Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

TÁI BÚT CHO MỘT LÁ THƯ GÓP Ý

    Hoàng Chương

…Mấy ngày nay, tôi trăn trở khi đọc mấy dòng góp ý của HĐGMVN về dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992. Tôi đọc nhiều lần, tôi trăn trở. Có lẽ cũng sẽ có nhiều người giống cái cảm xúc như tôi lắm. Tôi không đồng tình quan điểm với một số ý kiến góp ý trong đó. Lẽ dĩ nhiên thôi, tôi cũng có quyền bày tỏ quan điểm của mình. Trong trường hợp này, tôi cũng mạn phép để viết lên quan điểm của mình theo cách “tái bút” cho là thư góp ý nói trên…
“…TB: Thực ra thì trong nội dung của bức thư trên có một vài nội dung là chưa chính xác. Bởi những viện dẫn (luận cứ) đưa ra phần nhiều là chưa thuyết phục; hay nói khác là có cái gì đó gờn gợn.
          Cái “gờn gợn” đó là, trong nội dung thư góp ý của HĐGMVN có đoạn “Dự thảo khảo khẳng định quyền tự do ngô luận, (điều 26), quyền tự do sang tạo văn học, nghệ thuật (điều 43), quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (điều 25).Tuy nhiên, ngay từ đầu dự thảo lại khẳng định Đảng cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mac –lênin làm nền tảng tư tưởng” (điều 4). Như thế, phải làm thế nào và làm sao thực thi quyền tự do ngôn luận và sáng tạo văn học, nghệ thuật, bởi lẽ tư tưởng đã bị đóng khung trong một chủ thuyết rồi?Tương tự như thế, phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bửi lẽ chủ nghĩa Mac – Lênin tự thân là chủ nghĩa vô thần? Phải chăng những quyền này chỉ là những ân huệ được ban cho nhân dân tùy lúc, tùy nơi, chứ không phải là quyền phổ quát…”. Nói công tâm thì đó không còn là “gờn gợn” nữa ý kiến đó là sai hoàn toàn. Nhân loại đã thừa nhận chủ nghĩa Mac – Lênin là chủ nghĩa khoa học nhất trên thế giới, giải phóng con người khỏi sự áp bức của chủ nghĩa Tư bản. Đối với Việt Nam, Lịch sử cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Bằng những thắng lợi vĩ đại của dân tộc mà cả thế giới phải “nghiêng mình” và hiện than của một đất nước đang phát triển đi lên, từ một nước nghèo trở thành một nước đang phát triển, thực hiện dân chủ công, công bằng, văn minh đã chứng minh vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nền tảng tư tưởng của Đảng ta là Chủ nghĩa Mac – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự thật không thể thay đổi đó là dưới chế độ xã hội chủ nghĩa các quyê tự do được đảm bảo, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do sáng tạo nghệ thuật…HĐGMVN căn cứ vào đâu khi mà nói rằng các quyền đó không “bị đóng khung trong một chủ thuyết”. Chẳng lẽ theo chủ nghĩa hữu thần thì không bị đóng khung? Hơn thế, có lẽ khái niệm về “tự do tôn giáo” cũng phải được hiểu cho đúng. Đó là, Tự do tôn giáo nhưng phải trên cơ sở quy định của pháp luật. Chẳng lẽ lại hiểu rằng “tự do” là muốn làm gì tùy ý, kể cả vi phạm pháp luật hoặc hành động trái với Hiến pháp. Hãy nhìn ra thế giới mà xem, điều 18 Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị (Công ước mà Bản góp ý của HĐGMVN đã trích dẫn làm cơ sở kiến nghị) nêu rõ: “Quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn theo luật, vì nhu cầu bảo vệ an toàn công cộng, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng, đạo lý hay những quyền tự do căn bản của người khác”. Không có nơi nào, hay quốc gia nào mà tôn giáo hoạt động tự do theo nghĩa “tùy tiện cả”. Đã là một tổ chức mang tính xã hội thì dù là tổ chức nào cũng phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật./.
                                                                         
          TB: kỳ sau sẽ bàn tiếp một nội dung “còn gờn gợn” của thư!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét