Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta


Trong quá trình vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta giành được những thắng lợi to lớn, Người khẳng định: “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.
Ngày nay, khi sự nghiệp đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng đi vào chiều sâu, những biến đổi trên thế giới nhanh chóng, phức tạp, khó lường; những vấn đề mới đặt ra trong đời sống xã hội ngày càng nhiều, càng đòi hỏi phải có những lời giải đáp thuyết phục, có cơ sở lý luận và thực tiễn. Trong lúc đó, các thế lực thù địch đang tìm mọi thủ đoạn hòng xuyên tạc, phủ nhận từng luận điểm trong học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đi tới xóa bỏ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng và nhân dân ta. Vì vậy, hơn lúc nào hết, việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu nhằm khẳng định, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam đang trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng ta hiện nay.
Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, chưa một học thuyết chính trị xã hội nào mà ngay từ khi mới xuất hiện lại thu hút sự quan tâm nghiên cứu, đấu tranh giữa các lập trường tư tưởng đối lập nhau như sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin. Cuộc đấu tranh hệ tư tưởng đó đã diễn ra ngay từ khi chủ nghĩa Mác - Lênin mới ra đời cho đến ngày nay. Điều đó không phải ngẫu nhiên, bởi vì chủ nghĩa Mác - Lênin là một khoa học, sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin đã thực sự giải đáp được những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống của toàn nhân loại đặt ra. Trong lúc toàn bộ hệ thống lý luận của hệ tư tưởng tư sản đều tìm cách chứng minh cho việc duy trì sự tồn tại “vĩnh hằng” của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản, thì ngược lại, chủ nghĩa Mác - Lênin đã tuyên chiến với hệ tư tưởng tư sản, khẳng định sự diệt vong không thể tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản và sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới. Chính vì thế mà chủ nghĩa Mác - Lênin đã “gây ra” sự thù địch mạnh nhất và lòng căm thù lớn nhất của giai cấp tư sản.
Lợi dụng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, các nhà tư tưởng của giai cấp tư sản và bọn cơ hội, xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin đã xuyên tạc rằng chủ nghĩa cộng sản không phải là tương lai của loài người. Chúng tuyên truyền, xuyên tạc, tấn công quyết liệt chủ nghĩa Mác - Lênin, lớn tiếng cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu, rằng chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ có giá trị ở cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, thế kỷ XXI không còn phù hợp nữa, rằng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu là minh chứng cho sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác – Lênin !
Trong thời đại ngày nay, chủ nghĩa Mác - Lênin không những không lỗi thời, lạc hậu như ai đó vẫn rêu rao, mà chủ nghĩa Mác - Lênin đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò là kim chỉ nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân các dân tộc trên thế giới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là nhà tư tưởng vĩ đại của cách mạng Việt Nam đã tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin trên tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo. Người đã nắm bắt sâu sắc bản chất cách mạng và khoa học của học thuyết Mác - Lênin, vận dụng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của nước ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc thực sự đã cổ vũ, khích lệ cuộc đấu tranh của nhiều dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. Trong thời đại ngày nay tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc đã được thế giới thừa nhận như là tư tưởng góp phần làm biến đổi bộ mặt thế giới. Vì thế, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi vào cuộc sống, đã trở thành những giá trị văn hóa bền vững không chỉ riêng của dân tộc Việt Nam mà còn là tài sản chung của nhân loại.
Hiện nay, lợi dụng những khó khăn, những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, những khó khăn của tình hình trong nước, các thế lực thù địch càng ra sức chống phá cách mạng thế giới, cách mạng Việt Nam, công kích, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, thì những diễn biến trong đời sống xã hội, sự tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân phai nhạt mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, chạy theo lối sống thực dụng, giảm sút niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự tất yếu thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.
Trước tình hình đó, càng đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là một đòi hỏi khách quan, cấp thiết, một yêu cầu có tính nguyên tắc và có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nguyên tắc cơ bản chỉ đạo công cuộc đổi mới đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
Kiên định, khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta, trước hết Đảng phải trung thành, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện, tình hình cụ thể của cách mạng Việt Nam, không máy móc, giáo điều. Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý luận và phương pháp luận để tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn đất nước, trên cơ sở đó đề ra cương lĩnh, đường lối đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và quy luật phát triển của lịch sử.
Mạnh Quân
Comments
111 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

111 nhận xét:

 1. Chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng CSVN và là nền tảng tư tưởng của toàn dân tộc Việt Nam

  Trả lờiXóa
 2. theo con đường Bác đã chọn, lịch sử đã chọn và mãi mãi là như vậy, con đường mà Mác - lenin đã định hường sẵn, Đảng sẽ soi đường cho đất nước đi lên ngày một giàu mạnh và nhân dân ngày một âm no hạnh phúc

  Trả lờiXóa
 3. COn đường ấy đã dẫn dắt dân tộc Việt qua biết bao cuộc chiến đẫm máu để dành được tự do hạnh phúc ấm êm ngư ngày hôm nay. đó là con đường đúng đắn mà Bắc và Đảng ta đã lựa chọn

  Trả lờiXóa
 4. Tôi nguyện theo con đường mà Bác đã chọn, công ơn của Bác là vô tận, dân tộc VN rất tự hào vì có một vị lãnh tụ vĩ đại như Bác

  Trả lờiXóa
 5. dân tộc ta sẽ mãi trong hòa bình vì con đường ấy là đúng đắn và sáng suốt nhất, tôi yêu dân tộc VN, yêu Đảng yêu đất nước, Yêu lý tưởng mà Bác và Đảng lựa chọn

  Trả lờiXóa
 6. Bác Hồ đã dành cả cuộc đời để tìm đường cứu nước cho dân tộc ta, và Người đã tìm thấy ánh sáng từ chủ nghĩa Mác - Lenin

  Trả lờiXóa
 7. chủ nghĩa Mác - Lenin có vai trò hết sức to lớn trong công cuộc giải phóng các dân tộc bị áp bức và xâm lược, được khẳng định qua thời gian và lịch sử

  Trả lờiXóa
 8. Nhờ có chủ nghĩa Mác Lê Nin mà Bác Hồ kính yêu đã tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc, với những gì dã tiếp thu được từ chủ nghĩa Mác Lê Nin người đã áp dụng rất thành công vào tình hình thực tiễn tại nước ta, chúng ta sẽ mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn

  Trả lờiXóa
 9. thế hệ thanh niên ngày nay học tập theo tấm gương Bác Hồ và lý tưởng của chủ nghĩa Mác - Lenin là kim chỉ nam cho mọi hành động

  Trả lờiXóa
 10. những kẻ có tư tưởng lệch lạc, đòi chống phá chính quyền hãy tỉnh ngộ sớm, bởi vì con đường phản động ấy sẽ không bao giờ thành công!

  Trả lờiXóa
 11. Chủ nghĩa Mác - Lenin là khoa học của mọi khoa học, bất cứ ai tiếp thu và hiểu được nó đều sẽ nhận ra chân lý ấy

  Trả lờiXóa
 12. Truyền thống yêu nước đã có từ ngàn đời xưa, bây giờ mỗi người dân yêu nước cần tỉnh táo trước sự lợi dụng, lôi kéo của bọn xấu, tránh mắc phải những kích động của bọn chúng!

  Trả lờiXóa
 13. Tình yêu nước luôn tồn tại trong mỗi con người Việt, và ai cũng muốn chứng minh lòng yêu nước đối với Đảng, nhà nước. nhưng không phải hành động nào cũng là đúng, cũng là cách đúng đắn để bảo vệ nhà nước. Đưng để bị bọn phản động lợi dụng nhé

  Trả lờiXóa
 14. Chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học của mọi khoa học, Đảng ta đã đúng đắn khi chọn đây là kim chỉ nam cho mọi hành động của mình cúng với tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 15. “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.Với khẳng định trên thì chúng ta ngày càng phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 16. chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam, là tôn chỉ. Chúng ta luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Leeni, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 17. Chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí minh sẽ tồn tại mãi trong lòng nhân dân việt nam ta

  Trả lờiXóa
 18. Không có con đường nào phù hợp hơn con đường của Chủ nghĩa Mác-Lenin, con đường chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn cho dân tộc việt nam

  Trả lờiXóa
 19. Chúng ta cần có tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chủ nghĩa mác-Lenin, tư tưởng Hồ chí minh và con đường mà Người đã chọn

  Trả lờiXóa
 20. Chúng ta kiên định theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lấy chủ nghĩa Mac - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

  Trả lờiXóa
 21. Đảng Cộng sản gắn liền với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vì vậy mỗi Đảng viên trong bộ máy làm việc phải tự mình nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân với Đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 22. Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý luận và phương pháp luận để tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại.

  Trả lờiXóa
 23. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam đang trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng ta hiện nay

  Trả lờiXóa
 24. Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng của đất nước ta. Luôn là kim chỉ nam, là lá cờ đầu cho mọi hành động của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 25. Hồ Chí Minh-nhà chính trị, nhà tư tưởng, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của phong trào cộng sản, phong trào công nhân quốc tế. Từ khi rời Tổ quốc đi tìm con đường giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh sớm nhận thức muốn hoạt động cách mạng cần phải tham gia các tổ chức và hòa mình vào phong trào đấu tranh cách mạn

  Trả lờiXóa
 26. Hồ Chí Minh có công truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Nhiều bài báo của Người đã được đưa vào tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, xuất bản năm 1925, một công trình nghiên cứu về bản chất của chủ nghĩa thực dân, thức tỉnh và cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa đứng lên tự giải phóng.

