Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Để văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Văn hóa nghệ thuật là món ăn tinh thần không thể thiếu của nhân dân, có khả năng định hướng quan điểm, định hướng dư luận. Do vậy, văn học nghệ thuật có vị trí rất quan trọng, phải được định hướng để phù hợp với mục tiêu chung của đất nước.
     Cuộc đấu tranh của dân tộc ta cuộc chiến đấu toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực, trong đó văn hóa, nghệ thuật là một mặt trận đặc biệt quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh. Văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị”.
     Trong quá trình lịch sử của dân tộc, từ khi có Đảng lãnh đạo văn hóa, nghệ thuật mới phát huy được sức mạnh chiến đấu của mình trong phong trào cách mạng. “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943) của Đảng đã vạch ra con đường phát triển đúng đắn của văn hóa, nghệ thuật, hướng các văn nghệ sĩ hòa mình vào làn sóng cách mạng của dân tộc; làm cho thơ ca, nhạc họa, điện ảnh,… thay da đổi thịt từ nội dung đến hình thức, từ nỗi uất ức kìm nén bấy lâu của thân phận kẻ nô lệ mất nước nay dâng trào cảm xúc, kiêu hãnh của người dân tự do; từ chỉ viết về “cái tôi” cá nhân nay là “cái ta” – cái chung, tập thể, từ lãng mạn người nghệ sĩ biết tìm lại hiện thực gần gũi từ cuộc sống lao động, chiến đấu của nhân dân.
     Chiến tranh người nghệ sĩ cũng trở thành người chiến sĩ. Họ cũng xung phong ra trận, cầm súng giết giặc, hay công tác ở hậu phương. Đánh Pháp ta có một đội ngũ người “chiến sĩ văn hóa” trên khắp các mặt trận như Đỗ Nhuận trên mặt trận Điện Biên Phủ, Chính Hữu với “Đồng chí”, Hoàng Vân với “Hò kéo pháo”, Tố Hữu “Việt Bắc”, Nam Cao, …. Kháng Mỹ cứu nước, miền Bắc xây dựng XHCN miền Nam đánh giặc, các văn nghệ sĩ lại lao vào cuộc chiến mới. Những đoàn văn công ra trận những nơi ác liệt nhất để cổ vũ tinh thần quân và dân chiến đấu, một lớp văn nghệ sĩ trẻ, có trình độ, đào tạo bài bản với Nguyễn Tiến Duật “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”, Huy Thục, Xuân Giao, Nguyễn Duy, Nguyễn Khoa Điềm, Lê Anh Xuân, Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ,… phản ánh trung thực cuộc sống lao động, chiến đấu của nhân dân hai miền trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”.


     Đảng ta khẳng định văn hóa nghệ thuật đã góp công lao to lớn trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc,hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng. Văn hóa, nghệ thuật đã động viên người thợ làm việc hăng say, cổ vũ người lính nêu cao tinh thần anh hùng cách mạng, quyết chiến quyết thắng với quân thù, cổ vũ động viên tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc suốt mấy nghìn năm của cha ông, tinh thần lạc quan, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, tin tưởng ở sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ. Đồng thời đó cũng là thứ vũ khí tinh thần tiến công kẻ địch, làm cho chúng hoang mang, khiếp sợ trước tinh thần của người lính Việt Nam.
     Đất nước hòa bình, thống nhất văn nghệ sĩ lao mình vào sáng tác thơ ca nghệ thuật ca ngợi ngày vui của đất nước của nhân dân, ca ngợi hòa bình, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, ấm no hạnh phúc. Văn hóa nghệ thuật tập trung phản ánh những khía cạnh đời thường của nhân dân trong thực tế cũng như tâm hồn con người sau cuộc chiến tranh khốc liệt.     Bước vào thời bình, văn hóa nghệ thuật lại nhận nhiệm vụ mới góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đất nước đổi mới, mở cửa tạo điều kiện thuận lợi cho nền văn hóa, nghệ thuật nước nhà hội nhập, giao lưu với văn hóa thế giới. Nhiệm vụ của văn hóa nghệ thuật thời hội nhập là phải kiên định sự lãnh đạo của Đảng. Văn hóa thuật nghệ là cánh tay đắc lực của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng và chỉ có đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng thì văn hóa, nghệ thuật mới có con đường phát triển đúng đắn, có ý nghĩa, mới có thể góp sức mình trong sự tồn vong của quốc gia dân tộc.
     Văn hóa nghệ thuật phải tích cực giao lưu, hội nhập với văn hóa thế giới. Tiếp thu có chọn lọc, học hỏi những tinh hoa văn hóa, những tiến bộ của thế giới đồng thời phải bảo tồn, biết kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quảng bá những tinh hoa văn hóa dân tộc Việt ra bên ngoài.


     Văn hóa nghệ thuật phải phát huy tính giáo dục cho nhân dân. Văn hóa nghệ thuật nhất là văn nghệ quần chúng có điều kiện tiếp xúc với các giai tầng trong xã hội nên phải giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết thống nhất, giáo dục những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc nhất là đối với lớp trẻ, giáo dục về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống,…Bảo vệ những giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ, động viên các giai cấp tầng lớp nhân dân tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các nhiệm vụ cách mạng trong thời điểm này là thực hiện thắng lợi Chương trình quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đẩy mạnh công cuộc CNH – HĐH đất nước, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
     Văn hóa nghệ thuật phải tỉnh táo trước những âm mưu, hoạt động của các thù địch tấn công làm văn hóa nghệ thuật mất đi tính chiến đấu, tính xung kích cách mạng đặc biệt là tách khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Văn hóa nghệ thuật hiện nay hơn khi nào hết phải chiến đấu để khẳng định bản chất giai cấp của mình. Đây là cuộc đấu tranh rất vẻ vang nhưng cũng rất gian nan trước những luận điệu phản cách mạng của kẻ thù đòi hỏi mỗi văn nghệ sĩ phải kiên định lập trường, vững vàng lý tưởng. Phải chiến đấu liên tục không biết ngừng nghỉ, tiến công làm thay đổi, thất bại những mưu toan phá hoại hòa bình, phá hoại cách mạng của chúng, giữ vững con đường mà chúng ta đã chọn.
                                                            
                                                                TAM GIANG
Comments
41 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

41 nhận xét:

 1. Cuộc đấu tranh của dân tộc ta cuộc chiến đấu toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực, trong đó văn hóa, nghệ thuật là một mặt trận đặc biệt quan trọng. Không thể phủ nhận vai trò, cũng như tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ta. Những điều tưởng chừng như đơn giản đó lại là một dấu mốc hết sức quan trọng, là một động lực cho phong trào cách mạng phát triển lên một tầm cao mới.

  Trả lờiXóa
 2. Văn học, nghệ thuậ đóng một vai trò hết sức quan trọng và mang tầm ý nghĩa chiến lược đối với những sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. thực tiễn đã chứng minh điều đó một cách rõ ràng, chúng ta không thể phủ nhận những điều đó. Đó là một món ăn tinh thần của mỗi người dân, nhưng cái món ăn tinh thần đó mang một sức mạnh ghê gớm, thôi thúc người ta có một sức mạnh vô địch.

  Trả lờiXóa
 3. Theo tôi văn hóa nghệ thuật có vai trò cực kì quan trọng đối với cách mạng VIệt Nam ta. Nó có tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng người dân. Đây cũng là hình thức có khả năng tuyên truyền dễ dàng nhất, bởi lẽ nó rất dễ đi vào lòng người được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng. Đây là một thuận lợi hết sức to lớn. Tuy nhiên bên cạnh đó ta cũng cần hết sức cảnh giác với các âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng sự phát triển, tính năng vượt trội của nó để chống phá cách mạng ta!

