Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

KHÔNG CÓ "HIẾN PHÁP MỞ, LUẬT ĐÓNG" TRONG QUẢN LÝ BÁO CHÍ!

Tuần qua, trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam với sự trưởng thành, phát triển vượt bậc của nền báo chí nước nhà, đây đó trên internet và đài báo hải ngoại vẫn xuất hiện những bài viết lạc lõng, cố tình bóp méo sự thật. Một trong những luận điệu mới họ đưa ra là phủ nhận những tiến bộ của quá trình chuẩn bị dự án Luật Báo chí (sửa đổi) và đề án quy hoạch báo chí hiện nay. Họ cho rằng, ở Việt Nam không có tự do báo chí thực sự do “Hiến pháp mở nhưng luật lại “đóng”...


Pháp điển hóa nhiều điểm mới về quyền tự do báo chí

Từ sự bóp méo đó, họ đòi hỏi việc sửa đổi Luật Báo chí và quy hoạch lại hệ thống báo chí phải cho phép tồn tại báo chí tư nhân thì mới là có tự do báo chí thực sự.


Những lập luận trên là hoàn toàn sai trái, bóp méo sự thật. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (sửa đổi) năm 2013 đã nêu rõ tại Điều 25: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

Xét cho cùng, việc sửa đổi Luật Báo chí và quy hoạch lại hệ thống báo chí hiện nay cũng là nhằm triển khai, hiện thực hóa quyền tự do báo chí của công dân theo Hiến pháp đã qui định. Nghiên cứu kỹ Điều 25 của Hiến pháp có thể thấy rõ, Hiến pháp hiến định công dân có quyền tự do báo chí, tiếp cận thông tin và thực hiện các quyền này do pháp luật (bao gồm cả các đạo luật và văn bản dưới luật) qui định.

Phát biểu tại Hội thảo góp ý xây dựng Luật Báo chí (sửa đổi) do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức mới đây, TS Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông khẳng định: “Qua tổng kết 15 năm thi hành và xu hướng phát triển của báo chí thời gian tới, đồng thời thể chế hoá các nguyên tắc, quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; một trong những yêu cầu hàng đầu đặt ra trong xây dựng Luật Báo chí lần này là phải triển khai thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013, trong đó có quy định mới hết sức quan trọng về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình... Vì vậy, Luật Báo chí mới phải đảm bảo những quy định trong luật đáp ứng tốt hơn nữa quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và đặc biệt là quyền tiếp cận thông tin của công dân phù hợp điều kiện phát triển của đất nước.

Nhìn lại lịch sử lập pháp ở nước ta, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam qua các thời kỳ và Luật Báo chí của nước ta đều có quy định quyền tự do ngôn luận trên nguyên lý nền tảng, đảm bảo giá trị phổ quát của quyền con người: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin”; “Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động”… “Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng”. Có thể nói, những nội dung nói trên đã bao hàm khá đầy đủ, toàn diện nội hàm cơ bản về quyền tự do báo chí của công dân.

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), trên cơ sở tiếp thu những điểm mới của Hiến pháp, đã quy định rõ ràng hơn về quyền tự do báo chí của công dân bằng việc dành hẳn một chương quy định quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận theo tinh thần Hiến pháp và xác định điều 12 qui định về quyền tự do báo chí; điều 13 qui định về quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Trong đó, về quyền tự do báo chí qui định: Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; tổ chức, cá nhân không được hạn chế, cản trở cơ quan báo chí, nhà báo hoạt động đúng pháp luật; không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Nhà nước không kiểm duyệt báo chí trước khi đăng, phát sóng. Về quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân qui định: Công dân được thông tin qua báo chí về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới; được tiếp xúc, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và nhà báo; gửi tin, bài, ảnh và tác phẩm khác cho báo chí mà không chịu sự kiểm duyệt của tổ chức, cá nhân nào và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin; được phát biểu ý kiến trên báo chí về tình hình đất nước và thế giới; tham gia ý kiến vào việc xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp ý, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo theo quy định của pháp luật.

