Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Tự do tôn giáo - hiểu thế nào cho đúng?

      Tự do tôn giáo là nhu cầu và là quyền cơ bản của mọi công dân. Nó được thừa nhận và bảo vệ trong các văn bản pháp luật Việt Nam và quốc tế. Tuy nhiên hiểu như thế nào về quyền tự do tôn giáo là vấn đề cần thiết, đặc biệt trong tình hình hiện nay có nhiều người lầm tưởng cho rằng đây là quyền tuyệt đối, mọi hoạt động vì đức tin tôn giáo đều có thể vượt lên trên các quy phạm pháp luật, bất chấp lợi ích cộng đồng, trật tự xã hội.

      Xuyên suốt các văn bản quốc tế có thể thấy hết sức tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên đi kèm với việc thừa nhận quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, các quốc gia đặc biệt quan tâm liệu đó có phải quyền tuyệt đối. 

      Đối với vấn đề này, luật pháp quốc tế cũng quy định rõ, giống như một số quyền con người khác, tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là một quyền tuyệt đối. Nghĩa là trong khi thực hiện quyền, công dân phải chịu một số hạn chế nhất định bởi các quy định của pháp luật. Việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không được phép vi phạm các quy định của pháp luật và làm tổn hại đến lợi ích công cộng, các quyền, lợi ích cơ bản của người khác. Điều này được khẳng định trong tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền (1948): “Mỗi người đều có nghĩa vụ đối với cộng đồng mà trong đó nhân cách của bản thân có thể phát triển tự do và đầy đủ; mọi người trong khi hưởng thụ các quyền tự do cá nhân phải chịu những hạn chế do luật định, nhằm đảm bảo các quyền và tự do của người khác, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức trật tự công cộng và sự phồn vinh chung của một xã hội dân chủ”.
      Điều 18 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, bên cạnh việc khẳng định quyền tự do tôn giáo, cộng đồng quốc tế cũng khẳng định rằng: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật khi giới hạn này là cần thiết cho việc bảo về an toàn trật tự công cộng, sức khỏe, đạo đức công chúng hoặc những quyền tự do căn bản của người khác”. Và tại điều 29: “Tự do tín ngưỡng và tôn giáo cũng không phải là tuyệt đối, các nhà nước có thể hạn chế các tự do này nếu điều đó là cần thiết để bảo về An ninh quốc gia, trật tự xã hội, sức khỏe, đạo đức của cộng đồng hoặc bảo về lợi ích của người khác khỏi bị xâm hại”.
      Ở Việt Nam, quan điểm và tư tưởng về tự do tôn giáo, tín ngưỡng luôn được thông nhất, xuyên suốt quá trình cách mạng. Ngay từ những ngày đầu tuyên bố độc lập, trong phiên họp chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với các vấn đề: “Tất cả công dân trai gái 18 tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, giòng giống,…”; “Thực dân Pháp thi hành chính sách chia rẽ đồng bào giáo và đồng bào lương để dễ bề thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết”.
      Với chính sách và quan điểm nhất quán của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng trên tiếp tục được hoàn thiện và cụ thể hóa trong các Văn kiện Đại hội Đảng cũng như các văn bản pháp luật sau đó. Điều 70 Hiến pháp 1992 khẳng định: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”. Những quy định trong hiến pháp đó đã được cụ thể hóa thành các đạo luật, văn bản dưới luật, các chính sách cụ thể như Nghị quyết 24/ NQ-TW ngày 16/10/1990 của Bộ chính trị về “Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới”, Nghị định số 22/2005/ NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/03/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh, tín ngưỡng Tôn giáo, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/11/2012 Qui định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo,…
      Bên cạnh khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng khẳng định mọi hoạt động tôn giáo của các đối tượng phải tuân theo hiến pháp, pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam; các hoạt động tôn giáo hợp pháp được đảm bảo; các hoạt động tôn giáo vì lợi ích chung của Tổ quốc, của nhân dân được khuyến khích. Đồng thời nghiêm cấm mọi hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo phá hoại nền độc lập của dân tộc, chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và tiến hành các hoạt động sai trái khác có liên quan đến tôn giáo.


