Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

HIẾN PHÁP CỦA DÂN CHỦ, TIẾN BỘ XÃ HỘI

     Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, là luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc, đồng thời định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; phúc đáp yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiêp hóa – hiện đại hóa đất nước. Quá trình tổng kết, xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được triển khai rộng khắp tới các cấp, các ngành và toàn dân. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý, đoàn kết, dân chủ, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị.
     Trải qua một quá trình tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa và được Quốc hội thông qua, ngày 2/12/2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Uỷ ban Dự thảo sửa đối Hiến pháp 1992 đã ký chứng thực Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi (được thông qua ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII).


     Hiến pháp sửa đổi là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện được ý Đảng thuận với lòng dân. Hiến pháp một lần nữa thể hiện tư tưởng bất diệt của dân tộc Việt Nam là đề cao quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân, phản ánh giá trị cao quý, bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp cũng khẳng định mạnh mẽ giá trị bất biến của chủ quyền quốc gia của nhân dân Việt Nam, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của nước CHXHCN Việt Nam.
     Hiện nay, trong bối cảnh của hoạt động sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, việc xem xét nhìn nhận đúng đắn tư tưởng chủ quyền nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đẩy mạnh phát huy dân chủ, động viên nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, bảo đảm cho việc sửa đổi, bổ sung hiến pháp lần này phản ánh đầy đủ ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thể hiện đầy đủ tư tưởng quyền dân chủ của nhân dân trong nội dung Hiến pháp sửa đổi.
     Thế nhưng trên một số diễn đàn vẫn còn có những tiếng nói lạc lõng cho rằng ở Việt Nam không có dân chủ, “nhân quyền bị chà đạp”, “bóp nghẹt tự do ngôn luận, tự do báo chí”, và nhân dịp Nhà nước ta lấy ý kiến rộng rãi trong toàn thể các giai tầng xã hội để xuyên tạc, đẩy mạnh chống phá, reo rắc các luận điệu phản tuyên truyền, cho rằng “việc lấy ý kiến nhân dân chỉ là hình thức” và “Đảng Cộng sản Việt Nam đã độc đoán sửa đổi Hiến pháp”…
     Vẫn là những luận điệu lỗi thời, vẫn là những chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” – cái đã đem lại tác dụng to lớn cho âm mưu “cải cách xã hội”, “chuyển hóa hòa bình” trong lòng xã hội chủ nghĩa trên thế giới thời gian qua của các thế lực thù địch. Cùng với việc chia thế giới thành hai phe – phe khủng bố và phe chống khủng bố hay việc giương cao khẩu hiệu “chống phổ biến vũ khí hạt nhân” một cách áp đặt, bảo vệ “dân chủ”, “tự do kiểu tư sản”, triển khai tuyên ngôn “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội, lực lượng phản tiến bộ trên thế giới đã gây ra những cuộc tàn sát đẫm máu, những cuộc chiến tranh phi nghĩa, mà nạn nhân chính là những người dân vô tội, trẻ em, phụ nữ, người già,…ở các nước miễn cưỡng con đường tư bản chủ nghĩa hoặc không chấp nhận sự áp đặt, ràng buộc lợi ích tư bản. Irắc, Iran, Afghanistan, Libi,… thời gian vừa qua chính là những nạn nhân gần nhất, các thế lực thực dân, đế quốc đã thay đổi phương thức xâm lược, tinh vi hơn, xảo quyệt hơn, thâm độc hơn.