Cùng với các qui định trên, theo lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) hiện có tới 35 điểm mới. Những qui định trên, theo nhiều chuyên gia pháp luật và báo chí, đã thể hiện được sự tiến bộ của dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), pháp điển hóa nhiều nội dung về quyền tự do báo chí được hiến định trong Hiến pháp. Những quan điểm cho rằng “Hiến pháp mở, luật đóng” rõ ràng là hồ đồ, phiến diện, không có căn cứ.

Không có báo chí tư nhân

Quan điểm xuyên suốt, nhất quán trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cũng như dự thảo đề án quy hoạch báo chí đều xác định: Ở Việt Nam, không có báo chí tư nhân song điểm mới là cơ quan báo chí được phép liên kết trong hoạt động báo chí với cơ quan báo chí khác, pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết. Điều này hoàn toàn không trái ngược với những giá trị phổ quát của nhân loại về quyền tự do báo chí. Theo nghiên cứu của TS Trương Minh Tuấn, tư tưởng của nhà triết học người Anh John Stuart Mill - một trong những người đầu tiên đề cập tới tự do báo chí có nhiều nét tương đồng với quan điểm của Các Mác. Theo quan điểm của Mác- Ăng-ghen, ở đâu có báo chí, ở đấy có tự do báo chí và bản chất của báo chí tự do, đó là bản chất dũng cảm, có lý tính, có đạo đức tự do. Các Mác cho rằng, thiên chức của báo chí tự do là phải có con mắt sáng suốt của tinh thần nhân dân, là hiện thân sự tin cậy của nhân dân với bản thân mình, là những dây liên hệ biết nói gắn liền với các cá nhân, với nhà nước, với toàn thế giới... Báo chí tự do phải có luật báo chí bảo đảm.

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) tại điều 5 quy định rõ: “Báo chí ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là diễn đàn của nhân dân”. Đồng thời, tại Điều 16 cũng qui định rõ đối tượng được thành lập cơ quan báo chí gồm: “Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức). Các tổ chức khác của nhà nước do Chính phủ quy định”. Như vậy, so với Luật Báo chí hiện hành, dự thảo Luật đã qui định rõ hơn về đối tượng được thành lập cơ quan báo chí và theo quy định của dự thảo luật, cá nhân, tư nhân không được thành lập cơ quan báo chí. Đây là một quy định rõ ràng, minh bạch.

Tại hội nghị Trung ương lần thứ 10 khóa XI khi cho ý kiến về đề án Quy hoạch báo chí đến năm 2025, Trung ương một lần nữa khẳng định: Không để tư nhân sở hữu báo chí, không để lợi ích nhóm chi phối báo chí, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. Những nội dung này đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của dư luận nhân dân. Tinh thần bản dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 cũng xác định: Không để tư nhân sở hữu báo chí, không để nhóm lợi ích chi phối báo chí; kết hợp chặt chẽ các loại hình báo chí, đồng thời phát huy lợi thế của các phương tiện, dịch vụ trên mạng Internet nhằm chủ động cung cấp thông tin chính thống có định hướng, tăng diện bao phủ trong nước và quốc tế; hạn chế ảnh hưởng tiêu cực và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng… Nhà báo Hữu Thọ, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương hoan nghênh chủ trương trên và cho rằng, quy hoạch phát triển và quản lý báo chí lúc này là rất cần thiết để báo chí phát triển.

Thực tế cho thấy, với việc sửa đổi Luật Báo chí và quy hoạch lại hệ thống báo chí, Đảng, Nhà nước ta đã và đang có nhiều đổi mới, nỗ lực đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí, giúp báo chí thực sự là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là diễn đàn của nhân dân; góp phần đưa những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do báo chí ngày càng đi vào cuộc sống.