  Trả lờiXóa
 27. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta! đây là chân lí rùi! mà là chân lí thì luôn đúng và không thể thay đổi!

  Trả lờiXóa
 28. toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực thực hiện con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, nhất là những điều căn dặn trong Di chúc của Người về điều kiện bảo đảm sự bền vững của con đường đó

  Trả lờiXóa
 29. Trong di sản tư tưởng của Người, có cả một hệ thống những chỉ dẫn khoa học về cách thức, biện pháp, bước đi trong thực hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh thấm nhuần sâu sắc không chỉ tính khoa học, cách mạng mà còn có nhiều luận điểm bổ sung từ góc độ đạo đức, văn hóa, nhân văn

  Trả lờiXóa
 30. Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý luận và phương pháp luận để tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn đất nước, trên cơ sở đó đề ra cương lĩnh, đường lối đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và quy luật phát triển của lịch sử.

  Trả lờiXóa
 31. đó là nền tảng tư tưởng cho sự ổn định và phát triển của đất nước, Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta

  Trả lờiXóa
 32. Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam.Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn là Đảng lãnh đạo nhân dân đi đến con đường chủ nghĩa xã hội !

  Trả lờiXóa
 33. Thấy các bạn coi trọng Chủ nghĩa Mác-Lênin quá mình đâm ngượng. Sự thật không chối cãi là Chủ nghĩa Mác-Lênin bị các nước Đông Âu và Liên Bang Xô Viết liệng vào xọt rác. Thử hỏi Chú Nghĩa này có tốt với quần chúng nhân dân không? Ai nói, ai viết để biện minh một chủ nghĩa bị xụp đổ thì kệ họ, nhưng với tôi thì nó quá tuyệt vời trên giấy trắng mực đen nên trở thành quá ảo để thực hiện.
  Nhưng tớ lại rất kết với tư tưởng Hồ Chí Minh. Những tư tưởng từ một nhà lảnh đạo tuyệt vời trong thời điểm đó không có bị lỗi thời trong thời điểm hiện tại. Chỉ tội, vì lòng tham, ích kỷ, ham tiền của danh vọng...mà đạo đức của rất nhiều đảng viên đang xuống dốc trầm trọng. Tư tưởng Hồ Chí Minh không được phát huy đến tột đỉnh của nó. Tớ rất kết tư tưởng đó nhưng chẳng làm được gì cả. Dân ngu, khu đen như tớ mà lên mặt dạy đời người ta à! Tù mọt gông ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chủ tịch HCM gặp được chủ nghĩa Mác_Lênin Người mới tìm ra con đường cứu nước vì thế chủ nghĩa Mác_Lênin la tiền đề

   Xóa
 34. bài viết Chủ nghĩa Mác-Lênin làm kim chỉ nam, theo mình hiểu nó như kim nam châm của la bàn giúp chúng ta định hướng trên con đường đi đi, những trên con đường đi đó, chúng ta phải biết biến đổi cho phù hợp với thời đại, với điều kiện của nước mình.uh thì sự thật thì chủ nghĩa Mác-Lenin đẫ thất bại ở các nước Đông Âu và Liên Bang Xô Viết. nhưng nó là cái cơ bản, cái khung của tư tưởng Hồ Chí Minh. Bác Hồ dựa theo con đường đi mà Chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ, dựa vào điều kiện nước nhà xây dựng nên tư tưởng đường lối cho nước nhà.....

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng như bạn nói, nó giống như kim nam châm trong la bàn, cho ta biết hướng ta đang đi chứ không phải như bạn Song Tranh đang nói.

   Xóa
 35. Tuy đã đi xa nhưng tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại luôn luôn là một trong những bài học và là lối sống để cho mọi người học tập và noi theo bởi vì đây là những gì tinh hoa mà người đã để lại cho chúng ta.

  Trả lờiXóa
 36. Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam cho đất nước ta phát triển đi lên. Chúng ta cần vận dụng sáng tạo và phát huy hơn nữa những tinh hoa mà người xưa để lại.

  Trả lờiXóa
 37. Đây luôn là một trong những bài học là lối sống để cho chúng ta có thể học tập và noi theo sao cho xứng đáng với những gì mà Bác Hồ đã để lại cho chúng ta.

  Trả lờiXóa
 38. Chủ nghĩa Mác- Lenin không hề lỗi thời như một số kẻ đã rêu rao. Ngược lại nó luôn thể hiện được tầm quan trọng trong việc định hướng cho chúng ta phát triển theo con đường XHCN đã chọn.

  Trả lờiXóa
 39. qua suốt quá trình lịch sử đấu tranh chống thực dân pháp và đế quốc mỹ giải phóng và thống nhất đất nước, chủ nghĩa Mác lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã cho thấy đây là hệ tư tưởng đúng đắn, tiến bộ và phù hợp nhất với điều kiện và hoàn cảnh của nước ta, chủ nghĩa Mac Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ là kim chỉ nam giúp nước ta phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội và sánh vai với các cường quốc năm châu

  Trả lờiXóa
 40. chủ nghĩa mac lenin và tư tưởng hồ chí minh là hệ tư tưởng rất phù hợp với tình hình của nước ta, thực tế đã chứng minh với nền tảng là chủ nghĩa maclein và tư tưởng hồ chí minh đảng ta đã lãnh đạo đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế đất nước một cách thành công như ngày hôm nay

  Trả lờiXóa
 41. nhân dân ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào đảng và sự đúng đắn của chủ nghĩa maclenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, dù cho các thế lực thì địch và bọn phản động có dùng thủ đoạn và luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền chống phá thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ thay đổi được niềm tin tuyệt đối đó của nhân dân ta

  Trả lờiXóa
 42. "Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta"'
  Đây là hai nhân tố chính hoinhf thành lên Đảng ta. lịch sử đã chứng minh được điều đó. nhân dân Việt NAm đã đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Trả lờiXóa
 43. -Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học do

  C.Mác,Ph Awnghen sáng lập và Lênin kế thừa và phát triển. Là thế giới

  quan,phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn

  cách mạng,là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản,giải

  phóng nhân dân lđộng khỏi chế độ áp bức bóc lột và tiến tới giải phóng

  toàn thể nhân loại.CN Mác- Lênin có giá trị khoa học và thực tiễn.Đây là

  học thuyết đã tiến đến 1 giai cấp giải phóng toàn thể nhân loại.

  Trả lờiXóa
 44. Từ khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, được gặp Lênin và tiếp xúc với chủ nghĩa Mác - Lênin vĩ đại, Người và nhân dân ta đã luôn đi theo một con đường kiên định, đó là con đường xã hội chủ nghĩa. Con đường đó sẽ đưa nhân dân ta đến với tự do, độc lập dân tộc.

  Trả lờiXóa
 45. Chân lý sáng ngời của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường dẫn lối cho cách mạng Việt Nam đi từ hết thắng lợi này tới thắng lợi khác. Chúng ta kiên định đi theo con đường Xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn.

  Trả lờiXóa
 46. chủ nghĩa mác lê nin là một hệ tư tưởng đúng đắn và vô cùng tiến bộ, đảng cộng sản việt nam đã vận dung một cách linh hoạt và hợp lý chủ nghĩa mác lê nin với điều kiện của việt nam để lãnh đạo nhân dân ta giải phóng đất nước trong quá khứ và xây dựng đất nước hiện nay

  Trả lờiXóa
 47. chủ nghĩa mac lenin đã và đang chứng tỏ được sự đúng đắn và tiến bộ của mình, với nền tảng là chủ nghĩa mac lenin đảng cộng sản việt nam đã rất thành công trong việc lãnh đạo nhân dân việt nam đâu tranh giải phóng dân tộc và xây dưng đất nước khi chiến tranh kết thúc

  Trả lờiXóa
 48. chủ nghĩa mac lenin là vô cùng đúng đắn, tuy nhiên hiện nay các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang tích cực tuyên truyền bôi nhọ và phủ nhận sự đúng đắn của chủ nghĩa mac lenin, vì vậy nhân dân việt nam cần hết sức tình táo để không bị những luận điệu của những kẻ này lừa dối

  Trả lờiXóa
 49. nhân dân việt nam tuyệt đối tin tưởng vào sự đúng đắn của chủ nghĩa mac lenin, vì nhân dân việt nam biết rằng, chỉ có chủ nghĩa mac lenin mới có thể giúp cho đất nước ta ổn định và phát triển và giúp cuộc sống của nhân dân việt nam trở lên tốt hơn

  Trả lờiXóa
 50. thế giới hiện nay có nhiều hệ tư tưởng, tuy nhiên hệ tư tưởng đúng đắn và phù hợp với điều kiện việt nam hiện nay nhất đó chính là hệ tư tưởng của mac lenin, vì vậy nhân dân việt nam hãy hết sức tin tưởng vào chủ nghĩa mac lenin, đó chính là điều tốt nhất cho mỗi người dân việt nam

  Trả lờiXóa
 51. trải qua thời gian dài áp dụng ở việt nam, chủ nghĩa mac lenin ngày càng khẳng định sự đúng đắn và vai trò vô cùng quan trọng với sự ổn định và phát triển của đất nước ,vì vậy dù trong mọi hoàn cảnh người dân việt nam cũng như các nhà lãnh đạo cần phải luôn tin tưởng vào chủ nghĩa mac lenin

  Trả lờiXóa
 52. dù các thế lực thù địch trong và ngoài nước có tuyên truyền xuyên tạc nhiều như thế nào thì cũng không thể làm lay chuyển chính kiến của nhân dân việt nam, tác dung và sự đúng đắn của chủ nghĩa mac lenin như thế nào nhân dân việt nam hiểu hơn ai hết vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của nhân dân việt nam

  Trả lờiXóa
 53. Chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Việt Nam chúng ta. Là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta. Trong giai đoạn hiện nay khi tình hình thế giới còn nhiều phức tạp thì việc vận dụng sáng tạo chủ nên tảng tư tưởng là vô cùng quan trọng, các thế lực thù địch luôn tác động phá hoại tư tưởng chúng ta, chúng ta phải hết sức cảnh giác để có những biện pháp phòng ngừa phù hợp.

