Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

TỰ DO TÔN GIÁO LUÔN ĐƯỢC ĐẢNG, NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO THỰC HIỆN

Hương Hương

Tự do tín ngưỡng hay tự do tôn giáo thường được coi là một nguyên tắc ủng hộ quyền tự do của cá nhân hay cộng đồng trong việc công khai hoặc bí mật thực hành, thờ phụng, rao giảng, hay tu tập một tôn giáo hay tín ngưỡng. Khái niệm này thường được thừa nhận là có bao gồm cả việc tự do thay đổi tôn giáo hoặc tự do không theo một tôn giáo nào. Tại nhiều quốc gia, tự do tín ngưỡng được nhiều người coi là một quyền cơ bản của con người.
Việt Nam là nước có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện nay, ở nước ta có sáu tôn giáo lớn đã được Nhà nước thừa nhận về tổ chức là: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao đài, Hoà Hảo với khoảng 20 triệu tín đồ. Ngoài ra còn hàng chục triệu người khác vẫn giữ tín ngướng dân gian, truyền thống và cả tín ngưỡng nguyên thuỷ
Tín  ngướng,  tôn  giáo  ở  nước  ta  chủ  yếu  ở  cấp  độ  tâm  lý  tôn  giáo. Nhiều tín đồ tôn giáo tuy khá sùng đạo, nhưng hiểu giáo lý rất ít, gia nhập đạo phần nhiều do lan truyền tâm lý, hoặc do vận động, lôi kéo; ý thức tôn giáo ở phần lớn tín đồ không thật sâu sắc.
Tự do tôn giáo là một vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và đảm bảo từ cơ sở pháp lí đến thực tiễn. Tuy nhiên, các thế lực thù địch và các đối tượng phản động luôn lợi dụng vấn đề này để chống phá cách mạng Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, bóp nghẹt tự do tôn giáo, phân biệt đối  xử giữa người theo tôn giáo và nguơif không theo tôn giáo..., coi đây là một trong bốn trụ cột của chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam...
-  Về mặt cơ sở pháp lí:
+. Việt Nam là thành viên tích cực tham gia các công ước, tuyên ngôn quốc tế về tự do tôn giáo như: Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền,  Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị....
+. Hiến pháp 1992 – văn bản luật cao nhất của Nhà Nước đã khẳng định:
“Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.
Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.
Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”.
+. Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, bao gồm 6 chương.
Chương 1: Những quy định chung
Chương 2: Hoạt động tín ngưỡng của người của người có tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc.
Chương 3: Tổ chức tôn giáo và hoạt động của tổ chức tôn giáo
Chương 4: Tài sản thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động xã hội của tổ chức tôn giáo, tín đồ, nhà tu hành, chức sắc
Chương 5: Quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, tín đồ, nhà tu hành, chức sắc.
Chương 6: Điều khoản thi hành
+. Các văn bản dưới luật:
Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

