Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

NỀN VĂN HÓA VIỆT - NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC (I)

Vũ Công Anh
“Văn hóa Văn hóa là tất cả những giá trị vật thể do con người sáng tạo ra trên nền của thế giới tự nhiên” [theo từ điển bách khoa tiếng việt]. Văn hóa là một bộ phận thuộc thượng tầng kiến trúc chính vì vậy nó cũng sẽ được quy định bởi cơ sở hạ tầng chính là nền kinh tế và những điều kiện vật chất khác. Và mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, từng khu vực lại có điều kiện tự nhiên, lịch sử hình thành và phát triển khác nhau dẫn đến mỗi quốc gia sẽ có cơ sở hạ tầng khác nhau, do đó sẽ có sự khác nhau trong thượng tầng kiến trúc.
Nhà nước đẩy mạnh việc đổi mới và tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa – thông tin. Mở rộng giao lưu văn hóa, thông tin với các nước trên thế giới.
       Nền văn hóa của mỗi quốc gia là có sự khác nhau, mỗi nước có một nét đẹp riêng, phong cách riêng biệt và hơn hết đất nước nào cũng mong muốn nền văn hóa của dân tộc mình được bảo tồn, phát triển và được thế giới ghi nhận biết đến như một biểu tượng của văn minh thời hiện đại. Và nền văn hóa của dân tộc ta cũng mang những đặc điểm, sắc thái đó. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có đường lối, chính sách cho phù hợp để vừa xây dựng một nền văn hóa mới, hiện đại; vừa củng cố, phát huy nền “văn hiến” một cách vững chắc, hài hòa “ nét đẹp cổ truyền và màu sắc tân tiến”. Trong đó thì chúng ta đặc biệt chú trọng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
       Trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ chỉ rõ: “Xây dựng một nền văn hóa mới tạo ra một đời sống tinh thần cao đẹp, phong phú và đa dạng, có nội dung nhân đạo, dân chủ tiến bộ”. Và cũng trên tinh thần cương lĩnh, Hiến Pháp năm 1992 đã xác định mục đích, chính sách phát triển nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay tại chương III từ điều 30 đến điều 34 của Hiến Pháp.
       Trước hết để đi xây dựng nền văn hóa dân tộc chúng ta cần xác định được mục đích của nền văn hóa là gì?
       Trong cương lĩnh đã chỉ rõ, mục đích của nền văn hóa là nhà nước xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và con người trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt với phát triển văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội. Điều 30 Hiến Pháp 1992: “Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản săc dân tộc..”
       Nền văn hóa tiên tiến là nền văn hóa mang tính hiện đại và có tính nhân văn. Nền văn hóa hiện đại đó là một nền văn hóa được xây dựng trên một cơ sở hạ tầng vững chắc, dựa trên một nền kinh tế tiên tiến; đó là nền văn hóa được phát triển toàn diện ngang tầm thời đại phản ánh được đời sống của nhân dân lao động trong thời đại ngày nay. Nền văn hóa nhân văn là nền văn hóa vì con người, phục vụ cho con người, làm cho con người sống có văn hóa, hướng con người tới cái chân, cái thiện và cái mỹ.
      Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa mang bản sắc của dân tộc Việt Nam, phản ánh nếp sống, nếp nghĩ của dân tộc; phản ánh truyền thống đấu tranh chống thiên tai, chống giặc ngoại xâm, truyền thống nhân nghĩa của dân tộc; phản ánh những phong tục tập quán của người Việt Nam.
        Tất cả những quy định trên là cơ sở pháp lý để nhà nước ta bảo tồn, phát triển và làm lành mạnh nền văn hóa các dân tộc Việt Nam.
       Để có một nền văn hóa “tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” thì Đảng, Nhà nước ta đã có những chủ trưởng chính sách nào?
      Chính sách phát triển nền văn hóa là tập hợp các chủ trương và hành động của chính phủ nhằm tạo cho nền văn hóa phát triển tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. đường lối, chính sách xây dựng nền văn hóa đã được cụ thể trong bản Hiến pháp 1992 nước CHXHCNVN, với nội dung cụ thể như sau:
      Nhà nước và xã hội kế thừa, phát huy giá trị của nền văn hiến các dân tộc Việt Nam, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Vì đó là vốn di sản văn hóa quý báu của dân tộc mà chúng ta phải trân trọng, giữ gìn và phát huy nó. Đây là điểm mới về nhận thức của nhà nước ta trong chính sách văn hóa.
      Tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại và mọi tiềm năng sáng tạo trong nhân dân; nghiêm cấm truyền bá tư tưởng và văn hóa phản động, đồi trụy bài trừ mê tín hủ tục. Khẳng định và biểu dương những giá trị chân chính, bồi dưỡng cái chân, cái thiện, cái mỹ theo quan điểm tiến bộ, phê phán những cái lỗi thời; làm cho văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình, từng người dân, hoàn thiện hệ giá trị mới của con người Việt Nam, kế thừa các giá trị truyền thống của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của loài người, tang sức đề kháng chống văn hóa đồi trụy, độc hại. Nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân.
        Xúc tiến xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin với bước đi thích hợp cho từng loại hình, từng vùng. Huy động các nguồn lực và sức sáng tạo trong xã hội để đầu tư xây dựng các công trình và thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa, khuyến khích các tổ chức, các nhân, hộ gia đình, đoàn thể tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quản lý và bảo vệ di tích, di sản văn hóa.
        Nhà nước thống nhất quản lý sự nghiệp văn hóa, tạo điều kiện để công dân phát triển toàn diện; giáo dục ý thức công dân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; giữ gìn thuần phong mỹ tục, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc. Xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến, thúc đẩy sáng tạo văn hóa và xây dựng thiết chế văn hóa. Đặc biệt coi trọng nâng cao văn hóa lãnh đạo và quản lý, văn hóa trong kinh doanh và văn hóa trong nhân cách của thanh niên, thiếu niên; chống những hiện tượng phản văn hóa, phi văn hóa.
        Xây dựng văn hóa gắn liền với việc chăm lo bồi dưỡng hình thành con người mới. Đó là con người mới có ý thức làm chủ, ý thức trách nhiệm công dân; có trí thức, sức khỏe và lao động giỏi, sống có văn hóa và tình nghĩa, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính. Đẩy mạnh việc xây dựng đời sống văn hóa đại chúng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đi đôi với bồi dưỡng các tài năng văn hóa, khuyến khích sáng tạo nhiều công trình văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, tương xứng với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đổi mới và phát triển của dân tộc. Nâng cao chất lượng và mở rộng diện phổ biến các sản phẩm văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao, đa dạng của các tầng lớp nhân dân.
       Nhà nước có biện pháp sử dụng, kết hợp và phát huy vai trò của xã hội, đoàn thể, nhà trường, gia đình, tập thể lao động và tập thể dân cư trong việc chăn lo và bồi dưỡng hình thành con người mới. Phát huy vai trò văn học, nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng nâng cao tâm hồn Việt Nam. Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình, xuất bản và phát hành sách trên tất cả các vùng, chú ý nhiều hơn đến vùng sâu, vùng xã, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số
       Trên đây là mục đích, chủ trưởng xây dựng nền văn hóa mà Đảng, nhà nước ta đã đề ra được thể hiện cụ thể trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ và trong bản Hiến Pháp 1992 của đất nước. Mục đích, đường lối đề ra phù hợp với tình hình trong nước và thế giới lúc bấy giờ đáp ứng được nguyện vọng xây dựng đất nước của đồng bào ta. Nhưng có phải mục đích đề ra và đường lối chính sách hoạch định được áp dụng và cụ thể hóa trong thực tế luôn luôn là tích cực, đúng đắn? Như ta biết thì lý luận chỉ mang tính chất tương đối, còn thực tế thì mới là tuyệt đối nó biến đổi đa chiều “muôn hình vạn trạng”, vì vậy bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được như mong muốn đề ra thì còn có những mặt trái, mặt tiêu cực trong thực tiễn. Và đó là chính là những thách thức, những rào cản mà toàn thể dân tộc ta phải nỗ lực để vượt qua.


Comments
69 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

69 nhận xét:

 1. mỗi dân tộc Việt Nam đều mang một nét đẹp riêng biệt nhưng lại đan xen hào quyện lết hợp để tạo nên đặc sắc văn hóa Việt. chúng ta cần gìn giữ phát huy vè đẹp đó để con cháu mai sau tiếp tục tự hào về nét đẹp truyền thống của cha ông ta. từ đó ra sưc học tập để xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 2. một dân tộc với hơn 4000 ngàn năm văn hiến sẽ chứa đựng những những nét đẹp văn hóa độc đáo, những nét đẹp từ xã xưa ngàn đời để lại. chúng ta cần giữ gìn nó, trân trọng nó, tôn vinh nó. Như người Nhật Bản họ rất trân trọng những thứ thuộc về quá khứ vì những thứ đó mất đi sẽ không còn tìm kiếm lại được chúng ta cần học tập và noi gương.

  Trả lờiXóa
 3. Những nét văn hóa dân tộc độc đáo từ ngàn đời xưa đến nay của chúng ta thì không có gì phải bàn cãi,nó có từ rất lâu đời rồi nhưng giá trị văn hóa của nó sẽ tồn tại mãi về sau.Chúng ta là những thế hệ sau cần phải tự hào vè điều này.

  Trả lờiXóa
 4. Từ ngàn đời xưa đến nay chúng ta đã giữ gìn biết bao nét bản sắc văn hòa của dân tộc,những nét văn hóa quý báu được lưu truyền đến tận ngày nay là tài sản vô cùng quý báu của dân tộc.Nó chứng minh cho nét văn hóa lâu đời của nước ta.Không những thế nó còn là một nét riêng của mỗi dân tộc.

  Trả lờiXóa
 5. văn hóa nghệ thuật là món ăn tinh thần. thể hiện bản sắc dân tộc ta vì vậy việc nhà nước tăng cường quản lí văn hóa nghệ thuật là việc cần thiết. nhất là xã hội ngày càng phát triển việc du nhập nhiều loại văn hóa khác nhau vào đất nước làm phai mờ nhiều loại hình văn hóa của đất nước. hơn nữa chúng ta cần và đang khôi phục các loại hình văn hóa cổ của cha ông để mãi được lưu truyền để con cháu đời đời được thưởng thức các loại hình văn hóa đồ xộ đó

  Trả lờiXóa
 6. trong những năm gần đây nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc khôi phục gìn giữ và phát triển các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian. cụ thể là hoàn thiện hồ sơ trìn UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể cho cho các loại hình hát ca trù, quan họ. hay các di sản văn hóa khác các kiến trúc của người Việt. trùng tu các công trình cũng như đầu tư các dự án khôi phục các loại hình văn hóa khác. gìn giữ nét văn hóa là trách nhiệm của các con cháu đời sau.

  Trả lờiXóa
 7. giữ gìn bản sắc văn hóa việt đó là trách nhiệm của chúng ta. của người dân Việt Nam. bản sắc dân tộc được cha ông gây dựng và chúng ta có trách nhiệm gì giữ và phát triển nền văn hóa đó. trong những năm gần đây xác định phương hướng phát triển gắn liền với phát triển văn hóa và khôi phục lại những văn hóa đã mất thì đầu tư phát triển khôi phục lại cái nền văn hóa cổ là việc làm quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
 8. văn hóa việt nam bản sắc anh hùng tết đến bánh trưng thơm mùi bếp,cũng tổ tiên ông bà con rồng cháu tiên nước nào có được,những dòng nhạc hát quan họ hát xoan ,ả đào đi cùng năm tháng.tà áo dài việt nam thương hiệu người việt đi khắp thế giới không đâu lẫn được,người việt nam tự hào bản sắc dân tộc việt nam không bao giờ quên ngày giỗ tổ hùng vương phú thọ

  Trả lờiXóa
 9. Mỗi đất nước,mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng của mình.Nó có những nét đắc sắc riêng của mỗi vùng miền.Đất nước Việt Nam ta cũng vậy,cũng có rất nhiều nét văn hóa đắc sắc,rất riêng của chúng ta.Chính vì thế chúng ta hãy giữ gìn và phát huy những truyền thống văn háo đắc sắc đó.

  Trả lờiXóa
 10. Văn hóa việt là một trong những di sản quý giá mà đất nước có nhiệm vụ phải gìn dữ và phát triển nó, giao lưu quảng bá nó trên toàn thế giới, để mọi người ai cũng có thể biết đó là của Việt NAm, thực sự nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của nước ta rất sâu rộng, đa dạng và đặc sắc, không phải đất nước nào cũng có được

  Trả lờiXóa
 11. Văn hóa là vốn quý, là tinh hoa của cả dân tộc gìn giữ và phát triển qua hàng ngìn năm lịch sử , càng ngày càng đa dạng và giàu có hơn, việc đưa nó ra trên toàn thế giới cho cả thế giới biết đến đất nước ta cũng là một trong những việc phải làm. Chúng ta phải luôn luôn tự hào vì đất nước có một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc như thế.

  Trả lờiXóa
 12. Mỗi quốc gia có một nền văn hóa khác nhau. việt nam cũng như vậy việt nam có một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hóa hết sức đa dạng, và phong phú, vì vậy giữ gìn và phát triển nó là một điều vô cùng quan trọng, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 13. Ngày nay các nước có khái niệm văn hóa nước mình ở đâu thì biên giới quốc gia ở đó. vì thế việc phát triển giới thiệu nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của nước ta ra toàn thế giới là một việc hết sức quan trọng, vì vậy việc nảo tồn phát huy cũng như giao lưu văn hóa là những nhiệm vụ cơ bản và quan trọng của nước ta hiện nay

  Trả lờiXóa
 14. Ngày nay các nước có khái niệm văn hóa nước mình ở đâu thì biên giới quốc gia ở đó. vì thế việc phát triển giới thiệu nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của nước ta ra toàn thế giới là một việc hết sức quan trọng, vì vậy việc nảo tồn phát huy cũng như giao lưu văn hóa là những nhiệm vụ cơ bản và quan trọng của nước ta hiện nay

  Trả lờiXóa
 15. Nền văn hóa của mỗi quốc gia là tài sản quý giá nhất của dân tộc đó, không ở nơi nào có thể có được, chính vì vậy ,việc bảo tồn và phát huy truyền thông tốt đẹp đó là vấn đề sống còn của mỗi dân tộc, một quốc gia chẳng có nghĩa lý gì nếu nó không có nền văn hóa đặc sắc và đa dạng. Đất nước ta cần phải phát huy hơn nữa, đưa văn hóa nước ta đến các nơi trên thế giới

  Trả lờiXóa
 16. Đất nước ta đã trải qua biết bao nhiêu cuộc đấu tranh gian khổ.Nhân dân ta đã kiên cường đấu tranh để đánh đuổi bọn giặc xâm lược.Mang lại độc lập tự do cho đất nước.Những nét đẹp văn hóa của chúng ta đã được gìn giữ và phát huy từ lâu.Mỗi dân tộc mỗi quốc gia đều có những nét đẹp văn hóa riêng.Đất nước việt nam chúng ta cũng có nét đẹp văn hóa riêng và nó mang đậm bản sắc của dân tộc.Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là cố gắng gìn giữ và phát huy những điều tốt đẹp đó.Xứng đáng với những gì mà cha ông ta đã xây dựng và vun đắp.

