Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Lại nói về vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam

Hải Yến


Nói đi nói lại nhiều lần nhiều người hiểu mà một số người vẫn không hiểu.
Vai trò lãnh đạo của Đảng có cơ sở lịch sử, chính trị tư tưởng và là bất biến
Tất cả người Việt Nam ai cũng đã được học lịch sử và cũng đã từng được biết Đảng công sản Việt Nam thành lập ngày 3/2/1930 (tính đến nay cũng hơn 80 năm) do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập nên. Nhớ lại từng thời kỳ, trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (đây là thực tế đã cho thấy) Đảng có vị trí, vai trò quan trọng, là lực lượng tiên phong, thành công là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực tế khó thể chối cãi như thế mà vẫn có người chối bằng được về vai trò của Đảng. Không chỉ là trong lích sử, ngày xửa ngày xưa, mà ngày nảy ngày nay, trải qua công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, tạo vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Trăm nghe không bằng một thấy, với thực tế rõ ràng mà ai ai cũng nhìn thấy được, chúng ta không thể không khẳng định vị trí lãnh đạo của Đảng.
Nhận thức chung về Đảng ta biết Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nến tảng, với mục tiêu lý tưởng phù hợp lòng dân đó là xây dựng xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây cũng chính là khát khao, khát vọng của đại đa số người dân Việt Nam (còn một phần nhỏ người dân do nhận thức sai mà chưa hiểu rõ).
Đó là nói về mặt thực tế, khách quan, nói trên nền tảng luật pháp thì ai đã từng đi học cũng được thầy cô giáo nói qua hoặc được bố mẹ,người thân quen nói nhiều đến Hiến Pháp năm 1992, nhắc đến điều 4 (một số ít người đang tranh cãi về điều này) quy định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội; đây là điều hoàn toàn phù hợp bởi Hiến pháp là đạo luật cơ bản, là căn cứ xây dựng toàn bộ hệ thống pháp luật, là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội mà nhờ đó đất nước ta phát triển như ngày nay. Hiến Pháp quy định Đảng lãnh đạo đồng thời khẳng định mọi hoạt động của các tổ chức của Đảng đều trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Lý luận và thực tiễn phát triển của các quốc gia ngày nay cho thấy, bản chất của nền dân chủ không phụ thuộc vào chế độ một đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc đảng cầm quyền phục vụ lợi ích của ai, đại diện cho ai, sử dụng quyền lực nhằm mục đích gì. Cũng tương tự, sự phát triển của một quốc gia phụ thuộc vào tính khoa học, sáng tạo trong đường lối, năng lực lãnh đạo của Đảng. Vì thê, điều kiện để một đất nước phát triển giàu mạnh không phải là càng nhiều đảng càng ít mà là sự lãnh đạo ấy như thế nào, có phù hợp hay không.
Một điều không thể không nói đến đó là Đảng chỉ thực sự phát huy vao trò củ mình, Đảng chỉ lãnh đạo được khi niềm tin của nhân dân là Đảng, dân tin Đảng thì Đảng mới vững, không có dân, Đảng không thể thành công, Đảng là của dân, phục vụ nhân dân.
Hiểu biết hạn hẹp nên chỉ nêu được một số suy nghĩ của bản thân về việc giải thích vai trò của Đảng, mong rằng những ý kiến này có  thể giúp được một số ai đó thay đổi suy nghĩ bản thân về Đảng, có những ý kiến góp ý đúng đắn về Đảng. Qua đó có những góp ý đúng đắn trong việc sửa đổi Hiến pháp nói chung, sửa đổi điều 4 về vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng nói riêng...  
Comments
82 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

82 nhận xét:

 1. sự ra đời của nước Việt Nam gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mục tiêu của Đảng khi chưa có nhà nước đó là giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân thoát khỏi nạn ngoại xâm, áp bức, bóc lột, đem lại quyền lợi, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Khi Nhà nước ra đời, mục tiêu của Đảng và mục tiêu của Nhà nước là đồng nhất, Đảng lãnh đạo Nhà nước thể hiện sự trung thành của Đảng đối với Nhà nước, đối với nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được khẳng định, và không có gì phải bàn cãi. Có nhắc đi nhắc lại cũng chỉ là muốn cho những kẻ thiếu hiểu biết và nhận thức có cơ hội nhìn nhận và thay đổi quan điểm kịp thời