  Trả lờiXóa
 54. Như lời khẳng định của Bác, chúng ta có thể thấy được tầm ảnh hưởng va tầm quan trọng của chủ nghĩa Mac-Lenin. Chủ nghĩa Mác- Lenin , tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Việt Nam chúng ta, là kim chỉ nam cho mọi hành động, là ngọn đuốc soi sang cho con đường của chúng ta. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước chúng ta phải vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 55. Chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng của nước ta. Là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta, cũng là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo về đất nước trong tình hình hiện nay, thì việc vận dụng sáng tạo vào những điều kiện của đất nước là hết sức quan trọng , nó quyết định đến thành bại của sự nghiệp chung của đất nước.

  Trả lờiXóa
 56. Chủ nghĩa Mác - lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của chúng ta. Ngay từ khi Việt Nam xác định con đường chủ nghĩa xã hội thì chúng ta đã xác định Chủ nghĩa Mác - lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là ngọn đuốc soi đường cho sự phát triển của đất nước bởi lẽ tính khoa học của nó

  Trả lờiXóa
 57. Việt Nam chúng ta đã lấy hệ tư tưởng là Chủ nghĩa Mác - Lenin , tư tưởng Hồ Chí Minh, là hệ tư tưởng duy nhất của đất nước. Hệ tư tưởng này phù hợp với điều kiện, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam . Song chúng ta phải vận dụng sáng tạo nó vào thực tiễn của đất nước. Hệ tư tưởng này luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 58. Đảng và Nhà nước đã chọn lựa Chủ nghĩa Mác - Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng của nước ta. Trải qua nhưng thăng trầm của lịch sử. Chúng ta đang cho thấy sự đúng đắn của sự lựa chọn này. Đảng và Nhà nước luôn xác định chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động, là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta.

  Trả lờiXóa
 59. Đất nước đang ngày càng phát triển, với hệ tư tưởng lựa chọn là chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đang gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đất nước đang có những bước chuyển mình lớn, đang dần khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế.

  Trả lờiXóa
 60. Khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta. Trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang có những bước phát triển, thì hệ tư tưởng này càng đóng vai trò quan trọng, giúp cho chúng ta định hướng đúng đắn hơn, như là ngọn đuốc chỉ đường cho chúng ta.

  Trả lờiXóa
 61. Chủ nghĩa Mác - lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ không bao giờ lỗi thời, đất nước chúng ta và thế giới đã chứng minh được điều đó. Chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam, là lá cờ đầu, luôn là ngọn đuốc soi rọi cho chúng ta trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 62. Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là mới mẻ gì đối với mỗi chúng ta. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, khi có nhiều đối tượng thoái hóa về tư tưởng đạo đức, chạy theo giá trị đồng tiền thì những giá trị giáo dục, giá trị đạo đức của nó lại cần được đẩy mạnh hơn bao giờ hết.

  Trả lờiXóa
 63. Bác Hồ và Đảng ta đã chọn chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng của đất nước. Hệ tư tưởng này sẽ không bao giờ lỗi thời vì giá trị của nó sẽ không bao giờ mất. Ở Việt Nam chúng ta, hệ tư tưởng này như là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi rọi cho mọi hành động của đất nước.

  Trả lờiXóa
 64. Các thế lực thù địch đang chống phá chúng ta quyết liệt. Với chiến lược diễn biến hòa bình ở Việt Nam, chúng đang muốn xóa bỏ hệ tư tưởng của nước ta, mà như Bác Hồ và Đảng đã xác định, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của nước ta. Những giá trị của nền tảng tư tưởng này sẽ không bao giờ bị phai nhạt.

  Trả lờiXóa
 65. Những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản” đó là chân lý của chủ nghĩa Mác_Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 66. Giá trị của hệ tư tưởng mà Đảng và Bác đã chọn để Việt Nam chúng ta đi theo, đó là chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ bị phai mờ. Những giá trị này sẽ mãi là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nước ta.

  Trả lờiXóa
 67. Đát nước đang có những bước phát triển mới, đạt được những thành quả nhất định trong sự nghiệp đổi mới, nhưng bên cạnh đó các thế lực thù địch vẫn có nhiều hoạt động chống phá ta. Chúng ta vẫn kiên trì đi theo con đường đã chọn. Chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đất nước ta. Luôn là ngọn đuốc soi sáng cho chúng ta.

  Trả lờiXóa
 68. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đang có những bước phát triển mới, đạt được những thành công lớn.Cho thấy sự lựa chọn đường lối của Đảng đang hiệu quả như thế nào. Chủ nghĩa Mác - Lenin,tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng, là ngọn đuốc soi sáng cho Đảng.

  Trả lờiXóa
 69. Đất nước ta đã thực hiện vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hổ Chí Minh vào thực tiễn của đất nước, nước ta đã gặt hái được nhiều thành công nhất định, đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc, những thành công lớn trong sự nghiệp đổi mới. Chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 70. Chúng ta đang thấy được giá trị, vị trí , vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và phát triển của đất nước. Việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của Việt Nam chúng ta đang cho thấy sự đúng đắn, hiệu quả. Đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện.

  Trả lờiXóa
 71. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chi Minh không những không lỗi thời, lạc hậu như các thê lực thù địch đang rêu rao, xuyên tạc, mà chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò là kim chỉ nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cho mọi hoạt động của Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 72. Đất nước ta đang gặt hái được những thành công nhất định trong giai đoạn đổi mới vừa qua. Trong bối cảnh hiện nay, khi sự nghiệp đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng đi vào chiều sâu, những biến đổi trên thế giới nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Chúng hãy luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chủ nghĩa Mác - lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng sáng tạo nó vào thực tế của Việt Nam chúng ta.

  Trả lờiXóa
 73. Từ khi ra đời học thuyết chính trị xã hội Chủ nghĩa Mác - Lenin đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu, đấu tranh giữa các lập trường tư tưởng đối lập nhau. Có thể thấy các giá trị của học thuyết sẽ không bao giờ bị phai mờ, nó luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 74. Trong thời đại ngày nay, với sự phát triển không ngừng của xã hội, các thế lục thù địch cũng có những âm mưu và thủ đoạn mới. Đã đặt ra cho đất nước nhiều thách thức mới. Việc chúng ta kiên trì với hệ tư tưởng đã chọn, vận dụng sáng tạo chúng vào thực tiễn có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 75. Sự lựa chọn đúng đắn hệ tư tưởng của đất nước, giá trị của hệ tư tưởng đã được chứng minh qua chiều dài của lịch sử, những trang sử vẻ vang của dân tộc đã được viết lên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ nghĩa Mác = Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động.

  Trả lờiXóa
 76. Chủ nghĩa Mác - Lenin từ khi ra đời đã cho thấy giá trị của nó đối với cuộc sống của con người, đối với sự phát triển của xã hội. Chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là kim chỉ nam cho mọi hành động, là ngọn đuốc soi sáng cho con đường của Việt Nam chúng ta.

  Trả lờiXóa
 77. Để tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu đã chọn, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chúng ta. Thì việc vận dựng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đất nước là hết sức quan trọng, để chủ nghĩa Mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 78. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta. Điều này đã được thực tiễn của đất nước chứng minh cho sự đúng đắn với sự lựa chọn của lịch sử, của nhân dân. Đảng sẽ lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, ngày càng tiến lên.

  Trả lờiXóa
 79. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự lựa chọn của nhân dân, là sự lựa chọn của lịch sử. Chúng ta đã chọn hệ tư tưởng lớn cho đất nước là chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chúng ta đang cho thấy sự đúng đắn của mình, đất nước ngày càng phát triển ổn định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 80. Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành theo từng năm tháng của lịch sử Việt Nam, Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam chiến thắng những kẻ thù hung bạo, những thách thức của công cuộc đổi mới. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta

  Trả lờiXóa
 81. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta. Việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởn Hồ Chí Minh vào trong thực tiễn của đất nước đang là một vấn đề có vai trò quyết định trong sự thành công của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 82. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là nhà tư tưởng vĩ đại của cách mạng Việt Nam đã tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin trên tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo. Chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, cho sự tiến bộ của xã hội.

  Trả lờiXóa
 83. Trong quá trình vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta giành được những thắng lợi to lớn. Vì thế chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ mãi là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 84. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta. Trong thời đại mới này, chúng ta hãy vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự phát triển chung của đất nước, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế đất nước.

  Trả lờiXóa
 85. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng lớn của đất nước. Từ khi chúng ta tiếp nhận được chủ nghĩa Mác- lenin thì chúng ta thấy được con đường và hướng đi cho sự nghiệp phát triển của toàn thể đất nước. Vì thế Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 86. khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta, trước hết Đảng phải trung thành, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện, tình hình cụ thể của cách mạng Việt Nam, không máy móc, giáo điều.qua nhiều năm phát triển kinh tế đất nước ta ngày càng đổi mới.

  Trả lờiXóa
 87. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta. Đây là hệ tư tưởng lớn của dân tộc ta. Được Đảng cộng sản Việt Nam chọn làm hệ tư tưởng của đất nước, đất nước ta phát triển và xây dựng đất nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Và chọn Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đất nước.