-  Chủ trương, chính sách của Đảng:
Nước ta là quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo. Các dân tộc đa số và thiểu số đều có những hình thức tín ngưỡng, tôn giáo riêng của mình. Tôn giáo, tín ngưỡng của các dân tộc vừa phản ánh những giá trị bản sắc tộc người vừa phản ánh những nét chung của trình dộ phát triển xã hội và của nền kinh tế nông nghiệp khu vực nhiệt đới Đông Nam Á.
Quan điểm, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tập trung vào các vấn đề cơ bản sau:
Một là, tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo, tín ngưỡng là bộ phận của khối đoàn kết toàn dân tộc.
Hai là, Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. Các tôn giáo đều bình đẳng trước phát luật và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.
Ba là, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng; là động viên đồng bào nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc, bảo đảm lợi ích vật chất và tinh thần cho đồng bào tôn giáo.
Bốn là, công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
Năm là, vấn đề theo đạo và truyền đạo: Mọi tín đồ đều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo quy định của pháp luật. Việc truyền đạo cũng như mọi hoạt động tôn giáo đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; không được ép buộc người dân theo đạo...
Chính sách cụ thể đối với tôn giáo được thể hiện trong Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo(2004). Pháp lệnh thể hiện tinh thần đổi mới của Đảng và Hiến pháp về tín ngưỡng và tôn giáo, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Chính sách tín ngưỡng tôn giáo tập trung vào các vấn đề cơ bản:
Quy định những hoạt động tín ngưỡng của người có tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo của tín đồ, nhà tu hành và chức sắc tôn giáo.
Về tổ chức tôn giáo và hoạt động của tổ chức tôn giáo.
Chính sách vể quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, tín đồ, chức sắc nhà tu hành.
-  Về mặt thực tiễn chứng minh Đảng, Nhà Nước ta luôn quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo của người dân
Sinh hoạt tôn giáo của chức sắc, tín đồ được quan tâm và tạo điều kiện của các cấp chính quyền; việc bày tỏ đức tin của tín đồ, lễ nghi, lễ hội tôn giáo được diễn ra bình thường không có sự phân biệt giữa các tổ chức tôn giáo; việc phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo cũng như việc xuất cảnh của chức sắc tôn giáo được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành trong các tôn giáo được duy trì và mở rộng, đáp ứng nhu cầu các tổ chức, cá nhân tôn giáo; việc in ấn kinh sách và xuất bản các ấn phẩm khác liên quan đên tôn giáo được thực hiện thường xuyên, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các tổ chức tôn giáo, các tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu, hợp tác với các tổ chức tôn giáo nước ngoài; việc xây dựng, tu bổ, sửa chữa cơ sở thờ tự tôn giáo được quan tâm tạo điều kiện giải quyết thỏa đáng theo quy định của Pháp luật
Các tôn giáo mới được cấp đăng ký hoạt động và công nhận về mặt tổ chức theo quy định của pháp luật được tăng lên trong những năm qua. Hiện cả nước 13 tôn giáo với 36 tổ chức tôn giáo và 01 pháp môn tu hành đã được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động (trước khi ban hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo chỉ có 6 tôn giáo với 16 tổ chức), gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Tịnh độ Cư sỹ phật Hội Việt Nam, Baha’i, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Minh Sư đạo, Mính Lý đạo Tam Tông Miếu, đạo Bàlamôn.
Công tác phối hợp với các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo của Đảng, Nhà nước và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo những năm qua được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, đầu tư chặt chẽ hơn
Kết quả nêu trên khẳng định chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta; đã động viên được đồng bào các tôn giáo đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác, huy động được tiềm năng của các tôn giáo tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đó cũng là điều kiện cơ bản để chúng ta đấu tranh có hiệu quả đối với các âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng nước ta
Comments
72 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

72 nhận xét:

 1. Sinh thời Bác Hồ luôn mong muốn đồng bào ta không kể lương giáo đoàn kết với nhau. Quan tâm, tôn trọng quyền tự do tôn giáo của mỗi người là việc làm cần thiết đúng đắn. Bởi lẽ hiện này việc lợi dụng tôn giáo chống Đảng và Nhà nước là rất nhiều. Và chúng ta không để cho thế lực thù địch có bất kì cơ hội nào lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng. Mỗi người lương hay giáo đều là người Việt Nam, đều có quyền và trách nhiệm với đất nước.

  Trả lờiXóa
 2. Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân, đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động bình thường trên cơ sở tôn trọng pháp luật.

  Trả lờiXóa
 3. xã hội bây giờ sao nó loạn thế nhỉ. rõ ràng là ở các làng xã rất tự do tín ngưỡng tôn giáo đó thôi. thế nên một chuyện nữa là vì sao là các thế lực thù địch lại lợi dụng tình hình tôn giáo để kích động xã hội. chiêu bài nãy đã quá rõ

  Trả lờiXóa
 4. chiêu bài này đã quá cũ đối với đất nước Việt nam, một điều nữa là để phòng tránh sự lợi dụng của các thế lực thù địch thì chúng ta cần có những giải pháp rõ ràng để liên kết những người theo tôn giáo và những người không theo tôn giáo để đoàn kết sức mạnh của dân tộc

  Trả lờiXóa
 5. một vấn đề đó là trong xã hội nước ta hiện nay đang có sự phân biệt tầng lớp giữa những người không theo tôn giáo và những người theo tôn giáo thế nên sự tách biệt này có thể dẫn đến sự kích động lôi kéo của thế lực thù địch .

  Trả lờiXóa
 6. trong địa phương chúng tôi, chúng tôi thấy rằng nhà nước và các bậc lãnh đạo rất quan tâm đến chính sách của các bà con giáo dân. chỉ có thingr thoảng có những hiềm khích giáo dân và người không theo giáo dân đánh nhau,. nhưng mà đều được giải thỏa chính đáng.