   Xóa
 2. dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một nước độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, đất nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao, quan hệ quốc tế không ngừng được mở rộng. Những thành tựu trên đây không thể có được nếu không có sự lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 3. Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử" . Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng đại diện cho con đường XHCN - con đường hợp với quy luật phát triển khách quan của đất nước do lịch sử và nhân dân đã lựa chọn, chỉ có ĐCS lãnh đạo mới thực hiện được con đường XHCN thực hiện được ý nguyện của nhân dân

  Trả lờiXóa
 4. sự thống nhất giữa xu thế khách quan của sự phát triển đất nước với nguyện vọng của nhân dân, của toàn xã hội. Chỉ có đi theo con đường XHCN do ĐCS lãnh đạo thì mới thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trả lờiXóa
 5. Thực tế các nước trên thế giới đã cho thấy không phải cứ một đảng thì đất nước không phát triển được hoặc đa đảng thì mới phát triển được. Có nước một đảng lãnh đạo (như Trung Quốc) nhưng phát triển rất nhanh, mạnh trong suốt hơn 30 năm qua, trong khi đó nhiều nước phương Tây theo chế độ đa đảng lại lâm vào khủng hoảng tài chính - kinh tế, khủng hoảng nợ công kéo dài, kinh tế trì trệ, suy thoái, có nước phải hơn một năm mới lập được Chính phủ mới.

  Trả lờiXóa
 6. m quyền là ĐCSVN đã được thực tiễn lịch sử quy định, nhân dân lựa chọn. Ở Việt Nam không có cơ sở khách quan để hình thành chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, không một lực lượng nào, đảng phái nào, ngoài ĐCSVN có thể lãnh đạo dân tộc trên con đường đổi mới và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 7. mục tiêu của Đảng và Nhà nước là đồng nhất, Đảng vì nhân dân, Nhà nước là của dân, quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân trao quyền cho Nhà nước điều hành xã hội và nhân dân sẵn sàng tước bỏ quyền đó nếu sai phạm

  Trả lờiXóa
 8. một Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo và năng lực cầm quyền.

  Trả lờiXóa
 9. Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng và ngoài xã hội, giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống những nguy cơ đối với một Đảng cầm quyền là nguy cơ sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu, xa dân, tham nhũng, sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên.

  Trả lờiXóa
 10. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là nhân tố quyết định sự hoạt động, bản chất cách mạng và sức mạnh của Nhà nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mọi thắng lợi to lớn của dân tộc đều đánh dấu tầm quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác lãnh đạo và đề ra các đường lối chính sách đúng đắn. Sự lãnh đạo và chỉ huy của Đảng cộng sản là điều kiện tiên quyết quyết định mọi thắng lợi. Không có sự lãnh đạo của ĐẢng thì dân tộc ta không thể có được cuộc sống như ngày hôm nay.

   Xóa
 11. Đảng lãnh đạo phải làm sao phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Nhà nước. Tính hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước là thể hiện sức mạnh, năng lực lãnh đạo, hiệu quả lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 12. Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta". Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của chiến lược giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH

  Trả lờiXóa
 13. Các thế lực thù địch trong âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng nước ta đều muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm đưa nước ta đi chệch con đường xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 14. thể hiện Đảng "là đạo đức, là văn minh", thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân

  Trả lờiXóa
 15. Chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam

  Trả lờiXóa
 16. Những chủ trương, quyết định đó của Trung ương Đảng là bước tiến mới quan trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội X của Đảng; đồng thời rất có ý nghĩa đối với việc phát huy truyền thống của Đảng và là thể hiện trách nhiệm to lớn, cao cả của Đảng đối với dân tộc, đất nước, nhân dân và nhiệm vụ cách mạng hiện nay.

  Trả lờiXóa
 17. Đảng đã có những nhận định, chủ trương, giải pháp đúng đắn về thực hiện nhiệm vụ then chốt chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm với đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, với yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới.

  Trả lờiXóa
 18. Tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, hẹp hòi, chủ nghĩa cá nhân chua giảm; tình trạng thoái hóa, biến chất về lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân chưa được ngăn chặn, đẩy lùi triệt để làm cho lòng tin của nhân dân giảm

  Trả lờiXóa
 19. Hiện nay, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; nhiều vấn đề lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, về sự lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng đề ra trong Cương lĩnh và các Nghị quyết Đại hội Đảng chậm được làm sáng tỏ, cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện.

