Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH...

Hương Hương

Từ khi nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra đời cho đến nay đã có 4 bản Hiến pháp: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Mỗi bản Hiến pháp đều ghi nhận những thành quả cách mạng to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.
Trải qua các giai đoạn khác nhau của lịch sử các bản hiến pháp của nước ta ngày càng hoàn thiện, phục vụ có hiệu quả cho sông cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong thời gian vừa qua Đảng và Nhà nước ta đã phát động một cuộc lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992.  Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của toàn thể công chức, viên chức trong việc xây dựng Hiến pháp để Hiến pháp thể hiện được ý chí, nguyện vọng của mọi tầng lớp xã hội và nhân dân. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Dư luận trong và ngoài nước đã và đang đặc biệt quan tâm bình luận về các nội dung của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó có nội dung quy định về Bảo vệ Tổ quốc, nhất là về bản chất, vai trò, vị trí, chức năng của lực lượng vũ trang nhân dân, xung quanh vấn đề này, còn có các ý kiến khác nhau, nhưng tựu chung lại có hai loại ý kiến sau:
Một là, thống nhất, tán thành các nội dung quy định về lực lượng vũ trang mà dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thể hiện; khẳng định sự cần thiết quy định về bản chất cách mạng, tính chính trị của lực lượng vũ trang - trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ Xã hội chủ nghĩa.
Hai là, không cần thiết quy định cụ thể như sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về lực lượng vũ trang; cần phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, cũng như cần thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng, xóa bỏ quy định về sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và xã hội.
Để góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn quy định về lực lượng vũ trang nhân dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, xin được trao đổi một số vấn đề sau:

-         Âm mưu của các thế lực thù địch...
 Thời gian vừa qua, lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về lấy ý kiến của nhân dân đối với việc đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trên một số trang mạng, các thế lực thù địch công khai chống phá Đảng, Nhà nước ta và đặc biệt đối lực lượng vũ trang nhân dân. Chúng tập trung tuyên truyền đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, đòi tách lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, cho rằng lực lượng vũ trang chỉ là “công cụ” thuần túy của Nhà nước, lực lượng vũ trang của nhiều giai cấp, lực lượng vũ trang không cần mang bản chất giai cấp, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng… mục đích làm cho lực lượng vũ trang mất phương hướng chính trị trong xây dựng và hoạt động. Đây là một trong những nội dung của chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch đang thực hiện tại Việt Nam nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam...
-Vai trò, vị trí của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nhìn từ góc độ lịch sử
Việt Nam chúng ta có lịch sử dựng nước gắn liền với giữ nước qua hàng ngàn năm - là quốc gia thường xuyên phải đấu tranh khốc liệt để bảo vệ không gian sinh tồn trước các âm mưu xâm lược và cai trị từ bên ngoài.
Cùng với việc huy động sức mạnh toàn dân, thực hiện kháng chiến toàn dân khi đất nước bị xâm lăng với phương châm “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh,” thì việc tổ chức các lực lượng vũ trang chuyên nghiệp, chủ lực để đối phó với kẻ thù bên ngoài và đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong nước luôn là một trong những vấn đề có tính chiến lược, căn bản mà các nhà lãnh đạo, các triều đại từ xưa đến nay đều phải thực hiện.
Có thể nói, bài học lịch sử về dựng nước phải đi đôi với giữ nước, xây dựng, phát triển đất nước phải đi liền, gắn chặt với bảo vệ Tổ quốc còn vẹn nguyên giá trị. Vì vậy, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đưa các quy định về bản chất, mục tiêu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân trong chế định Bảo vệ Tổ quốc là có cơ sở lịch sử vững chắc, là sự kế thừa và khẳng định những giá trị được chính thực tiễn vận động và phát triển trong suốt chiều dài lịnh sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam kiểm nghiệm.
-         Lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với Đảng
Khẳng định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, được dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc. Trước hết, xét về mặt lý luận, chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp và trong xây dựng lực lượng vũ trang kiểu mới của giai cấp công nhân, chỉ rõ: Đảng Cộng sản phải tổ chức và lãnh đạo lực lượng vũ trang là nguyên tắc đầu tiên bảo đảm cho lực lượng vũ trang trung thành với Đảng. Thực tiễn trong lịch sử nhân loại không có lực lượng vũ trang nào lại không mang bản chất của một giai cấp cầm quyền, phục tùng mục đích chính trị của một giai cấp, một nhà nước đã tổ chức ra lực lượng vũ trang; chức năng của lực lượng vũ trang là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, giữ gĩn trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện được chức năng đó, lực lượng vũ trang phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền.
Kế thừa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin sau khi ra đời, Đảng ta xác định cách mạng Việt Nam phải tiến hành bằng con đường bạo lực giành chính quyền. Chính cương vắn tắt tháng 2-1930, Hồ Chí Minh đề xuất tổ chức ra quân đội công nông; Luận cương chính trị của Đảng tháng 10-1930 nêu rõ tổ chức ra quân đội công nông, tổ chức tự vệ công nông; Đại hội lần thứ nhất của Đảng tháng 3-1935, Đảng ra Nghị quyết riêng về tổ chức và lãnh đạo tự vệ thường trực. Đây là toàn bộ quan điểm, tư tưởng đầu tiên của Đảng về tổ chức và xây dựng lực lượng vũ trang phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, có thể khẳng định rằng Đảng luôn nắm vững và trực tiếp lãnh đạo mọi mặt đối với lực lượng vũ trang; ngược lực lượng vũ trang quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; mục tiêu cách mạng của Đảng là mục tiêu chiến đấu của lực lượng vũ trang, bản chất giai cấp công nhân của Đảng chính là bản chất chính trị của lực lượng vũ trang
Xuất phát từ thực tiễn lực lượng vũ trang đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cấm quyền ở trên thế giới.
Trong lịch sử nhân loại, ở bất kỳ quốc gia nào và dù trong thời điểm nào, chiến tranh hay hòa bình, chức năng của lực lượng vũ trang là bảo vệ Tổ quốc - bao hàm cả bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội hiện hữu. Để có thể làm tròn được chức năng đó, lực lượng vũ trang phải đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng cầm quyền nhằm bảo vệ chế độ, bảo vệ nhà nước và do đó cũng chính là bảo vệ lực lượng cầm quyền.          . 
Trong các xã hội hiện đại, không có quốc gia nào không do một đảng chính trị cầm quyền. Thậm chí ở một số quốc gia, lực lượng vũ trang còn tuyên thệ trung thành với người đứng đầu Nhà nước, đồng thời cũng là người đứng đầu Đảng chính trị cầm quyền. Đó là thực tiễn thế giới
Đảng cũng  đề ra đường lối quân sự cách mạng, thống lĩnh các lực lượng vũ trang.  Những chiến thắng vẻ vang của  dân tộc như Điện Biên Phủ năm 1954, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 và nhiều chiến công của quân đội ta đều do Bộ Chính trị, Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo.
-         Bài học từ việc phi chính trị hóa lực lượng vũ trang ở một số nước
Hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô cũ và Đông Âu sụp đổ vào những thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có việc “cải tổ” xóa bỏ quy định của pháp luật về vai trò lãnh đạo nhà nước, xã hội của Đảng Cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang.