  Trả lờiXóa
 88. Thực tế đã chứng minh, Đảng ta là Đảng cộng sản, Đảng lấy chủ nghĩa Mac - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam hoạt đông. Đảng đã đưa đất nước ra khỏi chiến tranh, chiến thắng giặc ngoại xâm.Đảng xây dựng quê hương thoát khỏi đói nghèo, đưa quê hương phát triển giàu mạnh. Đường lối của Đảng là hết sức đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 89. Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch đang tìm mọi thủ đoạn hòng xuyên tạc, phủ nhận từng luận điểm trong học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đi tới xóa bỏ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng và nhân dân ta. Vì thế việc chúng ta tin tưởng và kiên định những mục tiêu,của đất nước đã đặt ra là một việc quan trọng, điều kiên tiên quyết cho sự thành công của đất nước

  Trả lờiXóa
 90. Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng cơ bản của dân tộc ta. Tư tưởng này là xuyên suốt trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ vững chắc lãnh thổ. chúng ta phải vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh thực tế của dất nước để có thể điều chỉnh cho phù hợp

  Trả lờiXóa
 91. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

  Trả lờiXóa
 92. Lợi dụng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, các nhà tư tưởng của giai cấp tư sản và bọn cơ hội, xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin đã xuyên tạc rằng chủ nghĩa cộng sản không phải là tương lai của loài người. Nhưng chúng đã sai lầm, nhân dân Việt Nam đang tin tưởng và ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đảng. Tin tưởng và ủng hộ chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì thế sẽ không có gì có thể thay đổi được vai trò lãnh đạo của Đảng ở Việt Nam chúng ta.

  Trả lờiXóa
 93. Chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng CSVN và là nền tảng tư tưởng của toàn dân tộc Việt Nam,theo con đường Bác đã chọn, lịch sử đã chọn và mãi mãi là như vậy, con đường mà Mác - lenin đã định hường sẵn, Đảng sẽ soi đường cho đất nước đi lên ngày một giàu mạnh và nhân dân ngày một âm no hạnh phúc.đó là điều tất yếu cho công cuộc xây dựng đất nước hiện nay

  Trả lờiXóa
 94. Nuoc Duc va Nga ma lai k theo CN Mac-Lenin.Hai nuoc nay ngu k theo nen dan chung doi kho dung co keu nha.

  Trả lờiXóa
 95. Nghe cac ban noi ve CNMac-Lenin va CNXH minh k hieu lam nhung thich lam.Chac no vi dai lam nen xay tu rat lau roi va chua nghe noi bao gio thi xay xong.Co ban nao du doan la khi nao khong? To phai co song that lau de chung kien ngay trong dai nay cac ban a.

  Trả lờiXóa
 96. Các thế lực thù địch lợi dụng những khó khăn, diễn biến phức tạp của thế giới, khu vực cũng như những khó khăn của tình hình trong nước để chống phá cách mạng thế giới, cách mạng Việt Nam, công kích, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mặt khác những diễn biến trong đời sống xã hội, sự tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập đã làm cho một bộ phận không nhỏ tầng lớp phai mờ mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, chạy theo lối sống thực dụng, không còn niềm tin vào chế độ. Chúng ta phải ngăn chặn ngay tình trạng này

  Trả lờiXóa
 97. Thực tiễn hai cuộc kháng chiến của Việt Nam cho thấy, tiếp thu và đi theo chủ nghĩa Mác -Lênin, cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn kiên định mục tiêu, đi theo lý tưởng cách mạng đúng đắn của Đảng ta, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó ta có thể thấy được sự đúng đắn và vai trò " kim chỉ nam" của hai hệ tư tưởng lớn này.

  Trả lờiXóa
 98. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ” trong đó khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động". Cho đến ngày nay chủ nghĩa Mác - Leenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị. Đảng và nhân dân ta luôn luôn kiên định trên con đường mình đã chọn.

  Trả lờiXóa
 99. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng và của cách mạng Việt Nam trong suốt quá trình cách mạng từ khi thành lập Đảng đến nay. Đó là một quyết định có tầm lịch sử quan trọng thể hiện bước tiến trong tư duy lý luận của Đảng ta. Chưa có một chủ nghĩa nào có giá trị lớn lao và thực tiễn như vậy.