  Trả lờiXóa
 20. Phát huy truyền thống tốt đẹp của CMTT, ngày nay Đảng ta đã vững mạnh, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học của giai cấp công nhân, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, kiên định mục tiêu ĐLDT và CNXH, kiên trì đổi mới theo định hướng XHCN. Là đảng chính trị duy nhất lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Đảng luôn kiên trì và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng đủ trí tuệ, nghị lực, năng lực và trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo thành công của Đảng

  Trả lờiXóa
 21. trí tuệ và nghị lực cách mạng là hai phẩm chất nổi bật nhất thể hiện bản lĩnh lãnh đạo vững vàng của Đảng ta. Trí tuệ sáng suốt làm cho Đảng có nhiều sáng tạo và tăng thêm nghị lực cách mạng. Ngược lại, nghị lực cách mạng làm cho trí tuệ và sức sáng tạo của Đảng càng thêm phong phú bất kể trong hoàn cảnh, tình huống nào.

  Trả lờiXóa
 22. Lòng vòng mấy chục năm qua từ khi đất nước Thống nhất. Đường lên Chủ Nghĩa Xã Hội coi bộ càng lúc càng xa vời với mục tiêu lúc ban đầu. Tới giờ, tui vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm của Chủ Nghĩa Xã Hội. Ai rành về mục đích tối ưu của CNXH xin giải thích cho tôi biết là chúng ta, Đảng ta đã đạt được bao nhiêu phần trăm của con đường tiên lên Chủ Nghĩa Xã Hội? Tiến hoài chúng ta có tới cùng đích không? Khi đến cùng đích thì chúng ta sẽ đạt gì, được gì? hay cũng nài lưng cày từng công ruộng để có thóc, gạo mà sống!

  Trả lờiXóa
 23. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã được khẳng định qua các thời kỳ. Từ khi đất nước đang còn trong thời kỳ chiến tranh Đảng đã lãnh đạo nhân dân đứng lên giành được những chiến thắng vang dội. Cho đến khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển. Đảng đã cho thấy vai trò lãnh đạo sáng suốt của mình để đưa đất nước ngày càng phát triển. Vai trò lãnh đạo của Đảng là phù hợp vơi thực tiễn ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 24. Lịch sử thế giới đương đại cho chúng ta một bài học: Thể chế chính trị nào không được dân tin, không được dân ủng hộ lại bị thế lực nước ngoài can thiệp, o bế, nuôi dưỡng, giúp đỡ lực lượng phản động bên trong thì thể chế chính trị ấy sớm muộn sẽ bị diệt vong. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam từ hai bàn tay trắng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm cuộc khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân; một Đảng đã lãnh đạo toàn dân đuổi các đế quốc xâm lược lớn nhất thế giới; một Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới tạo ra những thắng lợi thành tựu ấn tượng về kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hoá, xã hội... thì Đảng đó đủ tín nhiệm, đủ trí tuệ, bản lĩnh, niềm tin...

  Trả lờiXóa
 25. Đối với đại đa số nhân dân trong nước, ÐCS Việt Nam hiện thân cho quyền lực chính đáng từ trong lịch sử, và lúc này ÐCS Việt Nam đang nỗ lực tăng cường tính chính thống của mình, thông qua nỗ lực tìm ra con đường đúng đắn để phát triển đất nước. Và Ðiều lệ ÐCS Việt Nam khẳng định: "Ðảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Ðảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng"

  Trả lờiXóa
 26. Hơn 80 năm qua, ÐCS Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hiện này trong cơ chế lãnh đạo, phải công nhận Đảng ta cũng có những thiếu sót. Thế nhưng, những gì mà Đảng làm được là không thể phủ nhận. Và nếu không có ÐCS Việt Nam, những người đang lớn tiếng kêu gọi "bỏ Ðiều 4 ra khỏi Hiến pháp" đã trưởng thành từ đâu, được đào tạo dưới chế độ xã hội nào, khi nói lên ý kiến như vậy, họ không thấy bứt rứt trong lương tâm hay sao?

  Trả lờiXóa
 27. Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với toàn thể nhân dân, quân đội nhân Việt Nam là điều không thể chối cãi được. Mặc dù các thế lực thù địch đang dùng rất nhiều biện pháp để hạ uy tín của Đảng trước nhân dân nhưng vị trí của Đảng trong lòng dân vẫn không hề suy chuyển.