Nguồn: QDND - NGUYỄN VĂN MINH
Comments
19 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

19 nhận xét:

 1. Dư luận viên10:30 20 tháng 6, 2015

  Theo tôi, hiện nay chúng ta có quá nhiều cơ quan báo chí, gây lãng phí lớn vì hầu hết các báo, tạp chí đều cùng chung một nội dung tuyên truyền cho đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, cần có chiến lược quy hoạch báo chí phù hợp như: về báo in, chỉ cần tờ Nhân Dân; về tạp chí, chỉ cần tờ Tạp chí Cộng Sản, báo hình chỉ cần VTV1; báo tiếng chỉ cần VOV; báo mạng chỉ cần Website của Đảng cộng sản. Làm như vậy tránh lãng phí của cải cho xã hội, đồng thời thông tin tập trung hơn, hiệu quả tuyên truyền mang lại lớn hơn. Hãy học tập Bắc Triều Tiên, công tác tuyên truyền của họ rất thiết thực và hiệu quả, mọi người dân đều tin tưởng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đó là sự tự do báo chí đó bạn , chẳng phải là cái mà nhiều bạn đang đấu tranh hay sao . Việc có nhiều cơ sở báo chí , đa dạng các loại hình là cơ sở để cung cấp thông tin một cách khách quan nhất , từ nhiều nguồn khác nhau . Nói chung tôi thấy việc tự do báo chí hay tự do ngôn luận cần được nhìn nhận trên thực tế xã hội chứ không nên quy vào cái logic do các bạn tự nghĩ ra ,hay theo cái mà phương tây dùng . Và ở Việt Nam các quyền đó vẫn được đảm bảo . Vậy thôi

   Xóa
 2. Với việc sửa đổi Luật Báo chí và quy hoạch lại hệ thống báo chí, Đảng, Nhà nước ta đã và đang có nhiều đổi mới, nỗ lực đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí, giúp báo chí thực sự là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là diễn đàn của nhân dân; góp phần đưa những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do báo chí ngày càng đi vào cuộc sống.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. quy định về quyền tự do báo chí ở nước ta đã quy định rất rõ ràng,việc thay đổi luật báo chí là để phù hợp với nước ta trong thời kì đổi mới và hội nhập,tự do gì nhưng phải tuân thủ pháp luật và không làm ảnh hưởng tới tình hình đất nước,như thế mới đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo cuộc sống hạnh phúc ấm no và bình yên của nhân dân

   Xóa
  2. việc sửa đổi bổ sung thêm các điều luật về báo chí ở nước ta ngày càng hợp lý hơn phù hợp với tình hình chính trị của nước ta,các thế lực thù địch muốn tuyên truyền rằng nước ta không có hiến pháp mở hay luật đóng là hoàn toàn sai trái,sở dĩ chúng nói vậy là chúng muốn nhằm can thiệp sâu hơn vào tình hình nước ta và chính trị để nhằm làm suy yếu đất nước vì thế mọi người cần hiểu rõ để tránh bị lôi kéo.

   Xóa
  3. nước ta đang sửa đổi luật báo chí là nỗ lực đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí, giúp báo chí thực sự là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là chỗ mà nhân dân biết được các thông tin tình hình đất nước qua đó nâng cao nhận thức của mọi người và tuân thủ pháp luật mọi cách hiệu quả hơn.

   Xóa
  4. Hãy học tập Bắc Triều Tiên, công tác tuyên truyền của họ rất thiết thực và hiệu quả, mọi người dân đều tin tưởng.

   Xóa
 3. Có lẽ nên có 1 quy hoạch rõ ràng, đồng thời công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng hệ thống những đầu báo, kênh phát thanh, truyền hình chính thức là cơ quan ngôn luận của Đảng, nhà nước, để người dân được tiếp cận thông tin chính thống một cách dễ dàng và thuận lợi

  Trả lờiXóa
 4. Hãy học tập Bắc Triều Tiên, công tác tuyên truyền của họ rất thiết thực và hiệu quả, mọi người dân đều tin tưởng.

  Trả lờiXóa
 5. Lại nói về tự do , dân chủ nhân quyền của Mỹ . Chắc chúng ta vẫn chưa quên về vụ theo dõi điện thoại các nước đồng minh mà Mỹ đã từng làm ,sự việc này chỉ được biết đến khi Edward Snowden tiết lộ thông tin này ra. Từ điều trên là cơ sở để chúng ta đánh giá về sự tự do mà Mỹ đem nó đi áp đặt cho quốc gia khác . Vâng thật sự là nực cười phải không các bạn .Quá nhàm cho một nước luôn tự hào về nền dân chủ của mình .