Hiện nay, ở một số nước, đặc biệt ở các nước mà điều kiện kinh tế xã hội, dân trí chưa phát triển ở trình độ cao và đồng đều, sự tồn tại nhiều đảng phái chính trị, thực hiện phi chính trị hoá lực lượng vũ trang đang phải vật lộn, đối mặt với tình trạng mâu thuẫn, xung đột và bất ổn chính trị, xã hội gia tăng, thậm chí tạo nên sự hỗn loạn trong xã hội.
Thực tiễn này có thể thấy rõ ở các “mô hình dân chủ” được phương Tây hết sức cổ vũ, ủng hộ, đã và đang được “thiết kế,” “tạo dựng” ở nhiều nước thuộc khu vực Đông Âu, SNG và đặc biệt là ở khu vực Bắc Phi, Trung Đông, thông qua các cuộc “cách mạng màu,” hay phong trào “Mùa xuân Arập” trong thời gian qua.
Bên cạnh đó, một số nước trong khu vực Đông Nam Á, như Thái Lan, Campuchia cũng thực hiện phi chính trị hóa (thực chất là đa chính trị hóa, đa đáng phái hóa) lực lượng vũ trang cũng gặp phải không ít trở ngại trong việc đảm bảo đoàn kết, thống nhất nội bộ, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ công dân…
Vì vậy, Hiến pháp cũng như các đạo luật khác liên quan, không thể quy định phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân; lực lượng vũ trang nhân dân không thể tách rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trên đây là một số ý kiến về cơ sở của việc quy định về lực lượng vũ trang nhân dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và luận giải vì sao không thể đưa vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 các quy định liên quan đến vấn đề phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân./.

Comments
59 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

59 nhận xét:

 1. Bài học ở Liên Xô cũ và Đông Âu sụp đổ vào những thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước chính là kinh nghiệm cho chúng ta. Những ý kiến đòi phi chính trị hóa quân đội, đa nguyên đa đảng thực chất chỉ là những ý kiến chống phá, nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhân dân cần hiểu rõ và đề phòng mắc phải âm mưu của những kẻ xấu, chống lại chính quyền.