  Trả lờiXóa
 7. Nước ta là quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo. Các dân tộc đa số và thiểu số đều có những hình thức tín ngưỡng, tôn giáo riêng của mình. Đảng và Nhà nước phải luôn đảm bảo tự do tôn giáo để bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều chính sách về tôn giáo đã thể hiện điều đó. Nhưng không hiểu vì sao các nước phương Tây đặc biệt là Mỹ luôn tìm mọi cách đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm về tôn giáo. Vậy âm mưu của chúng là gì? Tôi thấy chính sách tôn giáo ở Việt Nam khá tốt, còn hơn nhiều so với các nước trên thế giới, và điều quan trọng là đồng bào giáo dân luôn tin tưởng vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 8. Nước ta là một nước có rất nhiều tôn giáo, nhưng Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng tự do của mỗi tôn giáo. Nhưng đó là tự do phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Còn kẻ nào tự coi có thứ tự do vô lối, tự do mà đứng lên trên pháp luật thì thật là phi lý

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhà nước ta luôn coi trọng tự do tôn giáo của nhân dân. Người dân có quyền tự do theo đạo, theo tôn giáo nào mà họ thích, không phải chịu sự bó buộc nào cả. Nhưng hiện nay các đối tượng xấu luôn lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo ở nước ta để qua đó tuyên truyền các tư tưởng phản động, chống đối các chính sách của Đảng và nhà nước. Nếu bà con nhân dân theo đạo không có cái nhìn khách quan về vấn đề thì rất dễ mắc mưu các thế lực thù địch.

   Xóa
 9. Đảng, Nhà nước ta luôn đảm bảo việc tự do dân chủ đối với mỗi tôn giáo. Nhưng một số đối tượng lại lợi dụng kiểu tôn giáo vô lối để nói xấu, bôi nhọ Đảng, Nhà nước ta. Những đối tượng đó cần phải chịu những hình phạt thích đáng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng lợi dụng vấn đề tôn giáo cũng là có lí do thôi, bởi vì đa phần những người đứng đầu tôn giáo toàn là những người được đào tạo ở nước ngoài về, họ dễ bị bên ngoài lôi kéo, và 1 phần cũng vì Thiên chúa giáo là do người phương Tây truyền vào, ngày xưa có nhiều đặc quyền đặc lợi, giờ mất đi nên họ có phần hơi nuối tiếc..

   Xóa
 10. bản chất ủa các tôn giáo là rất tốt, thế nhưng các thế lực thù địch luôn lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá nhà nước ta.
  Nước ta là quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo. Các dân tộc đa số và thiểu số đều có những hình thức tín ngưỡng, tôn giáo riêng của mình. Đảng và Nhà nước phải luôn đảm bảo tự do tôn giáo để bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều chính sách về tôn giáo đã thể hiện điều đó.

  Trả lờiXóa
 11. Tôn giáo ở Việt Nam luôn được nhà nước tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển, nên ở Việt Nam số lượng tôn giáo rất đa dạng. Song tự do gì cũng phải trong khuôn khổ của pháp luật. Các tín đồ tôn giáo ở Việt Nam luôn được tạo điều kiện để thực hiện tự do tín ngưỡng, tông giáo của mình.

  Trả lờiXóa
 12. Các thế lực thù địch và các đối tượng phản động luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, bóp nghẹt tự do tôn giáo, phân biệt đối xử giữa người theo tôn giáo và người không theo tôn giáo. CHính vì vậy nước ta phải đề cao cảnh giác.

  Trả lờiXóa
 13. rất nhiều tôn giáo hoạt động trên đất nước ta, bởi vậy Nước ta là quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo. Các dân tộc đa số và thiểu số đều có những hình thức tín ngưỡng, tôn giáo riêng của mình. Đảng và Nhà nước phải luôn đảm bảo tự do tôn giáo để bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều chính sách về tôn giáo đã thể hiện điều đó. đảng và nhà nước luôn tạo mọi sự quan tâm tới chính sách tôn giáo tạo mọi điều kiện để các tôn giáo có điều kiện hoạt động.

  Trả lờiXóa
 14. Đảng và Nhà nước phải luôn đảm bảo tự do tôn giáo để bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều chính sách về tôn giáo đã thể hiện điều đó. Nhưng không hiểu vì sao các nước phương Tây đặc biệt là Mỹ luôn tìm mọi cách đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm về tôn giáo, chúng ta không để cho thế lực thù địch có bất kì cơ hội nào lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng. Mỗi người lương hay giáo đều là người Việt Nam, đều có quyền và trách nhiệm với đất nước.

  Trả lờiXóa
 15. Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. Các tôn giáo đều bình đẳng trước phát luật và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. mọi luận điệu xuyên tạc làm xấu đi vẻ đẹp của tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta đều sẽ thất bại bởi những chính sách tôn giáo đáp ứng đk yêu cầu của quần thể tín đồ sẽ làm củng cố vững chắc lòng tin của họ vào p.luật.

