Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

CẦN NGHIÊN CỨU KỸ

Đề xuất cho phép tự do thành lập đảng như một quyền lập hội.
     Trong thời gian gần đây trên các phương tiện một số trang mạng internet đã đăng tin một số quan điểm kêu gọi thành lập một mới với tên gọi đảng Dân chủ xã hội khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng với quan điểm kêu gọi Nhà nước cho phép quyền tự do lập đảng chính trị, Luật sư Trần Vũ Hải đã đưa ra ý kiến, quan điểm của ông về “thành lập và tham gia đảng phái dưới góc độ của pháp luật Việt Nam hiện hành”. Là một độc giả đọc báo trên mạng, tôi xin có ý kiến như sau:
      Thứ nhất, Đảng cộng cộng sản Việt Nam được nhân dân thừa nhận vai trò là lực lượng lãnh đạo đối với nhà nước và xã hội: cần nói rằng các quan điểm của quần chúng nhân dân trong xã hội đã và đang đóng góp ý kiến về bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được thể hiện rất dân chủ và cởi mở. Trong đó hầu hết những ý kiến đóng góp của nhân dân về Điều 4 Hiến pháp năm 1992 hiện hành và Điều 4, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đều nhất trí theo hướng thừa nhận vai trò lãnh đạo độc tôn duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội đặc biệt Điều 4, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 còn thể hiện rõ “Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Như vậy, sự tồn tại và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được hiến định. Đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, Hiến pháp là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc của hệ thống pháp luật. Bởi vậy, ở Việt Nam vai trò lãnh đạo của Đảng không chỉ được thể hiện trong Hiến pháp mà nó được thể chế hóa trong cơ chế tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước. Yếu tố đặc trưng trong hệ thống chính trị của Việt Nam đó là các thiết chế chính trị trong hệ thống chính trị cùng hoạt động dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản. Điều này tạo ra sự ổn định và đoàn kết trong hoạt động của hệ thống chính trị ở Việt Nam. Hiến pháp năm 1992 đã thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Như vậy, nếu ai đó đòi hỏi thành lập các đảng phái mới ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam thì những đảng phái mới này sẽ đại diện cho ai, mục đích hoạt động của nó có phá vỡ tính đại đoàn kết và ổn định của hệ thống chính trị hay không? Sự lo ngại này là có cơ sở. Hơn nữa sự thành lập một đảng chính trị mới và tham gia vào hoạt động chính trị của hệ thống chính trị của Nhà nước nước ta cần phải được tiến hành hợp pháp. Luật pháp hiện hành của nhà nước ta chưa cho phép, thừa nhận bất kỳ đảng phái chính trị nào ngoài Đảng cộng sản Việt Nam hoạt động trong hệ thống chính trị Việt Nam.
      Thứ hai, các quan điểm của những cá nhân đòi thành lập các đảng mới với mục đích là để thể hiện chính kiến của mình đóng góp ý kiến đa dạng của mình vào hoạt động của quản lý kinh tế, xã hội của bộ máy nhà nước ta là thiếu thuyết phục. Bởi lẽ, theo tôi Hiến pháp năm 1992 hiện hành và pháp luật Việt Nam hiện hành thừa nhận và bảo vệ các quyền tự do dân chủ của công dân về việc thể hiện chính kiến, quan điểm chính trị. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.(Điều 53, HP 1992). Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 còn khẳng định thêm “Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.” (Khoản 2, Điều 29 Dự thảo). Những biểu hiện thực tế trong xây dựng pháp luật và chính sách của Nhà nước ta hiện nay đã ngày càng thể hiện thực tế các qui định nói trên của Hiến pháp hiện hành. Có lẽ hiếm có một quốc gia nào trên thế giới lại có chính sách tiếp thu ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân như cách làm của Việt Nam hiện nay trong sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Không chỉ đối với Hiến pháp, qui trình soạn thảo và ban hành văn bản pháp luật của Việt Nam hiện hành theo Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật năm 2008 cũng bắt buộc phải tiếp nhận ý kiến nhân dân, ý kiến của các cấp ngành hữu quan trước khi ban hành một chính sách, qui định mới hay thay đổi pháp luật hiện hành. Ngoài