  Trả lờiXóa
 2. Quân đội trung với Đảng hiếu với dân. Chỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng thì lực lượng quân đội mới phát huy được tất cả sức mạnh của mình. Điều đó đã được lịch sử chứng minh, trong các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, quân đội ta nhân dân ta đã đoàn kết một lòng và Đảng lãnh đạo làm nên những chiến thắng to lớn, hào hùng. Lịch sử Việt Nam cũng chưa bao giờ có chuyện phi chính trị hóa quân đội, trong khi đó, hậu quả của phi chính trị hóa quân đội từ Liên Xô đã dẫn đến sự sụp đổ, phi chính trị hóa quân đội ở Thái Lan và Campuchia làm cho đất nước ngày nào cũng loạn lạc. Thử hỏi phi chính trị hóa quân đội được lợi ích gì?

  Trả lờiXóa
 3. Lực lượng vũ trang không thể phi chính trị hóa. điều này là tất yếu với nước ta, với nhà nước quyền lãnh đạo thuộc về Đảng. Vai trò của lực lượng vũ trang là bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước, bảo vệ Đảng. lực lượng vũ trang phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. việc lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp có nhiều ý kiến khác nhau nhưng vẫn tuyệt đối không thể phi chính trị lực lượng vũ trang.

  Trả lờiXóa
 4. Ý kiến phi chính trị hóa quân đội thực chất nhằm loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm cho quân đội “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, dẫn đến suy yếu về chính trị, tiến tới làm cho quân đội bị vô hiệu hóa. Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội cách mạng, quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, gắn bó máu thịt với Đảng, với nhân dân. Đó là điều tất yếu, đã, đang và sẽ tiếp tục được khẳng định.

  Trả lờiXóa
 5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 6. Sinh thời, Bác đã dạy: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Lòng trung thành của quân đội đối với Đảng, bảo vệ Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội được toàn dân thừa nhận, thực tiễn cách mạng khẳng định, các văn kiện của Đảng thể hiện và điều đó được thừa nhận là lẽ đương nhiên. Những người đưa ra quan điểm "phi chính trị hóa" quân đội là thể hiện nhận thức "mơ hồ" về chính trị hoặc vì ý đồ cá nhân đã cố tình không hiểu bản chất giai cấp của quân đội nhân dân Việt Nam. Những ý kiến của bọn chúng chỉ là những ý kiến chống phá, chúng ta không thể để mắc mưu những kẻ như vậy được.

  Trả lờiXóa
 7. Nói một cách khách quan, quân đội phải đặt dưới sự chỉ đạo của một chính phủ là điều đương nhiên, ví như ngay ở mỹ quân đội công an cũng đâu phi chính trị hóa, quân đội công an đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền, Việt nam đảng cầm quyền duy nhất là đảng cộng sản việt nam, vì thế quân đội đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản là điều hoàn toàn hợp lý và đúng đắn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng là cao nhân. Lối suy nghĩ của ông bạn thật sự cao cơ. Đả thông được tư tưởng "phản động" của tớ. Hay hay! Lực lượng vũ trang Hoa kỳ nằm dưới sự chỉ đạo của tổng thống Hoa kỳ, tức là Đảng Dân Chủ hiện tại. Lực lượng vũ trang Nga thì nằm dưới tay của Tổng thống Nga tức là đảng Nước Nga thống nhất. Lực lương vũ trang Trung quốc nằm dưới tay của Đảng cộng sản Trung Quốc. Lực lượng vũ trang Đài Loan, nằm dưới tay tống thống Mã Anh Cửu, thuộc Quốc Dân Đảng. Việt Nam ta chưa có chính thể đa đảng nến lực lượng vũ trang Việt Nam nằm dưới tay Bác Nguyễn Trọng Phú, thuộc Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhưng không phải vì vậy mà các anh tướng của chúng ta làm càn, làm loạn. Bây giờ thì thể chế chính trị của nước ta thuộc thể chế độc đảng nhưng ai biết được bánh xe lịch sử Việt Nam sẽ lăn làm sao, thế nào? Ai biết là chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn với một đảng? Thỉ dụ 1000 năm sau, dân Việt quyết định đi theo chính thể đa đảng thì lực lượng vũ trang Việt Nam lúc ấy sẽ trung thành với đảng cầm đầu lúc bấy giờ. Nếu không trung thành thì là đảo chánh, lật đổ chính quyền rồi. Khi ấy rối rắm như ở Ai Cập bây giờ.

