Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

TỰ DIỄN BIẾN HÒA BÌNH


“Tự diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng và lý luận có cùng một mục tiêu chung mà kẻ địch hướng tới làm cho đại đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ta, từ cán bộ cấp cao cho đến dân thường đều có chung tâm trạng hoài nghi, dao động. Nghi ngờ thành quả cách mạng trong quá khứ, nhìn nhận hiện thực bằng cái nhìn tiêu cực, yếu kém, thiếu niềm tin vào tương lai, thậm chí có kẻ còn cho rằng, mọi khuyết tật và thói xấu của xã hội đều do lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa và bệnh quan liêu trong Đảng tạo ra. Từ đó, thúc đẩy nhanh quá trình tự diễn biến và tác động, làm suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, gieo rắc tâm lý hoài nghi, bất bình trong xã hội; tạo điều kiện để bọn cơ hội nhen nhóm hình thành lực lượng chống phá, gây áp lực đấu tranh đòi thay đổi chế độ chính trị khi có điều kiện.
Để đạt được mục tiêu đề ra, phạm vi tác động của “tự diễn biến hòa bình” về tư tưởng và lý luận mà kẻ thù đang tập trung hướng tới bao gồm:
- Một bộ phận cán bộ trong Đảng, kể cả cán bộ cấp cao, đang giữ những những vị trí trọng trách trong bộ máy quản lý nhà nước và hệ thống chính trị, cán bộ hoạch định chiến lược, cán bộ làm công tác tư tưởng lý luận, công tác, tổ chức ...
- Trí thức và tầng lớp văn nghệ sỹ - một lực lượng nhạy cảm chính trị xã hội cao, thường chịu sự tác động rất nhanh nhạy trước những biến cố xã hội.
- Thanh niên, sinh viên, lực lượng đông đảo và có vai trò to lớn trong đời sống xã hội, là bộ phận năng động, nhạy bén, có khả năng tiếp nhận và thích nghi với cái mới nhanh, nhiệt tình, xông xáo nhưng vốn sống và kinh nghiệm ít, mức độ kìm chế và năng lực đề kháng trước những cám dỗ thấp.
- Những phần tử cơ hội chính trị, đặc biệt là những kẻ có quan điểm sai trái, đối lập với chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là những kẻ cực đoan giàu tham vọng chính trị, sẵn sàng tiếp tay cho địch, tập hợp lôi kéo xây dựng lực lượng chống phá ra từ bên trong.
- Một bộ phận nhân dân do thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, hoặc bị kẻ xấu lợi dụng mua chuộc dụ dỗ, đặc biệt là đồng bào dân tộc ít người, đồng bào theo các tôn giáo ... Bộ phận này thường bị kích động, lôi kéo, trở thành quân cờ chính trị trong tay các thế lực thù địch. Chúng sử dụng bộ phận này như một công cụ gây áp lực chính trị, buộc chúng ta nhượng bộ thay đổi đường lối.
Có thể nói, đối tượng mà các thế lực thù địch sử dụng để thực hiện mục tiêu tự diễn biến trong lĩnh vực tư tưởng và lý luận là khá đông đảo. Ở đâu có những phần tử bất mãn, cơ hội và cả những cán bộ, đảng viên và người dân thiếu hiểu biết, thì ở đó xuất hiện những nhân tố để kẻ địch lợi dụng.

Comments
35 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

35 nhận xét:

 1. Diễn biến hòa bình là một vũ khí lợi hại của bọn thù địch. Chúng nhăm nhe để có thể nhẩy vào nước ta bằng cách kích động dân chúng chống lại Đảng, chia rẽ Đảng và nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 2. sự tự diễn biến hòa bình là hình thức của bọn phản động móc nối với thế lực bên ngoài để từ đó lật đổ đảng và chính quyền

  Trả lờiXóa
 3. hãy cẩn thận trong thời đại hiện nay ngoài mặt thì chúng hòa bình nhưng lại đang có âm mưu thâm độc đối với đất nước của chúng ta. hãy chung sức bảo vệ Việt Nam khỏi bọn bán nước hại nước

  Trả lờiXóa
 4. Diễn biến và chuyển hóa trước hết ở cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản, đi đến lật đổ Nhà nước XHCN thông qua bầu cử, có hậu thuẫn bên ngoài.

  Trả lờiXóa
 5. Thực tế nhiều năm nay ở Việt Nam, các phần tử phản động, thù địch thường kích động, lôi kéo, dụ dỗ người dân biểu tình ở nhiều địa phương. Hệ quả của các cuộc biểu tình này là gây mất ổn định xã hội rất cao.

