Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Nói về quyền dân chủ trong Hiến pháp

** Alice **
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Tiếp đó, suốt mấy chục năm, nhân dân các dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, với sự giúp đỡ quý báu của bè bạn trên thế giới, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế quốc, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976 Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ra sức xây dựng đất nước, kiên cường bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế.
Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Và mới đây nhất là Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Trên trang mạng chauxuannguyenblog có bài viết: Không phải là Sửa đổi Hiến pháp, mà là một Hiến pháp mới hoàn toàn mới. Bài viết này đã đem so sánh Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiến pháp Hoa Kỳ, nói rằng:  “Hiến pháp của nhà nước dân chủ nhân dân là 1 hiến pháp khúc triết, thống nhất nội dung, mọi điều luật đều đặt tư tưởng nhân dân làm chủ một cách rõ ràng, logic không có lắt léo, mâu thuẫn / Hiến pháp nước cộng sản là hiến pháp luôn lắt léo, tước đoạt quyền làm chủ của nhân dân”. Thật là phi lý…
Hiến pháp của mỗi quốc gia, mỗi chế độ là khác nhau theo thể chế đất nước. Không thể đặt điều đem so sánh một cách phiến diện, lệch lạc như thế. Nói rằng Hiến pháp  nước ta tước đoạt quyền dân chủ, vậy thì hãy nhìn vào thực tiễn, đó sẽ là minh chứng xác đáng nhất. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, luôn lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân. Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Hiến pháp năm 1992 đã thể hiện rõ điều đó.
 Điều 6: “Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân.
Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.”
Điều 7: “Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Đại biểu Quốc hội bị cử tri hoặc Quốc hội bãi nhiệm và đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi đại biểu đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.”
Điều 8: “Các cơ quan Nhà nước, cán bộ, viên chức Nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng.”
Điều 9: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức Nhà nước”
Nhà nước ta đã đang thực hiện theo Hiến pháp, tuy còn có những sai sót nhưng đó là điều khó tránh khỏi đối với bất kỳ quốc gia nào. Chỉ có những kẻ do không hiểu hay cố tình lơi dụng quyền dân chủ để đặt điều nói xấu Đảng, nói xấu Nhà nước. Chúng đã lợi dụng lòng yêu nước của một bộ phận người dân để kích động biểu tình, để rồi khi chính quyền vào việc lại quy cho Đảng ta là đàn áp người biểu tình, vi phạm nhân quyền. Nên biết rằng “yêu nước” không phải là hành động biểu tình, lòng “yêu nước” nên đặt đúng chỗ, và kẻ lợi dụng lòng yêu nước là đáng lên án.
Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân tự tổ chức và thực hiện, trước hết và chủ yếu là thông qua nhà nước của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, trong một nước dân chủ, nhân dân là người chủ, cán bộ, công chức là đầy tớ và công bộc phục vụ dân, bảo vệ dân. Bao nhiêu lợi ích là của dân, bao nhiêu quyền hành đều thuộc về dân. Quyền hành và lực lượng đều ở trong dân. Và Hiến pháp Nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định điều đó./.


Comments
59 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

59 nhận xét:

 1. Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân sẽ làm chủ tất cả mọi thứ.

  Trả lờiXóa
 2. Thực ra chỉ có những kẻ do không hiểu hay cố tình lơi dụng quyền dân chủ để đặt điều nói xấu Đảng, nói xấu Nhà nước. Và văn của chúng chỉ là những lời nói cùn hết mức.

  Trả lờiXóa
 3. Hiện nay, các thế lực thù địch với Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để vu cáo Việt Nam vi pham dân chủ, nhân quyền. Chúng ta cần tỉnh táo trước âm mưu thâm độc của chúng