ra Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện tính minh bạch và cởi mở khi công khai lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã và đang làm tốt vai trò phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc và có chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức. Tóm lại. sẽ là thực sự thiếu thuyết phục khi ai đó cho rằng cần nhà nước cần phải thừa nhận quyền thành lập đảng phái chính trị ngoài Đảng cộng sản để họ có điều kiện thể hiện các quan điểm chính trị pháp lý của những người trong các đảng phái chính trị mới đó. Chúng ta những người dân yêu nước, nên quan tâm và bàn về cơ chế hiệu quả hơn nữa cơ chế tiếp nhận góp ý và phản biện của nhân dân đối với chính sách và các vấn đề chính trị pháp lý của đất nước hơn là quan tâm đến việc thành lập thêm đảng mới.
      Thứ ba, chúng ta không nên hiểu sai bản chất của Hiến pháp năm 1992 về quyền lập hội và quyền tham gia và thành lập các đảng phái chính trị. Điều 69 Hiến pháp năm 1992 nêu rõ “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” Theo tôi hiểu thì quyền lập hội của công dân được Hiến pháp năm 1992 thừa nhận hoàn toàn không đồng nghĩa với quyền tham gia và thành lập đảng phái chính trị của công dân. Ngay cả với các nước tư bản, quyền lập hội luôn được cởi mở cho mọi công dân, tuy nhiên quyền thành lập một đảng phái chính trị để tham gia vào hoạt động chính trị cũng luôn phải tuân thủ một trình tự thủ tục luật định chặt chẽ. Ở các nước Tư bản, công dân luôn phân biệt được bản chất vấn đề lập hội và lập đảng phái chính trị. Thậm chí, nhà nước Tư bản đôi khi vẫn thể hiện thái độ của họ với các Đảng phái chính trị trong nước và nước ngoài. Lịch sử chính trị của nước Đức cho thấy, ngày 17/8/1956, Tòa án Hiến pháp nước Đức đã ra quyết định giải tán và cấm hoạt động đối với Đảng Cộng sản (Communist Party of Germany (KPD) ở Tây Đức. Đối với dân ta, trong điều kiện chính trị ở Việt Nam hiện nay, không nên tuyệt đối hóa cho rằng đời sống chính trị của xã hội các nước tư bản hoàn toàn tự do quyền thành lập các đảng chính trị. Để đảm bảo sự ổn định và an ninh trật tự của Việt Nam hiện nay, việc lập hội, biểu tình phải tuyệt đối tuân thủ theo qui định của pháp luật. Ranh giới giữa biểu tình dân chủ và bạo động là rất mong manh trong mỗi đất nước. Điều này chúng ta đã nhìn thấy rõ ở các nước phưởng Tây, tình hình ở Ai Cập, Syria … gần đây cho thấy hoạt động biểu tình gắn với quan điểm xung đột của các chính đảng luôn là một vấn đề phức tạp. Bởi vậy, sẽ là hợp lý cho tình hình chính trị của Việt Nam nếu chúng ta không lặp lại vết xe đổ đau thương của nhiều nước ngoài khác. Trong những nước đó thực tế các đảng phải chính trị đua nhau thành lập và tranh giành quyền lợi để đẩy đất nước vào cảnh mất ổn định chính trị, 
      Thứ tư, tôi hơi e ngại khi trên mang internet có đăng quan điểm cho rằng quyền lập đảng chính trị của công dân ở Việt Nam đã được thể chế hóa trong các luật. Đặc nếu cho rằng nhu cầu thành các đảng phái chính trị mới được lập ngoài Đảng cộng sản Việt Nam đã được đảm bảo bằng qui định của Điều 104, Bộ luật dân sự năm 2005 thì hơi vội vàng. Theo tôi, bản chất của Điều 104, BLDS 2005 qui định về tư cách pháp nhân là tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp chứ không phải là thừa nhận tư cách pháp nhân hợp pháp của các đảng chính trị như ý kiến của một số người mong muốn được Nhà nước cho phép thành lập.
      Cuối cùng, tôi mong muốn nhấn mạnh rằng, chúng ta hay nhìn nhận thấu đáo vấn đề nào là cốt yếu cho sự phát triển của đất nước. Mỗi dân tộc có một đặc điểm lịch sử của riêng mình. Tương tự, mỗi hệ thống pháp luật của một quốc gia có một những trình độ phát triển nhất định. Chúng ta không nên bảo thủ để tụt hậu, nhưng chúng ta không nên vội vàng khi copy mô hình thể chế chính trị ở nước ngoài vào Việt Nam, nhất là vấn đề tự do hóa việc thành lập các Đảng phái chính trị. Tôi mong rằng mọi người dân Việt Nam hãy đóng góp ý kiến mang tính thiết thực để củng cố chế độ của chúng ta thực sự là một nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân./.
*Hoa Phượng @
Comments
28 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