  Trả lờiXóa
 28. Không ai có thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam! Quá khứ và hiện tại đã khẳng định chân lý đó. Ðảng là một bộ phận của nhân dân. Chính vì thế, quyền lãnh đạo của Ðảng là dựa trên sự tín nhiệm của nhân dân. Quyền ấy được nhân dân trao cho. Những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, xác lập được vị thế ngày càng quan trọng trong các quan hệ quốc tế và khu vực. Sự thật ấy bác bỏ ý kiến của một số cá nhân đang cố tình hạ thấp vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 29. Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Hồ Chí Minh lập nên vốn đa đảng. Nhưng trên thực tế của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sau đó là chống đế quốc lịch sử chúng ta đều biết Mỹ, chỉ ÐCS Việt Nam mới có đủ khả năng tập hợp lực lượng, trở thành hạt nhân của khối đoàn kết dân tộc, và đã "đứng mũi chịu sào" với bao nhiêu hy sinh to lớn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Điều đó có thể khẳng định vai trò lãnh đạo to lớn của ĐCS

  Trả lờiXóa
 30. Vai trò của Đảng thì ai ai cũng biết, ai ai cũng nhận ra. Từ khi sinh ra và lớn lên, chúng ta đc sống dưới sự lãnh đạo của đảng, ai ai cũng biết đảng quan trọng như thế nào với vận mệnh của tổ quốc, đảng đã dẫn dắt nhân dân việt nam thoát khỏi chiến tranh, thoát khỏi đói nghèo và ngày càng đi lên con đường phát triển, đổi mới đi lên.

  Trả lờiXóa
 31. Vai trò của đảng thì to lớn lắm, ngay từ khi mới thành lập, đảng đã thể hiện vai trò to lớn của mình, đưa cuộc chiến của ta giành thắng lợi, và ngày nay khi đất nước hòa bình, đảng đã dẫn dắt dân tộc việt nam trên con đường đổi mới, phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống, hòa bình, ổn định, ấm no, hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 32. Chúng ta ghi nhận vai trò to lớn của Đảng Cộng Sản. Từ khi thành lập tới nay Đảng lãnh đạo nhân dân,đầu tiên là giành độc lập cho dân tộc. tiếp đó là những lãnh đạo đưa đất nước vượt qua những thời kỳ khó khăn, đưa đất nước phát triển. Và trong thời kỳ mới vai trò của Đảng lại càng quan trọng, Đảng càn thể hiện vai trò của mình. trước nhân dân, trước dân tộc

  Trả lờiXóa
 33. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước đã được khẳng định trong lịch sử. Trang đường hơn 80 năm qua, Đảng đã chứng tỏ và được sự tin yêu của nhân dân. Ngoài có rất nhiều thách thức đối với đất nước mà Đảng chính là kim chỉ nam vạch ra đường lối, đối sách để đưa đất nước phát triển theo đúng định hướng

  Trả lờiXóa
 34. Từ những ngày đầu được thành lập Đảng ta đã thể hiện được vai trò cốt cán đối với đất nước. Và đến nay sau hơn 80 năm không ngừng phát triển và lớn mạnh thì Đảng lại càng thể hiện rõ được điều này. Những đường lối chính sách của Đảng vạch ra đều được mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng và ủng hộ đó là ước mong lớn nhất mà Đảng cộng sản mong muốn!

  Trả lờiXóa
 35. Sao cứ phải bàn nhiều về vai trò của Đảng cộng sản làm gì vậy, Đảng có vai trò, tầm quan trọng lớn như thế nào, nhân dân việt nam ai cũng biết mà, ai cũng biết ơn đảng, nhờ có Đảng mà chúng ta mới có đc cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.

  Trả lờiXóa
 36. Ai cũng hiểu vai trò của Đảng trong quá khứ nhưng hiện tại vai trò đó đang bị lung lay bởi những trò tuyên truyền xuyên tạc của những kẻ xấu mà nếu ai không có tư tưởng chính trị vững vàng thì rất dễ bị lôi kéo, kích động. Tuy nhiên điều đó có thể là tạm thời và vai trò của Đảng và nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục được khẳng định với đường lối, chính sách hợp lý trong tương lai, nhân dân Việt Nam luôn tin vào điều đó.

  Trả lờiXóa
 37. Đảng có vai trò vô cùng to lớn với dân tộc, với tổ quốc việt nam, vai trò của Đảng không chỉ đc thể hiện trong thời kì kháng chiến chống giặc ngoại xâm, mà ngay cả trong thời bình, đảng vẫn dẫn dắt nhân dân việt nam đi trên con đường đổi mới, để nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 38. Nhìn các nước khác mà xem, không phải là tất cả nhưng có rất nhiều nước trên thế giới, nào là chiến tranh, bom rơi đạn lạc, nào là không đảm bảo quyền con người.... nhiều, nhiều lắm. Thế còn ở việt nam thì sao, hòa bình, ổn định, phát triển bền lâu. Từ đó mình càng biết ơn Đảng cộng sản của chúng ta biết bao.

  Trả lờiXóa
 39. đất nước tiến lên và phát triển được như ngày hôm nay là dựa vào sức mạnh của nhân dân vì chỉ có nhân dân mới quyết định được vân mệnh của đất nước. Vì thế một số người có tư tưởng lạc hậu thì hãy suy ngẫm và nhìn nhận một cách đúng đắn nhất vì nếu không chỉ cho thấy việc thiếu suy nghĩ và cách nhìn thiểm cận mà thôi

  Trả lờiXóa
 40. Chắc nhiều người cũng hiểu vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá khứ và hiện tại là vô cùng quan trọng. Vì vậy Đảng CSVN muốn khẳng định hơn nữa vị trí, vai trò của mình đối với nhân dân thì phải cố gắng hoàn thiện hơn nữa về bộ máy, về con người, bởi gần đây có những vụ việc xảy ra đang bị những phần tử xấu lợi dụng để nói xấu, làm giảm uy tín của Đảng trong lòng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 41. trong thời gian qua Đảng cộng sản Việt Nam đã làm tốt vai trò lãnh đạo nhân dân và đất nước phát triển đi lên, làm cho đất nước ta đang thay đổi da thịt hàng ngày, những thành tựu đó thật khó để bất cứ một đất nước cũng phải mơ ước, khi trong thời gian ngắn đã xóa đi nạn đói và đời sống nhân dân ngày càng được ấm no hạnh phúc hơn.

  Trả lờiXóa
 42. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 43. vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam là rất to lớn, đất nước Việt Nam có phát triển được như ngày hôm nay là công lao rất to lớn mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm cho đất nước ta, và đi theo con đường xã hội chủ nghĩa sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới và thành công mới cho đất nước ta, nên mọi người hãy luôn tin tưởng những gì mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm cho đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 44. Có sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, nhân dân ta đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, chịu bao hậu quả của chiến tranh và sự phá hoại của các thế lực thù địch, từng bước khắc phục khó khăn, từng bước giành được thắng lợi trong tiến trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển và vững bước trên con đường dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng thống nhất ở mục đích, mục tiêu và lý tưởng. Công lao của Đảng được lịch sử ghi nhận

  Trả lờiXóa
 45. dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – đảng duy nhất, nhân dân ta đã làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Như vậy để khẳng định rằng, nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công thì không thể có nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đó là chân lý sáng ngời không thể phủ nhận.

  Trả lờiXóa
 46. Công lao của Đảng được lịch sử ghi nhận: mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Pháp luật của Nhà nước ta là cụ thể hóa đường lối chính sách của Đảng, mà đường lối chính sách của Đảng lại xuất phát từ mục đích, mục tiêu của quốc gia, dân tộc, nhân dân lao động Việt Nam. Nói cách khác là mục đích, mục tiêu của Đảng, của Nhà nước và nhân dân cần đạt được là một. Một nguyên tắc tuy không thành văn nhưng đã thấm sâu vào tiềm thức của đông đảo người dân Việt Nam tôn trọng thực hiện là: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ

  Trả lờiXóa
 47. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  Trả lờiXóa
 48. Trong hơn 83 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một nước độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao, quan hệ quốc tế không ngừng được mở rộng.

  Trả lờiXóa
 49. Các thế lực thù địch trong âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta đều muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐCSVN, nhằm đưa nước ta đi chệch con đường xã hội chủ nghĩa, thủ tiêu thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã phải hy sinh biết bao xương máu mới giành được. Vì vậy kiên định với vai trò lãnh đạo của ĐCSVN là thể hiện lập trường chính trị, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên.

  Trả lờiXóa
 50. Đảng Cộng sản Việt Nam nhất định phải là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đây là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, là ý nguyện của toàn dân. Điều đó đã được thực tiễn chứng minh, không ai có quyền và có thể thay đổi. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng là phủ nhận lịch sử và những thành tựu vĩ đại của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 51. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là duy nhất gánh vác sứ mệnh lịch sử đưa dân tộc Việt Nam đi trên con đường độc lập dân tộc, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh. Không thể có bất kỳ một lực lượng chính trị nào khác có đủ uy tín, đủ năng lực, đủ vai trò để làm công việc lớn lao đó. trong vai trò cầm quyền, Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới tạo ra những thắng lợi thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hoá, xã hội của đất nước

  Trả lờiXóa
 52. Ở Việt Nam. Đảng cộng sản Viẹt Nam là đảng cầm quyền và duy nhất. Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện. Đảng chịu trách nhiệm hết sức lớn lao trước đồng bào về sứ mệnh của tổ quốc. Như Bác nói mỗi một Đảng viên là nô bộc, đầy tớ của dân. Vì thế mà vai trò của Đảng gắn liền với tách nhiệm với dân, nên đảng yêu dân và dân tin Đảng.