  Trả lờiXóa
 6. Dùng sức ép từ bên ngoài để bảo vệ chính phủ dân tộc, làm tan rã Nhà nước XHCN.
  Đối với nước ta hiện nay, họ đang thâm nhập, tác động chuyển hóa từ bên trong,... Lợi dụng chính sách mở cửa hội nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của ta, các thế lực thù địch tìm mọi cách xâm nhập nội bộ tác động, lôi kéo, mua chuộc, trước hết hòng làm chuyển hóa quan điểm, tư tưởng một số cán bộ, đảng viên.

  Trả lờiXóa
 7. Nội dung cơ bản là phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa về các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội, v.v…

  Trả lờiXóa
 8. Phương thức và thủ đoạn chủ yếu là tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hoá chế độ chính trị theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo lực lật đổ”.

  Trả lờiXóa
 9. Diễn biến hòa bình là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xoá bỏ Chủ Nghĩa Xã Hội.

  Trả lờiXóa
 10. Diễn biến Hòa Bình là thủ đoạn thâm độc nhất của thế lực thù đich. nó đang diễn ra hàng ngày hàng giờ và xung quanh cuộc sống của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 11. Sử dụng áp lực quần chúng bị kích động, đòi Đảng Cộng sản thay đổi hẳn đường lối Sử dụng áp lực quần chúng bị kích động, đòi Đảng Cộng sản thay đổi hẳn đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước.đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 12. Cướp chính quyền một cách "không đổ máu", bằng đảo chính cung đình.

  Trả lờiXóa
 13. Dùng sức ép từ bên ngoài để bảo vệ chính phủ dân tộc, làm tan rã Nhà nước XHCN.
  Đối với nước ta hiện nay, họ đang thâm nhập, tác động chuyển hóa từ bên trong,..

  Trả lờiXóa
 14. Lợi dụng chính sách mở cửa hội nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của ta, các thế lực thù địch tìm mọi cách xâm nhập nội bộ tác động, lôi kéo, mua chuộc, trước hết hòng làm chuyển hóa quan điểm, tư tưởng một số cán bộ, đảng viên.

  Trả lờiXóa
 15. Họ đặc biệt chú ý tấn công vào những người có vị trí tham mưu, hoạch định chính sách chiến lược quốc gia hoặc con em những cán bộ cao cấp.

  Trả lờiXóa
 16. nếu dân ta tự đánh nhau, tự đào thải đảng là diễn biến hòa bìh dk? điều đó có nghĩa là chúng nhân cơ hội nhảy vào

  Trả lờiXóa
 17. chúng kích động quần chúng gây rối an ninh trật tự sau đó thì tiến hành nhảy vào xâu xé

  Trả lờiXóa
 18. diễn biến hòa bình sẽ là đòn hay nhất, vì chúng không cần dùng nhiều vũ khí mà vẫn đánh chiếm được nước ta. dân tộc ta cần đoàn kết

  Trả lờiXóa
 19. khó mà phát hiện được thủ đoạn nham hiểm đó.quần chúng nhân dân cần phải cảnh giác

  Trả lờiXóa
 20. nguy hiểm quá. may mà có bài viết này. hóa ra lâu nay mấy tên đó đều kêu gọi biểu tình để làm nền tảng cho diễn biến hòa bình

  Trả lờiXóa
 21. diễn biến hòa bình sẽ là đòn hay nhất, vì chúng không cần dùng nhiều vũ khí mà vẫn đánh chiếm được nước ta. dân tộc ta cần đoàn kết

  Trả lờiXóa
 22. Mọi công dân Việt Nam dù có yêu nước cũng không nên thể hiện yêu nước của mình bằng những hành động như vậy, không nên để bọn phản động lôi kéo, kích động.

  Trả lờiXóa
 23. Lợi dụng lòng yêu nước để lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân là diễn biến mới của các tổ chức phản động trong và ngoài nước.

