Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Ba lý do chúng ta không chấp nhân đa nguyên đa đảng ở Việt Nam


 Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, không tranh giành quyền lãnh đạo với ai. Trong hơn 80 năm qua, ở Việt Nam cũng có thời kỳ đa đảng. Năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản còn có sự tồn tại của hai đảng đối lập (Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mạng đồng minh hội); khi quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi Việt Nam, hai đảng đó cũng cuốn gói chạy theo. Có thời kỳ ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, còn tồn tại Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam. Cả hai đảng này đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó hai đảng này đã tuyên bố tự giải tán và chỉ còn Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sản phẩm tự nhiên, mang tính khách quan của lịch sử đất nước.
Nhân dân Việt Nam đã thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân che chở, xây dựng. Nhân dân Việt Nam trìu mến gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là "Đảng ta". Bài học từ sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu còn nguyên giá trị. Từ khi chấp nhận bỏ Điều 6, Hiến pháp Liên Xô, đã dẫn đến tình trạng xuất hiện đa đảng và hậu quả là Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo, chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ. Các tầng lớp nhân dân Việt Nam nhận thức rõ hơn ai hết, nếu chấp nhận đa đảng, chế độ XHCN sẽ sụp đổ, đất nước sẽ rối loạn, đời sống nhân dân cả vật chất và tinh thần rơi vào tay các thế lực không trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc ta.
 Thứ hai, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được khẳng định trong thực tiễn cách mạng
Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực tế kiểm nghiệm, nhất là vào những bước ngoặt của lịch sử.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã giải quyết thành công cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.
Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, đưa sự nghiệp đó đến thắng lợi hoàn toàn.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công sự nghiệp phát triển đất nước sau ngày 30-4-1975.
Khi chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào khủng hoảng, các đảng cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu đã tiến hành cải tổ, cải cách nhưng không thành công; bị đổ vỡ do đánh mất vai trò lãnh đạo của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, giải quyết thành công cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội vào những năm 80 của thế kỷ 20, đưa đất nước vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đến giữa thế kỷ 21 trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
"Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên CNXH với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Với những thắng lợi đã giành được trong hơn 80 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn nhiều.
Trong lãnh đạo, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên" (1).
 Thứ ba, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không bảo đảm được dân chủ đích thực. Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn thực hiện được nó thì trước tiên người lao động phải xây dựng nên một chính đảng cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình. Với một chế độ xã hội, thì hoặc quyền lực thuộc về giai cấp bóc lột hoặc thuộc về giai cấp bị bóc lột mà thôi. Không có thứ quyền lực hay dân chủ cho mọi giai cấp. Bản chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản bóc lột. Trả lời phỏng vấn và kết luận mới nhất của đoàn khảo sát Hoa Kỳ (6-2009) của các nhà khoa học Việt Nam cho thấy rõ điều này: Giáo sư Paul Mishler (Trường Đại học bang Indiana) khẳng định: “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học… đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”; “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ”(*)… Với lý do đó, đa nguyên, đa đảng không bao giờ tiến tới một nền dân chủ đích thực
Dư luận quốc tế, chính phủ và nhân dân các nước dân chủ, tiến bộ trên thế giới đánh giá cao, ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ nhất nguyên ở Việt Nam. Trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, dư luận quốc tế, chính phủ nhiều nước, các tổ chức quốc tế và nhân dân thế giới đã bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ chế độ chính trị ở Việt Nam. Nhiều đoàn đại biểu quốc tế sang Việt Nam nghiên cứu và học tập kinh nghiệm về xây dựng sự ổn định chính trị xã hội. Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ngày 17-6-2007, tờ The Straits Times đã viết: “Việt Nam là đất nước ổn định, người dân làm việc chăm chỉ và đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Với những yếu tố này cộng lại, Việt Nam là mỏ vàng cho các nhà đầu tư Mỹ nào biết nắm bắt cơ hội”.
Dưới con mắt của Tiến sĩ Sổm Phắt Mana Rangsam (Thái Lan), 2 trong 4 thế mạnh của Việt Nam so với Thái Lan là các nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam hiện nay là những nhân vật năng động, có khả năng điều hành kinh tế. Việt Nam có chế độ chính trị ổn định và nhất quán trong chiến lược phát triển kinh tế, Việt kiều đã có ý thức hướng về quê hương.
Còn cựu chiến binh Mỹ Thomas A.Hutchings - người đã từng tham chiến ở Việt Nam đã viết: “Việt Nam đang thay đổi và có một lịch sử đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước thật hào hùng. Bất cứ nỗ lực bên ngoài nào để áp đặt “những giá trị dân chủ kiểu Mỹ” và kêu gọi chấp nhận thể chế đa nguyên, đa đảng cho Việt Nam thì Việt Nam phải kiên quyết từ chối và bác bỏ”…
Còn nhiều lý do khác để khẳng định sự bác bỏ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam là có cơ sở lý luận và thực tiễn đúng đắn. Để củng cố quyết tâm chính trị này, cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân ta cần tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức chính trị, đề cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm và tư tưởng thù địch sai trái, giữ vững ổn định chính trị ở nước ta.
Quỳnh Lam
Comments
61 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

61 nhận xét:

 1. tác giả nói đúng chúng ta không thể chấp nhận đa nguyên đa đảng được , chúng ta cần phải giữ vững tinh thần để bảo vệ nước VN mãi luôn mạnh và yên bình như thế, suy cho cùng phải dẹp hết bọn phản động

  Trả lờiXóa
 2. nhân dân ta cần tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức chính trị, đề cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm và tư tưởng thù địch sai trái, giữ vững ổn định chính trị ở nước ta

  Trả lờiXóa
 3. chúng ta cần phải tuyên truyền bài viết này cho nhiều người, không chỉ thế chúng ta cần nhận thức để bảo vệ lợi ích của dân tộc Việt nam. chúng ta cần phải học tập và phấn đấu để bảo vệ Đảng, Nhà nước

  Trả lờiXóa
 4. giờ mà đa nguyên đa đảng thì mà loạn à, hơn thế nữa. nếu chúng ta đa nguyên đa đảng không biết liệu có giống như ở Ba Lan xuất hiện Đảng Tình Dục không

  Trả lờiXóa
 5. "Dẫu rằng vật đổi sao dời/ Tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh" Thiên tài Nguyễn Du đã nhắc nhở: Đứng giữa giông gió của cuộc đời, hơn lúc nào hết phải kiên định một bản lĩnh, một lập trường, một niềm tin. Đó là bản lĩnh cộng sản, là lập trường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và một niềm tin vào Đảng ta vĩ đại!

  Trả lờiXóa
 6. Có những kẻ cơ hội dựa vào một số sai lầm của Đảng ta để kêu gọi sửa đổi Điều 4 Hiến pháp đòi thay đổi vị trí lãnh đạo cách mạng của Đảng. Phải thấy một chân lý giản đơn rằng, con người ta ai cũng có sai lầm, có làm việc là có sai lầm, có cái sai mới dẫn đến có cái đúng. Với quan niệm rộng lượng mà triết lý, cụ thể mà phổ quát, người Việt ta có câu “ngọc còn có vết” là vì thế. Huống hồ Đảng ta lãnh đạo toàn dân ta làm cách mạng đổi thay cả một thời đại, công việc cực kỳ phức tạp như thế, biết bao khó khăn gian nan chồng chất, thù trong giặc ngoài hiểm nguy như vậy, lại chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, thì tránh sao được sai lầm.

  Trả lờiXóa
 7. Lịch sử thế giới đương đại cho chúng ta một bài học: Thể chế chính trị nào không được dân tin, không được dân ủng hộ lại bị thế lực nước ngoài can thiệp, o bế, nuôi dưỡng, giúp đỡ lực lượng phản động bên trong thì thể chế chính trị ấy sớm muộn sẽ bị diệt vong

  Trả lờiXóa
 8. Một Đảng từ hai bàn tay trắng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm cuộc khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân; một Đảng đã lãnh đạo toàn dân đuổi các đế quốc xâm lược lớn nhất thế giới; một Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới tạo ra những thắng lợi thành tựu ấn tượng về kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hoá, xã hội... thì Đảng đó đủ tín nhiệm, đủ trí tuệ, bản lĩnh, niềm tin... để lãnh đạo toàn dân ta tiếp tục tiến bước theo con đường đã chọn đưa dân tộc lên đài vinh quang, đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc.

  Trả lờiXóa
 9. Đinh Thế Huynh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân khẳng định: "Việt Nam chúng tôi không có nhu cầu đa nguyên đa đảng, và dứt khoát không đa nguyên đa đảng. Điều đơn giản là Việt Nam đã có lúc đa đảng; tức là năm, 1946 khi chúng tôi Tổng tuyển cử lần đầu tiên thì cũng đã có mấy đảng tham gia. Nhưng khi thực dân Pháp quay lại xâm lược đất nước chúng tôi thì chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam kháng chiến để bảo vệ tổ quốc. Và bây giờ thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc".

  Trả lờiXóa
 10. Chỉ có Đảng ta chứ không thể có bất kỳ một lực lượng chính trị nào khác gánh vác thay, làm thay sứ mệnh cực kỳ hệ trọng này. Và cũng không thể có bất kỳ một lực lượng chính trị nào khác có đủ uy tín, đủ năng lực, đủ vai trò để làm công việc lớn lao đó.

  Trả lờiXóa
 11. Với vai trò là một Đảng cầm quyền, Đảng ta đang đứng trước những thử thách lớn: Một là, tăng cường hơn nữa niềm tin của dân vào Đảng. Muốn thế, không còn cách nào khác Đảng phải tự làm trong sạch mình, tự mình trau dồi bản lĩnh, trí tuệ của mình bằng cách tăng cường mối liên hệ mật thiết với dân, xứng đáng hơn nữa “là người đầy tớ thật trung thành” của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 12. Một Đảng đã đưa dân tộc này theo đúng quỹ đạo của lịch sử thì sẽ được lịch sử ủng hộ. Không một thế lực nào, một đảng phái nào làm thay được vai trò lịch sử của Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 13. Có những kẻ cơ hội dựa vào một số sai lầm của Đảng ta để kêu gọi sửa đổi Điều 4 Hiến pháp đòi thay đổi vị trí lãnh đạo cách mạng của Đảng.

  Trả lờiXóa
 14. Nhưng Đảng ta đã nhanh chóng nhận ra và sửa chữa để rồi qua 27 năm đổi mới đưa nước ta có những bước tiến vượt bậc. Và dĩ nhiên, chúng ta không phủ nhận một thực tế là vẫn có nhiều, còn nhiều “những con sâu” ở ngay trong hàng ngũ Đảng. Nhưng ai là những người “bắt sâu”? Đảng ta, dân ta, tất cả chúng ta cùng chung tay “bắt”, đừng đứng ngoài mà kêu làm rối công việc chung.

  Trả lờiXóa
 15. Việc đòi bỏ điều 4 Hiến pháp vừa phi lý, vừa chẳng hợp tình. Phi lý ở chỗ với vai trò lịch sử của mình không một ai có thể làm thay Đảng ta công cuộc đưa đất nước phát triển, lớn mạnh; chẳng hợp tình ở chỗ cố tình quên lịch sử, cố tình quên những hy sinh xương máu của Đảng ta, dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cố tình quên công lao, đóng góp, vai trò lãnh đạo tiên phong của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đã và đang thắng lợi toàn diện. Thậm chí có thể nói đó là việc làm nguy hiểm bởi nó đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc này

  Trả lờiXóa
 16. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Đây là nét sáng tạo đột phá phù hợp với đặc điểm Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên thực tế, Đảng ta ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích không chỉ của giai cấp công nhân mà còn vì lợi ích của nhân dân lao động, của toàn dân tộc. Đảng ta không có lợi ích tự thân.