  Trả lờiXóa
 53. Đảng cộng sản việt nam là một , chỉ huy và lãnh đạo bảo vệ đất nước , tham mưu cho các cấp nhằm đưa nước ta tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa ngày một phát triển trong thời đại mới , Đảng là đầy tớ của dân , Đảng do dân mà ra , phục vụ trực tiếp lợi ích của Đảng , điều đó cho thấy vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản là vô cùng quan trọng và không thể thay thế.

  Trả lờiXóa
 54. Đa nguyên đa đảng làm cái gì ,việc làm đó chắc chắn sẽ làm giảm vai trò lãnh đạo và chất lượng của Đảng cộng sản việt nam , và từ đó chế độ xã hội chủ nghĩa khó có thể tiếp tục hành trình của mình một cách như mong muốn được , vì vậy chúng ta cần phải có những hành động ngay từ bây giờ để có thể ngăn chặn được những hoạt động chia rẽ đó của các tên phản động và thế lực thù địch , để Đảng cộng sản việt nam đưa nước ta đi trên con đường của xã hội chủ nghĩa ngày một tươi đẹp và phát triển hơn.

  Trả lờiXóa
 55. Các lực lượng trong và ngoài nước được sự hậu thuẫn của Mỹ và các nước TBCN khá âm mưu lật đổ CNXH ở Việt Nan , phá hoại chính trị, hạ thấy uy tin của Đảng trong lòng dân đó là tất cả những gì chúng muốn , vì thế chúng tìm mọi cách xóa bỏ điều 4 hiến pháp nước ta bằng một số hành động thông qua nhà nước ta khi lấy ý kiến trong dân chúng về vấn đề này , và chúng ta cần phải chắt lọc những ý chính và có chất lượng để bản dự thảo được chất lượng hơn .

  Trả lờiXóa
 56. Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản rất to lớn , lực lượng vũ trang là cánh tay đắc lực phục vụ cho Đảng và nhà nước , bảo vệ đất nước , âm mưu của các thế lực thù địch là làm thuyên giảm, rồi dân dần làm mất sự lãnh đảo của Đảng Cộng Sản với lữ lượng vũ trang, để từ đó chúng có thể tha hồ hoạt động mà ít hoặc không gặp trở ngại từ các lực lượng vũ trang.Một khi mất đi quyền lãnh đạo, kiểm soát lwucj lượng vũ trang thì khi có biến về quốc phòng an ninh, tinhsn hanh nhẹn dứt khoát trong chỉ đạo điều hành của chính quyền với lực lượng này sẽ gặp rất nhiêu khó khăn, và chính đây sẽ tạo điều kiện cho bọn phản động, chống phá hoạt động, hoàn thành ý đồ của mình.vì thế chúng ta cần tỉnh táo và cần có nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa trong bản dự thảo.

  Trả lờiXóa
 57. Đảng ta là Đảng Cộng sản Việt Nam, là một đảng của dân do dân, do dân và vì dân. Mọi đường lối chính sách của đảng ta đều đúng đắn và hợp lí, vì vậy đất nước ta mới có được ngày hôm nay. Thế nên đi theo đảng là làm theo những gì đảng nói là điều nên làm ở mỗi công dân Việt Nam

  Trả lờiXóa
 58. Vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng ta với nhân dân ta là do nhân dân lựa chọn do cách mạng lựa chọn do lịch sử dân tộc lựa chọn. Đảng ta đại diện cho giai cấp công nhân đứng lên lãnh đạo cách mạng dân tộc và Đảng ta đã làm rất tốt cái nhiệm vụ mà cách mạng và nhân dân giao phó ấy ,hết lòng vì nhân dân vì quốc gia vì dân tộc lấy dân làm gốc lấy lợi ích quốc gia làm trọng.

