Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

ĐIỂM MỚI VỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HIẾN PHÁP

     Hiến pháp năm 2013 được thông qua tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIII gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992) có hiệu lực từ ngày 1-1-2014. Hiến pháp năm 2013 kế thừa những nội dung tiến bộ của 4 bản Hiến pháp trước đồng thời chắt lọc, tập hợp trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Hiến pháp cũng đã tham khảo, tiếp thu có chọn lọc nhiều nội dung Hiến pháp của các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, trong Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện rất rõ việc Nhà nước ta tôn trọng thực hiện các điều ước quốc tế nói chung. Một nguyên tắc đã được thừa nhận ngay tại Điều 12, Chương I của Hiến pháp là Nhà nước ta “tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.     Quyền con người được quy định trong Chương II của Hiến pháp 2013 là chương qui định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung và bố cục lại Chương V của Hiến pháp năm 1992 (Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân), đồng thời chuyển các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân tại các chương khác của Hiến pháp năm 1992 về chương này. Điều này đã khẳng định giá trị, vai trò quan trọng của quyền con người, quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp, thể hiện nhất quán đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong việc công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

     So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp mới 2013 có những sửa đổi, bổ sung và phát triển thể hiện tầm quan trọng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Điều này được thể hiện trên một số nội dung chủ yếu như:
     Một là, Điều 14 Hiến pháp 2013 khẳng định “Ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Quy định này thể hiện sự phát triển quan trọng về nhận thức và tư duy trong việc ghi nhận quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp. Bởi vì, Hiến pháp năm 1992 chỉ ghi nhận quyền con người về chính trị, dân sự và kinh tế, văn hóa, xã hội được thể hiện trong quyền công dân tại Điều 50. Đồng thời, Hiến pháp mới đã bổ sung nguyên tắc hạn chế quyền phù hợp với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên và theo đó, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Việc hạn chế quyền con người, quyền công dân không thể tùy tiện mà phải “theo quy định của luật”. 
     Hai là, Hiến pháp mới đã khẳng định và làm rõ hơn các nguyên tắc về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp theo hướng: Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân; mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội; việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác được qui định tại Điều 15.
     Ba là, Hiến pháp mới đã tiếp tục làm rõ nội dung quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa và trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người. Đồng thời, Hiến pháp sắp xếp lại các điều khoản theo các nhóm quyền để bảo đảm tính thống nhất giữa quyền con người và quyền công dân, bảo đảm tính khả thi hơn. 
     Bốn là, Hiến pháp mới đã bổ sung một số quyền mới là thành tựu của gần 30 năm đổi mới đất nước; thể hiện rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân. Đó là Quyền sống được qui định tại Điều 19, Quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác được qui định tại Điều 20, Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư được qui định tại Điều 21, Quyền được bảo đảm an sinh xã hội được qui định tại Điều 34, Quyền kết hôn và ly hôn được quy định tại Điều 36, Quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa được qui định tại Điều 41, Quyền xác định dân tộc được qui định tại Điều 42, Quyền được sống trong môi trường trong lành được qui định tại Điều 43,... Việc ghi nhận các quyền mới này hoàn toàn phù hợp với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên, thể hiện nhận thức ngày càng rõ hơn về quyền con người và khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện quyền con người. 
     Ngoài ra, Hiến pháp mới đã tiếp cận căn bản các chuẩn mực quốc tế về quyền con người, thậm chí có một số nội dung rất tiến bộ so với tiêu chuẩn quốc tế. Quyền con người cũng không chỉ đề cập ở Chương II mà ở nhiều chương khác. So với Hiến pháp năm 1992, bản Hiến pháp mới đã tách bạch quyền con người và quyền công dân. Đây là nhận thức đúng, quyền con người là đối với mọi người, còn công dân thì chỉ là người Việt Nam mà không bị tước quyền công dân. Các quyền tự do ngôn luận, báo chí, đi lại, cư trú theo Hiến định Nhà nước cũng không can thiệp. Đặc biệt, chương về Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đều có chế định Chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát phải bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Cụ thể, Chính phủ có trách nhiệm bảo vệ quyền con người, quyền công dân; Viện Kiểm sát có trách nhiệm bảo vệ quyền công tố, quyền con người; Tòa án có trách nhiệm bảo vệ công lý, quyền công dân. Như vậy, bộ máy Nhà nước được lập ra để bảo vệ quyền con người. Cách tiếp cận quyền con người này một cách căn bản giống như các nhà nước trên thế giới. Lần đầu tiên trong Hiến pháp mới của chúng ta quy định, trách nhiệm của Nhà nước trong việc thực hiện những công ước quốc tế, trong đó có những công ước liên quan đến quyền con người mà Việt Nam đã tham gia.
     Có thể nói, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân, tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển nền kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trong thời kỳ mới. Và trong Phiên họp diễn ra vào ngày 5-2-2014 tại Hội đồng Nhân quyền ở Geneve (Thụy Sĩ), Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã báo cáo UPR của Việt Nam và khẳng định: “Các quyền con người là phổ quát, không thể tách rời, phụ thuộc và liên quan lẫn nhau; việc thúc đẩy và bảo vệ tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người là trách nhiệm hàng đầu của các quốc gia; trong quá trình thực hiện cần tính đến các yếu tố đặc thù của quốc gia và khu vực, cũng như các hoàn cảnh khác nhau về lịch sử, văn hóa, tôn giáo. Trên tinh thần đó, trong những năm vừa qua, Nhà nước Việt Nam, với việc coi con người là mục tiêu và động lực của mọi chính sách phát triển kinh tế - xã hội, luôn nhất quán trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, đã chú trọng thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; đồng thời coi trọng việc phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, thúc đẩy công bằng và an sinh xã hội”. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân; khẳng định vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng ta, đồng thời thể hiện niềm tin, ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân với Đảng, yêu cầu mọi tổ chức Đảng và từng đảng viên phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình và luôn hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
     Thế nhưng có một số người, có thể do chưa đọc, chưa hiểu nội dung của bản Hiến pháp mới hay vì một lý do, lợi ích cá nhân lại đưa ra những phát biểu một cách mơ hồ và được các trang mạng “dân chủ” như blog Dân làm báo, Diễn đàn xã hội dân sự, Mạng lưới Blogger Việt Nam, đài RFA, BBC, RFI đăng tải và cho rằng, “Hiến pháp mới chẳng có gì mới so với Hiến pháp cũ”, Hiến pháp mới là “bình mới, rượu cũ”, “Hiến pháp mới chưa thể hiện được những quyền cơ bản của con người”,… Hay họ đã cố tình xuyên tạc sự thật,vì mục đích cá nhân nào đó phục vụ mưu đồ chống lại Đảng và Nhà nước. Nhưng chắc chắn một điều rằng những lời lẽ tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận đó sẽ bị quần chúng nhân dân bác bỏ mà thôi../.