      Như thế, có thể thấy rằng quan điểm của cộng đồng quốc tế và Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo, không có gì khác biệt. Đó là, Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng không phải là tuyệt đối mà là một quyền có giới hạn. Bất cứ ai lạm dụng quyền tự do tôn giáo để gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm các quyền của người khác đều bị xử lý theo pháp luật.
Comments
16 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

16 nhận xét:

 1. con người được quyền tự do trong lựa chọn tôn giáo của mình,và nhà nước cũng không cấm bất cứ tôn giáo nào hoạt động,không có hình thức nào gọi là đàn áp chèn ép hoạt động cả,nhưng các giáo sứ không hiểu điều đó lại cứ làm những chuyện gây nhức nhối cho chính quyền,tự do tôn giáo đâu phải là muốn làm gì thì làm đâu phải là gây rối loạn lên như vậy nếu như không quản lý những vụ thái hà hay nghi phương còn nhiều nữa

  Trả lờiXóa
 2. mọi hoạt động tôn giao đều phải tuân thủ theo pháp luật tuân thủ theo hiến pháp pháp luật của nhà nước việt nam,nghiêm cấm càng hay vi lợi dụng tôn giáo đểtuyên truyền chống phá nhà nước việt nam,hay lôi kéo nhân dân gây bạo động chính quyền,thực tế cho tôn giáo là vấn đề phức tạp mà rấ khó kiểm soát nếu không vận động quần chúng hợp lý hay bám sát địa bàn không tốt thì sẽ hậu quả khôn lường

  Trả lờiXóa
 3. Tự do tôn giáo là nhu cầu và là quyền cơ bản của mọi công dân. Nó được thừa nhận và bảo vệ trong các văn bản pháp luật Việt Nam và quốc tế. Tuy nhiên hiểu như thế nào về quyền tự do tôn giáo là vấn đề cần thiết. Nhất là trong tình hình hiện nay, chúng ta cần hiểu rõ hơn về nó. Tự do nhưng tất cả phải trong khuôn khổ của pháp luật cho phép và chấp hành nghiêm pháp luật của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 4. Nhà nước Việt Nam chúng ta luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo được phát triển, tôn giáo là một hình thái của xã hội, được Nhà nước tạo điều kiện phát triển. Song tất cả mọi thứ đều phải chịu sự quản lý của pháp luật, tất cả phải trong khuôn khổ của pháp luật cho phép. Vì thế chúng ta phải có cái hiểu, cái nhìn đúng đắn về tự do tôn giáo, không để cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá chúng ta.

  Trả lờiXóa
 5. Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo tuyệt đối với đất nước và toàn xã hội. Đảng là sự chọn lựa của nhân dân, cua lịch sử. Đảng được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Nhà nước Việt Nam quản lý đất nước bằng pháp luật, vì thế không có gì có thể đứng trên pháp luật, tất cả phải trong khuôn khổ của pháp luật để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

  Trả lờiXóa
 6. Đối với một đất nước đa dân tộc đa tôn giáo như ở Việt Nam thì tín ngưỡng tôn giáo được coi như một nét văn hóa của nước ta. tất cả đều là công dân Việt Nam,Đảng và nhà nước luôn tôn trọng tự do, dân chủ của mỗi người, nhưng công dân phải nhận thức được quyền phải đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng quê hương đất nước. Tự do tôn giáo không có nghĩa là lợi dụng tôn giáo chống phá đất nước.

  Trả lờiXóa
 7. Nước ta là một nước có đa tôn giáo, Nhà nước luôn tạo điều kiện cho tôn giáo có điều kiện phát trển, nhưng tất cả phải trong khuôn khổ của pháp luật co phép. trong giai đoạn hiện nay các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá chúng ta quyết liệt, chún muốn biến ton giáo thành công cụ chính trị, là thứ vũ khí để chống phá Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 8. Tôn giáo đang là một vấ đề nhạy cảm hiện nay. Tự do tôn giáo là nhu cầu và là quyền cơ bản của mọi công dân. Nó được thừa nhận và bảo vệ trong các văn bản pháp luật Việt Nam và quốc tế. Tuy nhiên hiểu như thế nào về quyền tự do tôn giáo là vấn đề cần thiết, đặc biệt trong tình hình hiện nay có nhiều người lầm tưởng cho rằng đây là quyền tuyệt đối, mọi hoạt động vì đức tin tôn giáo đều có thể vượt lên trên các quy phạm pháp luật, bất chấp lợi ích cộng đồng, trật tự xã hội. vì vậy chúng ta phải có những cái nhìn đúng đắn về vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 9. Tự do nói chung, tự do tôn giáo nói riêng là vấn đè mà đang bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá nhà nước. Chúng dúng mọi cách để kích động tinh thần nhân dân, xuyên tạc chế độ, nói xấu nhà nước để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng chỉ biết đòi hỏi, đòi hỏi, và đòi hỏi. chúng chỉ trích Đảng và nhà nước ta, xuyên tạc chủ trương chính sách của nhà nước.

  Trả lờiXóa
 10. Tự do tôn giáo đang bị các thế lực thù địch làm cho sai nghĩa của nó. Các thế lực thù địch đang lợi dụng cái quyền được tự do tôn giáo để kích động lòng dân, kích đông giáo dân hiểu sai dẫn đến nổi loạn, chống phá nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Những hành động của các thế lực thù địch đang thế hiện những vi phạm pháp luật, đáng bị pháp luật xử lý đúng tội.

  Trả lờiXóa
 11. Ở Việt Nam, quan điểm và tư tưởng về tự do tôn giáo, tín ngưỡng luôn được thông nhất, xuyên suốt quá trình cách mạng. Ngay từ những ngày đầu tuyên bố độc lập, trong phiên họp chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với các vấn đề: “Tất cả công dân trai gái 18 tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, giòng giống,…”;Tuy nhiên mọi hành vi lợi dụng tự do tôn giáo để chống phá nhà nước thì phải chịu xử phạt của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 12. Một đất nước gồm 54 dân tộc chung sống với các loại tín ngưỡng tôn giáo, điều đó đã đủ để thể hiện sự tự do tôn giáo ở nước ta. Nhà nước luôn có những chính sách bảo vệ lợi ích, quyền tự do của những công dân theo tín ngưỡng tôn giáo, nhưng gia có gia phong, quốc có quốc pháp, tự do là trong khuôn khổ,tự do không có nghĩa là làm loạn, là lợi dụng để chống phá nhà nước. nếu vi phạm thì bị xử phạt là điểu hiển nhiên.

  Trả lờiXóa
 13. "Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân", Ðảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc thực hiện tự do tôn giáo là một biểu hiện cụ thể của vấn đề nhân quyền. Trên cơ sở đó hoạch định, triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách bảo đảm cho mọi công dân theo tín ngưỡng, tôn giáo được thực hành đức tin, đồng thời đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
  Bên cạnh đó những người thực hiện quyền tự do đó phải đảm bảo xây dựng và bảo vệ tổ quốc, không được lợi dụng các quyền tự do để làm loạn.

  Trả lờiXóa
 14. Việt Nam là quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo cùng tồn tại, trong đó có một số tôn giáo du nhập từ bên ngoài như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo,... và một số tôn giáo ra đời trong nước như Cao Ðài, Hòa Hảo.Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, khi giải quyết vấn đề tôn giáo - dân tộc, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã có quan điểm, định hướng đúng đắn, coi vấn đề tôn giáo phải luôn đặt trong vấn đề quốc gia - dân tộc, chủ trương đoàn kết dân tộc, tôn giáo để kháng chiến - kiến quốc. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng đồng thời giành tự do cho nhân dân, trong đó có đông đảo đồng bào theo các tôn giáo, theo nguyên lý đất nước có độc lập thì tôn giáo mới tự do. tự do tôn giáo phải đi cùng sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 15. Có thể thấy một điều hiển nhiên là: Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam - từ chính thể dân chủ cộng hòa đến chính thể cộng hòa xã hội chủ nghĩa, luôn luôn tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo , tín ngưỡng; coi trọng chính sách đoàn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo, đảm bảo bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật - đó là sự thật không ai có thể xuyên tạc và phủ nhận!

  Trả lờiXóa
 16. Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác, đặc biệt là Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, đã đưa ra một cách hệ thống quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Các tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước quan tâm và tạo điều kiện phát triển. Mọi sinh hoạt tôn giáo của tín đồ, chức sắc thuộc các hệ phái được thực hiện bình thường.

  Trả lờiXóa