28 nhận xét:

 1. không phải chỉ việc lập hội này mà rất nhiều việc khác nữa cũng đều cần phải nghiên cứu kỹ, bởi những sự việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình của đất nước trong hiện tại và tương lai, đây rất có thể là âm mưu của những thế lực thù địch sử dụng để chống phá đất nước ta, không thể không nghiên cứu kỹ được

  Trả lờiXóa
 2. điều này rõ ràng quá, nếu không để ý tới vấn đề này thì những người xấu sẽ lợi dụng , đầu tiên là lập một số hội nhóm hoạt động với mục đích xấu, sau đó là tiến tới hoạt động chính trị, từ đó gây rối tình hình xã hội và đất nước, đó là điều mà những người có trách nhiệm không thể không tính tới

  Trả lờiXóa
 3. đó thực ra là những yêu sách của những kẻ xấu mà thôi , từ trước thì nhà nước vẫn có những chính sách tạo điều kiện cho việc lập hội nhóm rồi, nhưng những người này họ còn muốn hơn thế nữa, rõ ràng là họ làm theo kiểu có voi đòi tiên, muốn chính quyền đất nước ta thay đổi càng nhiều càng tốt, đó là điều không thể được

  Trả lờiXóa
 4. mỗi chính sách liên quan tới công việc của đất nước đều có tiềm năng gây ra những bất ổn rất lớn cho đất nước, đặc biệt là khi nó bị những thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng, vì vậy, đối với mỗi quyết định của nhà nước đều cần phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng

  Trả lờiXóa
 5. theo tôi thấy thì càng ngày những sự việc tương tự thế này sẽ càng xảy ra nhiều mà thôi, khó tránh khỏi lắm, những thế lực thù địch trong và ngoài nước sẽ còn chống phá chúng ta ngày càng nhiều hơn nữa, nếu không có sư cảnh giác và đề phòng thì đất nước chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt

  Trả lờiXóa
 6. Tôi rất đồng tình với kết luận của người viết bài bình luận này: "Chúng ta không nên bảo thủ để tụt hậu..." Về quan điểm chính trị của tôi thì tôi vẫn tin là đa đảng vẫn tốt hơn độc đảng. Đa đảng của tôi không phải là có ý định triệt Đảng Cộng Sản Việt Nam để mà lập nên các đảng khác.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @ Song Tranh
   Căn cứ nào để bạn tin vào điều đó Song Tranh xin thưa với bạn nếu bây giờ Việt Nam mà đa đảng tôi cam đoan với bạn các đảng phải chính trị sẽ mọc lên như nấm với đủ các thể loại các thành phần bạn à liệu có tránh khỏi đất nước loạn lạc về sự tranh giành quyền lực rồi còn những đảng phải mọc lên chỉ để làm tiền rồi thì những đảng phái là ngụy cũ rồi những đảng phải mà có bàn tay của những kẻ còn ôm hận ở chiến trường Việt Nam. Liệu đất nước có tránh khỏi kịch bản như ai cập liệu sẽ không có kẻ can thiệp bằng quân sự vào nước ta. Trong khi nhân dân ta đã chọn một đảng là Đảng Cộng Sản VN và đảng đại diện cho quyền lợi cho lợi ích của nhân dân.

   Xóa
  2. Cám ơn ý kiến xây dựng của bạn. Tôi biết một xã hội ổn định theo chính thể đa đảng khó lắm chứ. Lúc khởi đầu khó lắm chứ. Không chừng còn câu xé lẫn nhau. Cũng may, nơi đây là thế giới ảo để tôi bộc lộ tư tưởng của cá nhân tôi trên 10 đầu ngón tay. Chứ ngồi trong quán cà phê mà oang oang nói đa đảng tốt hơn một đảng thì chắc bị thộp rồi.
   Tôi mong là nhà nước ta có cuộc trưng cầu ý kiên nhân dân về sự tín nhiệm của đảng vào thập niên này thế nào? Nên hỏi lại nhân dân xem còn bao nhiêu phần trăm dân chúng còn tin tưởng hoàn toàn vào chính thể độc đảng? Nên hỏi lại nhân dân xem họ muốn chính thể độc đảng hay đa đảng? Đây có thể là một cuộc trưng cầu lý thú đấy.

   Xóa
  3. Có lẽ thay vì lý luận xuông chỉ ngồi mát mà bàn chuyện chính trị có ai dám khẳng định đa đảng tốt hơn một đảng nào?Đảng ta đi sâu đi sát hơn vào lòng dân vào cuộc sống nhân dân khắc phục những tồn tại hiện nay như cải thiện chính quyền cấp cơ sở đó mới là giải pháp chứ không phải một sự thay đổi theo âm mưu của bất cứ kẻ nào biến đất nước thành một đống đổ nát biến đất nước loạn lạc bạn à. Chính trị nó không đơn giản như mình nghĩ bạn à.