  Trả lờiXóa
 17. Đảng lãnh đạo thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. chúng ta dân tộc VN cần phải tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 18. chúng ta chỉ chấp nhận Đảng Cộng Sản Việt Nam, không chấp nhận đa nguyên đa đảng vì nó không phù hợp với dân tộc ta

  Trả lờiXóa
 19. Đảng Cộng Sản là chính đảng duy nhất ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 20. Tôi cảm thấy rất an toàn khi được sống trong xã hội này, đất nước này

  Trả lờiXóa
 21. Đa đảng làm gì khi mà chỉ cần Đảng CSVN lãnh đạo là đất nước đã có những thành tựu và phát triển rất tốt rồi.Đa đảng chỉ làm đất nước loạn hơn mà thôi

  Trả lờiXóa
 22. thực hiện đa đảng chẳng khác gì chúng ta sẽ đón nhận chiến tranh, chẳng phải càng nhiều đảng sẽ càng nhiều mâu thuẩn hay sao

  Trả lờiXóa
 23. Bác Hồ đã chọn cho chúng ta con đường thành lập 1 Đảng là Đảng cộng sản Việt nam thế cho nên chúng ta cần kiên định với con đường mà Bác hồ đã chọn

  Trả lờiXóa
 24. Những tư tưởng của Tuyên ngôn về Đảng Cộng sản, về tính tiền phong, tiên tiến của những người cộng sản có ý nghĩa rất quan trọng về lý luận và thực tiễn, vẫn giữ nguyên giá trị và nóng hổi tính thời sự, nhất là đối với chúng ta hiện nay.

  Trả lờiXóa
 25. Tính tiền phong, tiên tiến của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới là toàn diện cả về lý luận và thực tiễn, cả về tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống

  Trả lờiXóa
 26. Đảng là niềm tin của nhân dân, Việt Nam không cần đa Đảng.

  Trả lờiXóa
 27. dân tin yêu vào sự lãnh đạo và dẫn dắt của Đảng ta!

  Trả lờiXóa
 28. bọn phản động luôn luôn chỉ rình nói xấu Đảng, nhằm vào một vài yếu kém để đòi thực hiện đa nguyên đa Đảng.

  Trả lờiXóa
 29. cho dù Đảng ta vẫn còn một số khuyết điểm nhưng Đảng vẫn luôn tự nhìn nhận và khắc phục chúng.

  Trả lờiXóa
 30. chính Đảng đã dẫn dắt dân ta đi đến nhiều thắng lợi, chăm lo cho dân được no ấm.

  Trả lờiXóa
 31. Đa nguyên đa đảng chỉ là cái cớ để bọn phản động lợi dụng để lũng đoạn nhà nước ta mà thôi

  Trả lờiXóa
 32. Bài viết phân tích rất đúng, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân thực hiện được rất nhiều thành công và thắng lợi, cớ sao phải đa nguyên đa đảng chứ

  Trả lờiXóa
 33. Đảng chính là tâm huyết của dân là nguyện vọng của dân thì tại sao chúng ta phải đa nguyên đa đảng làm gì chứ

  Trả lờiXóa
 34. Sự xụp đổ của Liên Xô và các nước đông Âu là bài học xương máu đối với chúng ta

  Trả lờiXóa
 35. Chính vì đa nguyên đa đảng mà chúng Liên Xô đã bị các nước tư bản làm cho lũng đoạn mà phải tan rã

  Trả lờiXóa
 36. Các nước tư bản đặc biệt là Mỹ luôn tìm cách loại bỏ tư cách lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam để dễ bề áp đặt chính sách của chúng vì vậy chúng ta cần phải cảnh giác cao với chúng

  Trả lờiXóa
 37. Chỉ cần thực hiện đa đảng cái là biết ngay xã hội sẽ như thế nào. Chẳng có sự nhất quán trong quản lý , các đảng phái tranh nhau, Cuối cùng nhân dân là khổ nhất

  Trả lờiXóa
 38. Các thế lực bên ngoài luôn muốn phá bỏ thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa nên việc chúng muốn xóa bỏ điều 4 hiên pháp là tất yếu

  Trả lờiXóa
 39. Quả là đảm đang, với cách này thì thức ăn sẽ tươi ngon hơn nhiều đấy!

