Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

1999- Chiến thắng không cần chiến tranh


Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ vào những năm cuối thập niên 80, 90 của thế kỷ XX, các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội coi đây là "thời cơ vàng" để đẩy tới chiến lược “Diễn biến hòa bình”, tấn công toàn diện vào các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Việt Nam với tham vọng loại bỏ chủ nghĩa xã hội hiện thực khỏi đời sống chính trị thế giới như cựu Tổng thống Mỹ R.Ních-xơn từng tuyên bố: "1999 - chiến thắng không cần chiến tranh".
Trong cuộc chiến mới, kẻ thù sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn, lực lượng, phương tiện mới tiến công trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để làm chuyển hóa chế độ chính trị các nước xã hội chủ nghĩa theo hướng tư bản chủ nghĩa, thực hiện phương châm "không đánh mà thắng". Trong chiến lược tổng hợp đó, kẻ thù đặc biệt chú trọng tấn công vào trận địa tư tưởng, văn hóa nhằm làm thay đổi nhận thức, tình cảm, phá hoại niềm tin, lý tưởng cách mạng, suy đồi đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với kỳ vọng biến "diễn biến hòa bình" thành "tự diễn biến", kích động tư tưởng chống đối từ trong nội bộ, thủ tiêu thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa một cách "hòa bình". Do vậy, một trọng tâm của công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay là nâng cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn địch chống phá, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền phản động, xuyên tạc, bôi đen lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, dân tộc góp phần làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc
Lâu nay, các thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam luôn triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin, tuyên truyền để gieo rắc các quan điểm, tư tưởng tư sản, phản động, xuyên tạc, bôi đen lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Chúng cố tình rêu rao rằng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta ưa dùng bạo lực, say máu chiến tranh nên đã đưa cả dân tộc vào con đường “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn”… Bằng thủ đoạn thâm độc này, kẻ thù đã làm cho không ít người, nhất là các thế hệ trẻ mơ hồ, hoài nghi, giảm sút niềm tin vào Đảng, Bác Hồ. Do vậy, công tác tư tưởng của Đảng cần làm cho mọi người dân hiểu rõ truyền thống lịch sử dân tộc, thực tiễn cách mạng gần 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đấu tranh giành và giữ vững nền độc lập dân tộc, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới toàn diện gắn xây dựng với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Do vậy, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” trong cả nước và trong quân đội. Trước hết, cần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử truyền thống yêu nước và cách mạng, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao niềm tin vững chắc của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước; nắm vững âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của kẻ địch với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chủ động phòng ngừa không để cho nó phát sinh, phát triển gây tác động xấu trong xã hội, quân đội. Thứ hai, trang bị cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người dân khả năng “tự bảo vệ” chống sự xâm nhập phá hoại của các tư tưởng xấu độc làm cho nội bộ ta “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" về lập trường, quan điểm tư tưởng theo hướng tư bản chủ nghĩa. Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, xây dựng thế trận phòng, chống các hoạt động phá hoại của địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, hình thành mạng lưới tiến công các tư tưởng thù địch đang lan truyền trong xã hội; bảo đảm định hướng tư tưởng chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các sinh hoạt văn hóa cộng đồng góp phần xây dựng con người mới, nền văn hóa mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thứ tư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo ra những tiền đề thuận lợi cho xây dựng con người mới; kết hợp đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu về tư tưởng, đạo đức, lối sống để quần chúng học tập, làm theo, chủ động phòng, chống sự xâm nhập của các quan điểm, tư tưởng, đạo đức, lối sống tư sản, phản giá trị văn hóa và phát sinh các tiêu cực nội bộ.
MRHADES
Comments
41 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

41 nhận xét:

 1. đó cuốn sách của nich sơn,, muốn thâu tóm cả thiên hạ mà không cần chiến tranh, đó cũng chính là ý đồ thâm độc của nước Mỹ