  Trả lờiXóa
 17. Van hóa Việt Nam , phong phú , đa dạng lắm , ngay như Tiếng Việt đấy, đã có câu phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam mà , hình như Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thì phải , nhưng tiếng Việt cũng rất đẹp dấy chứ , phong phú , hay , đó là những gì tôi thấy về Tiếng Việt , chúng ta nên giữ gìn những thứ đang quý giá đó

  Trả lờiXóa
 18. Những nét văn hóa dân tộc độc đáo từ ngàn đời xưa đến nay của chúng ta thì không có gì phải bàn cãi, đó là những nét đẹp mà từ xưa cha ông ta truyền lại , được chúng ta thừa hưởng , bảo tồn , lưu giữ và phát triển trong suốt những năm tháng sau này , điều đó là một điều đáng quý , cần được bảo tồn và phát huy , duy trì cho những thế hệ mai sau

  Trả lờiXóa
 19. Văn hóa là một phần của cuộc sống , nó đóng vai trò rất quan trọng trong xã hội , sự ổn định và phát triển , nước ta có một nền văn hóa phong phú, đa dạng , mang trong mình tinh thần cua con người Việt Nam , đậm đà bản sắc dân toocjj, chính vì thế văn hóa rất cần được quan tâm để giữ gìn , tồn tại và phát triển nhiều hơn

  Trả lờiXóa
 20. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa mang bản sắc của dân tộc Việt Nam, phản ánh nếp sống, nếp nghĩ của dân tộc; phản ánh truyền thống đấu tranh chống thiên tai, chống giặc ngoại xâm, truyền thống nhân nghĩa của dân tộc; phản ánh những phong tục tập quán của người Việt Nam.Bên cạnh làm cho phong phú nên văn hóa và đậm đà bản sắc dân tộc này thì cũng có đại bộ phận giới trẻ vẫn chưa hiểu đc tầm quan trọng mà còn bị chi phối bởi văn hóa phương tây.

  Trả lờiXóa
 21. Tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại và mọi tiềm năng sáng tạo trong nhân dân; nghiêm cấm truyền bá tư tưởng và văn hóa phản động, đồi trụy bài trừ mê tín hủ tục. Khẳng định và biểu dương những giá trị chân chính, bồi dưỡng cái chân, cái thiện, cái mỹ theo quan điểm tiến bộ, phê phán những cái lỗi thời; làm cho văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình, từng người dân, hoàn thiện hệ giá trị mới của con người Việt Nam, kế thừa các giá trị truyền thống của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của loài người, tang sức đề kháng chống văn hóa đồi trụy, độc hại

  Trả lờiXóa
 22. Mục đích, đường lối đề ra phù hợp với tình hình trong nước và thế giới lúc bấy giờ đáp ứng được nguyện vọng xây dựng đất nước của đồng bào ta. Nhưng có phải mục đích đề ra và đường lối chính sách hoạch định được áp dụng và cụ thể hóa trong thực tế luôn luôn là tích cực, đúng đắn?
  việt nam cũng như vậy việt nam có một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hóa hết sức đa dạng, và phong phú, vì vậy giữ gìn và phát triển nó là một điều vô cùng quan trọng, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 23. Nhà nước thống nhất quản lý sự nghiệp văn hóa, tạo điều kiện để công dân phát triển toàn diện; giáo dục ý thức công dân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; giữ gìn thuần phong mỹ tục, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc. Xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến, thúc đẩy sáng tạo văn hóa và xây dựng thiết chế văn hóa. Đặc biệt coi trọng nâng cao văn hóa lãnh đạo và quản lý, văn hóa trong kinh doanh và văn hóa trong nhân cách của thanh niên, thiếu niên; chống những hiện tượng phản văn hóa, phi văn hóa.hãy tích cực đóng góp cho nền văn hóa thêm đậm đà bản sắc dân tộc

  Trả lờiXóa
 24. không ở nơi nào có thể có được, chính vì vậy ,việc bảo tồn và phát huy truyền thông tốt đẹp đó là vấn đề sống còn của mỗi dân tộc, một quốc gia chẳng có nghĩa lý gì nếu nó không có nền văn hóa đặc sắc và đa dạng,Văn hóa là vốn quý, là tinh hoa của cả dân tộc gìn giữ và phát triển qua hàng ngìn năm lịch sử , càng ngày càng đa dạng và giàu có hơn, việc đưa nó ra trên toàn thế giới cho cả thế giới biết đến đất nước ta cũng là một trong những việc phải làm

  Trả lờiXóa
 25. Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của con người và xã hội loài người. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, định hướng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi hành vi của con người, điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của con người. Trong suốt chặng đường hơn 83 năm lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay, Đảng ta luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của văn hóa và thường xuyên quan tâm lãnh đạo, phát huy sức mạnh văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

  Trả lờiXóa
 26. Các nhà sử học thống nhất ý kiến ở một điểm: Việt Nam có một cộng đồng văn hóa khá rộng lớn được hình thành vào khoảng nửa đầu thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên và phát triển rực rỡ vào giữa thiên niên kỉ này. Đó là cộng đồng văn hóa Đông Sơn.

  Cộng đồng văn hóa ấy phát triển cao so với các nền văn hóa khác đương thời trong khu vực, có những nét độc đáo riêng nhưng vẫn mang nhiều điểm đặc trưng của văn hóa vùng Đông Nam Á, vì có chung chủng gốc Nam Á và nền văn minh lúa nước.

  Trả lờiXóa

 27. Có thể nói xuyên suốt toàn bộ lịch sử Việt Nam, đã có ba lớp văn hóa chồng lên nhau là lớp văn hóa bản địa, lớp văn hóa giao lưu với Trung Quốc và khu vực, lớp văn hóa giao lưu với phương Tây. Nhưng đặc điểm chính của Việt Nam là nhờ gốc văn hóa bản địa vững chắc nên đã không bị ảnh hưởng văn hóa ngoại lai đồng hóa, trái lại còn biết sử dụng và Việt hóa các ảnh hưởng đó làm giầu cho nền văn hóa dân tộc.