   Xóa
 7. tôi không đồng ý với quan điểm thích lập đảng thì lập như thế. bây giờ tự nhiên có mấy chục đảng phái chia bè kết đảng tranh giành quyền lực, dùng thủ đoạn để đạt được quyền, thủ tiêu lẫn nhau. chưa kể trong lúc nhiễu loạn như vậy thì người khổ là dân thôi. việc gì phải lập thêm làm gì. làm cho 1 cái đảng này tốt lên đi đã.thế là được rồi

  Trả lờiXóa
 8. theo tôi nghĩ là như thế này, không phải là cần nghiên cứu kỹ mà là không được phép làm như vậy, nhân dân việt nam luôn luôn tin tưởng và ủng hộ sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, vậy thì có lý do gì mà phải để cho một số kẻ xấu thành lập đảng đối lập đây, điều đó là không cần thiết chút nào

  Trả lờiXóa
 9. nghiên cứu kỹ chứ , vấn đề gì mà chẳng phải nghiên cứu kỹ, nhiệm vụ của quốc hội cũng như nhà nước chính phủ là nghiên cứu lập ra pháp luật, còn những kẻ xấu thì việc của họ là tìm cách lách luật, thậm chí là thay đổi pháp luật sao cho họ có lợi nhất, đó là điều mà những người có chức trách cần phải nhận thức được

  Trả lờiXóa
 10. chúng ta lo lắng cho tình hình đất nươc nên chúng ta mới nói những điều đó, nhưng thực sự thì tôi nghĩ rằng, đảng và nhà nước cũng như những cơ quan chức năng luôn luôn nhận thức rõ được điều đó rồi, bởi họ là những người rất có trách nhiệm với đất nước, rất có trách nhiệm với nhân dân việt nam, vì vậy bất kỳ quyết định nào khi được đưa ra cũng cần phải nghiên cứu kỹ

  Trả lờiXóa
 11. không ai không nhận ra được rằng, đây chỉ là luận điệu của những thế lực thù địch mà chúng dùng để chống phá đất nước chúng ta mà thôi, rõ ràng âm mưu của họ là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, từ đó hướng nước ta sang con đường tư bản chủ nghĩa, đây chỉ là những bước đi đầu tiên của họ để thực hiện âm mưu đó mà thôi

  Trả lờiXóa
 12. nghiên cứu đương nhiên là phải kỹ rồi ,bởi vì chỉ có những quyết định sai lầm hoặc không chính xác thôi là ngay lập tức sẽ có những sự việc tiêu cực phát sinh ngay, nhìn vào thì chúng ta thừa biết đây là những luận điệu và âm mưu của những kẻ xấu muốn chống phá đất nước ta rồi, vì vậy không được phép mắc sai lầm ở đây

  Trả lờiXóa
 13. chỉ cần có một sơ hở thôi, thậm chí là một sơ hở rất nhỏ thì những đối tượng xấu cũng có thể ngay lập tức khai thác được để chống phá đất nước ta rồi, đó là điều mà ai cũng nhận ra được, và khi đó thì đất nươc ta sẽ gặp phải những vấn đề hết sức tiêu cực, điều đó không ai mong muốn xảy ra cả, vì thế những người có chức năng cần phải làm thật tốt công việc của mình, hạn chế tối đa những sai lầm

  Trả lờiXóa
 14. chúng ta đang sống trong thời điểm mà đất nước cũng như xã hội quốc tế có những vấn đề vô cùng phức tạp, mặc dù đất nước ta vẫn đảm bảo được sự ổn định cũng như có được tốc độ phát triển kinh tế rất tốt, tuy nhiên chỉ cần lơ là một chút thôi, đất nước viêt nam cũng như nhân dân việt nam sẽ ngay lập tức phải đối mặt với nhiều sự việc phức tạp, bởi có nhiều kẻ xấu trong và ngoài nước chỉ chờ đợi dịp đó mà thôi

  Trả lờiXóa
 15. không chỉ riêng khía cạnh những vấn đề về xây dựng luật pháp cũng như những quy định của nhà nước hay chính phủ đâu, mà tất cả những quyết sách mang tầm vóc quốc gia đều phải nghiên cứu thật kỹ, điều này là quá rõ ràng rồi, tất nhiên là với nhân dân việt nam thì không có vấn đề gì rồi, bởi vì họ có ý thức rất tốt, chỉ là do hiện nay có nhiều kẻ xấu muốn chống phá đất nước ta mà thôi