  Trả lờiXóa
 4. Đây là một lĩn vực mà chúng ta không được lơ là. Bởi lẽ văn hóa nghệ thuật có vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống tinh thần của người dân, đồng thời thông qua đó chúng ta có thể tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của NHà nước. VÌ vậy chúng ta cần có sự đầu tư, quan tâm nhiều hơn nữa trong lĩnh vực trên. Các thé lực thù địch, bọn chúng nhận rõ điều đó, vì vậy gần đây chúng liên tục có những hành động trên lĩnh vực này để chống phá đất nước ta. Đây là điều mà chúng ta cần cachr giác!

  Trả lờiXóa
 5. Trong thời kì cách mạng con người không chỉ biết chiến đấu, những người chiến sĩ cũng muốn có những giây phút thăng hoa cùng nghệ thuật để giải trí để thư giãn tâm hồn sau những phút giây chiến đấu căng thẳng chính vì thế những tác phẩm nghệ thuật cách mạng ra đời và vẫn còn nguyên giá trị cho tới tận ngày nay. những ca khúc ca ngợi đất nước con người Việt Nam, những vở kịch dân đã đi sâu vào lòng người, những bài thơ, những bức tranh... tất cả để hướng về một mục tiêu nêu cao tinh thần chiến đấu, lòng yêu nước và ca ngợi đất nước con người Việt Nam. chính vì vậy nó đóng góp một vai trò không hề nhỏ trong công tác tư tưởng cho người dân trong thời kì cách mạng

  Trả lờiXóa
 6. NHư chúng ta đều biết, hiện nay các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong nước đang ráo riết có các hoạt động chống phá đất nước, nhân dân ta, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng. VÌ vậy một trong những thủ đoạn nguy hiểm mà chúng sử dụng đó là lợi dụng văn hóa nghệ thuật để tuyên truyền chống phá Đảng, NHà nước ta. Với lí do đó chúng ta cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa trên lĩnh vực này, để văn hóa nghệ thuật thật sự có ích là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân, vừa là cơ hội để chúng ta tuyên truyền cho cách mạng, chống lại bọn thế lực thù địch!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu nói như vậy thì Đảng ta sắp tiêu đời rồi còn gì. Đụng tới cái xó nào cũng có thù địch, phản động thì còn gì mà nói nữa. Văn học cũng có thù địch thì hết thuốc chữa. Mà tui nói thiệt nghe, hể ai mà trái ý mình thì phang cho một câu là thù địch thì đất nước của chúng ta không có dân chủ! Đi sai những gì Bác đã dạy.

   Xóa
  2. Bạn Song Tranh thật sựu đã không hiểu hết các vấn đề của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc hiện nay. kẻ địch tấn công ta toàn diện mà văn hoá tư tưởng được coi là cái đầu của chế độ. cái đầu bị tê liệt thì tay chân làm được gì hả bạn. liên xô và Đông Âu là bài học về cái đầu bị thay đổi đấy và đã tiêu vong.

   Xóa
 7. Các hoạt động văn học nghệ thuật từ Trung ương đến địa phương, với sự quan tâm của cấp ủy đảng và chính quyền, đã có sự chuyển biến tích cực.tuy nguồn kinh phí còn hạn hẹp, đời sống của đa số các văn nghệ sĩ còn khó khăn, nhưng với lòng say mê, tâm huyết sáng tạo, đã có nhiều tác phẩm đáng trân trọng

  Trả lờiXóa
 8. văn học, nghệ thuật nước ta tiếp tục kế thừa, phát huy các giá trị bền vững của dân tộc được hun đúc, chắt lọc qua hàng nghìn năm lịch sử. Đó là chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân văn; là bản sắc văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại

  Trả lờiXóa
 9. các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng, phần lớn trong số đó có nội dung lành mạnh, tích cực; hình thức thể hiện có nhiều đổi mới. Đề tài lịch sử hào hùng của đất nước; những trang sử vẻ vang chống các kẻ thù xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục thu hút các văn nghệ sĩ, cả cao niên và trẻ tuổi tham gia

  Trả lờiXóa
 10. phải thừa nhận rằng, lĩnh vực văn học, nghệ thuật nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Đó là văn học, nghệ thuật phát triển chưa tương xứng với tiềm năng sáng tạo và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, chúng ta cần phải phát huy những thứ mà cha anh ta đã đạt được trong lĩnh vực văn hóa

  Trả lờiXóa
 11. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: "Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy." Người lưu ý: "văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị", chúng ta phải ghi nhớ điều đó!!

  Trả lờiXóa
 12. nNhận rõ vị trí, vai trò, đóng góp to lớn của văn hóa, văn học, nghệ thuật, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác xây dựng, bổ sung hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về lĩnh vực này, cố gắng tạo điều kiện để anh chị em văn nghệ sĩ phát huy hết tài năng. đây cũng là 1 thuận lợi của nền văn học nước nhà

  Trả lờiXóa
 13. nền văn học nước nhà cần định hướng đúng đắn cho văn học nghệ thuật phát triển phù hợp với con đường đi lên của dân tộc; đề ra chính sách đầu tư, bảo đảm tự do sáng tác đi đôi với nêu cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ, các nhà văn hóa

  Trả lờiXóa
 14. nếu muốn nền văn học nước nhà phát triển thì chúng ta phải chú ý chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ làm việc; chú ý bồi dưỡng, đào tạo lớp văn nghệ sĩ trẻ...có thế thì mới tạo động lực sinh ra những tác phẩm có chất lượng

  Trả lờiXóa
 15. văn nghệ sĩ là những người có năng khiếu đặc biệt, lại có khả năng thu nhận tri thức, tiếp cận thực tiễn cuộc sống, trau dồi bản lĩnh chính trị và nghề nghiệp, là người sáng tạo ra tác phẩm. họ đáng được cả xã hội tôn vinh tài năng và thành quả của mình, nhất là văn nghệ sĩ thời chiến

  Trả lờiXóa
 16. sự nghiệp sáng tạo văn học nghệ thuật đòi hỏi phải có những người có tài năng, có tâm hồn, có nhân cách, bản lĩnh, đặc biệt là có chỗ đứng và cách nhìn đúng đắn, khách quan, khoa học. đặc biệt là văn hóa nghệ thuật gắn với cách mạng thì càng đòi hỏi sự tinh hoa trong đấy

  Trả lờiXóa
 17. thời đại chúng ta, cuộc sống quanh ta có rất nhiều để nói, để viết, nhưng quan trọng là nói như thế nào, viết như thế nào? Nhiều người thường bảo văn nghệ phải chiếu sáng cuộc sống, chứ không chỉ là nơi cuộc sống hiện hình

  Trả lờiXóa
 18. văn nghệ bồi dưỡng, nâng cao con người chứ không phải chỉ là nơi giãi bầy tâm trạng cá nhân, hạ thấp con người. Mong sao các văn nghệ sĩ thể hiện thật rõ điều đó để xứng đáng là niềm hy vọng mới của nhân dân, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của tổ quốc

  Trả lờiXóa
 19. cần thường xuyên học hỏi, rút những bài học tốt từ những thế hệ trước để tiếp tục đi xa. Bài học đó là: Khát vọng lớn lao, lý tưởng cao cả, hòa nhịp đập trái tim mình với nhịp đập trái tim toàn dân tộc, lăn lộn với thực tiễn vĩ đại của cuộc sống nhân dân

  Trả lờiXóa
 20. hiện nay có nhiều tác phẩm nghệ thuật chỉ đi vào tâm trạng cá nhân, gặm nhấm tâm tư, yếm thế, lấy tiểu xảo thay cho tài năng, nhìn đời bằng góc nhìn chật hẹp, thậm chí coi văn nghệ như là thú vui, giải trí hoặc một cuộc chơi, một đam mê tầm thường