  Trả lờiXóa
 6. PHương tiện báo chí là không thể thiếu trong cuộc sống rất thiết thực trong đời sống xã hội ,do đó chúng ta cần phải nâng cao chất lượng cũng như thông tin chính xác của lượng của báo chí .Và dập tắt những chiêu trò lợi dụng báo chí để viết bài ,xuyên tạc. đưa ra những thông tin sai lệch

  Trả lờiXóa
 7. Những kẻ có phát ngôn "hiến chương mở, nhưng luật lại đóng" trong quản lý báo chí đúng là những kẻ kém hiểu biết, thậm chí không có nhận thức. Nhưng lại ảo tưởng sức mạnh, cứ nghĩ mình là kẻ hiểu biết rồi đi dạy đời, đó là bản chất xấu xa không thể thay đổi được của những tên tự nhận là dân chủ, chúng cần phải bị tẩy chay.

  Trả lờiXóa
 8. Chỉ cần tốn chút thời gian để tra cứu google hoặc hàng ngàn các trang trực tuyến khác là chúng ta có thể nhanh chóng nắm bắt các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước đối với ngành báo chí và nhanh chóng nhận thức được ngành báo chí đang được quản lý như thế nào, và việc hiến pháp mở. pháp luật đóng là hoàn toàn sai sự thật

  Trả lờiXóa
 9. các nhà dân chủ Việt được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ nên đi tuyên truyền lối sống, văn hóa, tự do kiểu Mỹ vào Việt Nam. Nhưng thực chất thì chúng lại không hiểu gì về tự do, dân chủ, báo chí. ai cũng biết tự do báo chí phải đặt trong

  Trả lờiXóa
 10. Các dẫn chứng mà tác giả đưa ra nhằm khẳng định luận điểm không có hiến pháp mở, luật đóng trong quản lý báo chí là vô cùng chính xác. tôi đã tự mình kiểm chứng và trong những điều này đúng như tác giả nói, Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện hết mình để ngành báo chí ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa
 11. Nếu có một ai đó dám phát ngôn "Hiến pháp mở nhưng luật lại đóng trong quản lý báo chí" thì tôi coi kẻ đó là kẻ kém hiểu biết, là một tên ếch ngồi đáy giếng, nhận thức không bằng loại động vật bậc thấp. Bởi vì người dân Việt Nam ai cũng nhận thấy được những chính sách mà Nhà nước dành cho ngành báo chí, đó là sự ưu ái phát triển chứ không phải quản lý.

  Trả lờiXóa
 12. Theo tôi thấy hiện nay ở Việt Nam có quá nhiều cơ quan báo chí chưa kể các báo mạng mọc lên như nấm mỗi ngày. Đây đề là những trang tin không có tên tuổi, lều báo, báo lá cải, đăng những tin bài không đúng sự thật, câu like câu view, xuyên tạc sự thật. Mong Đảng và Nhà nước có những sửa đổi hợp lý để quản ly chặt chẽ các trang báo giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí.

  Trả lờiXóa
 13. Với sự tràn lan của báo chí ,với nhiều lại hình khác nhau và rất đa dạng, có thể gây rối loạn thông tin ,từ đó các phần tử xấu sẽ làm trò ,viết bài ,đưa tin sai lệch để chống đối nhà nước ,gây loạn an ninh xa hội. Do đó ,cần có những biện pháp thắt chặt ,tránh các phần tử xấu cơ hội xuyên tạc.theo tôi là như vậy

  Trả lờiXóa
 14. tự do báo chí chỉ phải loạn ngôn báo chí đâu mà cứ đòi kêu dân chủ này dân chủ nọ,với luật pháp việt nam là khá mềm cho báo chí rồi ,nào đủ các loại báo báo in,báo mạng,báo hình,báo tiếng,bla bla.lại còn đưa tin một cách nhanh như điện ít qua biên tập mới sinh ra các bài lá cải và hậu quả không hề đơn giãn,thế mà bọn rận chủ luôn mồm tự do báo chí tự do ngôn luận không biết thế nào chúng mới gọi là tự do nữa

  Trả lờiXóa