  Trả lờiXóa
 16. Việt Nam ta luôn là một nước có tự do tín ngưỡng tôn giáo, không có một tổ chức cơ quan đoàn thể, pháp luật nào của nhà nước ta bắt công dân phải theo tôn giáo này tôn giáo kia, và mọi người được tự do thoải mái lựa chọn những tín ngưỡng và tôn giáo riêng cho mình, vì ai cũng được quyền bình đẳng trước xã hội và sẽ làm tăng tính đại đoàn kết dân tộc cho toàn đất nước.

  Trả lờiXóa
 17. tự do tín ngưỡng luôn là vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch tập trung khai thác vào và có những mưu đồ đen tối để chia rẽ các tôn giáo với nhau và các tổ chức tôn giáo với Đảng và nhà nước ta. đồng thời những thế lực thù địch nước ngoài cũng tập trung vào các mảng tôn giáo để thực hiện các chính sách phá hoại tư tưởng đối với nước ta, khi lồng ghép các bài truyền đạo với nội dung phản động và tạo ra những tư tưởng mới thân với phương tây hơn, đó là những âm mưu và mục đích mà kẻ thù đang hướng tới.

  Trả lờiXóa
 18. Đảng và nhà nước ta luôn có những sách tốt cho các tôn giáo phát triển, và tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân luôn được pháp luật bảo vệ, không ai có thể bắt ép người này theo tôn giáo này tôn giáo kia. chính vì có những chính sách thông thoáng về tự do tôn giáo như thế mà các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn có những hành vi để gây rối và kích động những người theo tôn giáo làm những chuyện xấu. chính vì vậy những người theo tôn giáo phải luôn có một tâm trong sáng để không bị kẻ địch lợi dụng để gây rối trật tự.

  Trả lờiXóa
 19. Tự do tôn giáo đấy, nhưng mà nhiều chính sách vẫn chưa thỏa đáng, chẳng hạn như lực lượng công an, quân đội không lấy những người theo đạo, bởi vì nhà nước sợ rằng những con chiên ngoan đạo kia sẽ là đội quân thành Tơ Roa khi ngoại bang xâm lấn đấy sao??.

  Trả lờiXóa
 20. Dù là tôn giáo gì , tín ngưỡng gì đi chăng nữa cũng đều là con cháu của Vua Hùng mà ra cả. Không thể vì hẹp hòi , ghen tị mà đánh mất đi đoàn kết giữa các tôn giáo với nhau. Phải cùng chung tay lại làm khối đại đoàn kết toàn dân mới phát huy được sức mạnh của dân tộc .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nghe nói, bạn phải từ bỏ tín ngưỡng của bạn để có thể trở thành Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nếu bạn còn tin ở bất kì một thần linh nào thì đừng hòng vào Đảng vì Đảng là số 1, Đảng là trên hết. Cái gì Đảng cũng đứng đầu. Đảng đứng hàng thứ nhì thì đếch chịu.
   Sự thật mà nói thì Đảng ta nên vận động và tạo điều kiệt cho tất cả các tôn giáo để họ có được cơ ngơi để mà dạy đám con trẻ của chúng ta. Đạo đức của thế hệ trẻ đã tụt dốc quá nặng. Động một tí là chém, động một tí là xách dao đi xử. Nhà nước ta không còn khả năng để dạy con trẻ sống làm sao cho nên người thì hãy để các chức sắc tôn giáo lo việc đó.

   Xóa
  2. Nghe nói mà đã tin thì bạn sẽ là người dễ tin quá. Bạn đã phải từ bỏ tín ngưỡng để trở thành ĐVĐCS chưa mà đánh giá Đảng như vậy. Nếu bạn có tấm lòng rông lớn lo cho đạo đức con trẻ như vậy hãy nhận biết kỹ càng mọi việc và trước hết dạy con trẻ có niềm tin chân chính đã.

   Xóa
 21. Dù ở tôn giáo nào thì người ta cũng luôn được dạy nhân cách tốt , sống tốt đời đẹp đạo . Nên người trong tôn giáo khác nhau nếu đi đúng theo con đường thì luôn mang theo mình những lời dăn dậy để sống tốt . Nên con người luôn có niềm tin để hoàn thiện bản thân mình hơn .

  Trả lờiXóa
 22. Nhà nước ta hoàn toàn đã hoàn thành được cơ sở pháp lý cho hoạt động tự do tôn giáo , tuy là cơ sở pháp lý nhưng thực chất là những luật lệ giúp cho hoạt động tôn giáo được diễn ra tự do. Bà con có thể yên tâm với tín ngưỡng của mình

  Trả lờiXóa
 23. Tự do , nhân quyền , tôn giáo luôn được nhà nước ta đảm bảo bới nhũng quy định của pháp luật . Nó giúp cho hoạt động tôn giáo diễn ra một cách quy củ , đúng pháp luật , và làm cho giáo dân yên tâm hơn.