  Trả lờiXóa
 21. thực tế đời sống văn học ở nước ta và trên thế giới cho thấy, những tác gia lớn là những tác gia có khát vọng và hoài bão lớn, có tầm nhìn xa rộng, có tư duy sâu sắc. Chỉ có khát vọng và hoài bão lớn về sự sáng tạo thì mới đi xa và bền vững được

  Trả lờiXóa
 22. mục đích cuối cùng là tác phẩm hay, tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Nó phản ánh tâm hồn và tính cách dân tộc, những điều lớn lao, mạnh mẽ của con người. chỉ có như thế thì văn học nghệ thuật mới thực sự đi vào gắn liền với cách mạng, giúp ích cho cuộc cách mạng của dân tộc

  Trả lờiXóa
 23. Văn học-nghệ thuật vốn có chức năng cao quý là khám phá, sáng tạo, phản ánh chân thực, sinh động, hấp dẫn hiện thực cuộc sống - hiện thực vĩ đại của dân tộc. nếu đem văn học phục vụ cho cách mạng thì sức mạnh ấy được tăng lên gấp bội, thực sự là 1 vũ khí để đưa cách mạng tới thành công

  Trả lờiXóa
 24. với tài năng và tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ, chúng ta tin là sẽ có nhiều tác phẩm phản ánh chân thực cuộc sống, ngợi ca cái tốt, cái thiện, cái tích cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với cái ác, cái xấu, những tư tưởng sai trái đi ngược lại truyền thống đạo lý và lợi ích của Tổ quốc và dân tộc

  Trả lờiXóa
 25. nghiên cứu lý luận, phê bình cần phải thẳng thắn, trung thực, khách quan, tinh tế, góp phần định hướng, giới thiệu cho công chúng tiếp nhận những giá trị văn hóa trong và ngoài nước, loại trừ những cái phi văn hóa, phản văn hóa, không để ảnh hưởng đến cách mạng của ta

  Trả lờiXóa
 26. các văn nghệ sĩ nước nhà cần chống xu hướng "lai căng", thương mại hóa hoặc chạy theo thị hiếu thấp kém của một bộ phận công chúng, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của đời sống văn học nghệ thuật, nâng cao trình độ nhận thức và thị hiếu thẩm mỹ của nhân dân

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trời ơi, chống lai căng cái gì nữa. Người đẹp, người nổi tiếng với danh vọng tiền bạc cả núi mà vẫn bị lai căn hóa. Vẫn bị tư tưởng hướng ngoại tẩy nảo. Bao nhiêu sao sáng Việt Nam ùn ùn đi lấy Tây, lấy Tàu. Chống lai căng riết rồi trai Việt Nam ế dài dài. Sự phát triên văn học cũng thế thôi. Chống lai căng riết rồi văn học ta bị chê cùn, bị chê là nhàm chán. Văn học bị hạn chế bởi chủ nghĩa nên chẳng phát huy được gì ráo. Việt trật đường đã vạch sẵn thì vào tù muôn thuở.

   Xóa
  2. Lai căng khác với tiếp thu văn hóa của nước ngoài bạn ạ. Khi nói tiếp thu, có nghĩa là có chọn lọc. Khi nói lai căng, đơn giản là chạy theo trài lưu, không phân biệt giá trị tốt xấu đúng sai.

   Xóa
 27. văn hóa văn nghệ không là món ăn tinh thần quan trọng bổ ích và không thế thiếu của con người mà nó còn rất quan trọng trong công cuộc kháng chiến, cách mạng của đất nước. Điển hình như thời kháng chiến của chúng ta thì các chiến sĩ thường được những đội văn nghệ xung kích đi theo ra tận chiến trường để biểu diễn cho họ những tiết mục hay trước khi ra trận hay những lúc rãnh rỗi để mỗi chiến sĩ đều có một tâm trạng thật tốt, cảm thấy yêu đời và sẵn sàng chiến đấu anh dũng trước mọi kẻ thù. Do vậy mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy

  Trả lờiXóa
 28. văn hóa cũng là một mặt trận, và trong thời kì mở cửa hội nhập như hiện nay, mặt trận này đang bị tấn công một cách mạnh mẽ, văn hóa ngoại lai ồ ạt xâm nhập vào nước ta,nếu không kiên quyết đấu tranh, để nó ảnh hưởng sâu rộng vào xã hội thì hậu quả sẽ rất khó lường

  Trả lờiXóa
 29. chúng ta cần tiếp thu có chọn lọc những nét văn hóa tích cực của thế giới,tránh việc tiếp nhận nhiều mà loãng, tiếp thu cả những thứ văn hóa lai căng độc hại , ảnh hưởng xấu đến tư tưởng , đạo đức cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ - trụ cột gánh vác tương lai của đất nước

  Trả lờiXóa
 30. Văn hóa có vai trò to lớn trong đời sống của mỗi quốc gia dân tộc. Trước hết, văn hóa là mục tiêu, động lực của cách mạng.trong chiều dài lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thông nhất đất nước thì vai trò của văn hóa nghệ thuật được thể hiện rất rõ,nó đã giúp cho dân tộc ta có thể đánh tan được những âm mưu xâm lược của các thế lực thù địch.Ngày nay khi mà đất nước đã phát triển và đổi mới thì chúng ta không chỉ nâng cao vai trò của văn hóa văn nghệ mà chúng ta cần phải cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch đang lợi dụng văn hóa nghệ thuật để chống phá Đảng và nhà nước.

  Trả lờiXóa
 31. Trong hai cuộc kháng chiến của đất nước, văn hóa nghệ thuật đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật đã đóng góp một phần không hề nhỏ vào sự thắng lợi của hai cuộc kháng chiến. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật luôn xuất hiện trên mọi mặt trận để cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ của chúng ta để tiếp tục chiến đấu và giành thắng lợi. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật là một nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn của nhân dân ta trong suốt thời kì cách mạng cũng như thời kì hiện nay.

  Trả lờiXóa
 32. nghệ thuật là một mặt trận đặc biệt quan trọng. Không thể phủ nhận vai trò, cũng như tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ta. Những điều tưởng chừng như đơn giản đó lại là một dấu mốc,văn hóa văn nghệ không là món ăn tinh thần quan trọng bổ ích và không thế thiếu của con người mà nó còn rất quan trọng trong công cuộc kháng chiến, cách mạng của đất nước. Điển hình như thời kháng chiến của chúng ta

  Trả lờiXóa
 33. cuối cùng là tác phẩm hay, tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Nó phản ánh tâm hồn và tính cách dân tộc,thực tế đời sống văn học ở nước ta và trên thế giới cho thấy, những tác gia lớn là những tác gia có khát vọng và hoài bão lớn, có tầm nhìn xa rộng, có tư duy sâu sắc.động lực của cách mạng.trong chiều dài lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thông nhất đất nước

  Trả lờiXóa
 34. Chiến tranh người nghệ sĩ cũng trở thành người chiến sĩ. Họ cũng xung phong ra trận, cầm súng giết giặc, hay công tác ở hậu phương. Trước hết, văn hóa là mục tiêu, động lực của cách mạng.trong chiều dài lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thông nhất đất nước thì vai trò của văn hóa nghệ thuật được thể hiện rất rõ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. các tổ chức phản động trong nước đang ráo riết có các hoạt động chống phá đất nước, nhân dân ta, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng. VÌ vậy một trong những thủ đoạn nguy hiểm mà chúng sử dụng đó là lợi dụng văn hóa nghệ thuật để tuyên truyền chống phá Đảng, chống phá nhà nước ta đó là điểu mà chúng ta đang lo lắng nhất hiện nay

   Xóa
 35. Văn hóa có vai trò mạnh mẽ trong các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, phát triển đất nước bây giờ. Văn hóa giúp con người "soi mình" và "ngắm nghía" theo những chuẩn mực nhất định.

  Trả lờiXóa