  Trả lờiXóa
 24. nguy hiểm quá. may mà có bài viết này. hóa ra lâu nay mấy tên đó đều kêu gọi biểu tình để làm nền tảng cho diễn biến hòa bình

  Trả lờiXóa
 25. Tự diễn biến bên trong đội ngũ cán bộ là rất nguy hiểm, cán bộ suy thoái về đạo đức lối sống làm cho nhân dân mất lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng cần kiên quyết hơn trong xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh

  Trả lờiXóa
 26. tôi thấy hiện nay hiện tượng gọi là tự diễn biến là có diễn ra chứ không phải không, không nói đâu xa, ngay trong đội ngũ những người đảng viên, những người luôn được coi là có bản lĩnh chính trị tốt nhất, vững vàng nhất rồi mà hiện nay vẫn còn có những người có nhận thức sai lầm, quay ra nói xấu,chống lại đảng cộng sản việt nam, chống lại nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 27. tự diễn biến hòa bình là một ván đề rất nguy hiểm, cùng với diễn biến hòa bình thì tự diễn biến hòa bình đang được xem là những nguy cơ hết sức nghiêm trọng ảnh hưởng tới sự ổn định của đất nước ta, đặc biệt, đó cũng là nguy cơ ảnh hưởng tới sự tồn vong của chế độ, của con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của nước ta

  Trả lờiXóa
 28. tự diễn biến hòa bình là một nguy cơ một nguy cơ thực sự đối với đất nước ta, đối với đảng cộng sản việt nam và đối với nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, do vậy đảng và nhà nước, cũng như toàn thể nhân dân phải hết sức đề cao cảnh giác với hiện tượng này

  Trả lờiXóa
 29. đây là tình trạng đã và đang xảy ra rồi, nhưng thực sự không phải ai cũng có thể hiểu rõ được bản chất thực sự và những dâu hiệu để phát hiện được tự diễn biến hòa bình ,đó là một điều hết sức đáng lo ngại, bởi nếu không hiểu hết về nó thì làm sao mọi người có thể cảnh giác và đề phòng trước hiện tượng này

  Trả lờiXóa
 30. cần phải hiểu, tự diễn biến hòa bình có thể đe dọa tới sự ổn định và phát triển của đất nước ta bất cứ lúc nào, đó là điều mà ai cũng có thể nhận ra được, vì vậy mọi người phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nhanh chóng phát hiện và có những biện pháp xử lý thích hợp với những biểu hiện của tự diễn biến hòa bình

  Trả lờiXóa
 31. tự diễn biến hòa bình hiện nay làm một nguy cơ lớn với nước ta, đảng và nhà nước ta đã nhận thức và xác định được điều đó, tuy nhiên chỉ xác định thôi là chưa đủ, cần phải có những hành động kịp thời, đúng đắn để phát hiện và ngăn chặn những biểu hiện của hiện tượng tự diễn biến hòa bình

  Trả lờiXóa
 32. tự diễn biến hòa bình có thể diễn ra ở bất cứ đâu, ngay cả trong tổ chức của đảng cộng sản việt nam thì nó cũng có diễn ra, đây là điều hết sức nguy hiểm bởi ngay với một tổ chức có rất nhiều người có nhận thức tốt, có bản linh chính trị cao mà còn xẩy ra điều đó thì không biết với những cơ quan tổ chức khác sẽ như thế nào

  Trả lờiXóa
 33. thực ra những dấu hiệu của tự diễn biến rất khó phát hiện, nêu là người dân bình thường, không quá quan tâm tới những việc chính trị phức tạp thi khó mà nhận ra được những dấu hiệu này, tuy nhiên như vây cũng không phải là tốt ,bởi vì có hiểu biết được như nào là tự diễn biến hòa bình thì mỗi người mới biết được cách để bảo vệ bản thân

  Trả lờiXóa
 34. tụ diễn biến hòa bình đó chính la hiện tượng diễn biến hòa bình diễn ra từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài, đây là một điều hết sức nguy hiểm bởi những gì diễn ra từ bên trong là hết sức nguy hiểm và khó kiểm soát , và những cơ quan cũng không có nhiều để phòng với những hoạt động tự diễn biến, chỉ khi nó xảy ra hậu quả nặng nề thì mọi người mới nhận ra được điều đó, khi đó thì đã quá muộn rồi

  Trả lờiXóa
 35. có lẽ phải đặc biệt chú ý ván đề tự diễn biến trong học sinh sinh viên, nói chung là những bạn trẻ của đất nước ta, những bạn này là chủ nhân tương lai của đất nước, là trụ cột của đất nước sau này, những vị trí chủ chốt của đất nước sau này cũng là của những bạn đó nắm giữ chứ còn ai nữa, vậy mà những bạn đó lại có tư tưởng lệch lạc thì thực sự là rất nguy hiểm

  Trả lờiXóa