  Trả lờiXóa
 40. một đảng sáng suốt là đủ rồi

  Trả lờiXóa
 41. đúng vậy chúng ta chỉ cần một mình Đảng cộng sản là đủ! đủ để cho đất nước được ấm no hạnh phúc, dân chủ văn minh!

  Trả lờiXóa
 42. Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người...

  Trả lờiXóa
 43. Là công dân đất nước Việt Nam được sinh ra trong thời thế hòa bình, chúng ta cần phải biết ơn sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt đất nước ta được gần một thế kỷ trải qua muôn vàn khó khăn để đất nước ta phồn thịnh như ngày hôm nay! Thế hệ trẻ chúng tôi luôn luôn tin tưởng vào đường lối dẫn dắt đất nước của Đảng Cộng Sản Viêt Nam

  Trả lờiXóa
 44. Hiện tại Đảng ta chăm lo cho đời song nhan dan được âm no, hạnh phuc, đủ ăn đủ mặc, đời sống đk nâng cao, nhận thức ngày 1 nâng cao, dân được tự do, dan biết dân bàn, dân làm dâng hưởng...

  Trả lờiXóa
 45. một Đảng là đủ rùi! nhân dân Việt Nam chỉ cần một mình Đảng cộng sản lãnh đạo là đủ

  Trả lờiXóa
 46. Chúng ta đã thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Tất cả chỉ là âm mưu của bọn thù địch

  Trả lờiXóa
 47. Nhân dân Việt Nam đã thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân che chở, xây dựng. Nhân dân Việt Nam trìu mến gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là "Đảng ta".

  Trả lờiXóa
 48. Ba lí do chúng ta không chấp nhận đa nguyên đa đảng .Bản chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản bóc lột

  Trả lờiXóa
 49. Đảng ra đời từ rất lâu rồi , Đảng lãnh đạo cầm quyền đưa nước ta đi qua bao chặng đường để có thể phát triển sánh vai với các nước như ngày hôm nay , việt nam không cần đa đảng , việc có thêm nhiều đảng sẽ làm căng thẳng chính trị và làm cho mất niềm tin vào Đảng Cộng sản việt nam

  Trả lờiXóa
 50. Tớ thì bất đồng với tư tưởng của tác giả. Sự thật không chối cải...trên thế giới này chỉ còn Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn, và Việt Nam là theo chính thể một Đảng. Campuchia và Lào là 2 nước cạnh Việt Nam và có nhiều kỷ niệm với Đảng Cộng Sản VN trong thời bình cũng như thời chiến đã xoá bỏ chính thể 1 đảng từ lâu. Một Đảng tốt hay đa Đảng thì tốt cho nhân dân, đất nước thì tuỳ theo quan niệm của từng cá nhân, nhưng Lào và Campuchia hiện đang vượt qua mặt Việt Nam trên nhiều lảnh vực.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu xét riêng về vấn đề kinh tế thì Trung quốc đang vươn lên là 1 cường quốc tranh giành ảnh hưởng với Mỹ, nên không thể nói đa đảng là tốt hơn 1 đảng được, các nước khác đa đảng nhưng các đảng đó đều là đảng của giai cấp tư sản, đứng đằng sau là các tập đoàn tư bản khổng lồ nên dù đảng nào lên cầm quyền cũng sẽ có những chính sách làm lợi cho giai cấp tư sản chứ nên không phải cứ đa đảng là sẽ tốt hơn, với tình hình khách quan của Việt Nam thì đa đảng là chưa cần thiết

   Xóa
  2. Vâng, nếu xét riêng về vấn đề kinh tế thì Trung Quốc dang vươn lên là 1 cường quốc trong bối cảnh hiện tại. Có lẽ tớ cũng phải đồng thuận với bạn là việc đa Đảng tại Việt Nam cũng chưa vội vã trong tình hình hiện tại. Chúng ta cũng chẳng muôn dân tộc mình rơi vào hoàn cảnh rối rắm, tương tàn như một vài nước đang dính vào vì sự thay đôi chính thể một cách đột ngột, quá lẹ.