  Trả lờiXóa
 24. Việt Nam là thành viên tích cực tham gia các công ước, tuyên ngôn quốc tế về tự do tôn giáo như: Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Hiến pháp 1992 – văn bản luật cao nhất của Nhà Nước đã khẳng định:“Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.

  Trả lờiXóa
 25. Đảng và nhà nước ta luôn chủ trương chính sách, tự do tín ngưỡng lương giáo đoàn kết, luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho các tôn giáo phát triển, đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. dùng những điều hay lẽ phải vốn dĩ của tôn giáo để làm việc thiện, khuyên răn các giáo dân sống tốt, có ích cho xã hội!

  Trả lờiXóa
 26. chính vì có những chính sách thông thoáng về tự do tôn giáo như thế mà các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn có những hành vi để gây rối và kích động những người theo tôn giáo làm những chuyện xấu. chính vì vậy những người theo tôn giáo phải luôn có một tâm trong sáng để không bị kẻ địch lợi dụng để gây rối trật tự.

  Trả lờiXóa
 27. Tự do tín ngưỡng luôn là vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch tập trung khai thác vào và có những mưu đồ đen tối để chia rẽ các tôn giáo với nhau và các tổ chức tôn giáo với Đảng và nhà nước ta chính vì vậy Đảng và nhà nước ta luôn có những sách tốt cho các tôn giáo phát triển, và tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân luôn được pháp luật bảo vệ, không ai có thể bắt ép người này theo tôn giáo này tôn giáo kia.và có những chính sách thông thoáng về tự do tôn giáo

  Trả lờiXóa
 28. vấn đề tự do tín ngưỡng đến một đứa trẻ cũng biết,những cái điều cơ bản này ai cũng được biết đến từ khi đang còn là học sinh trung học, chúng còn biết những điều nào là sai trái trong việc tự do tín ngưỡng,đến một đứa trẻ còn có nhận thức như vậy,thì tại sao lại có những người có thể bị lu mờ trong việc tự do tín ngưỡng này được nhỉ???

  Trả lờiXóa
 29. Từ khi thành lập cho đến nay Đảng cộng sản và nhà nước ta luôn luôn có những chính sách biện pháp để quan tâm giúp đỡ tạo mọi điều kiện để cho nhân dân ta có thể tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo làm sao cho nhân dân ta có một cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Có thể thấy chưa ở một nơi nào mà đất nước ta mà nhân dân lại được nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho nhân dân có thể tự do tín ngưỡng tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 30. Vấn đề tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo luôn là một vấn đề nhạy cảm và là một trong những vấn đề mà bọn phản động, các thế lực thù địch nhằm vào để chống phá phá hoại nhà nước ta. Chính vì thế ta cần phải tỉnh táo sáng suốt để có những chính sách biện pháp hợp lí để có thể giải quyết vấn đề này không để cho nó có thể gây ra những tác hại đối với nhà nước ta nhân dân ta. Nếu chúng ta giải quyết không hợp lí sẽ tạo cho các thế lực thù địch những cơ hội để có thể chống phá ta.

  Trả lờiXóa
 31. ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời, Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Đến nay, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến tôn giáo và hoạt động tôn giáo. Pháp luật về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trở thành một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

  Trả lờiXóa
 32. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này ngày càng được củng cố, hoàn thiện, góp phần quan trọng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc và đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia. Chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước đã cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo nhân dân, củng cố niềm tin, tạo động lực để đồng bào các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 33. Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, đã là người dân nước Việt, dù thuộc dân tộc đa số hay thiểu số, dù theo tôn giáo nào, có tín ngưỡng, tôn giáo hay không, …ai cũng khát khao, mong muốn đất nước mình độc lập, nhân dân mình được sống trong tự do và hạnh phúc. Để thực hiện được khát khao đó, dân tộc ta, nhân dân ta đã phải mất bao nhiêu sức lực, đổ bao xương máu mới có thể giành lấy độc lập, tự do và hạnh phúc vô cùng quý giá từ các cường quốc xâm lược Việt Nam. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng, độc lập tư do, trong đó có tự do tín ngưỡng, tôn giáo ngày hôm nay là kết quả của sự hy sinh, tinh thần quả cảm của toàn dân tộc, của đồng bào giáo cũng như lương đã có sự đồng lòng, thống nhất, sẵn sàng vì nước quên thân để giành lại độc lập cho Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 34. hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng còn có liên quan đến mối quan hệ xã hội, nên quyền tự do ấy phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước cộng hoà XHCN Việt Nam không bao giờ có chủ trương và thực tế cũng không có chuyện chống tôn giáo mà chỉ chống những kẻ lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ nhân dân, gây rối, xâm phạm đến an ninh quốc gia.