  Trả lờiXóa
 59. Chỉ có Đảng mới đủ sức đưa cách mạng nước ta từ hết thắng lợi này tới thắng lợi khác. Đảng xứng đáng là đội tiên phong, là bộ tham mưu của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc ta. Nhân dân ta luôn tin tưởng Đảng sẽ đưa đất nước phát triển sánh vai với các nước trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 60. Đảng ta là Đảng của dân do dân và vì dân.Những gì mà Đảng và nhà nước ta làm tất cả là để phục vụ lợi ích của nhân dân không ai là không hiểu điều này ngoại trừ một số kẻ không chịu hiểu hoặc là cố tình hiểu sai vấn đề đang cố gắng xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng với nhân dân ta nói xấu Đảng ta bôi nhọ Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 61. có thể khẳng định rằng, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một trong những nhân tố hết sức cơ bản, chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia trong những năm trước đây, hiện nay, cũng như trong thời gian tới; nhất là đối với thời kỳ nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và đưa đất nước tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 62. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và giữ vững an ninh quốc gia được thể hiện nổi bật ở chỗ: Đảng đề ra đường lối chiến lược, sách lược bảo vệ Tổ quốc, đường lối thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; Đảng là người lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân - những lực lượng làm nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia; Đảng còn là người chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp họ có phẩm chất, năng lực, trí tuệ, bản lĩnh để có đủ điều kiện bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đảng còn là người tổ chức, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và giữ vững an ninh quốc gia.

  Trả lờiXóa
 63. vai trò của đảng cộng sản việt nam là vô cùng quan trọng với đất nước việt nam, không phải ngẫu nhiên mà đảng cộng sản việt nam lại duy trì được vai trò lãnh đạo tuyệt đối của mình đối với đất nước việt nam suốt trong một thời gian dài, đó chính là sự lựa chọn của lịch sử và có lợi cho đất nước việt nam ta

  Trả lờiXóa
 64. từ khi thành lập tới nay, vai trò của đảng cộng sản việt nam đối với đất nước là vô cùng quan trọng, có thể nói sự ra đời của đảng cộng sản việt nam là một bước ngoặt của lịch sử việt nam, đảng cộng sản việt nam ra đời giúp đất nước ta có những thay đổi mang tính bước ngoặt và rất tích cực

  Trả lờiXóa
 65. vai trò của đảng cộng sản việt nam là vô cùng quan trọng và không thể thay thế đối với đất nước việt nam, tuy nhiên hiện nay vẫn có một số kẻ vẫn luôn tuyên truyền nói xấu phủ nhận vai trò của đảng cộng sản việt nam, đó là hành động thiếu thiện chí và có ảnh hưởng rất tiêu cực đối với đất nước

  Trả lờiXóa
 66. không ai có thể phủ nhận được vai trò của đảng cộng sản việt nam, sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản việt nam đối với đất nước việt nam là một điều tốt nhất đối với đất nước việt nam, nhân dân việt nam hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng

  Trả lờiXóa
 67. trong quá khứ, hiện tại và tương lai, sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản việt nam với nhân dân và đất nước việt nam là không thể thay đổi, vì sao ư, bởi vì đó chính là sự lựa chọn tốt nhất đối với nhân dân việt nam, đối với đất nước việt nam

  Trả lờiXóa
 68. hiện nay đất nước đang lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản việt nam lại được đưa ra bàn bạc và đại đa số nhân dân đều nhất trí với sự lánh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản việt nam

  Trả lờiXóa
 69. đảng cộng sản đang làm rất tốt nhiệm vụ lãnh đạo đất nước của mình, tuy nhiên để tiếp tục duy trì sự lãnh đạo đó thì đảng cộng sản việt nam phải có được sự tin tưởng của nhân dân, do đó đảng cộng sản việt nam phải tích cực làm trong sạch đội ngũ ,ngăn chặn những sai phạm, tiêu cực trong đảng

  Trả lờiXóa
 70. với toàn thể nhân dân việt nam, ai cũng có nhận thức đúng đắn về vai trò của đảng cộng sản việt nam đối với đất nước ,tuy nhiên không vì thế mà đảng cộng sản việt nam coi nhẹ công tác tuyên truyền và giáo dục tư tưởng và nhận thức cho quần chúng nhân dân

  Trả lờiXóa
 71. Với những thắng lợi giành được trong hơn 83 năm qua dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một nước độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, đất nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao, quan hệ quốc tế không ngừng được mở rộng. Những thành tựu trên đây không thể có được nếu không có sự lãnh đạo của Ðảng.

  Trả lờiXóa
 72. Thử hỏi xem, với những thành công thắng lợi mà Đảng Cộng sản đã đem lại cho dân tộc ta, ai có thể phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Còn những ai cố tình phủ nhận thì đó chỉ là hành động ngoan cố, vô căn cứ mà thôi.

