho nhân dân

  Trả lờiXóa
 13. Nhân kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân chúc các anh chị trong ngành công an luôn mạnh khỏe, trung thành với Tổ quốc và không ngừng trau dồi bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức của mình, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 14. tôi ghi nhận những chiến công mà lực lượng công an đã làm nên, nhưng vấn đề mà tôi luôn suy nghĩ, với vai trò quan trọng của lực lượng công an, việc đảm bảo chất lượng đội ngụ cán bộ, chiến sĩ công an là rất cần thiết, và vấn đề càng quan trọng hơn khi mà đã có những biểu hiện sai lệch của một số cán bộ, chiến sĩ công an

  Trả lờiXóa
 15. không ai phủ nhận những chiến công của lực lượng công an nhưng chúng ta cũng không vì thế mà có thể bỏ qua những vấn đề mà công an đang gặp phải, mà vấn đề đang nổi cộm hiện nay đó là chuyện chạy chức chạy quyền trong lực lượng công an, rồi vấn đề hành xử với nhân dân

  Trả lờiXóa
 16. để người dân có giấc ngủ ngon, có cuộc sống yên bình thì công sức của những chiến sĩ công an không phải là nhỏ, các chiến sĩ công an đã hi sinh rất lớn trong trận chiến bảo vệ an ninh trật tự , bảo vệ bình yên cho nhân dân, hi vọng rằng với những chiến công đã đạt được lực lượng công an càng phấn đấu hơn nữa để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đem đến bình yên cho nhân dân, độc lập chủ quyền cho Tổ quốc

  Trả lờiXóa
 17. đất nước hội nhập và đi lên mạnh mẽ đòi hỏi lực lượng công an cần phải nâng cao năng lực trách nhiệm của mình để có thể hoàn toàn tốt những nhiêm vụ mà Đảng Nhà nước giao cho, xứng đáng là cách tay đắc lực của Đảng, nhân ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân tôi chúc các chiến sĩ, cán bộ công an mãi mãi là công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ

  Trả lờiXóa
 18. Trong 70 năm xây dựng và phát triển, lực lượng CAND luôn luôn nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của mình vừa bảo vệ ANQG và TTATXH, luôn là cách tay đắc lực của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng. Lực lượng Công An cũng đề ra tiêu chí thanh lọc, kiểm soát cán bộ để ngày càng tinh nhuệ và vững mạnh hơn.

  Trả lờiXóa