  Trả lờiXóa
 28. Văn hóa dân tộc Việt Nam nảy sinh từ một môi trường sống cụ thể: xứ nóng, nhiều sông nước, nơi gặp gỡ của nhiều nền văn minh lớn. Điều kiện tự nhiên (nhiệt, ẩm, gió mùa, sông nước, nông nghiệp trồng lúa nước...) đã tác động không nhỏ đến đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của dân tộc, đến tính cách, tâm lý con người Việt Nam.

  Tuy nhiên, điều kiện xã hội và lịch sử lại là những yếu tố chi phối rất lớn đến văn hóa và tâm lý dân tộc. Cho nên cùng là cư dân vùng trồng lúa nước, vẫn có những điểm khác biệt về văn hóa giữa Việt Nam với Thái Lan, Lào, Indonesia, Ấn Độ... Cùng cội nguồn văn hóa Đông Nam Á, nhưng do sự thống trị lâu dài của nhà Hán, cùng với việc áp đặt văn hóa Hán, nền văn hóa Việt Nam đã biến đổi theo hướng mang thêm các đặc điểm văn hóa Đông Á.

  Trả lờiXóa
 29. Dân tộc Việt Nam hình thành sớm và luôn luôn phải thực hiện các cuộc chiến tranh giữ nước, từ đó tạo nên một đặc trưng văn hóa nổi bật: tư tưởng yêu nước thấm sâu và bao trùm mọi lĩnh vực. Các yếu tố cộng đồng có nguồn gốc nguyên thuỷ đã sớm được cố kết lại, trở thành cơ sở phát triển chủ nghĩa yêu nước và ý thức dân tộc.
  Việt Nam gồm 54 dân tộc cùng chung sống trên lãnh thổ, mỗi dân tộc một sắc thái riêng, cho nên văn hóa Việt Nam là một sự thống nhất trong đa dạng. Ngoài văn hóa Việt-Mường mang tính tiêu biểu, còn có các nhóm văn hóa đặc sắc khác như Tà-Nùng, Thái, Chàm, Hoa-Ngái, Môn-Khmer, H’Mông-Dao, nhất là văn hóa các dân tộc Tây Nguyên giữ được những truyền thống khá phong phú và toàn diện cuả một xã hội thuần nông nghiệp gắn bó với rừng núi tự nhiên.

  Trả lờiXóa
 30. Văn hóa nghệ thuật là một phần rất quan trọng của đời sống xã hội , nó thể hiện bản sắc dân tộc của mỗi nước , chính vì vậy việc nhà nước tăng cường quản lí văn hóa nghệ thuật là việc cần thiết. nhất là xã hội ngày càng phát triển việc du nhập nhiều loại văn hóa khác nhau vào đất nước làm phai mờ nhiều loại hình văn hóa của đất nước. hơn nữa chúng ta cần và đang khôi phục các loại hình văn hóa cổ của cha ông để mãi được lưu truyền để con cháu đời đời được thưởng thức các loại hình văn hóa đồ xộ mà tổ tiên ta đã để lại cho con cháu sau này

  Trả lờiXóa
 31. văn hóa- giáo dục- nghệ thuật là vấn đề không thể thiếu của mỗi quốc gia mỗi dân tộc, nước nào cũng có bản sắc văn hóa riêng phụ thuộc vào phong tục tập quán lối sống riêng của dân tộc đó, Việt nam mà cũng là 1 đất nước ở trong số đó xây dựng đất nước tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là mục tiêu hàng đầu cho phát trển văn hóa đó,nó có du nhập nó có làm cái gì đi nữa mà chúng ta biết tiếp thu cái tốt loại bỏ cái xấu chắc rằng đất nước sẽ đc phát triển

  Trả lờiXóa
 32. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa gìn giữ và phát huy đư­ợc những giá trị bền vững, tinh hoa của văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam đư­ợc vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nư­ớc và giữ nước. Tuy nhiên, không nên đồng nhất bản sắc dân tộc với “cái cũ”, “cái nguyên gốc” do dân tộc tạo ra mà nó bao hàm cả các giá trị tinh hoa của văn hóa nhân loại đư­ợc dân tộc tiếp nhận một cách sáng tạo, biến nó thành nguồn lực bên trong để xây dựng và bảo vệ đất nư­ớc.

  Trả lờiXóa
 33. vấn đề đoàn kết dân tộc dưới một mái nhà chung của đất Việt sẽ phải gắn liền với việc làm sao để gắn kết và phát triển một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là một điều cần thiết. Mỗi dân tộc mỗi quốc gia đều có những nét đẹp văn hóa riêng.Đất nước việt nam chúng ta cũng có nét đẹp văn hóa riêng và nó mang đậm bản sắc của dân tộc.Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là cố gắng gìn giữ và phát huy những điều tốt đẹp đó.Xứng đáng với những gì mà cha ông ta đã xây dựng và vun đắp.

  Trả lờiXóa
 34. Văn hóa dân tộc cổ truyền hiện đứng trước sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đứng trước những thách thức gay gắt của kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hóa. Nhiều ngành văn hóa nghệ thuật đang có phần chững lại, tìm đường và tự cách tân. Hơn bao giờ hết đặt ra vấn đề bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, vấn đề lựa chọn các giá trị cũ, xây dựng các giá trị mới. Bảo tồn nhưng vẫn phải là một nền văn hóa mở. Hiện đại nhưng không xa rời dân tộc. Công cuộc đổi mới văn hóa đang tiếp tục.