                                                                          VÕ TÒNG
Comments
17 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

17 nhận xét:

 1. Đổi mới quyền con người trong HIến pháp đã chứng minh cho sự cố gắng, quyết tâm bảo đảm quyền con người của ĐẢng, NHà nước ta. CÓ thể nói vấn đề nhân quyền ở VIệt NAm luôn được qbạn bè quốc ttế đánh giá rất cao và điều đó đã được thể hiện qua bản báo cáo của Thứ trưởng ngoại giao Hà KIm NGọc tại Liên Hợp Quốc. Đó là một thành công của chúng ta trong việc đảm bảo quyền con người

  Trả lờiXóa
 2. Hiến pháp là một đạo luật có bản và có giá trị pháp lí cao nhất của hệ thống pháp luật VIệt Nam. VIệc vừa qua Đảng ta có nhiều đổi mới về vấn đề con người trong Hiến pháp đã chứng tỏ vấn đề nhân quyèn ở nước ta luôn được đảm bảo và phát huy. Vậy mà hiện nay có một số kẻ tự coi mình là đấu tranh vì dân chủ nhân quyền đã có các luận điệu xuyên tạc về quyề con người ở nước ta chứ. Hài

  Trả lờiXóa
 3. Hiến pháp được thông qua có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự phát triển của đất nước ta, đó là động lực để chúng ta đi lên. Và một trong những vấn đề mà cúng ta cần nhấn smạnh đó là trong bản hiến pháp mới này đã thể hiện rõ nét sự quan tâm lớn của Đảng Cộng sản trong việc đề cao giá trị con người hơn. Qua đó chúng ta phần nào khẳng định được tại sao bạn bè quốc tế lại hoan nghênh bài báo cáo về vấn đề nhân quyền như vậy

  Trả lờiXóa
 4. Quyền con người tại VIệt Nam luôn được quan tâm hơn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản hiến pháp mới năm 2013 này là một bước ngoặt lịch sử khi mà vấn đề quyền con người được nâng lên một tầm cao mới. Giở đây thử hỏi các thế lực thù địch liệu có thể xuyên tạc được gì về vấn đề nhân quyền ở nước ta nữa đâ. CHúng ta tự hào về một đất nước mà quyền con nngười được đảm bảo như thế này

  Trả lờiXóa
 5. Chúng ta đèu cảm nhận được ở nước ta vấn đề nhân quyền luôn được đặt lên hàng đầu, chứ như thằng Mỹ thì chỉ được cái mồm hô hào là giỏi thôi, mà chính chúng mới là quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất đấy. Vậy mà hiện nay chúng vẫn lớn tiếng cho rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền chứ. Đây là diều không thẻ chấp nhận được khi vấn đề quyền con người ở nước ta luôn được đảm bảo như thế này

  Trả lờiXóa
 6. NHân quyền luôn là vấn đề mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng ta. NHưng giờ đây với những nổ lực lớn của Đảng, NHà nước ta như vậy thì chúng còn có thể kêu la đuwọc gì nữa đây. Bằng chứng rõ ràng và thuyết phục nhất đó chính là việc bản HIến pháp mới ra đời đã đề cao quyền con người hơn