  Trả lờiXóa
 35. Đồng bào theo đạo ở nước ta chiếm khoảng 1/4 dân số cả nước. Đại đa số tín đồ các tôn giáo đều là nhân dân lao động, có tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm, sống tốt đời đẹp đạo, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đa số quần chúng tín đồ và chức sắc các tôn giáo đều phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 36. Từ trước đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo, không và chưa bao giờ có chủ trương cản trở hoạt động tôn giáo bình thường của nhân dân. Đưong nhiên, bất cứ tôn giáo nào cũng đều nằm trong cộng đồng dân tộc nhất định và chịu sự quản lý của nhà nước. Do đó, những người hoạt động tôn giáo, bên cạnh việc hành đạo, phải tôn trọng pháp luật quốc gia.

  Trả lờiXóa
 37. Thời gian tới, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để quần chúng nhân dân, nhất là chức sắc, tín đồ các tôn giáo nắm và hiểu rõ quan điểm, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; thấy rõ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân không chỉ được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật mà còn được tôn trọng, bảo đảm thực hiện trong cuộc sống. Đ

  Trả lờiXóa
 38. Đảng và Nhà nước ta hiểu rõ nhu cầu tâm linh của nhân dân Việt Nam bởi lẽ, hầu hết nhân dân Việt Nam không những có tín ngưỡng truyền thống thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thành hoàng, những vị đã có công xây dựng quê hương, đất nước…mà không ít người là tín đồ các tôn giáo. Bản tính của người Việt Nam là khoan dung, cởi mở. Do vậy, dù là tôn giáo nào, tín ngưỡng nào, từ đâu đến thì cộng đồng cũng sẵn sàng chấp nhận miễn là nó không xâm phạm đến lợi ích quốc gia và đi ngược lại truyền thống văn hoá dân tộc.

  Trả lờiXóa
 39. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng nhân dân Việt Nam; mọi chính sách phát triển KT-XH của Đảng, Nhà nước đều nhằm thực hiện "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, trong đó có đồng bào các tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 40. Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta được xây dựng một mặt dựa trên quan điểm cơ bản của học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo; mặt khác căn cứ vào đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; Tinh thần đó được Đảng và Nhà nước ta thể hiện bằng hệ thống chính sách phù hợp với từng giai đoạn cách mạng.

  Trả lờiXóa
 41. Đảng và nhà nước ta luôn tôn trọng tự do tôn giáo của tất cả các tôn giáo ở đất nước ta. Chỉ có những kẻ muốn lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc bịa đặt để nói xấu Đảng và nhà nước, đi ngược lại chủ trương đường lối của nhà nước thì mới đáng bị trừng phạt mà thôi

  Trả lờiXóa
 42. Không có một dân tộc nào một quốc gia nào mà nhân dân ta lại có được sự tự do tín ngưỡng như đất nước ta. Những hiện nay có rất nhiều kẻ lại luôn luôn lợi dụng vấn đề này để chống phá, phá hoại nhà nước ta chúng dùng đủ mọi âm mưu thủ đoạn để có thể đạt được mục đích của mình. Chính vì thế chúng ta cần phải có những biện pháp, kế hoạch hợp lí đúng đắn kịp thời để giải quyết vấn đề nay sao cho hợp lí để có thể giải quyết vấn đề này hiệu quả nhất.

  Trả lờiXóa
 43. Vấn đề này luôn luôn là một vấn đề rất nhạy cảm bởi vì các thế lực thù địch và bọn phản động luôn luôn lợi dụng vấn đề này để chống phá, phá hoại Đảng, nhà nước ta. Chính vì thế chúng ta cần phải có những biện pháp chiến lược hợp lí đúng đắn để giải quyết vấn đề này không để nó xảy ra những hậu quả đáng tiếc không mong muốn. Ta cần phải thật tỉnh táo sáng suốt để có thể đưa ra những biện pháp cho hợp lí nhất hiệu quả nhất.

  Trả lờiXóa
 44. Đúng thế chúng ta cần phải có những chính sách hợp lí đúng đắn để có thể giải quyết vấn đề này không để cho nó gây ra những hậu quả tác hại xấu đối với đất nước ta. Hiện nay tuy chúng ta đang trong thời kì hòa bình ổn định nhưng chúng ta không được lơ là mất cảnh giác bởi vì các thế lực thù địch và bọn phản động luôn luôn tìm mọi cách để chống phá, phá hoại nhà nước ta. Vì thế ta cần phải thật tỉnh táo sáng suốt để có thể đưa ra những biện pháp cho thật hợp lí, hiệu quả.