  Trả lờiXóa
 35. Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của con người và xã hội loài người. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, định hướng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi hành vi của con người, điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của con người. Trong suốt chặng đường hơn 83 năm lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay, Đảng ta luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của văn hóa và thường xuyên quan tâm lãnh đạo, phát huy sức mạnh văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

  Trả lờiXóa
 36. văn hóa dân tộc ta đã xuất hiện từ lâu đời và các truyền thống đó mang nhiều nét đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam ta. tuy ngày đất nước ngày càng phát triển nhưng những nền văn hóa dân tộc vẫn được tồn tại và phát triển đến hiện nay. những nền văn hóa đó thường gắn liền với đời sống tập tục của từng địa phương, từng vùng miền của đất nước ta. Chúng ta nên lưu giữ và phát triển những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc như vậy, vì chúng là những nét riêng của đất nước ta so với các đất nước khác trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 37. việt nam chúng ta có ba miền , việt nam cũng có tới 54 dân tộc anh em, chúng ta có một nền văn hóa đa dạng và rất đặc sắc, nó không phải là sự going nhau mà là sự khác nhau rõ rêt ở những vùng miền tô quốc, bạn là một con người thích thám hiểm thích tìm hiểu văn hóa thì bạn sẽ biết tai sao việt nam laij được biết đến là quốc gia có nền văn hóa đặc sắc, và nó đậm đà như thế nào

  Trả lờiXóa
 38. cái tạo nên nét văn hóa đạm đà bản sắc dân tộc ảu việt nam chính là những sự cộng hưởng của các nền văn hòa các vùng miền. sự đặc trung đó đã tạo cho việt nam một sự đa dang và thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách tngaofi nước cũng như trong nước nếu muốn có nhu cầu tim hiểu . tại sao lại như thế, bởi lẽ việt nam là một quốc gia có chiều dài lãnh thổ khá là đặc biệt, với sụ hẹp về hiều ngang tạo cho sự phân biết rạch ròi giữa các vùng miền và tạo nên cáu nền văn hóa khác nhau

  Trả lờiXóa
 39. không thể phủ nhận nền văn hóa việt nam chúng ta đa dạng và đậm đà bản sắc dân tôc that, nhưng để giữ cho nó cứ đặc trung lãi là một quá trình, và quá trình đó không hề dễ dàng gì, hành năm chúng ta được theo dõi những lễ hôi của các dân tộc thiểu số những vùng miền khác nhau, những lễ hội đó đã phần napf nói cho chúng ta những khó khan trong việc ngiuwx gìn nó đến mai sau vi không đơn giản là muốn giuwex thì giwx bang miệng là được mà căn bản là phải giữ bang chinh tâm hồn, và giữ nó cũng phải đồng nghĩ với việc truyền bà ra ngoài và phát huy cho nó có nhiều người biết đến,

  Trả lờiXóa
 40. chúng ta phải tự hào khi nói rang việt nam chugns ta là một quốc gia có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, một dân tộc có nền văn hóa lâu đời và luôn được phát huy và giữ gìn cho tới rtaanj ngày hôm nay và cúng ta lại tiếp tục phát huy cho nó tới mai sau. cai này chính là cơ hội cho chúng ta phát triển những lĩnh vực bên du lịch, tham quan rất tốt

  Trả lờiXóa
 41. do những diều kiên tư nhiên và đia lí đã tạo cho việt nam những đặc trung về văn hóa và xã hội, những nét văn hóa rất đa dạng đã tạo nên cho việt nam những sưc thu hút với các nước khi đến thăm . ai cũng biết một món ăn rất bình thưỡng nhưn ở việt nam nó lại được tạo nên bới rất nhiều cách mà các khác nhau, những cách này tạo điều kiện cho việc phát triển văn hóa ẩm thực việt nam ra bạn bè quốc tế

  Trả lờiXóa
 42. Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của con người và xã hội loài người. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, định hướng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi hành vi của con người, điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của con người. Trong suốt chặng đường hơn 83 năm lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay, Đảng ta luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của văn hóa và thường xuyên quan tâm lãnh đạo, phát huy sức mạnh văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

  Trả lờiXóa
 43. Kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc qua mấy nghìn năm dựng và giữ nước, đồng thời tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, sáng tạo ra những tác phẩm văn hóa nghệ thuật kiệt xuất, phục vụ kịp thời cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sức mạnh nội sinh của văn hóa đã được phát huy mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc, trở thành niềm cổ vũ, động viên to lớn đối với quân và dân hai miền Nam - Bắc; nâng cao tinh thần yêu nước, thôi thúc mạnh mẽ phong trào thi đua giữa tiền tuyến và hậu phương, quyết tâm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 44. Đặc biệt, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 của Đảng xác định một trong sáu đặc trưng của xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là: Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí, vai trò chỉ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. Đồng thời, kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng một xã hội dân chủ, văn minh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người; chống tư tưởng, văn hóa phản tiến bộ, trái với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trái với phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 45. Tạo ra đời sống tinh thần cao đẹp, phong phú, đa dạng, có nội dung nhân đạo, dân chủ, tiến bộ. Phát huy vai trò văn học, nghệ thuật trong nuôi dưỡng, nâng cao tâm hồn Việt Nam; khẳng định và biểu dương những giá trị chân chính, bồi dưỡng cái chân, thiện, mỹ theo quan điểm tiến bộ; đấu tranh phê phán những cái phản văn hóa, lỗi thời, thấp kém; bảo đảm quyền được thông tin, quyền tự do sáng tạo của công dân; phát triển các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin đa dạng, nhiều chiều, kịp thời, chân thực và bổ ích.