     Việt Nam là một trong những tượng đài của chủ nghĩa xã hội cũng không nằm ngoài âm mưu đó. Máy bay B52, pháo, xe bọc thép không thể đem lại sự đổi thay ở Việt Nam thì chúng chuyển sang dùng đài, loa, tập san, thậm chí là mon men rỉ tai truyền miệng. Cái đích đầu tiên mà chúng hướng tới chính là hệ tư tưởng XHCN, sự lãnh đạo tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc – những bài học thất bại xương máu, mồ chôn của chủ nghĩa thực dân trên mảnh đất hình chữ S. Cơ hội chợt lóe lên trong con mắt hau háu của những nhà “dân chủ”, “nhà đấu tranh bất bạo động” khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết nhất cho văn kiện lịch sử của dân tộc.
     Các đối tượng vốn đã dày công chống đối từ xưa tới giờ lại được đà tung cánh. Mang danh góp ý, kiến nghị “đàng hoàng”.Vốn là những người vô công rồi nghề, nay họ đi khắp nơi tuyên truyền, kêu gọi, vận động, tập hợp nhau lại, với cái danh “nhân sĩ, trí thức đóng góp xây dựng Hiến pháp”.Nghe thì rất kêu, cứ ngỡ như có gì đổi mới, cách tân cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Ngờ đâu vẫn là những con người cũ, vẫn những nhà “rân chủ”, những “tù nhân lương tâm” – gọi theo cách họ muốn, vẫn những trò hề cổ xưa, nhạt nhẽo theo kiểu “bình mới, rượu cũ”. 
     Ai đó đều biết rằng không ai rỗi hơi đi phơi nắng phơi mưa ngoài đường để vác cái khẩu hiệu “kiến nghị, góp ý cho Dự thảo Hiến pháp”, kêu gọi người dân ủng hộ đa nguyên, đa đảng hay đại loại như thế đâu. Tất cả chỉ vì những bất mãn, tiêu cực, những hẹp hòi, ích kỷ, thậm chí là những thù hằn cá nhân mà người ta sẵn sàng quay lưng lại với cả dân tộc. Đó là còn chưa kể những kẻ vì hám lợi, hám tiền, muốn làm giàu bất chính mà bán rẻ quê hương, tổ tiên mình, kể cả việc chấp nhận kiếp sống lưu vong, phiêu bạt. Chúng dựng chuyện vu cáo Việt Nam không có dân chủ, nhân dân không được làm chủ, bị đè nén, áp bức. Chúng cho rằng ngay trong Hiến pháp cũng đã thể hiện là không có dân chủ, rồi quy lại tất cả là do Đảng “độc quyền lãnh đạo”. Và tất nhiên, đó chỉ là những luận điệu mở đường để chúng tuyên truyền, kêu gọi đa nguyên, đa đảng – một khẩu hiệu vốn đã lỗi thời.


     Với 486/488 số đại biểu tán thành (chiếm 97,59%), Dự thảo Hiến pháp đã được thông qua trước niềm mong mỏi của biết bao người dân. Đây là một sự kiện quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, đánh dấu biết bao công sức, nỗ lực của các giai tầng xã hội. Thắng lợi này cũng đã đè bẹp những luận điệu lỗi thời, lạc điệu về cái gọi là “dân chủ”, “nhân quyền”, “đa nguyên, đa đảng” của các nhà chống đối, các thế lực thù địch nước ngoài. Như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nói: “Sứ mệnh lịch sử của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam không chỉ phản ánh bước tiến mới của đất nước mà còn đảm bảo cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc hơn cho Nhà nước và nhân dân trước những thách thức mới của thời đại. Với việc thông qua Hiến pháp, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, đóng góp vào sứ mạng chung của dân tộc, cùng đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới”. Bản Hiến pháp mang tinh thần của cả dân tộc sẽ là nhân tố quan trọng góp phần vào công cuộc xây dựng nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI.

                                                                          Tre Làng
Comments
2 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

2 nhận xét:

  1. Hiến pháp đã khẳng định sự đồng lòng nhất trí của toàn dân xây dựng một hiến pháp mới hoàn thiện hơn , phù hợp với thời kì hiện nay hơn . Đây cũng là lời khẳng định lớn nhất mà Đảng ta , nhân dân ta đã nói cho những kẻ có ý đồ xoay chuyển thể chế chính trị ở nước ta một lần nữa . toàn Đảng toàn nhân dân Việt Nam quyết phấn đấu để tiến lên Xã hội chủ nghĩa trong thời gian sớm nhất .

    Trả lờiXóa