  Trả lờiXóa
 45. Nhà nước ta luôn đảm bảo cho tôn giáo hoạt động tự do trong khuôn khổ pháp luật. Tuy nhiên các thế lực thù địch lại luôn xuyên tạc và bóp méo sự thật hòng chống phá nước ta. Song dù sử dụng bất cứ thủ đoạn nào đi chăng nữa thì những âm mưu của chúng cũng không bao giờ trở thành hiện thực.

  Trả lờiXóa
 46. tôi cũng không hiểu cứ bảo Việt Nam mình vi phạm tự do tôn giáo thế? trong khi tôi thấy ngay chỗ tôi sống, ai muốn theo đạo nào cũng được, họ có thể tự do mà thực hiện các nghi lễ, các thói quen tôn giáo mà họ theo chứ có ai ngăn cản đâu

  Trả lờiXóa
 47. Tự do tín ngưỡng tôn giáo luôn được Đảng và nhà nước ta đảm bảo chú trọng thực hiện vì đó là một trong những quyền của nhân dân và nước ta có rất nhiều tín ngưỡng tôn giáo hoạt động chính vì vậy Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới tự do tín ngưỡng tôn giáo nhưng mà tôn giáo thì tôn giáo cũng phải tôn trọng những quy định do Nhà nước đặt ra. Những quy định đó đặt ra là để đảm bảo những quyền lợi của chúng ta được thực hiện mà.

  Trả lờiXóa
 48. Hiện có rất nhiều kẻ đang lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để tư lợi cá nhân. Mà cái tư lợi cá nhân ấy nó lại xấu xa bì ổi đến không tưởng được chúng làm mất đi cái sự thiêng liêng cao cả của tôn giáo lợi dụng nó để làm những việc xấu để chống phá Đảng chống phá dân tộc.Khiến cho Tín ngưỡng nó không còn là tín ngưỡng nữa mà nó là công cụ của chúng.

  Trả lờiXóa
 49. nhà nước luôn cẩn trọng với chính sách của mình để đảm bảo sự quyền cho tất cả người dân trong vấn đề tự do tôn giáo, nhưng nó là vấn đề quá nhạy cảm, không tránh khỏi sự đả kích, xuyên tạc của các thế lực thù địch!

  Trả lờiXóa
 50. việt nam là một quốc gia đa tôn giáo với rất nhiều tôn giáo hoạt động trên lãnh thổ việt nam ,không phải tự nhiên mà có sự phát triển đa dạng như vậy, có sự tạo điều kiện của nhà nước thì các tôn giáo mới có điều kiện phát triển mạnh mẽ như vậy

  Trả lờiXóa
 51. việt nam rất tạo điều kiện cho các tôn giáo phát triển, các tôn giáo đều bình đảng trước pháp luật, người dân việt nam theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, cũng như người dân việt nam theo bất cứ tôn giáo nào cũng đều bình đẳng trong xã hội trên tất cả các mặt của cuộc sống

  Trả lờiXóa
 52. việt nam là một quốc gia đa tôn giáo và rất coi trọng sự tự do tôn giáo, tuy nhiên hiện nay vẫn có một số kẻ xấu trong và ngoài nước vẫn tuyên truyền xuyên tạc, lên án việt nam không có tự do tôn giáo, đó chính là sự xuyên tạc trắng trợn và quá giả dối

  Trả lờiXóa
 53. tụ do tín ngưỡng và tôn giáo là một quyền cơ bản của công dân, điều đó được nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tạo điều kiện, tuy nhiên nên nhớ rằng mọi hành động của nhân dân phải tuân thủ các quy định của pháp luật, không được đi quá giới hạn của pháp luật quy định

  Trả lờiXóa
 54. tôn giáo là một vấn đề rất nhạy cảm ,nhà nước ta vẫn luôn có các chính sách tạo điều kiện cho việc tự do phát triển tôn giáo, tuy nhiên vẫn có một số đối tượng lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước thi rất cần phải xử lý, đó chính là nguyện vọng của nhân dân việt nam

  Trả lờiXóa
 55. đất nước rất ổn định, nền hòa bình và trật tự của đất nước luôn được đảm bảo, tuy nhiên vẫn có một số kẻ xấu vẫn có những hoạt động chống đối đảng và chống đối nhà nước, trong đó có những đối tượng lợi dụng tôn giáo, đây chính là nguyên nhân nảy sinh một số tình hình phức tạp

  Trả lờiXóa
 56. những kẻ lợi dụng hoạt động tôn giáo để tiến hành chống đối đảng và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thật đáng lên án, chính những người này đã làm xấu hình ảnh của những giáo dân chân chính và cũng làm cho ấn tượng về tôn giáo trong con mắt nhân dân xấu đi rất nhiều

  Trả lờiXóa
 57. đảng cộng sản việt nam cũng như nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam luôn quan tâm tới việc tự do tôn giáo của nhân dân, vì vậy những kẻ tuyên truyền xuyên tạc rằng việt nam không có tự do tôn giáo chỉ là những hành động xuyên tạc và mang tính chất phá hoại mà thôi

  Trả lờiXóa
 58. Tự do tôn giáo là một trong sáu nguyên tắc mà xã hội chủ nghĩa hướng tới, Việt Nam là một nước định hướng xã hội chủ nghĩa, vì thế không có lý do gì mà Việt Nam không đảm bảo thực hiện

  Trả lờiXóa
 59. không đảm bảo tự do tôn giáo thì làm sao các tôn giáo trên đất nước Việt Nam có thể sống hòa thuận và phát triển như vậy được và cũng chưa bào giờ Việt Nam có xung đột tôn giáo, sắc tộc

  Trả lờiXóa
 60. một đất nước không thể không có tôn giáo, trên thực tế thì không một quốc gia nào trên thế giới mà không có sự xuất hiện của tôn giáo cả, đây là một việc rất đỗi bình thường, ở việt nam cũng vậy tôn giáo luôn tồn tại và được phát triển không bị ngăn cấm một cách vô lý

  Trả lờiXóa
 61. vấn đề tôn giáo là một vấn đề rất nhạy cảm, điều đó không chỉ riêng đối với bất kỳ quốc gia nào mà là trên phạm vi toàn thế giới, việt nam cũng không phải là ngoại lệ, vì vậy cần phải hết sức lưu tâm khi xử lý các vấn đề có liên quan đến tôn giáo của đất nước ta

  Trả lờiXóa
 62. để quản lý cũng như phát triển tôn giáo là một vấn đề không hề đơn giản, có thể nói tôn giáo chính là thuốc phiện của nhân dân, nếu không khéo léo xử lý những vấn đề liên quan đến tôn giáo thì sẽ rất dễ phát sinh những vấn đề hết sức phức tạp trong xã hội

  Trả lờiXóa
 63. nói như thế này cho rõ ràng nhé , trên thực thế thì cả trong đường lối chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước cũng như trong các văn bản hướng dẫn thì đảng và nước ta luôn xác định quan điểm rõ ràng đó là tạo điều kiện cho tự do phát triển tôn giáo

  Trả lờiXóa
 64. thực tiễn đã chứng mình, nếu một nước mà không làm tốt các vấn đề có liên quan đến tôn giáo thì rất có thể đó là mầm mống phát sinh những vấn đề phức tạp, nhiều nước đã mất chế độ cũng do nguyên nhân từ việc không làm tốt công tác tôn giáo

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chính vì vậy đất nước ta cần quan triệt sâu sắc vấn đề này , đặc biệt là trong tinh hình hiện nay khi mà việt nam đang là một đối tượng mà rất nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước nhắm vào thực hiện các âm mưu chống phá, rất có thể chúng sẽ lợi dụng các vấn đề có liên quan đến tôn giáo

   Xóa
 65. hiện nay trên đất nước việt nam có rất nhiều tôn giáo hoạt động hợp pháp. số lượng tín đồ theo các tôn giáo khác nhau cũng là rất đông, lên tới hàng triệu người , đó chính là minh chứng hùng hồn nhất cho vấn đề tự do tôn giáo ở việt nam

  Trả lờiXóa
 66. quản lý tôn giáo đương nhiên không phải là vấn đề dễ dàng gì cả, nếu giáo dân mà có trình độ nhận thức tốt thì còn đỡ, nếu họ không có trình độ nhân thức tốt mà lại bị kẻ xấu lôi kéo dụ dỗ thì tình hình sẽ là vô cung phức tạp

  Trả lờiXóa
 67. tôn giáo luôn rất phức tạp hành động của những kẻ lợi dung tự do tôn giáo để chống phá đất nước là rất đáng lên án và phải được ngăn chặn ngay, tuy nhiên với những hoạt động tôn giáo hợp pháp thì đảng và nhà nước luôn tạo điều kiện tốt nhất để hoạt động diễn ra

  Trả lờiXóa