  Trả lờiXóa
 2. bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Ðông Âu là bằng chứng cụ thể của tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" kết hợp với sự suy sụp về kinh tế, sự suy giảm niềm tin,... đã đẩy tới sự sụp đổ chế độ xã hội ở hàng chục quốc gia.
  bài học xương máu náy chúng ta cần khắc sâu , tránh để đi lại vào vết xe đổ của đàn anh Liên xô

  Trả lờiXóa
 3. hãy cẩn thận trong thời đại hiện nay ngoài mặt thì chúng hòa bình nhưng lại đang có âm mưu thâm độc đối với đất nước của chúng ta. hãy chung sức bảo vệ Việt Nam khỏi bọn bán nước hại nướ

  Trả lờiXóa
 4. Lịch sử đã chứng minh, nếu không có trí tuệ sáng suốt và sáng tạo, không có nội lực tinh thần mạnh mẽ và thuyết phục, nếu không có bản lĩnh và khả năng tự điều chỉnh linh hoạt, nếu không tập hợp và xây dựng được khối đoàn kết toàn dân... Ðảng Cộng sản Việt Nam đã không thể lãnh đạo dân tộc Việt Nam làm nên Cách mạng Tháng Tám

  Trả lờiXóa
 5. Luận điệu thật gian xảo, mập mờ, hoàn toàn không đúng sự thật!
  Mỹ luôn cho mình cái quyền can thiệp vào công việc nội bộ của các nước!

  Trả lờiXóa
 6. Luận điệu của chúng thật quá gian xảo !
  Không biết ai là tác giả của diễn biến hòa bình đây ta!

  Trả lờiXóa
 7. Cần phải xử lý nhiêm những Blog phản động này, không để cho chúng có cơ hội tuyên truyền chống phá nhà nước ta. Hãy chung tay tiêu diệt các Blog phản động

  Trả lờiXóa
 8. ních sơn từng nói không có một tác động ngoại lực nào có thể làm tan rã lực lượng cộng sản ngoài trừ chính bản thân họ. thế nên chúng mới sử dùng chiến lược chiến thắng không cần chiến tranh để đánh bại các nước xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 9. Diễn biến hòa bình là một vũ khí lợi hại của bọn thù địch. Chúng nhăm nhe để có thể nhẩy vào nước ta bằng cách kích động dân chúng chống lại Đảng, chia rẽ Đảng và nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 10. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ; chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người, không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc, có một xã hội tốt lành gắn liền với tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no; bảo đảm việc làm cho mọi người, tất cả vì niềm vui, hoà bình, hạnh phúc của con người.

  Trả lờiXóa
 11. Trong cuốn sách “Năm 1999 - chiến thắng không cần chiến tranh”, nguyên Tổng thống Mỹ - R. Ních-xơn đã khẳng định: “Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất”, “toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng”. Ông ta nhấn mạnh: “Cái sẽ có tác dụng quyết định đối với lịch sử là tư tưởng, chứ không phải là vũ khí”.

  Trả lờiXóa
 12. tư tưởng chính là nền tảng, dân tộc Việt Nam cần phải vững vàng và tin vào Đảng cộng sản tránh sự dụ dỗ của kẻ thù

  Trả lờiXóa
 13. vốn bản chất của chủ nghĩa đế quốc là luôn luôn muốn thâu tóm nước ta thế nên chúng ta cần phải cảnh giác

  Trả lờiXóa
 14. mỹ dùng chính sách hai mặt với việt nam, thế nên chúng ta cần cẩn thẩn, những người yêu nước cũng như là tri thức trẻ cần cảnh giác

  Trả lờiXóa
 15. Nội dung chủ yếu của cuộc chiến tranh ý thức hệ do chủ nghĩa đế quốc phát động là, tấn công vào lòng người, đánh vào trận địa chính trị - tư tưởng của các nước xã hội chủ nghĩa. Các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc đã tổng kết: “Một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước”,

  Trả lờiXóa
 16. Thủ đoạn của “diễn biến hoà bình” là tổng hợp các phương thức, biện pháp được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao...

  Trả lờiXóa
 17. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dựng lên cái gọi là “vấn đề nhân quyền” ở Việt Nam để can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của chúng ta, đặt điều kiện ép ta thoả hiệp, nhượng bộ về chính trị, thay đổi đường lối của ta, đi theo quỹ đạo của chúng. Nó là đòn tấn công của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch để tạo ra những lực lượng chống đối ngầm trong nhân dân ta. Nếu không được vạch trần, ngăn chặn, nó có khả năng làm rối loạn xã hội, tạo cơ hội cho “diễn biến hoà bình” phát triển thành công ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 18. Chúng chủ trương phá hoại trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, khoa học, giáo dục... Và, khi cần thì dùng cả biện pháp kích động bạo loạn lật đổ. Song, trọng tâm then chốt vẫn là phá hoại về tư tưởng - chính trị. Chúng xác định rằng: “tước bỏ vũ khí tư tưởng của nhân dân là khâu đột phá quan trọng trong diễn biến hoà bình”.

  Trả lờiXóa
 19. Chúng gọi đó là “tiến công vào lòng người” để làm sụp đổ tinh thần chiến đấu của đối phương; làm tan rã về nội tâm, tinh thần và tư tưởng; gây hỗn loạn về tư tưởng, gây tâm lý sợ hãi; kích động tâm trạng bất mãn, thù địch với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; truyền bá mô thức chính trị, mô thức kinh tế, quan niệm về giá trị và lối sống của chủ nghĩa tư bản, khuyến khích đa nguyên hoá và thị trường hoá nền kinh tế

  Trả lờiXóa
 20. Chúng tiến công ta mạnh mẽ hơn về tư tưởng - chính trị, coi đây là mặt trận hàng đầu, là mũi nhọn đột phá, thọc sâu, vừa dùng các lực lượng, phương tiện từ bên ngoài; đồng thời, tận dụng phát triển các lực lượng, phương tiện ở trong nước ta, tạo ra sự chống đối mạnh mẽ từ nội bộ Đảng, nội bộ xã hội ta, từng bước làm cho nhân tố bên trong phát triển để phá ta từ trong nước, trong lòng chế độ.

  Trả lờiXóa
 21. chúng không đứng ngoài hò hét chống phá mà xâm nhập vào ta để đánh ta từ trong đánh ra, làm cho ta “tự diễn biến”, “tự sụp đổ”, “cộng sản tự diệt cộng sản”, “cộng sản con diệt cộng sản bố”.

  Trả lờiXóa
 22. Giới cầm quyền Mỹ và các thế lực thù địch thực hiện chính sách lôi kéo, thông qua các nước đồng minh, các tổ chức phi chính phủ, qua các hình thức giao lưu, hợp tác về văn hoá, khoa học, giáo dục... để thâm nhập, thu thập tin tức tình báo, làm chuyển hoá tư tưởng, chuyển hoá chính trị, mua chuộc cán bộ, cài cắm nội gián;

  Trả lờiXóa
 23. Chúng sử dụng trên 60 đài phát thanh và truyền hình, gần 400 tờ báo và tạp chí tiếng Việt (trong đó có 10 báo và tạp chí rất phản động), 100 nhà xuất bản, 400 trang web để tuyên truyền chống Việt Nam. Đưa một số lượng lớn tài liệu, sách báo, truyền đơn, băng hình, băng nhạc,... có nội dung phản động, đồi trụy vào Việt Nam; chỉ đạo bọn “bồi bút”, cơ hội viết nhiều bài xuyên tạc, dựng lên cái gọi là “vi phạm dân chủ, nhân quyền”, “tù nhân lương tâm” để bôi nhọ tình hình Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 24. khi sử dụng nội dung trên đây vào các hoạt động phá hoại Nhà nước ta, chúng âm mưu “cấy” vào xã hội ta nền tảng tư tưởng chống chủ nghĩa xã hội và tạo thế cho các lực lượng phi xã hội chủ nghĩa phát triển và có chỗ đứng ở Việt Nam. Đến một lúc nào đó, khi có thêm “chất xúc tác, các lực lượng này sẽ là những nhân tố tạo ra “ngòi nổ” làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 25. người dân việt nam trước hết cần phải tin tưởng vào đường lối và chính sách của đảng có như thế thì VN mới yên ổn và hòa bình

  Trả lờiXóa
 26. giọng điệu của Mỹ quyền khi ấy thật huênh hoang.