  Trả lờiXóa
 4. cho dù các thế lực thù địch có sử dụng luận điệu gì để vu cáo Nhà nước Việt Nam vi pham dân chủ , nhân quyền đi nữa thì ý đồ đó cũng khó có thể thành công. Bởi lẽ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo tôn trọng đầy đủ các quyền con người, trong hiến pháp 1992 của Việt Nam quy định mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tự ngôn luận, tự do đi lại…. trong khuân khổ pháp luật cho phép, không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 5. trong mọi chính sách của Việt Nam luôn lấy con người làm trung tâm: phát triển kinh tế vì con người, tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bỏ tiến bộ và công bằng xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa , giáo dục, nâng cao dân trí, bảo vệ và cải thiện môi trường… nên không thể nói hiến pháp nước ta là hiến pháp luôn lắt léo, tước đoạt quyền làm chủ của nhân dân

  Trả lờiXóa
 6. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định các quyền con người không tách rời độc lập chủ quyền quốc gia, qua các cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc xâm lược, Việt Nam đã khẳng định quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, có quyền tự quyết định vận mệnh của mình.

  Trả lờiXóa
 7. các thế lực thù địch luôn tìm cách vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để hướng nước ta tới chế độ có lợi cho chúng

  Trả lờiXóa
 8. Đây là một chiêu trò mà các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ, sử dụng chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta

  Trả lờiXóa
 9. Lợi dụng vấn đề dân chủ để chống phá cách mạng nước ta là thủ đoạn hết sức thâm độc trong chiến lược Diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Chúng ta cần phải cùng nhau ngăn chặn để chúng không thể thực hiện ý đồ của chúng

  Trả lờiXóa
 10. Hiến pháp của nước ta là hiến pháp mà trong đó lấy dân làm gốc, mọi lợi ích của nhân dân được đặt lên hàng đầu. chỉ có những kẻ không hiểu chuyện hoặc cố tình dựng chuyện để đặt điều nói xấu Đảng mà thôi

  Trả lờiXóa
 11. Lợi dụng việc Đảng và Nhà nước lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào đường lối và các chủ trương, chính sách phát triển đất nước, các thế lực thù địch tìm mọi cách tác động, nhằm lái nền kinh tế Việt Nam chệch định hướng XHCN

  Trả lờiXóa
 12. Để làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch Đảng và Nhà nước cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 13. mọi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, không bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong từng con người, từng tổ chức trước những hành động âm mưu của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 14. Đúng là không Đảng nào không có những sai sót, trước tình hình đó chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, giải quyết tốt những vấn đề bất cập, bức xúc xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng để kích động quần chúng đối đầu với chính quyền

  Trả lờiXóa
 15. Cần có biện pháp xử lý nghiêm, đúng pháp luật với những tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Lợi dụng vấn đề dân chủ dân quyền để phục vụ cho mục đích xấu xa của kẻ thù

  Trả lờiXóa
 16. Từ lâu, các thế lực thù địch với Việt Nam vẫn sử dụng chiêu bài "dân chủ, nhân quyền" để chống phá ta. Nhưng cho dù chúng có "nhai đi, nhai lại" thì vẫn không thể lừa bịp được nhân dân Việt Nam

  Trả lờiXóa
 17. Đây là một mưu toan, một chiêu bài mà họ tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế, gây rối, chia rẽ, tạo ra tình trạng mất đoàn kết trong nhân dân Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 18. Con bài "dân chủ, nhân quyền" còn được bọn phản động, các thế lục thù địch sử dụng như một công cụ trong chính sách đối ngoại, thông qua đó lấy cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam mà thôi

  Trả lờiXóa
 19. Quan niệm của phương Tây về lợi ích cá nhân và quan niệm của phương Đông về lợi ích của dân tộc, của cộng đồng là những quan niệm rất khác nhau và do vậy, không thể áp đặt cho nhau

  Trả lờiXóa
 20. Nhân dân Việt Nam đã trải qua bao năm chiến tranh ròng rã, đã tốn biết bao xương máu để giành lại độc lập, tự do, dân chủ cho chính mình từ tay những kẻ xâm lược cùng bọn tay sai của chúng, không lẽ ngày nay lại dại dột trao lại quyền tự do, dân chủ cho chính những kẻ chiến bại và vẫn còn đang ôm hận thất bại ấy, để chúng quay trở lại tước quyền sống, quyền tự do, dân chủ của mình một lần nữa? Còn nhân quyền ư?

