Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

“Trung với nước” hay ” Trung với đảng”?

MrHades
“Quân đội có phải trung thành với Đảng?
Việc quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang gây tranh cãi.
Trả lời BBC ngày 28/2, Cựu Đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, từ Hà Nội, nói ông cho rằng điều này đi ngược lại với tư tưởng Hồ Chí Minh.
"Trước đây Hồ Chủ tịch chỉ nói quân đội phải trung với nước, hiếu với dân."
"Lâu nay người ta nói học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mà sao bây giờ người ta lại muốn làm trái là thế nào? Sao lại thay đổi ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh?"
"Gọi quân đội là quân đội nhân dân, thế thì là từ nhân dân mà ra. Cho nên phải trung với nước, hiếu với dân là đúng rồi. Chứ không ai nói là quân đội Đảng Cộng sản."
Xin được trích một đoạn của bài văn trên báo BBC <Báo Bắp Cải >. Thực ra nghe đài của nó càng ức chế vì nó toàn có kiểu léo lắt để bắt bẻ đảng ta từng tí một. Lúc thì phủ định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh lúc thì bọn chúng kháy hết chuyện này nọ.
Từ Trung, Hiếu của đạo Nho, Bác Hồ tiếp thu, kế thừa và phát triển lên thành phạm trù mới của đạo đức cách mạng: Trung với nước, Hiếu với dân. Có lúc Bác còn dạy: Trung với Đảng, Hiếu với dân. Thực chất Nước và Đảng trong lời dạy của Bác được hiểu là một. Bởi vì, Đảng là người lãnh đạo, người đại diện cho dân, cho nước; ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Đảng là đạo đức, là văn minh; là trí tuệ của đất nước trong quá trình phát triển của Trung với nước,  Hiếu với dân. Bác dạy, ngày xưa, hiếu với dân là chỉ hiếu với cha mẹ mình, ngày nay, hiếu với dân, là tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân, trong đó có cha mẹ mình. Chữ Hiếu của đạo đức mới có nội hàm rộng hơn, nhân văn hơn.
  Trung với nước, là trung thành với sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Trung với nước cũng có nghĩa là hiếu với dân trong thực hiện mục tiêu của Đảng: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hiếu với dân là phải gắn bó với nhân dân, gần gũi nhân dân, dựa vào dân, nắm vững dân tình, dân tâm, nâng cao dân trí , hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, để dân tin, dân yêu, điều đó tất yếu sẽ dẫn tới:" Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong"
Xem xét về lịch sử, người cẩn trọng sẽ thấy lời căn dặn "Trung với Nước, Hiếu với Dân" của Bác Hồ ra đời vào thời điểm tháng 5-1946, tình hình đất nước rất phức tạp. Trước vô vàn khó khăn, phải đối phó với nhiều kẻ thù, nên để chuẩn bị lực lượng trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp, tập hợp khối đoàn kết toàn dân, thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến với sự có mặt của đại diện nhiều thành phần, đảng phái, về danh nghĩa Đảng ta tuyên bố tự giải tán; nhưng thực tế là Đảng rút vào hoạt động bí mật. Đây là lý do để Bác Hồ không nhắc tới "Đảng" khi Người tới dự lễ khai giảng khóa đầu tiên Trường võ bị Trần Quốc Tuấn. Tại đây, Bác nói với học viên: "Anh em có nhiều giai cấp, tư tưởng khác nhau, trước hết phải đoàn kết, đoàn kết thật thà. Phải có kỷ luật cả về tinh thần lẫn vật chất. Phải noi gương anh dũng của anh em binh sĩ hồi khởi nghĩa để làm gương cho các lớp về sau", rồi Người căn dặn: "Mong rằng anh em ở đây, bao giờ cũng phải làm theo hai khẩu hiệu mà nó là cái mục đích của anh em: Trung với nước, hiếu với dân".