  Trả lờiXóa
 27. "diễn biến hòa bình" là một chiêu bài hết sức nguy hiểm.

  Trả lờiXóa
 28. đến cả Bác Hồ vĩ đại mà chúng còn bôi nhọ, thật bỉ ổi và đê hèn.

  Trả lờiXóa
 29. chúng luôn lợi dụng những điểm yếu kém của Đảng ta để xuyên tạc.

  Trả lờiXóa
 30. nếu không có lòng tin với Đảng thì chắc chắn ta sẽ bị lôi kéo, lợi dụng

  Trả lờiXóa
 31. Âm mưu thâm độc của Mỹ đã được hình thành từ rất lâu rồi vì thế việc phòng chống âm mưu này là điều đáng bàn tới trong mọi thời kỳ

  Trả lờiXóa
 32. Vũ khí càng ngày càng hiện đại vì thế việc chiến tranh bằng vũ khí sẽ đem lại bất lợi cho tất cả. Việc chọn diễn biến hòa bình chính là vũ khí mới mà Mỹ muốn sử dụng với chúng ta

  Trả lờiXóa
 33. Diễn biến hòa bình và tự chuyển biến có lẽ sẽ là những con virut nguy hiểm nhất với mỗi cán bộ ta. Chúng ta cần có lập trường tư tưởng vững vàng trước âm mưu thâm độc của địch

  Trả lờiXóa
 34. Cuộc sống của chúng tôi, đã có họ để được làm lại từ đầu, rộn rã trong hạnh phúc và tiếng cười, nhếch mép với mưa lũ, chúng tôi bắt đầu dũng cảm, bắt đầu chiến đấu vì đã có họ bên cạnh hỗ trợ và đùm bọc. Ngàn lần muốn nói xin cảm ơn Đảng.

  Trả lờiXóa
 35. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu về tư tưởng, đạo đức, lối sống

  Trả lờiXóa
 36. thâm hiểm! KO CHIẾN TRANH âm mư phá hoại nước khác từ từ trên tất cả các mặt

  Trả lờiXóa
 37. 1999- Chiến thắng không cần chiến tranh, sẽ không làm gì được nước ta nếu chúng ta có niềm tin ở Đảng, chúng ta đoàn kết và kiên định đi theo đường lối của bác Hồ!

  Trả lờiXóa
 38. đại đoàn kết dân tộc sẽ không có bất cứ thế lực thù địch nào làm gì được chúng ta cho dù chúng có chiêu bài gì chăng nữa

  Trả lờiXóa
 39. những người lợi dụng cơ hội đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992 hòng thực hiện một cuộc đảo chính mềm - thay đổi nội dung căn bản của Hiến pháp năm 1992, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là ảo tưởng.

  Trả lờiXóa
 40. bằng cách sử dụng những nội dung trên vào các hoạt động phá hoại Nhà nước ta, chúng âm mưu tạo dựng trong xã hội ta mầm mống tư tưởng chống chủ nghĩa xã hội, từ đó tạo thế cho các lực lượng phi xã hội chủ nghĩa phát triển và có chỗ đứng ở Việt Nam. Đến khi có thêm “chất xúc tác, các lực lượng này sẽ là những nhân tố chính tạo ra “ngòi nổ” để gây bạo loạn, phá hủy, làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 41. angka cantik hongkong Dan Pasang Angka Togel Kamu Sekarang juga Di Bandar Judi Togel Online www.bolavita ! Aman & Terpercaya ! Berdiri sejak 2012 ! Memberikan Bonus Potongan 30% - 66% !

  Trả lờiXóa