  Trả lờiXóa
 100. Trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, quần chúng lao động luôn luôn ước mơ, mong muốn được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Vì vậy, họ liên tục đấu tranh để thực hiện ước mơ, khát vọng đó. Nhiều tư tưởng tiến bộ và nhân đạo đã hình thành và phát triển để dẫn dắt cuộc đấu tranh của quần chúng.Hơn 70 năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chủ nghĩa mác lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc sáng soi đường cho nhân dân Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 101. Có thể nói một cách ngắn gọn: Chủ nghĩa Mác-Lênin là thế giới quan và phương pháp luận khoa học, nó cung cấp cho con người một công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới; nó chỉ ra quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy. Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết về sự giải phóng và phát triển. Nó không những nêu ra mục tiêu, đối tượng, những quy luật của sự giải phóng và phát triển, mà còn chỉ ra những lực lượng cách mạng có khả năng thực hiện được sự giải phóng và phát triển. Đó là giai cấp công nhân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có thể nói một cách ngắn gọn: Chủ nghĩa Mác-Lênin là thế giới quan và phương pháp luận khoa học, nó cung cấp cho con người một công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới; nó chỉ ra quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy. Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết về sự giải phóng và phát triển. Nó không những nêu ra mục tiêu, đối tượng, những quy luật của sự giải phóng và phát triển, mà còn chỉ ra những lực lượng cách mạng có khả năng thực hiện được sự giải phóng và phát triển. Đó là giai cấp công nhân.

   Xóa
  2. Có thể nói một cách ngắn gọn: Chủ nghĩa Mác-Lênin là thế giới quan và phương pháp luận khoa học, nó cung cấp cho con người một công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới; nó chỉ ra quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy. Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết về sự giải phóng và phát triển. Nó không những nêu ra mục tiêu, đối tượng, những quy luật của sự giải phóng và phát triển, mà còn chỉ ra những lực lượng cách mạng có khả năng thực hiện được sự giải phóng và phát triển. Đó là giai cấp công nhân.

   Xóa
 102. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 103. Có thể nói một cách ngắn gọn: Chủ nghĩa Mác-Lênin là thế giới quan và phương pháp luận khoa học, nó cung cấp cho con người một công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới; nó chỉ ra quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy. Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết về sự giải phóng và phát triển. Nó không những nêu ra mục tiêu, đối tượng, những quy luật của sự giải phóng và phát triển, mà còn chỉ ra những lực lượng cách mạng có khả năng thực hiện được sự giải phóng và phát triển. Đó là giai cấp công nhân.

  Trả lờiXóa
 104. Có thể nói một cách ngắn gọn: Chủ nghĩa Mác-Lênin là thế giới quan và phương pháp luận khoa học, nó cung cấp cho con người một công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới; nó chỉ ra quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy. Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết về sự giải phóng và phát triển. Nó không những nêu ra mục tiêu, đối tượng, những quy luật của sự giải phóng và phát triển, mà còn chỉ ra những lực lượng cách mạng có khả năng thực hiện được sự giải phóng và phát triển. Đó là giai cấp công nhân.

  Trả lờiXóa
 105. Có thể nói một cách ngắn gọn: Chủ nghĩa Mác-Lênin là thế giới quan và phương pháp luận khoa học, nó cung cấp cho con người một công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới; nó chỉ ra quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy. Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết về sự giải phóng và phát triển. Nó không những nêu ra mục tiêu, đối tượng, những quy luật của sự giải phóng và phát triển, mà còn chỉ ra những lực lượng cách mạng có khả năng thực hiện được sự giải phóng và phát triển. Đó là giai cấp công nhân.

  Trả lờiXóa
 106. Tài liệu ôn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh
  Download
  tailieucaohoc.com
  http://www.tailieucaohoc.com/2014/12/tai-lieu-on-thi-tu-tuong-ho-chi-minh.html
  Bài giảng môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh T.S Hoàng Ngọc Vĩnh
  Đề cương tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minh ĐHKH Huế
  Giáo trình Tôn giáo học đại cương ĐH Huế
  Hồ Chí Minh nhà lý luận thiên tài của ĐCS Việt Nam và dân tộc Việt
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng
  Đề cương ôn tập thi hết học phần Tư tưởng HCM
  Ngân hàng đề dùng cho sinh viên chính quy trường ĐH Huế ôn thi hết học phần môn học Tư tưởng HCM
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về sửa đổi lối làm việc
  Tác phẩm " Đường Kách Mệnh "
  Giáo trình giới thiệu một số tác phẩm kinh điển Tư tưởng Hồ Chí Minh NXB ĐH Huế TS Thái Ngọc Tăng
  Góp phần tìm hiểu tư tưởng triết học Hồ Chí Minh Tác giả : Hoàng Ngọc Vĩnh
  Minh triết Việt và minh triết Hồ Chí Minh Tác giả : Hoàng Ngọc Hiến
  Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh toàn tập
  Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của bản " Tuyên ngôn độc lập " của nước Việt nam dân chủ cộng hòa
  Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
  Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam
  Tu tưởng Hồ Chí Minh về Phụ nữ
  Hồ Chí Minh với một số tôn giáo ở Việt Nam
  Tìm hiểu về Chủ Tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh nền lý luận cách mạng mới của Việt Nam
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hiện thân rực rỡ của chủ nghĩa yêu nước truyền thống của dân tộc Việt Nam
  Hình tượng Hồ Chí Minh trong đời sống văn hóa Việt Nam

  Trả lờiXóa