   Xóa
 51. ba lí do rất đúng rất hay và rất đủ! chúng ta chỉ cần một Đảng lãnh đạo, Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh

  Trả lờiXóa
 52. thực tiễn đã chứng minh vai trò lãnh đạo của đảng công sản việt nam với nước ta là vô cùng quan trọng, đất nước việt nam có được nền hòa bình độc lập như ngày hôm nay, có được sự ổn định và phát triển mạnh mẽ như ngày hôm này có công lớn do sự lãnh đạo sáng suốt của đảng công sản việt nam, vì vậy cần duy trì sự lãnh đạo của đảng để đảm bảo sự ổn định và phát triển của đất nước

  Trả lờiXóa
 53. thực tế nhiều nước có đa nguyên đa đảng mà cũng đâu có dân chủ, ổn định và phát triển như việt nam chúng ta đâu, suốt ngày rối loạn đấu đã lẫn nhau, không chăm lo được cho cuộc sống nhân dân, chế độ chính trị như ở nước ta là rất phù hợp rồi, nên duy trì chế độ này, củng cổ vai trò lãnh đạo đất nước của đảng cộng sản việt nam

  Trả lờiXóa
 54. Bài viết của tác giả rất hay, bài viết đã chỉ rõ cho chúng ta thấy được vì sao Việt Nam chúng ta lại không chấp nhận đa nguyên đa đảng. Đúng như vậy, đa nguyên đa đảng không có nghĩa là dân chủ. Ở Việt Nam chúng ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước đang phát triển ổn định và ngày càng phát triển. Vì thế sẽ không có gì phải thay đổi.

  Trả lờiXóa
 55. Việt Nam chúng ta không chấp nhân đa nguyên đa đảng, vì chế độ này không có căn cơ sở và không phù hợp với thực tiễn của Việt Nam chúng ta. Chúng ta tin tưởng vào vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 56. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước chúng ta đang phát triển từng ngày và ngày càng ổn định, ngày càng chứng tỏ được vị trí của mình trên trường quốc tế. Trong khi đó các nước đang đi theo chế độ đa nguyên đa đảng thì lại gặp những rắc rối lớn về chính trị, sự tranh chấp quyền lực của những phe phái, đất nước đi vào bất ổn chính trị. Vì thế không có lý do gì mà chúng ta lại đi theo chế độ đa nguyên đa đảng cả.

  Trả lờiXóa
 57. Một đất nước đang phát triển ổn định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đang gặt hái được nhiều thành công và đặc biệt hơn và cũng là quan trọng là nhân dân Việt Nam đang tin tưởng và ủng hộ Đảng, ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy không có gì phải thay đổi. Chúng ta vẫn luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 58. Phải thấy được rằng, con người ta ai cũng có sai lầm, có làm việc, có hoạt đọng là thể nào cũng có sai lầm, có cái sai mới dẫn đến có cái rút kinh nghiệm sửa chữa cho thành đúng. người Việt ta có câu “ngọc còn có vết” là vì thế. Huống hồ Đảng ta lãnh đạo toàn dân ta làm cách mạng đổi thay cả một thời đại, công việc cực kỳ phức tạp như thế, biết bao khó khăn gian nan chồng chất, thù trong giặc ngoài hiểm nguy như vậy, lại chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, thì tránh sao được sai lầm.

  Trả lờiXóa
 59. angka cadangan hongkong Dapat kan potongan Discont Pasang Taruhan di situs www.bolavita.site ! Bonus potongan s/d 66% loh !

  Trả lờiXóa