   Xóa
  2. Trung Đức nói quá chuẩn. Có một số tổ chức, cá nhân đưa tin lên internet đòi phy chính trị hóa lực lượng vũ trang thực chất là nhằm thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập bởi nếu quân đội đứng ngoài chính trị thì khi đó chỉ cần đảo chính quân sự là có thể lật đổ được đảng cầm quyền. Chiêu bài của các tổ chức phản động là vô hiệu hóa sức mạnh quân đội nhằm thực hiện ý đồ lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa giống Liên Xô, Đông Âu

   Xóa
 8. Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân đó là điều không thể thay thế được, đó là sự chọn lựa của lịch sử, chọn lựa của nhân dân. tính đúng đắn của nó được chứng minh trong thực tế quá trình phát triển của dân tộc ta. Chính vì thế quân đội không thể tách khỏi vai trò lãnh đạo của đảng csvn .

  Trả lờiXóa
 9. Chẳng phải 1 trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô là việc Giốp Ba Chop đã phi chính trị hóa quân đội sao?. "Tự đào mộ chôn mình" đó là điều mà những con diều hâu đang muốn Đảng làm. Rút kinh ngiệm từ sự sụp đổ của Liên Xô, quyết không được phi chính trị hóa quân đội.

  Trả lờiXóa
 10. lại giọng điệu phi chính trị hóa lực lương vũ trang của bè lũ bán nước. tôi đã từng đọc một bài báo, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang thì quân đội sẽ trở thành quân đội roobot, thật chí lý, bởi quân đội là bảo vệ lợi ích người dân,lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, khi phi chính trị hóa thì quân đội chỉ phục vụ cho lợi ích cho kẻ thắng cuộc trong các cuộc đấu đá chính trị giữa các đảng phái mà thôi.

  Trả lờiXóa
 11. Một số nước trong khu vực Đông Nam Á, như Thái Lan, Campuchia cũng thực hiện phi chính trị hóa (thực chất là đa chính trị hóa, đa đáng phái hóa) lực lượng vũ trang cũng gặp phải không ít trở ngại trong việc đảm bảo đoàn kết, thống nhất nội bộ, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ công dân…

  Trả lờiXóa
 12. Âm mưu thâm độc của chúng là muốn tách quân đội ta ra khỏi hệ tư tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, làm cho bộ đội mờ nhạt về lý tưởng và mục tiêu chiến đấu, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. “Phi chính trị hóa” quân đội là một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên, đối với một quân đội có bề dầy truyền thống như Quân đội nhân dân Việt Nam và mang bản chất của giai cấp công nhân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; kẻ thù không dễ dàng thực hiện được âm mưu của chúng.

  Trả lờiXóa
 13. Tôi thấy rõ quân đội nhân dân từ ngày thành lập đến giờ luôn đứng dưới sự lãnh đạo của Đảng Công sản và họ đã làm tốt chức trách của mình. Học lịch sử cũng cho tôi biết thêm nhiều về lực lượng quân đội ta, Đảng lãnh đạo quân đội và nhân dân làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc. Lý tưởng chiến đấu của quân đội ta là vì độc lập dân tộc và CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó là lý tưởng chính trị-đạo đức không chỉ mang tính cách mạng và khoa học, mà còn thấm đượm tính nhân văn sâu sắc; không chỉ phản ánh sự vận động, phát triển đúng quy luật của xã hội Việt Nam đương đại, mà còn phản ánh khát vọng thiêng liêng tự giải phóng, giành quyền Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và vươn lên làm chủ của các thế hệ người Việt Nam xuyên suốt hành trình lịch sử dân tộc. Lý tưởng chiến đấu đó thể hiện tình cảm sâu nặng và trách nhiệm chính trị-đạo đức cao của quân đội đối với Đảng, với Tổ quốc XHCN và nhân dân.

  Trả lờiXóa
 14. Liên Xô sụp đổ do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân quan trọng là chấp nhận phy chính trị hóa lực lượng vũ trang, tư nhân hóa báo chí. Gióc ba chốp ép tất cả các quân nhân phải trả thẻ đảng viên đảng cộng sản dù họ không muốn. Quân đội Liên Xô gồm 3 triệu lính, với đầy đủ vũ khí hiện đại nhưng không giữ được chế độ xã hội chủ nghĩa chỉ vì mắc mưu phy chính trị hóa lực lượng vũ trang. Việt Nam phải ghi sâu bài học đau xót của Liên Xô

  Trả lờiXóa
 15. Không một quốc gia nào trong số 200 quốc gia trên thế giới quân đội không phục vụ một chính đảng. Đối với Đảng, quân đội phải phục tùng tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện. Việc phục tùng chính đảng và nhà nước là nguyên tắc của tất cả các quân đội. Nếu phi chính trị hóa thì quân đội sẽ chỉ là đội quân nhà nghề, phi chính nghĩa, trở thành một đội quân máy móc, không có suy nghĩ. Thực tế cho thấy, quốc gia nào phi chính trị hóa quân đội cũng đã gặp phải rất nhiều khó khăn, quân đội của chúng ta hiện nay đã đi vào khuôn khổ, nề nếp, tư tưởng của mọi quân nhân đã rõ ràng. Không bao giờ có thể xảy ra việc phi chính trị hóa quân đội.