  Trả lờiXóa
 21. Những kẻ đã trắng trợn, ngạo mạn chà đạp lên nhân quyền của nhân dân Việt Nam và nhân dân nhiều quốc gia khác đâu có đủ tư cách để phán xét về nhân quyền! Họ nói rằng mình là người tôn trọng độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền ư?

  Trả lờiXóa
 22. Các thế lực phản động luôn tìm cách để nói xấu nhà nước, chế độ ta, và khi chúng ta đưa vấn đề lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp thì chúng lại lấy cớ để nói xấu, vu khống chúng ta.

  Trả lờiXóa
 23. Điều này vô cùng quan trọng, nó khẳng định vai trò của ĐẢng ta, không thể xóa được nó. Đây là một điều chắc chắn.

  Trả lờiXóa
 24. Một điều tất yếu mà lịch sử đã chứng minh rằng, chỉ có ĐCS mới đưa VN tới bến bờ XHCN, và nếu có sự tranh chấp quyền lực thì nhân dân sẽ là người phải hứng chịu những khổ đau đầu tiên.

  Trả lờiXóa
 25. Ở đây, vấn đề nếu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, chắc chắn sẽ có sự tranh chấp quyền lực xảy ra, đây là một điều tất yếu, bởi vậy sẽ gây ra cảnh sinh linh lầm than. Và rõ ràng cho thấy hiện nay ĐCS sẽ là người lãnh đạo duy nhất.

  Trả lờiXóa
 26. Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao nhất, nền tảng tư tưởng, chính trị pháp lý của một quốc gia, Hiến pháp đưa ra cần có sự đồng thuận của nhân dân,chính vì vậy việc sửa đổi hiến pháp cần lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và cần có những người có tâm có tài để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa

  Trả lờiXóa
 27. Nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân. Điều này được viết thành văn bản thể hiện qua hiến pháp. Sự lãnh đạo của Đảng ở nước ta là duy nhất

  Trả lờiXóa
 28. Hiến pháp của nước ta luôn lấy dân làm gốc, và chúng ta có cả 1 hệ thống để xây dựng và sửa đổi hiến pháp, tất cả cũng chỉ vì quyền lợi c của nhân dân mà thôi, chỉ có những kẻ thiếu suy nghĩ, phản bội tổ quốc mới soi mói vào đó để nói xấu đảng, nói xấu nhà nước mà thôi

  Trả lờiXóa
 29. Hiến pháp là vì quyền của nhân dân mà, và nhân dân cũng có quyền đóng góp để cho hiến pháp toàn diện hơn, nhưng cũng phải cẩn thận, vì đây cũng là cơ hội cho bè lũ phản động chúng phá hoại bản hiến pháp của chúng ta

  Trả lờiXóa
 30. Các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu nhằm làm giảm sự ảnh hưởng của Đảng, của chế độ, để chúng dễ bề phản động. Hãy thật cảnh giác với chúng

  Trả lờiXóa
 31. Trong hiến pháp của nước ta, bao nhiêu lợi ích là của dân, bao nhiêu quyền hành đều thuộc về dân, đó chính là bản chất của 1 nước dân chủ, và hiến pháp của nước ta luôn thể hiện đc điều đó

  Trả lờiXóa
 32. Hiến pháp nước việt nam luôn vì quyền của nhân dân mà thôi, chớ nên nghe bọn phản động xuyên tạc mà làm thay đổi lòng tin với đảng, với chế độ nhé

  Trả lờiXóa
 33. Nhà nước ta luôn chú trọng đến việc tạo dựng dân chủ cho nhân dân. Mục tiêu hiện tại của nhà nước ta hiện nay là: dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Có nghĩa là dân chủ được quan tâm nhiều hơn, đặt trước cụm từ "công bằng"

  Trả lờiXóa
 34. Hiến pháp Việt Nam quy định rất rõ và đầy đủ về quyền con người cũng như tính dân chủ, thậm chí mình thấy còn làm tốt hơn rất nhiều các nước phương tây đặc biệt là Mỹ, ấy vậy mà chúng cứ già mồm soi mói này nọ!

