Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN

QUỲNH LAM

Trong cái rạo rực, náo nức của trời đất lúc giao hòa, nhân dân ta lại mừng XUÂN và mừng ĐẢNG. Hơn 80 năm qua, Đảng luôn đồng hành cùng mùa Xuân dân tộc.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới của nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng. Sau gần 2 thập kỷ đổi mới trong bối cảnh các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, chiến tranh và xung đột vũ trang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới; hình ảnh một nước Việt Nam ổn định về chính trị, vượt qua khủng hoảng về kinh tế, đẩy lùi lạm phát, cải thiện một bước rõ rệt đời sống nhân dân, đã hình thành đậm nét cho bạn bè và các nước trên thế giới nhìn nhận một thực tế sinh động, nhất là đường lối đối ngoại thông thoáng rộng mở đã thu hút nhiều nước vào đầu tư phát triển ở Việt Nam. Những kết quả quan trọng đó có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, và khẳng định rằng, chúng ta đang hành động đúng quy luật, đang đi đúng hướng; là những minh chứng sinh động, cụ thể cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta, khẳng định khả năng, vai trò, vị trí tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, thể hiện sâu sắc lòng tin của nhân dân ta đối với Đảng.
Đất nước ta đang đứng trước những vận hội mới và cả thách thức mới. Những khó khăn tồn tại nhiều mặt đòi hỏi chúng ta phải ra sức giải quyết. Song, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đảng ta đã đề ra. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm ra sức phấn đấu vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Nhìn lại lịch sử hơn 80 năm, từ ngày có Đảng, nhân dân ta càng tự hào về Đảng ta. Những chủ trương, đường lối, định hướng đúng đắn của Đảng là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bản lĩnh, sự sáng suốt, tính kiên định và trí tuệ của Đảng ta được thể hiện rõ nét ở những khúc quanh của lịch sử dân tộc. Khẳng định ưu điểm, thành tích của Đảng cũng chính là khẳng định quá khứ đấu tranh hào hùng, anh dũng và sáng tạo của dân tộc ta; khẳng định lòng tin của Đảng vào nhân dân, và của nhân dân vào Đảng; khẳng định một bài học, một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam dạy rằng: Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Đó là chân lý thời đại. Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải ra sức tu dưỡng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Kết luận của Hội nghị Trung ương 10, khóa IX về mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa trong những năm tới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII), chỉ rõ: "Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng văn hóa với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua cuộc vận động lớn về xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh".
Tìm hiểu, học tập và suy ngẫm tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, văn hóa, tôi cảm nhận rằng tinh hoa đạo đức, tầm cao văn minh của Đảng ta là suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng con người, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, theo đạo lý "Mình vì mọi người, mọi người vì mình". Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, sẵn sàng xả thân, hy sinh lợi ích cá nhân vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang. Có lối sống lành mạnh, văn minh, cần kiệm liêm chính, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước. Không ngừng học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, tích cực tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống và phong cách làm việc; dùng tự phê bình, phê bình trung thực, nghiêm túc để sửa mình và giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp tiến bộ..

Comments
6 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

6 nhận xét:

 1. Để đảng thêm trong sạch vững mạnh mỗi cán bộ cần có tinh thần tự phê và phê bình nghiêm túc!

  Trả lờiXóa
 2. Mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, thắng lợi và thành công mới!

  Trả lờiXóa
 3. Đảng ta đã và đang có những bước đi đúng hướng, đưa nước ta càng giàu mạnh, khẳng định vị thế Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 4. Xin chúc cho Đảng ta ngày càng vững mạnh, các cán bộ Đảng sẽ làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao phó.

  Trả lờiXóa
 5. Nhân dân Việt Nam nhớ ơn Bác Hồ, nhớ ơn Đảng Cộng Sản quang vinh!

  Trả lờiXóa
 6. Một trong số 5 anh em siêu nhân :D

  Trả lờiXóa