  Trả lờiXóa
 46. Văn hóa không phải là kết quả thụ động, yếu tố đứng bên ngoài, bên cạnh hoặc đi sau kinh tế, phụ thuộc hoàn toàn vào trình độ phát triển kinh tế mà văn hóa vừa là mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy kinh tế. “Văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp".

  Trả lờiXóa
 47. Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị truyền thống tốt đẹp, bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong cuộc sống; dũng cảm, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm …

  Trả lờiXóa
 48. nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đây là tư tưởng tiến bộ và nhân văn, phù hợp với thực tiễn của cộng đồng 54 dân tộc đang sinh sống ở Việt Nam và xu thế chung của cộng đồng quốc tế đang hướng tới xây dựng một công ước quốc tế về đa dạng văn hóa hiện nay.

  Trả lờiXóa
 49. xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. Quan điểm xác định trách nhiệm của mọi người dân Việt Nam đều tham gia sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa nước nhà; công nhân, nông dân, trí thức là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời là nền tảng của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ gắn bó với nhân dân, giữ vai trò quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa.

  Trả lờiXóa
 50. Cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa hiện nay đang diễn ra hết sức nóng bỏng, quyết liệt, phức tạp. Văn hóa là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm và khác với các hoạt động kinh tế. Tuy không trực tiếp tạo ra của cải vật chất, nhưng các hoạt động văn hóa luôn mang ý nghĩa chính trị - xã hội, có tác động sâu sắc đối với đời sống tư tưởng, tình cảm, tâm lý, tập quán cộng đồng. Vì vậy, cần phải tiến hành một cách kiên trì, thận trọng, tránh nóng vội, chủ quan, duy ý chí; phát huy tinh thần tự nguyện, tính tự quản và năng lực làm chủ của nhân dân trong xây dựng và phát triển văn hóa; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

  Trả lờiXóa
 51. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá”

  Trả lờiXóa
 52. Phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc là những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Những giá trị này đã được giữ gìn, bảo lưu sáng tạo, và phát huy qua các thế hệ trở thành truyền thống văn hóa dân tộc, là cơ sở để liên kết xã hội và liên kết các thế hệ, tạo nên sức sống bất diệt của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 53. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và ngăn chặn "luồng văn hóa độc hại" xâm nhập vào nước ta từ nhiều con đường khác nhau. cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp và đội ngũ đảng viên, cán bộ tăng cường đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và chung tay góp sức, kiên quyết ngăn ngừa, phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống và đạo đức xã hội.

  Trả lờiXóa
 54. Vì sự phát triển bền vững, văn hóa phê phán lối sống thực dụng, chụp giật, chạy theo ham muốn quá mức của “xã hội tiêu thụ”, dẫn đến chỗ làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường sinh thái. Như vậy, văn hóa đã góp phần quan trọng vào vấn đề bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững... Văn hóa truyền thống Việt Nam hướng dẫn và cổ vũ một lối sống hòa hợp, hài hòa với thiên nhiên. Nó đưa ra mô hình ứng xử có văn hóa của con người đối với thiên nhiên, vì sự phát triển bền vững của thế hệ hiện nay và các thế hệ con cháu mai sau.

  Trả lờiXóa
 55. Thể hiện bản sắc dân tộc ta được thêm phần đậm đà bản sắc là điều rất tốt cho mỗi đất nước,vậy việc nhà nước tăng cường quản lí văn hóa nghệ thuật là việc cần thiết. nhất là xã hội ngày càng phát triển việc du nhập nhiều loại văn hóa khác nhau vào đất nước làm phai mờ nhiều loại hình văn hóa của đất nước

  Trả lờiXóa
 56. Đất nước ta với nét văn hóa Việt đậm đà bản sắc dân tộc được cha ông gây dựng và chúng ta có trách nhiệm gì giữ và phát triển nền văn hóa đó. trong những năm gần đây xác định phương hướng phát triển gắn liền với phát triển văn hóa và khôi phục lại những văn hóa đã mất thì đầu tư phát triển khôi phục lại,định hướng tuyên truyền và giáo dục con em chúng ta để đất nước có một thế hệ sau phát triển về mọi mặt luôn thể hiện đậm đà bản sắc dân tộc

  Trả lờiXóa
 57. Với lịch sử hơn 4000 văn hiến, Việt Nam luôn tự hào là một đất nước có bề dày văn hóa cũng nhưu có một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Trải qua biết bao sự thăng trầm của đất nước, nhưng Việt Nam luôn giữ cho mình những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp vượt thời gian. Từ bao đời nay, những giá trị văn hóa đó luôn được những thế hệ người Việt Nam gìn giữ và phát huy. Ngày nay, ngay cả khi hội nhập với nền văn hóa của các dân tộc khác trên thế giới, Việt Nam đang cố gắng xây dựng một nền văn hóa tiên tiến nhưng đồng thời Việt Nam vẫn luôn giữ lấy cho mình một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, mang đậm hai chữu " Việt Nam".