  Trả lờiXóa
 35. Thay đổi nội dung hay bổ túc Hiến pháp của một nước để trở thành tốt hơn vẫn là một điều tốt. Tớ chẳng thấy gì là phản động cả. Tớ chưa thấy một Hiến pháp của dân tộc nào mà viết một lần rồi để y nguyên đó. Hiến pháp của chúng ta cũng đã có lần bổ túc. Thế chúng ta không chối cải hay xuyên tạc được là Hiến pháp Việt Nam của chúng ta là bất di, bất dịch, độc nhất vô nhị là viết một lần là trúng 100%. Có sai sót chứ.

  Trả lờiXóa
 36. Nhà nước ta phải tôn trọng, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng.

  Trả lờiXóa
 37. Lợi dụng vấn đề dân chủ để chống phá cách mạng nước ta là thủ đoạn hết sức thâm độc trong chiến lược Diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, chúng lợi dụng trên nhiều phương tiện như internet, phương tiện thông tin đại chúng, dải truyền đơn,... nhằm làm lung lay tư tưởng, nhận thức sai lệch về chế độ, đường lối của ta vì vậy chúng ta cần phải cùng nhau ngăn chặn để chúng không thể thực hiện ý đồ của chúng

  Trả lờiXóa
 38. Không thể đặt điều đem so sánh một cách phiến diện, lệch lạc như thế. Nói rằng Hiến pháp nước ta tước đoạt quyền dân chủ, vậy thì hãy nhìn vào thực tiễn, đó sẽ là minh chứng xác đáng nhất. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, luôn lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 39. quyền lực tập trung vào nhà nước và đảng nhưng lại đều có sự đóng góp của nhân dân,đều có quyền của nhân để bình bầu xem ai là người có thể gánh vác trách nhiệm mà nhân dân giao phó.ngay cả các cán bộ cấp cao cũng phải tôn trong ý kiến của nhân dân không cửa quyền quan liêu

  Trả lờiXóa
 40. có những kẻ do không hiểu hay cố tình lơi dụng quyền dân chủ để đặt điều nói xấu Đảng, nói xấu Nhà nước. Chúng đã lợi dụng lòng yêu nước của một bộ phận người dân để kích động biểu tình, để rồi khi chính quyền vào việc lại quy cho Đảng ta là đàn áp người biểu tình, vi phạm nhân quyền.

  Trả lờiXóa
 41. dân chủ là nhân dân làm chủ,nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vi dân,quân đội công an gắn liền với nhà nước cũng làm việc trên vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân,dân ấm no hạnh phúc thì nhà nước cũng phát triển

  Trả lờiXóa
 42. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, luôn lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, mọi vấn đề đều từ dân do dân và vì dân phục vụ.

  Trả lờiXóa
 43. Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân tự tổ chức và thực hiện, trước hết và chủ yếu là thông qua nhà nước của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, trong một nước dân chủ, nhân dân là người chủ, cán bộ, công chức là đầy tớ và công bộc phục vụ dân, bảo vệ dân.

  Trả lờiXóa
 44. Hiện nay chúng ta đang hoàn thiện hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, HP năm 92 để giải quyết tốt những vấn đề bất cập, bức xúc xã hội và tránh không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề này để kích động quần chúng đối đầu với chính quyền.

  Trả lờiXóa
 45. cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, không bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong từng con người, từng tổ chức trước những hành động âm mưu của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 46. Nhà nước Việt Nam luôn xác định các quyền con người không tách rời độc lập chủ quyền quốc gia, qua các cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc xâm lược, Việt Nam đã khẳng định quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, có quyền tự quyết định vận mệnh của mình.

  Trả lờiXóa
 47. trước tình hình xã hội đang diễn biến phức tạp và chuyển hóa nhiều chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, giải quyết tốt những vấn đề bất cập, bức xúc xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng để kích động quần chúng đối đầu với chính quyền.

  Trả lờiXóa
 48. Đây cũng là cơ hội của các thế lực thù địch lợi dụng việc Đảng và Nhà nước lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào đường lối và các chủ trương, chính sách phát triển đất nước, các thế lực thù địch tìm mọi cách tác động, xuyên tạc bịa đặt mọi quyền dân chủ, nhằm lật đổ chế độ.