  Trả lờiXóa
 16. mỗi quy định được ban hành của nhà nước ta đều tác động tới cả xã hội, đó là điều chắc chắn, vì vậy cần phải nghiên cứu kỹ là phải rồi, thậm chí dù đã nghiên cứu kỹ thì nhiều khi áp dụng trong thực tế vẫn còn có những vấn đề bất cập, tuy nhiên nghiên cứu kỹ se giảm được tối đa điều đó có thể xảy ra

  Trả lờiXóa
 17. chúng ta không chỉ phải đối phó với những đối tượng chống đối trong nước đâu, mà chúng ta còn phải đối phó với rát nhiều thế lực thù địch bên ngoài nước nữa đấy, không thể có sai lầm nào dù là nhỏ nhất trong việc hoạch định những chính sách, bởi chỉ cần có những sai lầm nhỏ thôi thì tác hại cũng là rất lớn rồi, vi vậy phải nghiên cứu thật kỹ vào

  Trả lờiXóa
 18. mọi người thấy đây rõ ràng là những âm mưu của những thế lực thù địch để thành lập một đảng đối lập ở nước ta đấy, tôi thấy nghiên cứu kỹ là một việc rất cần thiết trong phần lớn các trường hợp, tuy nhiên trong trường hợp này thì chúng ta không cần phải lăn tăn làm gì, đảng và nhà nước hoàn toàn có thể thẳng thăn bác bỏ những ý kiến sai trái đó

  Trả lờiXóa
 19. đây là những sư việc có liên quan tới vận mệnh của đất nước, vận mệnh của nhân dân, vậy thì làm sao mà đùa được, không bao giờ được phép thử nghiệm chứ đừng nói là đùa, không ai có đủ khả năng để chịu trách nhiệm về việc này cả, đặc biệt là những ý kiến sai trái hết sức rõ ràng này rồi thì phải kịch liệt phản đối

  Trả lờiXóa
 20. nhân dân việt nam hoàn toàn tin tưởng vào đảng cộng sản việt nam cũng như nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, vì vậy mọi người luôn luôn ủng hộ những quyết định của đảng và nhà nước, mỗi khi ra quyết sách nào, chỉ cần đảng và nhà nước nghiên cứu thật kỹ sao cho có lợi nhất cho nhân dân, cho đất nước là được rồi

  Trả lờiXóa
 21. chỉ một quyết định được đưa ra thôi thì cũng đã tác động rất lớn tới tình hình đất nước ta rôi, điều này thì ai cũng thừa nhận cả, đặc biệt thì hiện nay những thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn sử dụng mọi thủ đoạn để tác động lên nhà nước ta phải thay đổi những chính sách theo ý chúng, điều này là không thể được

  Trả lờiXóa
 22. đối với đất nước ta trong tình hình hiện nay thì có nhiều nguy cơ có thể gay ảnh hương tới sự ổn định và phát triển của đất nước , trong đó có sự chống phá của những thế lực thù địch, việc làm trước mắt của ho là làm sao có thể xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, sau đó họ sẽ hướng đất nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa, điều đó quả thực là âm mưu nguy hiểm

  Trả lờiXóa
 23. những người lĩnh trách nhiệm hoạch định những chính sách cho đất nước là những người gánh trên mình trách nhiệm nặng nề và áp lực khủng khiếp, bởi vì chỉ một sai lầm nhỏ thôi thì tác động tiêu cực của nó đối với xã hội là rất ghê gớm rồi, chính vì vậy họ luôn luôn phải nghiên cứu thật kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào ,điều đó là đương nhiên thôi, tuy nhiên theo tôi nghĩ thì những người này cần phải có thêm sự quyết đoán nữa

  Trả lờiXóa
 24. muốn làm thế nào thì làm , những người có trách nhiệm phải luôn luôn sáng suốt, phải dùng mọi kiến thức mà mình có, nghiên cứu và lắng nghe những ý kiến đóng góp có chất lượng trên tinh thần xây dựng để đưa ra được quyết định đúng đắn nhất, bởi tình hình bây giờ có nhiều phức tạp lắm, không có chỗ cho sự sai lầm đâu

  Trả lờiXóa
 25. chúng ta đều thống nhất với quan điểm đất nước việt nam và nhân dân việt nam luôn luôn nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của đảng cộng sản việt nam, điều đó là cương quyết, vì vậy những âm mưu và luận điệu kiểu này của những thế lực thù địch hoàn toàn là muốn lật đổ chế độ ta, vì vậy phải cương quyết bác bỏ, nhân dân việt nam luôn luôn ủng hộ quyết định đó

  Trả lờiXóa