  Trả lờiXóa
 16. Chuyện đòi đa đảng chính trị, đa nguyên đối lập, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn là một trong những mục tiêu lớn mà bất kỳ một đất nước nào có thù địch với nước Việt Nam đều mong muốn đạt được. Mà chỉ có dân Việt Nam mới yêu nước Việt nam, nếu không phải người Việt nam thì không bao giờ có chuyện yêu nước như chúng ta được. Chính vì thế đừng có mà tin những luận điệu xuyên tạc đó

  Trả lờiXóa
 17. luận điệu của bọn phản động chính là muốn tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, từ đó chúng có thể dễ dàng giở nhiều trò thô bỉ, gây rối loạn an ninh trật tự. Chúng có những yêu sách chủ yếu để làm suy yếu đi vai trò lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 18. nhìn từ lịch sử, quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, và với sự lãnh đạo sáng suốt ấy, quân đội ta đã đạt được những kỳ tích. Xin chúc cho các chú các anh phục vụ trong quân ngũ luôn dồi dào sức khỏe,niềm vui, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  Trả lờiXóa
 19. Lực lượng vũ trang là lực lượng do Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập , và trực tiếp chỉ huy. Vì vậy lực lượng này là tuyệt đối chung thành với Đảng cộng sản việt nam. Đó là điều đương nhiên không thể phủ nhận. Bây giờ bảo phi chính trị hóa lực lượng vũ tranh thì khác gì phủ nhận điều đó.

  Trả lờiXóa
 20. từ những bài học phi chính trị hóa quân đội của một số nước rồi rút kinh nghiệm đối với ta. yêu sách phi chính trị hóa quân đội của những kẻ cuồng phá kia là không thể chấp nhận nổi, nhất định những yêu sách của chúng phải bị vạch trần và phản đối quyết liệt.

  Trả lờiXóa
 21. Âm mưu này sẽ không bao giờ có thể thực hiện được cả. Như bạn hatrang vừa nói thì lực lượng vũ trang là lực lượng do Đảng lập ra và lãnh đạo dể bảo vệ Đảng và Nhân dân. Do đó lực lượng vũ trang phải tuyệt đối chung thành với Đảng và Nhân dân.

  Trả lờiXóa
 22. tôi tin tưởng hoàn toàn vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta. Sự xuyên tạc của bọn phản động chắc chắn sẽ không thể thay đổi được lòng tin của muôn dân đối với Đảng ta được. Chúng nhất định sẽ phải lùi bước.

  Trả lờiXóa
 23. trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử ngàn năm gìn giữ nước nhà, đến nay đất nước ta đã hòa bình, nhân dân được no ấm. Chúng ta quyết sẽ không để âm mưu phá hoại của bọn phản động và thế lực ngoại bang thành hiện thực được.

  Trả lờiXóa
 24. Sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô hơn hai thập kỷ trước để lại cho chúng ta bài học đau xót về vấn đề xây dựng bản chất chính trị của quân đội. Họ đã từ bỏ quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, nhất là với sự phản bội của một số người trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô lúc bấy giờ, mà Quân đội Xô viết đã thực hiện chủ trương “phi chính trị hóa”, xóa bỏ cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội. Điều đó đã làm lực lượng quân đội trở nên tha hóa, và nhanh chóng thất bại bởi chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 25. quân đội nhân dân việt nam là phải gắn với đât nước việt nam với đảng cộng sản việt nam với nhân dân việt nam.sống chiến đấu vì độc lập chủ quyền lãnh thổ việt nam vì cuộc sống hạnh phúc ấm no tự do của người dân việt nam,quân đội không được tách rời khỏi chính trị là điều dĩ nhiên

  Trả lờiXóa
 26. Chúng ta có thể khẳng định ngay rằng: "phi chính trị hóa quân đội" là quan điểm sai trái, mà mục tiêu thật sự đằng sau luận điểm đó là nhằm chia rẽ Quân đội với Đảng, là nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Quân đội ta luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ ngày đầu thành lập đến nay. Tất cả mọi suy nghĩ và hành động làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, cần phải vạch trần và phê phán; bởi nếu để điều đó xảy ra, Quân đội sẽ mất phương hướng hành động, biến chất về chính trị, rốt cuộc, Quân đội sẽ đứng ngoài cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và CNXH của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 27. những yêu câu hết sức phi lý chả có cái gì là thiết thực hết chúng chỉ muốn cho đất nước này đi xuống thôi chứ ko có mục đích gì cả. Phải chăng những kẻ hại nước đã bán rẻ lương tâm của mình bán rẻ đi đạo đức con người làm những thứ mà muốn ai cũng biết dù đó là những gì ko thể tha thứ được

  Trả lờiXóa
 28. Quân đội Việt Nam được sinh ra để bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân và bảo vệ chế độ. Các chiến sĩ ngày đêm cầm súng để bảo vệ độc lập tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa và chả có lí do nào để tách rời quân đội ra khỏi nhà nước cả

  Trả lờiXóa
 29. Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang chính quy của nhà nước ta, là cánh tay đắc lực bảo vệ nhà nước, bảo vệ Đảng. Khi có chiến tranh các anh là những người đầu tiên trên tiền tuyến, thời bình các anh vẫn luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước bất cứ khi nào.

  Trả lờiXóa
 30. Từ khi đất nước vẫn chưa được độc lập, thống nhất, quân đội Việt Nam được thành lập dưới sự lãnh đạo của Đảng đã hoàn thành sứ mệnh của mình là đấu tranh giành lại độc lập cho đất nước. Quân đội phục vụ đất nước cũng chính là phục vụ Đảng, vì Đảng đại diện cho ý chí của toàn thể nhân dân

  Trả lờiXóa
 31. Bác Hồ đã dạy " Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân". Quân đội ta luôn luôn trung thành với Đảng, với tổ quốc. Nếu phi chính trị hóa quân đội thì quân đội ta sẽ trở thành một đội quân robot, chỉ đâu đánh đó, không có đầu óc. Nếu như vậy sẽ là cơ hội cho những kẻ xấu với âm mưu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng. Trên thế giới có rất nhiều quốc gia phi chính trị hóa quân đội và đã gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại trong việc đảm bảo đoàn kết, thống nhất nội bộ. Phi chính trị hóa quân đội chỉ là luận điệu của những kẻ phản động, cần phải cảnh giác và không để việc này xảy ra.

  Trả lờiXóa
 32. Có nước nào phi chính trị hóa mà vẫn tồn tại được đến bây giờ không nhỉ? Các ông chỉ muốn nước chúng tôi phi chính trị hóa vũ trang để các ông xâm chiếm thôi vì vậy thì đừng có mơ đi. Chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu!

  Trả lờiXóa
 33. Những hậu quả tiêu cực từ xu hướng phi chính trị hoá lực lựng vũ trang như nêu trên là bài học to lớn cho quá trình xây dựng, sửa đổi Hiến pháp và pháp luật ở Việt Nam chúng ta. Một trong những mục tiêu căn bản của sửa đổi Hiến pháp 1992 là đảm bảo ổn định chính trị xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta phát triển bền vững theo con đường cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 34. Bài học từ các nước khác đã cho thấy thực tế rằng nếu để cho lực lượng vũ trang không dưới sự chỉ đạo của Đảng phái chính trị nào thì đất nước sẽ luôn bị đặt trong tình trạng báo động về an toàn. Vì vậy đừng bao giờ tin vào những luận điệu như vậy

  Trả lờiXóa
 35. Bàn bạc làm gì chứ. các luận điệu này nghe nhàm tai lắm rồi. Tất cả chỉ là chiêu bài của lũ phản động và bọn dân chủ hòng đánh lừa nhân dân ta tin theo những gì mà chúng vẽ ra thôi. Đừng bao giờ tin vào cái tương lai màu hồng mà bọn giả tạo này vẽ ra làm gì cả!

  Trả lờiXóa
 36. "Diễn biến hòa bình" mà các thế lực thù địch đang thực hiện tại Việt Nam nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Việc âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang mà chúng đang tiến hành cũng nằm trong chiến lược này.

  Trả lờiXóa
 37. lực lượng vũ trang không cần mang bản chất giai cấp, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng… mục đích làm cho lực lượng vũ trang mất phương hướng chính trị trong xây dựng và hoạt động. Đây là một trong những nội dung của chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch đang thực hiện tại Việt Nam nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam...

  Trả lờiXóa
 38. lực lượng vũ trang là lực lượng chuyên trách, có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trât tự, an ninh quốc gia và chủ quyền của đất nước, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy lực lượng vũ trang luôn được đảng và nhà nước chỉ đạo sát sao, tuy nhiên hiện nay có rất nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước muốn tách rời lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, đây là một âm mưu rất nguy hiểm cần phải được ngăn chặn

  Trả lờiXóa
 39. Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội cách mạng, quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, gắn bó máu thịt với Đảng, với nhân dân. Mối quan hệ đó được tôi luyện bằng xương máu qua mấy chục năm chống kẻ thù xâm lược trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, bất cứ thế lực nào, dù mạnh và hiểm độc đến đâu cũng không thể chia rẽ được quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đó là điều tất yếu, đã, đang và sẽ tiếp tục được khẳng định.

  Trả lờiXóa
 40. rất nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn muốn thực hiên âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang để nhằm dễ dàng thực hiện âm mưu chống phá đối với đất nước ta, vì vậy để bảo vệ cho sự ổn định và phát triển của đất nước, nhân dân việt nam cũng như các nhà lãnh dạo không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, không được phi chính trị hóa lực lượng vũ trang

  Trả lờiXóa
 41. không thể để những thế lực thù địch trong và ngoài nước thành công với âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang ở nước ta thì sẽ là một điều cực kỳ nguy hiểm, khi đó sự ổn định và phát triển của đất nước sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, các thế lực thì địch sẽ có nhiều cơ hội để chống phá nước ta, đảng và nhà nước ta càn có biện pháp để ngăn chặn âm mưu của chúng

  Trả lờiXóa
 42. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, giáo dục, rèn luyện; quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản chất cách mạng, tính chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là tất yếu, phù hợp thực tiễn cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 43. Đảng ta phải tập trung xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm vũ khí, trang bị, kỹ thuật mà còn phải tăng cường sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với quân đội; tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc; bảo đảm trong bất luận tình huống nào quân đội cũng phải trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, phi chính hóa quân đội của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 44. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã giành những thắng lợi lịch sử, đưa dân tộc Việt Nam đi vào kỷ nguyên mới - độc lập dân tộc, tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Sự khẳng định vai trò duy nhất lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam vì thế là sự lựa chọn của điều kiện thực tiễn đất nước, là sự lựa chọn của lịch sử dân tộc.

  Trả lờiXóa
 45. Thực tiễn trong lịch sử nhân loại không có lực lượng vũ trang nào lại không mang bản chất của một giai cấp cầm quyền, phục tùng mục đích chính trị của một giai cấp, một nhà nước đã tổ chức ra lực lượng vũ trang; chức năng của lực lượng vũ trang là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, giữ gĩn trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện được chức năng đó, lực lượng vũ trang phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền.

  Trả lờiXóa
 46. Có thể nói, bài học lịch sử về dựng nước phải đi đôi với giữ nước, xây dựng, phát triển đất nước phải đi liền, gắn chặt với bảo vệ Tổ quốc còn vẹn nguyên giá trị. Vì vậy, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đưa các quy định về bản chất, mục tiêu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân trong chế định Bảo vệ Tổ quốc là có cơ sở lịch sử vững chắc, là sự kế thừa và khẳng định những giá trị được chính thực tiễn vận động và phát triển trong suốt chiều dài lịnh sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam kiểm nghiệm.

  Trả lờiXóa
 47. Một đất nước mà không có quân đội, không có lực lượng vũ trang thì sẽ như thế nào? Sẽ là một đất nước yếu ớt, chịu sự bảo hộ của các nước khác, làm nô lệ cho nước khác mà thôi. Không có công an thì sao, tình hình trong nước sẽ bị hỗn loạn, cướp của, giết người xảy ra như cơm bữa, thử hỏi cuộc sống của nhân dân sẽ thế nào đây

  Trả lờiXóa
 48. Từ cổ chí kim tới nay có thấy nước nào phi quân sự mà tồn tại được lâu đâu. Mà nước ta lại có vị trí địa lí thuận lợi, luôn bị các nước to nhòm ngó, xâm chiếm. Giờ bảo không có lực lượng vũ trang thì khác nào giơ tay đầu hàng đâu, bảo Anh ơi nước em đây vào thoải mái mà chiếm à

  Trả lờiXóa
 49. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là không thể được. Nếu làm thế thì nước ta sẽ bị rơi ngay vào các nước đế quốc ngay. Đây là âm mưu của bọn chúng, lợi dụng quyền sửa đổi hiến pháp đây mà. Nước không có quân đội, không có công an thì chẳng phải là tự đem đất nước dâng cho kẻ khác à

  Trả lờiXóa
 50. Việt Nam chúng ta có lịch sử dựng nước gắn liền với giữ nước qua hàng ngàn năm - là quốc gia thường xuyên phải đấu tranh khốc liệt để bảo vệ không gian sinh tồn trước các âm mưu xâm lược và cai trị từ bên ngoài. đó là góp công to lớn của lực lượng vũ trang phục vụ đắc lực cho đất nước, tại sao phải phi chính trị hóa, đúng là tư tưởng quan điểm sai trái của bọn chó đẻ mà, chán thật đấy.

  Trả lờiXóa
 51. Trong các xã hội hiện đại, không có quốc gia nào không do một đảng chính trị cầm quyền. Thậm chí ở một số quốc gia, lực lượng vũ trang còn tuyên thệ trung thành với người đứng đầu Nhà nước, đồng thời cũng là người đứng đầu Đảng chính trị cầm quyền. Đó là thực tiễn thế giới, điều này thì chuẩn con mẹ nó rùi. cấm bàn cãi tranh luận đau đầu.

  Trả lờiXóa
 52. Bài học từ một số nước phi chính trị hóa lực lượng vũ trang vẫn còn đó. Quân đội là lực lượng vũ trang của đất nước nên phải tuyệt đối trung thành với Đảng , bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là điều tuyên quyết không thể xóa bỏ nếu muốn đất nước ổn định để phát triển kinh tế. Nếu phi chính trị hóa quân đội thì chẳng khác nào xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và quân đội nhân dân chẳng khác nào lính đánh thuê. Bất ổn chính trị là điều tất yếu và sẽ ảnh hưởng lớn đến sự ổn định và phát triển sẵn có.

  Trả lờiXóa
 53. Trong tình hình hiện nay, việc cảnh giác là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải nâng cao cảnh giác trong mọi lúc, mọi nơi vì kẻ địch luôn chớp lấy những thời cơ khi ta mất cảnh giác để bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước ta, gây mất uy tín trong quần chúng nhân dân và các nước trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 54. Ta cứ từ từ đi lên, phát triển từng bước một sao cho ổn định là được rồi. Ham hố gì cái chế độ tư bản, đa đảng linh tinh kia. Những thứ ấy chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Nói là thu nhập binh quân đầu người cao. Nhưng ai biết sự chênh lệch giàu nghèo như thế nào. Một số nhỏ người lại sở hữu một số lớn tài sản. Rồi còn xung đột, khủng bố này nọ. Ta cứ yên bình mà phát triển thế này là rất tốt rồi.

  Trả lờiXóa
 55. Lịch sử là bằng chứng cụ thể nhất cho những hậu quả của phi chính trị hóa quân sự. Việc phi chính trị hóa lực lượng vũ trang cũng giống như việc bẻ gẫy từng chiếc đũa trong một bó đũa. Nếu để cả bó thì khó lòng mà bẻ nỗi, nhưng khi đã tách rời nhau thì việc bẻ gãy bó đũa chỉ còn là thời gian

  Trả lờiXóa
 56. Kẻ nô lệ dạy ta về lòng yêu nước
  Việt Nam đã có những kẻ như những tên vua Khải Định ,Bảo Đại liếm gót giày Tây;
  Rồi đến bọn Ngô Đình Diệm,Ngô Đình Nhu-Việt gian 3đời theo Pháp-và lũ bán nước tay sai -((Tổng thống)),((Cố vấn tối cao))...((Quân lực-Quốc gia )) rốt cuộc chỉ là món hàng do chủ Mĩ dựng nên và là vật mặc cả trong tay chủ Pháp rồi đến Mĩ phục vụ cho mục đích xâm lăng.Chủ cho sống thì sống ,bắt chết phải chết ,chết trực tiếp bởi lũ tay sai phản chủ do chính mình dựng nên bằng tiền Mĩ (ông chủ thật sự ).
  ((Yêu nước)) nhưng lại tình nguyện làm tay sai cho ngoại bang ,ngoại bang đó đang là kẻ thù của nhân dan mình ,trực tiếp giết hại đồng bào mình.Anh hùng mà làm gì ,chí sĩ mà làm gì ,khi chết không bằng thân con chó
  Bọn ((giáo chủ bán nước)) thì đã phải chết để tỉnh ngộ ra ,còn bọn bán nước trẻ con bây giờ cũng tập tọe noi theo.Bát tài,bất đức nhưng lại muốn chèo ngôi cao,chèo không được thì muốn cưa đổ gốc hòng chờ bọn đế quốc ngoại bang xâm lăng sẽ ban cho ân huệ.
  Luận điệu thì xuyên tạc ,thủ đoạn thì đê hèn ,((yêu nước ))và thò cái đuôi ra là không một đứa nào là không làm việc cho đài BBC,mà BBC chính là do CIA trả lương.Chưa kể cồn là vật kiếm cơm của bọn ngụy cũ lưu vong ,bọn bán rẻ Tổ quốc giờ đang ăn mày lưu vong trên đất Mĩ

  Trả lờiXóa

  Trả lờiXóa
 57. Bây giờ mà để quân đội ngoài sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam là chính chúng ta đã tạo cho cơ hội cho những kẻ tàn dư của ngụy quân ngụy quyền tay sai trước cơ hội làm loạn quốc gia và cũng tạo cơ hội cho những thế lực thù địch với nước ta tạo cho chúng cơ hội xóa br chế đô xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Quân đội là để bảo vệ nhân dân bảo vệ đất nước bảo vệ Đảng mà.

  Trả lờiXóa