  Trả lờiXóa
 7. Thực tiễn dã chứng minh rõ nét cho vấn đề nhân quyền ở VIệt Nam, từ trước đến nay bạn bè quốc tế vẫn luôn hoan nghênh, ủng hộ vấn đề đảm bảo quyền con người ở nước ta. Đến Việt NAm bạn bè toàn thế giới có thể thấy được một đất nước của sự ổn định và phát triển, con người luôn được đề cao. Và một lần nữa điều đó lại được khẳng định khi bản HIến pháp mới ra đời của nước ta đã khẳng định chăncs chắn hơn về điều ấy

  Trả lờiXóa
 8. Sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng từ vấn đề sọa thảo, đến lấy ý kiến người dân và cuối cùng là tổng kết thì Đảng ta đã cho ra đời một bản Hiến pháp mới rất sát với thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế trên thế giới. VÀ một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất đó chính là quyền con người được đề cao hơn. Đây sẽ là bước ngoặt giúp cho đất nước, xã hội Việt Nam ta ngày càng phát triển hơn nữa

  Trả lờiXóa
 9. Nâng cao quyền con người là một xu hướng chung mà chúng ta cần tiến hành và đạt được. Tôi thật sự rất vui mừng và ấn tượng trước những gì mà Đảng, Nhà nước ta đã làm được đề đề cao vấn đề quyền con người hơn. Có thể thấy Hiến pháp là một văn bản pháp lí có giá triị pháp lí cao nhất và giờ đây nó đã đáp ứng tốt tâm tư nguyện vọng của nhân dân ta

  Trả lờiXóa
 10. giới rận chủ giờ đây có thể kêu la gì được về vấn đề nhân quyền ở nước ta nữa đây. KHi mà HIến pháp mới ra đời một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với vấn đề đảm bảo quyền con người. Chúng ta tự hào về chính xã hội này và về sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản nữa

  Trả lờiXóa
 11. Nhìn vấn đề nhân quyền của MỸ mà bây giờ tôi cảm thấy sợ quá, đâu đâu cũng là sự bóc lột con người cả, rồi lại có những vụ dình đám như nghe trộm các quốc gia khác nữa chứ. THử hỏi quyèn con người được chúng tôn trọng ở chổ nào chứ. TRong khi hãy nhìn đất nước ta mà xem, không abạn bè quốc tế nào đến Việt nam maf khoong cảm nhận được sự yên bình, tốt đẹp ở nơi đây. Một đất nước mà vấn đề quyền con người luôn được đặt lên trên hết

  Trả lờiXóa
 12. Lướt qua một số các trang mạng như quanlambao,danoan2012...đều xuất hiện những luận điệu sai trái nói xấu vấn đề nhân quyền ở VIệt Nam ta. Trong khi đó đất nước ta đang có những thành công rực rỡ trong việc đảm bảo và nâng cao quyền con người hơn. VÀ việc bản HIến pháp mới này ra đời là bằng chứng chứng tỏ Đảng ta đang rất quan tâm đến vấn đề con người. Chúng ta hãy cùng nhau đứng lên đấu tranh với những lời lẽ xuyên tạc của bọn rận chủ này

  Trả lờiXóa
 13. Hiến pháp 2013 đã thể hiện Việt Nam luôn cố gắng ngày càng hoàn thiện về hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quyên con người. Những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của bọn chúng về tình hình nhân quyền ở Việt Nam thực chất là muốn chống lại Đảng và Nhà nước mà thôi

  Trả lờiXóa
 14. Bản hiến pháp 2013 của quốc hội là một trong những bản hiến pháp đầu đủ nhất và thể hiện được sự sáng suốt của đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, mỗi con người việt nam đều mong rằng những điều trong bản hiến pháp mới ra sẽ giúp cho đất nước ta quản lý một cách dễ dàng hơn mọi mặt, và xây dựng một năm mới với nhiều điều mới, một năm 2014 phát triển hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 15. Chúng ta có thể thấy rằng đời sống của người dân ở Việt Nam không ngừng được cải thiện và cũng cần phải nói rõ rằng chưa bao giờ đời sống lại phát triển mạnh như giai đoạn hiện nay, và cùng với đó là những nỗ lực rất lớn của Đảng và nhà nước để đảm bảo nhân quyền trong đất nước. Đúng là một điều đáng khen trong đất nước Việt Nam từ trước đến nay

  Trả lờiXóa
 16. Phải khẳng định một điều rằng, dân chủ và nhân quyền ở nước ta luôn được đảm bảo tốt và nhân quyền tiếp tục được khẳng định, tiếp tục được hiện thực hóa trong cuộc sống. Đất nước ta cũng luôn cố gắng để ngày càng xây dựng nhân quyền đất nước tốt đẹp hơn. Thật tự hào vì là người Việt Nam

  Trả lờiXóa
 17. Quyền con người ngày được chỉnh sửa phù hợp hơn với nước ta,được nhà nước quan tâm để đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của người dân. Thế nhưng bọn rận chủ chưa đọc hiểu rõ những gì trong hiến pháp vậy mà đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc ,nói xấu bôi nhọ.

  Trả lờiXóa