Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 - một bước tiến lớn về hiến định chế độ "đa nguyên, đa đảng" ở Việt Nam

Dân sinh
Từ hàng chục năm nay các “lực lượng dân chủ” ở nước ta (cả quốc nội lẫn quốc ngoại) đã bằng nhiều con đường khác nhau, với nhiều cách khác nhau để có thể xoá bỏ được chế độ - mà một số người vẫn gọi là “chế độ đảng trị” - ở Việt Nam. Mặc dù cuộc đâú tránh đó đã tỏ ra bền bỉ, đã tranh thủ được sự đồng tình, trợ giúp của bạn bè ở các chế độ dân chủ trên thế giới song Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tỏ ra kiên trì quan điểm “độc quyền lãnh đạo” của mình và thực lòng có lẽ cả đa số người dân trong nước đều không mấy mặn mà, đồng tình với “con đường dân chủ hóa” mà các “nhà dân chủ” của chúng ta đã đưa ra.

Thế nhưng, gần đây một điều khó tin mà có thật đã xảy ra làm nức lòng những nhà dân chủ. Đó chính là sự kiện ngày 2 tháng 01 năm 2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của nhà nước Việt Nam chính thức công bố “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Tại điều 120 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã đưa ra chế định “Hội đồng Hiến pháp” và  Hội đồng Hiến pháp có quyền hạn “kiểm tra tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành; kiến nghị Quốc hội xem xét lại văn bản quy phạm pháp luật của mình khi phát hiện có vi phạm Hiến pháp; yêu cầu Chủ tịch nước, ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ văn bản vi phạm Hiến pháp; kiểm tra tính hợp hiến của điều ước quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước trước khi trình Quốc hội, Chủ tịch nước phê chuẩn”.

Như vậy, nếu được thông qua, Hội đồng Hiến pháp (nếu mạnh dạn hơn thì phải đưa ra chế định về Toà án Hiến pháp chứ không phải Hội đồng Hiến pháp – có lẽ các nhà hoạch định còn ngần ngại gì đó mà không dám nêu thẳng ra chăng?) là tổ chức có chức năng điều hoà lợi ích của các đảng phái chính trị, là cơ quan độc lập, đứng ngoài và đứng trên các đảng phái, kể cả đảng phái chính trị đối lập lẫn đảng cầm quyền.

Là những người dân chủ, các bạn có phấn khởi không nếu quy định nói trên trở thành hiện thực trong Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Tôi cho rằng nếu điều này trở thành hiện thực thì có lẽ không cần thiết phải bỏ Điều 4 (quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhà nước và xã hội) của Hiến pháp nữa vì tự nó đã vô hiệu hóa Điều 4 rồi./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét