Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐẢNG


       Mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng và Bác Hồ đã kịp thời xác định đúng đắn, sáng tạo đường lối, chiến lược, sách lược đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
         Trước năm 1930 khi chưa có Đảng, đất nước ta chìm đắm dưới ách thống trị, áp bức hơn 80 năm của chủ nghĩa thực dân Pháp và hàng trăm năm của chế độ phong kiến thối nát. Biết bao cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta đã liên tiếp nổ ra nhưng kết cục đều thất bại do thiếu một đường lối chính trị đúng đắn soi đường. Phong trào đấu tranh dưới ngọn cờ "Cần Vương" của các sĩ phu yêu nước lãnh đạo cùng với các cuộc khởi nghĩa nông dân lấy hệ tư tưởng phong kiến làm nền tảng đã tỏ ra lỗi thời, bất lực trước các nhiệm vụ lịch sử. Các phong trào đấu tranh dưới ngọn cờ của giai cấp tư sản dân tộc cũng nhanh chóng lộ rõ sự yếu hèn, thất bại trước các nhiệm vụ lịch sử. Chỉ có phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân liên minh với giai cấp nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam trong hành động cách mạng, kiên trì mục tiêu đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội là giành được những thắng lợi vẻ vang.
         Từ khi có Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã trải qua những chặng đường đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang, từng bước mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời (2/9/1945) mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.  Đất nước có hoà bình, thống nhất, cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nhưng với mô hình và kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa áp dụng vào Việt Nam đã nhanh chóng bộc lộ khuyết tật, sai lầm của nó. Nhưng sau mỗi sai lầm, vấp ngã, Đảng đã dũng cảm "nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật", kiên quyết sửa chữa, kịp thời tổng kết rút ra những bài học từ những thành công và cả những sai lầm, thất bại, kiên trì sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thế nên, nhìn lại quá khứ và những gì mà đảng đã cống hiến cho dân tộc trong thời gian qua. Vai trò quan trọng đó của Đảng không ai có thể xóa bỏ được và chúng ta nên tin vào đảng để có một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Comments
13 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

13 nhận xét:

 1. Gắn bó với nhân dân thì mới hiểu dân, biết dân cần gì và muốn gì thì Đảng mới có thể thực hiện được chính sách thỏa đáng và được dân tin yêu

  Trả lờiXóa
 2. Đảng chính là của dân, do dân và vì dân. Cho dù bọn phản động có xuyên tạc nói xấu Đảng thế nào đi chăng nữa thì nhân dân Việt Nam vẫn luôn tin yêu vào Đảng vào chính phủ.

  Trả lờiXóa
 3. giờ đang có rất nhiều bài báo xuyên tạc đảng và có nhưng kiến thức nông cạn chỉ trích đảng ta, rât cần những bài viết như thế này để cho mọi người cũng đọc và nhận thức

  Trả lờiXóa
 4. đảng là con đường của chúng ta. lịch sử đã chứng mình điều đó và chúng ta cần có những ý chí đúng đắn để từ đó cố gắng phấn đấu và phát triển bản thân

  Trả lờiXóa
 5. giờ đây, những bài báo viết về đảng, nói xấu đảng đang chen lấn trong xã hội, nhất là những bài báo được truyền trong giới trẻ, giới sinh viên, những người đang tiếp cận với in terr net

  Trả lờiXóa
 6. chúng ta phải bảo vệ đảng và đứng về phia đảng chứ ko thể để cho bọn phản động làm lung lay tinh thần được nữa, điều đó vô cùng nguy hiểm

  Trả lờiXóa
 7. vai trò của đảng đã được quá khứ và những người như chúng ta khẳng định và không có ;ý do gì chúng ta lại muốn lật đổ đảng.

  Trả lờiXóa
 8. Những kẻ nào nói rằng không cần có Đảng dẫn dắt thì đích thị chúng là lũ vô học, vô ơn.

  Trả lờiXóa
 9. Nếu không có Bác Hồ, không có Đảng soi đường chỉ lối thì có lẽ tới giờ này dân tộc ta chưa có được ấm no, độc lập như ngày nay.

  Trả lờiXóa
 10. Nhiều kẻ phản động đang có những bài viết xuyên tạc, nói xấu Đảng nhằm thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền của ta.

  Trả lờiXóa
 11. Không cần phải nhiều lời nữa, Đảng đã chăm lo cho đời sống nhân dân ra sao, đất nước được phát triển như thế nào là điều thực tế chứng minh, không thể phủ nhận

  Trả lờiXóa
 12. Luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ chính quyền của bọn chúng đã quá rõ ràng.

  Trả lờiXóa
 13. bắt hết lũ phản động ấy đi, dám nói xấu Đảng và Bác Hồ, thật không thể dung thứ được

  Trả lờiXóa