  Trả lờiXóa
 49. Tuy vẫn còn tồn tại những sai sót. Nhưng ta không thể vì những con sâu đó mà mất đi niềm tin vào Đảng, vào Nhà nước. Kiên định niềm tin mới đem lại sức mạng tổng thể để bảo vệ chủ quyền đất nước đươc.

  Trả lờiXóa
 50. bọn phản động đừng hòng xuyên tạc. Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân tự tổ chức và thực hiện, trước hết và chủ yếu là thông qua nhà nước của mình.

  Trả lờiXóa
 51. Hiến pháp của Nhà nước khi đưa ra cần có sự đồng thuận của nhân dân, chính vì vậy việc sửa đổi hiến pháp cần lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và cần có sự dân chủ trong hành động, nhưng không phải người dân nào cũng là dân yêu nước, các loại tội phạm lợi dụng nhân tố này để đóng góp ý kiến, hành động hại dân hại nước.

  Trả lờiXóa
 52. Dân chủ là nhà nước của dân, do dân và vì dân đã được quy định rất rõ trong hiến pháp nước ta. Nhà nước Việt Nam cũng đảm bảo việc thực hiện quyền dân chủ trong nhân dân, đảm bảo đúng định hướng con đường xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 53. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước đi theo con đường XHCN, việc thực hiện và đảm bảo quyền dân chủ là yếu tố quyết định con đường của chế độ chính trị, đảm bảo sự vững mạnh của đất nước khi đi theo con đường mà Đảng và nhân dân đã chọn

  Trả lờiXóa
 54. Trong dịp quốc hội lấy ý kiến nhân dân trong việc sửa đổi hiến pháp thể hiện bản chất dân chủ của nước ta. Việc đóng góp ý kiến giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật của đất nước, song cần chú ý tới những âm mưu phá hoại của các thế lực phản động trong và ngoài nước

  Trả lờiXóa
 55. Trước tình hình quốc hội tổ chức lấy ý kiến toàn dân đóng góp sửa đổi hiến pháp , các thế lực phản động hoạt động ngày càng dáo diết và khôn ngoan hơn. Cần cảnh giác trước những ý đồ lấy nhãn là "đóng góp" nhưng bản chất là những yêu sách của chúng

  Trả lờiXóa
 56. Bản chất của một nền dân chủ không phụ thuộc vào chế độ đa đảng hay chế độ một đảng, mà phụ thuộc ở chỗ, Ðảng cầm quyền đại diện cho lợi ích của ai, sử dụng quyền lực nhà nước vào những mục đích gì. Những kẻ đem dân chủ của Việt Nam ra so sánh với dân chủ Mỹ thực sự là kẻ không hiểu biết, ở Mỹ đâu có dân chủ thực sự và Hiến pháp nước ta chưa bao giờ là không tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân

  Trả lờiXóa
 57. dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, và chúng ta đang được sống trong nên dân chủ thực sự, Đảng luôn quan tâm, bảo vệ dân chủ cho nhân dân, điều đó thể hiện rõ không chỉ trong Hiến pháp mà Đảng đã thực sự hành động như vậy. Sửa đổi Hiến pháp là quan trọng cũng là nhằm nâng cao dân chủ hơn nữa

  Trả lờiXóa
 58. Ở Việt Nam, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là bản chất, là quy luật hình thành, phát triển và tự hoàn thiện của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Từ khi ra đời đến nay Đảng là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, điều đó đã được lịch sử minh chứng.

  Trả lờiXóa
 59. Quyền dân chủ sẽ là điểm quan trong trong lần sửa đổi hiến pháp lần này, bởi do Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao nhất, nền tảng tư tưởng, chính trị pháp lý của một quốc gia, Hiến pháp đưa ra cần có sự đồng thuận của nhân dân,chính vì vậy việc sửa đổi hiến pháp cần lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và cần có những người có tâm có tài để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

  Trả lờiXóa