435552-2

544431_10151435692898808_1785039909_n.jpg
Vì muốn đi từ quy kết đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với QĐND Việt Nam, người nêu ý kiến lệch lạc trên lại bộc lộ "tầm nhìn không qua ngọn cỏ" của chính mình. Cho rằng Điều 70 (sửa đổi, bổ sung Điều 45) của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có "tầm nhìn không qua ngọn cỏ", song người đó không biết sau này, khi vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng đã được khẳng định công khai, trong Bài nói trong buổi chiêu đãi mừng quân đội ta 20 tuổi (đăng Báo Nhân Dân ngày 23-12-1964), Bác Hồ nói rất cụ thể: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Cán bộ và chiến sĩ thương yêu nhau như ruột thịt, chia ngọt sẻ bùi. Quân và dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau" (Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 11, NXB Chính trị Quốc gia, H.2009, tr.350). 


Thế nên bản chất điều đó  được thể hiện trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng luôn luôn một lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn giương cao ngọn cờ bách chiến, bách thắng, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, của giai cấp, của dân tộc. Mục tiêu cách mạng của Đảng, chính là mục tiêu chiến đấu của quân đội; bản chất giai cấp công nhân của Đảng, chính là bản chất chính trị của quân đội. Quân đội ta đã cùng với toàn dân hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xây dựng chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vươn lên chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, bảo vệ thành quả cách mạng, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng sinh ra từ một dân tộc anh hùng
Tiện viết bài này cho các bác hiểu vì sao bọn phản động đang cố gắng lợi dụng để nói xấu, vu cáo Đảng cộng sản Việt Nam như thế nào. Dù thế nào thì trung với Đảng hay trung với nước cũng chỉ là một mà thôi.Vậy, chính họ là người hiểu trái ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải biết xấu hổ vì phát ngôn tùy tiện. <thân ái BBC>

Comments
54 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

54 nhận xét:

 1. mình thấy vấn đề này đáng lẽ ra cũng không cần bàn tới nếu như không bị mấy bọn BBC hay bọn phản động lôi ra xét nét câu chữ rồi xuyên tạc, nói chung là quân đội thì là của Đảng của dân thì trung với Đảng, hiếu với dân là đúng rồi!

  Trả lờiXóa
 2. Đảng là người lãnh đạo, người đại diện cho dân, cho nước; ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Đảng là đạo đức, là văn minh; là trí tuệ của đất nước trong quá trình phát triển của Trung với nước, Hiếu với dân. Theo quan niệm của Bác Đảng với Nhà nước là một chứ còn gì nưa bọn BBC lắm mồm.

  Trả lờiXóa
 3. bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng luôn luôn một lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn giương cao ngọn cờ bách chiến, bách thắng, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, của giai cấp, của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 4. Lực lượng vũ trang ta từ nhân dân mà ra, do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự yêu thương đùm bọc che chở và giúp đỡ của nhân dân, quân đội ta trưởng thành ngày càng vững mạnh, đánh thắng nhiều đế quốc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc chế độ và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trả lờiXóa
 5. Thực tiễn cho thấy, có sự tổ chức và lãnh đạo của Đảng, quân đội ta ngày càng trưởng thành. Sự đóng góp sức người và sức của của nhân dân, quân đội ta ngày càng lớn mạnh. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trưởng thành, vững mạnh, là cơ sở để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mối liên hệ mật thiết, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân và quân đội là không thể chia cắt, tách rời và loại bỏ.

  Trả lờiXóa
 6. Trước sự phát triển của tình hình trong nước và thế giới, để thực hiện thắng lợi chính cương, đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhằm khẳng định rõ vai trò, nâng cao sức mạnh lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước; phát huy cao nhất nguồn lực, sức mạnh và quyền làm chủ của nhân dân, kết hợp với mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế để xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo sức mạnh bảo vệ vững chắc chế độ và Tổ quốc trong thời kỳ mới.

  Trả lờiXóa
 7. rất nhiều văn bản luật quy định rất rõ ràng: Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992, Chương 1, Điều 4, ta cần xác định rõ vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng với lực lượng vũ trang. Chương 3, Điều 69, cần hiến định rõ: Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân. Điều 70 nên sửa: "Lực lượng vũ trang phải trung thành, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng". không thể chối cãi được đâu

  Trả lờiXóa
 8. Để đập tan sự chống phá của kẻ thù, các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực đấu tranh, vạch rõ âm mưu và ý đồ chống phá nước ta của các thế lực thù địch. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững vai trò lãnh đạo, mối liên hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân và quân đội. Thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội để quân đội luôn mang bản chất đội quân cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, giữ vững truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tạo sức mạnh bảo vệ vững chắc chế độ và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 9. cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhanh chóng khắc phục những tồn tại yếu kém, công khai để toàn dân biết; quyết không cho các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền kích động, chống phá. Bên cạnh đó, phải đẩy nhanh tốc độ biên soạn và ban hành ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có luật về: Tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang. Trong luật cần xác định rõ: Quyền hạn tổ chức, vị trí, vai trò, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, chức năng quản lý, điều hành của Nhà nước, lực lượng tham gia; cơ cấu tổ chức, thành phần, phương hướng xây dựng, bản chất, chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu chiến đấu của lực lượng vũ trang

  Trả lờiXóa
 10. Cần giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý và điều hành của Nhà nước, sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội. Đó cũng là yếu tố quyết định để tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội, hạn chế những tồn tại yếu kém về xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng vũ trang, nhất là ở cấp địa phương, làm tăng niềm tin của nhân dân với Đảng và quân đội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở thời kỳ mới.

  Trả lờiXóa
 11. Trong suốt quá trình từ khi thành lập đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn trung thành tuyệt đối và bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Trung thành với Đảng, bảo vệ Đảng và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng là ba nội dung có mối quan hệ biện chứng không tách rời, phản ánh mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với quân đội, trong đó Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

  Trả lờiXóa
 12. quân đội phục tùng sự lãnh đạo của Đảng. Thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta là minh chứng sinh động khẳng định điều này. Do đó, việc hiến định sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là hoàn toàn khách quan, cần thiết, phù hợp với yêu cầu xây dựng cơ sở pháp lý cho hoạt động của quân đội, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch đang ráo riết chống phá cách mạng bằng “diễn biến hòa bình”. Đồng thời, điều này còn phản ánh sự tiến bộ trong tư duy hiến định của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

  Trả lờiXóa
 13. thật nục cười cho bọn nhảm nhí BBC, Thực chất đây là quan điểm nhằm chia rẽ mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với quân đội, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Đó là quan điểm phi thực tế, phi lịch sử…

  Trả lờiXóa
 14. Quân đội nhân dân Việt Nam thiết lập hệ thống tổ chức đảng từ Quân ủy Trung ương đến cơ sở; bên cạnh người chỉ huy, có chính ủy, chính trị viên chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị. Đây là mô hình tổ chức nhất quán từ trước đến nay.

  Trả lờiXóa
 15. Lịch sử cách mạng cũng cho thấy, một khi không có sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang sẽ bị biến chất, mất định hướng chính trị và mục tiêu chiến đấu; không còn là lực lượng vũ trang của nhân dân, không còn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; do đó, không thể làm tròn được chức năng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.

  Trả lờiXóa
 16. Trong tình hình hiện nay, không thể xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, mà ngược lại, càng phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Cần hiến định nguyên tắc “Lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam”

  Trả lờiXóa
 17. Lại có mùi hôi thối của BBC báo bắp cải thối ở đây rồi. Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân là điều không thể bàn cãi. Và trong thực tế nhờ có sự lãnh đạo của đảng mà quân đôi ta đã đánh thắng kẻ thù, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước việt nam tươi đẹp.

  Trả lờiXóa
 18. quân đội của nhân dân, của cách mạng, và của Đảng, bảo vệ lợi ích của Đảng và của nhân dân!

  Trả lờiXóa
 19. Trung với nước hay trung với Đảng thì cũng chẳng khác gì nhau.Đảng lãnh đạo đất nước nên trung với Đảng có lẽ sẽ chuẩn xác hơn.Đây là một trong những lời dạy của Bác Hồ ,tất cả nhân dân đều luôn ghi nhớ và thực hiện,

  Trả lờiXóa
 20. TRung Với Đảng , hiếu với dân là tôn chỉ của Quân Đội nhân dân Việt Nam. chân lý không thể bàn cãi này đã đưa ta đến thắng lợi hòa bình ngày hôm nay.

  Trả lờiXóa
 21. LLVT ta từ nhân dân mà ra, do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự yêu thương đùm bọc che chở và giúp đỡ của nhân dân, quân đội ta trưởng thành ngày càng vững mạnh, đánh thắng nhiều đế quốc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc chế độ và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trả lờiXóa
 22. Quân đội ta chung với nước hay với Đảng. mục đích cuối cùng thì cũng là bảo vệ đất nước, nhân dân.

  Trả lờiXóa
 23. Đảng là của dân do dân và vì dân, nên nói thế thì cũng là 1 thôi còn gì, trước giờ Đảng làm gì cũng đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu mà, quân đội nước ta luôn trung thành với Đảng cũng chính là nhân đân

  Trả lờiXóa
 24. Quân đội việt nam luôn làm tốt nhiệm vụ của mình trung thành với Đảng cũng chính là trung thành với nhân dân, mấy bọn phản động toàn lợi dụng rồi tuyên truyền linh tinh vớ vẩn

  Trả lờiXóa
 25. Cái đài BBC ấy hôm nay thì nói một kiểu, mai nói một kiểu chả biết đâu mà lần, sự thật bị xuyên tạc. Quân đội không thể phi chính trị hóa được vì đó là công cụ để bảo vệ chế độ. Phi chính trị hóa quân đội tức là quân đội độc lập, không chịu sự lãnh đạo của ai như thế thì thật sự nguy hiểm bởi bọn phản động, xâm lược sẽ mượn tay quân đội để làm đảo chính giống như Thái Lan mấy năm gần đây vậy

  Trả lờiXóa
 26. Trung với nước, là trung thành với sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Trung với nước cũng có nghĩa là hiếu với dân trong thực hiện mục tiêu của Đảng: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Trả lờiXóa
 27. Lúc đầu Quân đội nhân dân Việt Nam có tên là Đội tuyên truyền giải phóng quân tức là lấy tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm sau đó mới tới quân sự. Tư tưởng của Bác xuyên suốt thời gian nhưng luôn luôn quan niệm Quân đội trung với Đảng. Đó là lực lượng để bảo vệ Đảng bảo vệ chế độ. Giống như một cơ thể thì phải có bạch cầu để chống lại các vi khuẩn, vi rút xâm nhập chứ

  Trả lờiXóa
 28. Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất, tuyệt đối đất nước,mọi hành động của Đảng đều là do dân, vì dân, đều vì lợi ích của quốc gia, trung với Đảng chính là trung với nước, hiếu với nhân dân

  Trả lờiXóa
 29. bác Hồ đã từng căn dặn quân đội ta rồi, đối với Đảng phải tuyệt đối trung thành! vì Đảng là của dân, do dân và vì dân, mà quân đội cũng từ dân mà ra!

  Trả lờiXóa
 30. lực lượng vũ trang trung với đảng hiếu với dân thực hiện mọi chính sách chủ trương của Đ đề ra, thực hiện tốt pháp luật của nhà nước đó mới là trung thành với tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 31. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trưởng thành, vững mạnh, là cơ sở để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mối liên hệ mật thiết, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân và quân đội là không thể chia cắt, tách rời và loại bỏ.

  Trả lờiXóa
 32. Trung với Đảng cũng chính là trung với nước, mọi người chớ nên nghe những lời của bọn phản động xuyên tạc linh tinh, để nói xấu Đảng, nói xấu nhà nước ta đó.

  Trả lờiXóa
 33. nhờ có sự lãnh đạo của đảng mà quân đôi ta đã đánh thắng kẻ thù, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước việt nam tươi đẹp.

  Trả lờiXóa
 34. Đảng cũng chính là lực lượng lãnh đạo nhà nước, mọi hoạt động của đảng đều vì lợi ích, quyền lợi của nhân dân mà thôi, chớ nên nghe bọn phản động chúng xuyên tạc, nói xấu đảng ta

  Trả lờiXóa
 35. Trung với Đảng, hiếu với dân. Đó chính là nhân cách làm việc của lực lượng lãnh đạo, lực lượng vũ trang. Đảng hoạt động vì nhân dân. tất cả cũng chỉ vì nhân dân việt nam ta mà thôi

  Trả lờiXóa
 36. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn có sự gắn bó mật thiết với nhau, cùng nhau phát triển đi lên, chớ nên để bọn phản động chúng có cơ hội tách rời sự mật thiết này, để chúng không còn cơ hội phản động nữa

  Trả lờiXóa
 37. Các quy định về lực lượng vũ trang nhân dân - lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc được quy định trực tiếp trong các bản Hiến pháp Việt Nam các năm 1980, 1992 và tiếp tục được ghi nhận trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nhất định nhân dân ta phải cảnh giác với luận điệu của các thế lực thù địch muốn phi chính trị hóa lực lượng vũ trang

  Trả lờiXóa
 38. Đảng và nước tuy là hai mà lại là một. vậy trung với đảng hay với dân đều như nhau thôi. có gì đâu mà phải đưa ra soi mói nhỉ. rõ ràng là thù địch, phản động âm mưu chống phá.

  Trả lờiXóa
 39. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Cán bộ và chiến sĩ thương yêu nhau như ruột thịt, chia ngọt sẻ bùi. Quân và dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau

  Trả lờiXóa
 40. Hiện nay, ở một số nước, đặc biệt ở các nước mà điều kiện kinh tế xã hội, dân trí chưa phát triển ở trình độ cao và đồng đều, sự tồn tại nhiều đảng phái chính trị, thực hiện phi chính trị hoá lực lượng vũ trang đang phải vật lộn, đối mặt với tình trạng mâu thuẫn, xung đột và bất ổn chính trị, xã hội gia tăng, thậm chí tạo nên sự hỗn loạn trong xã hội.

  Trả lờiXóa
 41. Hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô cũ và Đông Âu sụp đổ vào những thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có việc “cải tổ” xóa bỏ quy định của pháp luật về vai trò lãnh đạo nhà nước, xã hội của Đảng Cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang.

  Trả lờiXóa
 42. Trung với nước cũng có nghĩa là hiếu với dân trong thực hiện mục tiêu của Đảng: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hiếu với dân là phải gắn bó với nhân dân, gần gũi nhân dân, dựa vào dân, nắm vững dân tình, dân tâm, nâng cao dân trí , hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, để dân tin, dân yêu, điều đó tất yếu sẽ dẫn tới

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng như vậy, quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì sự bình yên của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng soi đường chỉ lối cho quân đội nhân dân là một đội quân đúng nghĩa, một đội quân thực sự hiếu với dân, chứ không phải là một đội quân phi chính nghĩa chỉ đâu đánh đó

   Xóa
 43. Những tư liệu tất cả đều đã được xem.Trung với Đảng hay trung với nước không còn quan trọng nữa.Đó đều là lời dạy của Bác,quân đội chúng ta luôn làm theo những ý kiến chỉ đạo của Bác.Hơn nữa Đảng ta đang lãnh đạo đất nước ,vì vậy trung với Đảng cũng chính là trung với nước.

  Trả lờiXóa
 44. Bác Hồ đã nói rồi: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội", điều đó đã được minh chứng bằng lịch sử. Dưới sự lãnh đạo cảu Đảng quân đội ta đã phát huy sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, chỉ những kẻ ngây thơ không hiểu biết mới đi đòi phi chính trị hóa quân đội

  Trả lờiXóa
 45. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập lực lượng quân đội nhân dân, Đảng lãnh đạo quân đội và nhân dân đi đến thắng lợi này đến thắng lợi khác, các thế lực thù địch không thể phủ nhận điều đó

  Trả lờiXóa
 46. Câu nói "Trung với nước hiếu với dân" được bác nói ở thời điểm mà quân đội nước ta mới thành lập cần tập hợp lực lượng để phát triển sức mạnh chống lại sự xâm lăng của kẻ thù câu nói đó muốn quân đội ta thu hút hơn nữa các lực lượng. Trong thời kỳ như hiện nay đảng đang là lực lượng lãnh đạo đất nước, lãnh đạo cách mạng do vậy "Trung với Đảng hiếu với dân" là một quy luật hợp với thục tê khách quan

  Trả lờiXóa
 47. Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng hiếu với dân đó là một chân lý. Chúng ta luôn tự hào vì có một lực lượng quân đội chính quy tinh nhuệ và tuyệt đối trung thành như vậy

  Trả lờiXóa
 48. Theo tôi những kẻ phản động, những kẻ chuyên đi nói xấu cách mạng mới là những người thuộc đáy của xã hội. Có thể coi đó là một cái nghề bẩn thỉu nhất, cái nghề bạc bẽo nhất, đời họ làm những việc xấu xa như thế này thì chắc chắn đời con cháu của họ sẽ phải gặp những trở ngại đó là quy luật nhân quả của cuộc sống. Ngay đến những người làm nghề bán hoa cũng khinh thường nhữ kẻ đó thì bọn chúng còn lấy đâu ra nhân cách mà đòi cái nọ, đòi cái kia

  Trả lờiXóa
 49. Đảng cộng sản Việt Nam đang là lực lượng tiên phong và duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam, với sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta đã đi hết từ thắng lợi này tới thắng lợi khác củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy trong tình hình thực tế quân đội nhân dân việt nam trung với đảng hiêu với dân là một điệu hoàn toàn phù hợp lịch sử

  Trả lờiXóa
 50. Suôt 69 năm nay hàng triệu người con Việt Nam khoác lên mình màu áo xanh đã ngã xuống trong công cuộc đấu tranh giành lại chủ quyền,thông nhất đất nươc và bảo vệ chủ quyền Quốc gia. Trên đât nươc Việt Nam hầu như gia đình nào cũng có người tham gia vào cuộc đấu tranh vĩ đại ấy dưới sự lãnh đạo của Đang.Thế hệ trẻ ngày nay sẽ tiếp nối truyền thống của cha ông mà không thế lực nào có thể lay chuyển được.

  Trả lờiXóa
 51. Thực ra thì 2 câu nói đó đều là do Bác Hồ nói cả nhưng hoàn cảnh là khác nhau. Ngay sau khi khẳng định được vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam. Bác đã đính chính lại là “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Khó khăn nào cũng vượt qua. Kẻ thù nào cũng đánh thắng ” còn trước đó là trung với nước

  Trả lờiXóa
 52. Trung với nước hay trung với Đảng đều đúng cả. Nhưng đó là phải phụ thuộc vào từng điều kiện hoàn cảnh lịch sử mà thôi. Áp dụng đối với ngày nay thì trung với Đảng hiếu với dân là sáng suốt nhất

  Trả lờiXóa
 53. Kẻ nô lệ dạy ta về lòng yêu nước
  Việt Nam đã có những kẻ như những tên vua Khải Định ,Bảo Đại liếm gót giày Tây;
  Rồi đến bọn Ngô Đình Diệm,Ngô Đình Nhu-Việt gian 3đời theo Pháp-và lũ bán nước tay sai -((Tổng thống)),((Cố vấn tối cao))...((Quân lực-Quốc gia )) rốt cuộc chỉ là món hàng do chủ Mĩ dựng nên và là vật mặc cả trong tay chủ Pháp rồi đến Mĩ phục vụ cho mục đích xâm lăng.Chủ cho sống thì sống ,bắt chết phải chết ,chết trực tiếp bởi lũ tay sai phản chủ do chính mình dựng nên bằng tiền Mĩ (ông chủ thật sự ).
  ((Yêu nước)) nhưng lại tình nguyện làm tay sai cho ngoại bang ,ngoại bang đó đang là kẻ thù của nhân dan mình ,trực tiếp giết hại đồng bào mình.Anh hùng mà làm gì ,chí sĩ mà làm gì ,khi chết không bằng thân con chó
  Bọn ((giáo chủ bán nước)) thì đã phải chết để tỉnh ngộ ra ,còn bọn bán nước trẻ con bây giờ cũng tập tọe noi theo.Bát tài,bất đức nhưng lại muốn chèo ngôi cao,chèo không được thì muốn cưa đổ gốc hòng chờ bọn đế quốc ngoại bang xâm lăng sẽ ban cho ân huệ.
  Luận điệu thì xuyên tạc ,thủ đoạn thì đê hèn ,((yêu nước ))và thò cái đuôi ra là không một đứa nào là không làm việc cho đài BBC,mà BBC chính là do CIA trả lương.Chưa kể cồn là vật kiếm cơm của bọn ngụy cũ lưu vong ,bọn bán rẻ Tổ quốc giờ đang ăn mày lưu vong trên đất Mĩ

  xichloviet.com
  sachhiem.net
  kbchaingoai.com

  Trả lờiXóa