  Trả lờiXóa
 73. Từ khi thành lập đến nay đang luôn đóng vai trò nòng cốt, lãnh đạo nhân dân ta toàn diện và tuyệt đối. Vì vậy mà vai trong của Đảng đối sự nghiệp của đất nước là hết sức quan trọng. Đảng được sinh ra trong chiến tranh, được chiến tranh rèn dũa và Đảng lãnh đạo toàn dân đứng lên giải phóng dân tộc. Trong thời bình đảng lãnh đạo toàn dân làm kinh thế, xây dựng đời sống, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Mặc dù có nhiều thế lực thù dịch đang nhòm ngó đất nước ta, các tổ chức phản động không ngững chống phá. Nhưng Đảng vẫn tồn tại hiên ngang và tất yếu để chống lại kẻ thù và bào vệ nhân dân.

  Trả lờiXóa
 74. Từ khi thành lập đến nay đang luôn đóng vai trò nòng cốt, lãnh đạo nhân dân ta toàn diện và tuyệt đối. Vì vậy mà vai trong của Đảng đối sự nghiệp của đất nước là hết sức quan trọng. Đảng được sinh ra trong chiến tranh, được chiến tranh rèn dũa và Đảng lãnh đạo toàn dân đứng lên giải phóng dân tộc. Trong thời bình đảng lãnh đạo toàn dân làm kinh thế, xây dựng đời sống, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Mặc dù có nhiều thế lực thù dịch đang nhòm ngó đất nước ta, các tổ chức phản động không ngững chống phá. Nhưng Đảng vẫn tồn tại hiên ngang và tất yếu để chống lại kẻ thù và bào vệ nhân dân.

  Trả lờiXóa
 75. Xóa bỏ vai tròn lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và chế độ chủ nghĩa Xã hội chủ nghĩa việt nam luôn là mục tiêu của các nước tư bản chủ nghĩa. Đảng luôn đóng vai trò là đội quân tiên phong lãnh đạo cách mạng việt nam, lãnh đạo toàn diện chúng ta cần củng cố hơn nữa niềm tin đó khẳng định đó là một sự thật khách quan và phù hợp với quy luật của lịch sử

  Trả lờiXóa
 76. Lại mấy kiểu bọn phản động tuyên truyền vớ vẩn bọn chúng chẳng quan muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản mà thôi. Thực ra bọn chúng cũng chẳng vì đất nước này đâu chẳng qua vì quyền lợi của chúng mà thôi, chúng muốn lập nên một nhà nước thân phương tây phục vụ cho quyền lợi của một nhóm người đó là những kẻ phản cách mạng

  Trả lờiXóa
 77. Lại nói về vai trò của Đảng cộng sản việt nam - Đảng cộng sản Việt Nam mãi mãi là đội quân tiên phong và duy nhất lãnh đạo cách mạng việt nam. Nhân dân việt nam mãi mãi giữ vừng niềm tin vào sự lãnh đạo đó. Quyết tâm đi theo đảng dưới lá cờ cách mạng của Đảng để bảo vệ thành quả cách mạng mà đất nước ta đã giành được trước mọi kẻ thù

  Trả lờiXóa
 78. Nói vậy không phải là nhiều đâu vì rằng không phải ai cũng có thể hiểu được ngọn nguồn mọi chuyện, không hiểu rõ đâm ra dễ bị các thành phần xấu lợi dụng và tuyên truyền những luận điệu sai trái và thực tế đã không ít những trường hợp như vậy

  Trả lờiXóa
 79. Nói nhiều không phải là thừa, nói đi nói lại để nhiều người chưa biết họ sẽ biết, nói cho những người biết sai sẽ biết lại, xã hội này nay có quá nhiều nguồn nhiều cách nói về một vấn đề khác nhau, cho nên luôn luôn tuyên truyền về vai trò lãnh đạo của Đảng là hợp lý thôi

  Trả lờiXóa

 80. Trong suốt quá trình hoạt động thì Đảng luôn giữ vững nguyên tắc độc lập, sáng tạo, trung thành với lợi ích của nhân dân, bám sát thực tiễn cuộc sống, xác định đường lối, chính sách đúng đắn và nhanh chóng đưa vào cuộc sống hướng dẫn hoạt động cách mạng của nhân dân là bí quyết thành công của Đảng ta. Ngay từ đầu, Đảng đã xác định rõ khâu đột phá của sự nghiệp đổi mới là đổi mới tư duy nhưng trọng tâm lại là đổi mới kinh tế.

  Trả lờiXóa