  Trả lờiXóa
 58. Việt Nam có một nền văn hóa có bề dày lịch sử và mang theo những nét đặc sắc của từng vùng miền, từng dân tộc khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam. Những nét đẹp riêng biệt đậm chất " Việt Nam" đó rất khó có thể tìm thấy ở một đất nước nào khác trên thế giới. Dù bây giờ khi đất nước đang tiến hành hội nhập với thế giới thì Việt Nam vẫn luôn khẳng định rằng nền văn hóa Việt Nam chỉ " hội nhập chứ không hòa tan", tiếp tục giữ gìn và xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

  Trả lờiXóa
 59. Sau Chiến tranh lạnh, trong quan hệ quốc tế hình thành một số hình thức mới. Các quốc gia với thể chế chính trị, kinh tế khác nhau đã tìm những phương cách mới và áp dụng chúng một cách linh hoạt để thúc đẩy quan hệ với nhau. Một trong các hình thức quan hệ mới đó là việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

  Trả lờiXóa
 60. Đối thoại văn hóa được xác định là nhu cầu quan trọng và bức thiết để tạo ra động lực mới thúc đẩy sự biến đổi và phát triển văn hóa trước yêu cầu giữ gìn, phát huy giá trị và bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế. Đây còn được coi là một nội dung của quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa. Trong quá trình phát triển, các nền văn hóa đều diễn ra quá trình tiếp xúc, giao lưu, giao thoa và đối thoại với nhau. Qua đó, giá trị văn hóa của mỗi cộng đồng được tích hợp và trở nên phong phú, đa dạng hơn.

  Trả lờiXóa
 61. Bằng giá trị sáng tạo tự thân của dân tộc và cùng với những phương thức tiếp nhận giá trị đời sống trong quan hệ giao lưu với các dân tộc khác, văn hóa Việt Nam đã được hun đúc từ nhiều nguồn như nguồn văn hóa truyền thống từ thời kỳ dựng nước thuở các vua Hùng, nguồn văn hóa, tín ngưỡng của các dân tộc trên lãnh thổ nước ta, nguồn văn hóa phương Tây du nhập vào Việt Nam được người Việt tiếp thu và cải biến.

  Trả lờiXóa
 62. Văn hóa Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống của dân tộc với những nhân tố tích cực trong văn hóa các tôn giáo, những tinh hoa văn hóa phương Tây và phương Đông đương đại. Văn hóa Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần đại đoàn kết, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, vì độc lập cho đất nước vì tự do hạnh phúc cho dân, chăm chút, bồi dưỡng môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội lành mạnh, bảo vệ hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc và tình đoàn kết quốc tế.

  Trả lờiXóa
 63. Tính đa dạng về sắc thái là bản chất của văn hóa, đặc biệt, với văn hóa Việt Nam, một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng thì tính đa dạng lại càng thể hiện rõ trên nhiều phương diện và mức độ khác nhau, như đa dạng văn hóa tộc người, văn hóa vùng văn hóa địa phương, văn hóa tôn giáo, văn hóa nghề nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, thủ công.., văn hóa đô thị và nông thôn, thậm chí cả văn hóa làng và văn hóa dòng họ.

  Trả lờiXóa
 64. Nét văn hóa Việt Nam đã tồn tại và phát triển đã từ rất lâu ,trải qua một thời gian dài mà cũng không bị mất hay thay đổi ,đó cũng là một sự tự hào của dân tộc ta. Văn hóa nước ta đậm đà bản sắc dân tộc ,không giống với một quốc gia nào trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 65. Khi nước ta đang tham gia vào các tổ chức kinh tế -chính trị - xã hội trên thế giới ,hòa nhập cùng thế giới ,mở cửa buôn bán ,thường xuyên giao lưu kinh tế -xã hội .Nhưng chính sách của nước ta là hòa nhập chứ không hòa tan ,đó chính là sự gìn giữ nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của nước ta ,tránh bị biến chất.

  Trả lờiXóa
 66. Nền văn hóa của nước ta đã tồn tại rất lâu và được cả thế giới công nhận là nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản chất dân tộc .Do đó chúng ra cần cố gắng giữ gìn và phát huy hơn nữa ,để không phụ lòng các bậc tiền nhân đi trước đã có công tạo dựng và phát triển.

  Trả lờiXóa
 67. Đất nước ta, dân tộc ta tồn tại và phát triển như ngày hôm nay là nhờ sức mạnh dựa trên nền tảng văn hóa Việt Nam. Nói đến bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam là nói đến những tinh hoa, những giá trị bền vững được hun đúc, vun đắp trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Những giá trị ấy, những tinh hoa ấy đã tạo nên những nét đặc sắc, riêng có ở cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong con người Việt Nam. Nét nổi bật của nền văn hóa truyền thống Việt Nam là tinh thần yêu nước thương nòi; tinh thần tự tôn dân tộc, tình đoàn kết, sống hòa thuận, thủy chung, ý thức bảo vệ nhân phẩm, giữ gìn đạo lý; lao động cần cù, sáng tạo; đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất…

  Trả lờiXóa
 68. cùng với sự phát triển của nền văn hóa thế giới thì văn hóa việt hiện nay đang ít nhiều bị ảnh hưởng rất lớn từ văn hóa ngoại lai dầu biết rằng không phải văn hóa nào cũng tốt, thế hệ trẻ bây giờ tiếp xúc quá nhanh và không có sự kiểm soát đối với công nghệ thông tin và mạng internet, mỗi con người cần có ý thức chung tay bảo vệ nền văn hóa nước nhà

  Trả lờiXóa